הלכה א' - ד' (כ. - כא.)

הלכה א' - ד' (כ. - כא.)

חזור לראש הדף

מוכר בית כור עפר (מהרא"פ - בתוך שדה של ד' כורין) - אין נמדדין עמה:

1) נקעים וסלעים כשהן י' טפחים ברוחב ד' טפחים, או בפחות מגובה י"ט ורחבן ד' אמות לר' חגי/י' טפחים לר' יוסי ב"ר בון,

2) לגי' פ"מ טפי מד' קבין,

3) מרוכזין במיעוט השדה, סמוכין זל"ז (מהרא"פ - לר' יסא, אבל לר' יוסי רובן במיעוט שדה ומיעוטן ברוב נמדדין עמה),

4) סלע בית רובע (וספק בארוך וצר ויש כדי לרבע רובע),

5) ליד המיצר כדי מחרישה

כבית כור עפר - נמדדין עמה

"מדה בחבל" - פיחת כל שהוא ינכה, הותיר כל שהוא יחזיר מעות או קרקע כרצון המוכר

"הן חסר הן יתר" - עד רובע הקב לסאה מחילה,

טפי מרובע - יחזיר כל ההפרש [כמו מדה בחבל] כרצון המוכר,

טפי מט' קבין (ובגינה חצי/רובע קב) - יחזיר קרקע

בן ננס - תפוס לשון אחרון

מוכר בית כור בסימניו ובמצריו - עד שתות מחילה, שתות ינכה

הקונה עבד ונמצא קוביוסטוס (גונב נפשות; משחק בקוביא) - הגיעו, לסטים או מוכתב למלכות - חוזר

מוכר חצי שדה - יתן אף מהכחוש שוה 1/2, ויתן ג"כ מקום גדר, בן חריץ ג"ט, וטפח, וחריץ ו' טפחים [מפני החיות]

המוכר חצי שדה ואמר מצריו על 1/22 רוחות - ג' דיעות איך מחלקים

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא