הלכה א' (טו. - יז.)
הלכה ב' - ה' (יז. - יח.)

הלכה א' (טו. - יז.)

חזור לראש הדף

מוכר ספינה לא מכר עבדים ופרקמטיא אא"כ אמר כל מה שבתוכו, ולא הספינה קטנה (וסומכוס חולק)

לחכמים מוכר צמד לא מכר בקר וכן להיפך, לר"י הדמים מודיעין

מוכר חמור - לת"ק לא מכר כליו, לנחום המדי מכר אף כליו,
לר"י בכליו עליו ואמר "חמורך זה" - אף כליו," חמורך הוא?" - לא כליו

המוכר פירות שובך משאיר לעצמו בריכה ראשונה ובריכה ראשונה שלה

לוקח פירות כוורת מקבל ג' נחילין ואח"כ מסרסן (1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8)

הלוקח חלות דבש מניח ב' חלות בכוורת [לפרנסת הדבורים]

הלוקח זיתים לקוץ מניח ב' ענפים (פ"מ - ב' אגרופין סמוך לארץ וקוצץ)

התנה יהושע שמותר ללקט עשבים חוץ משדה תלתן

עשב מזיק תלןתן שזרע לזרע ואין כלאים [דעתו לעקור] משא"כ בזרע לאכול (ופ"מ חולק)

ספיחין אסור (פ"מ ורידב"ז - בגזל, לרמב"ם - גזירת ספיחי שביעית)

חוץ: משדה בור [לא נפנים לשם], שדה ניר [מקלקלה], שדה כרם [כלאים], שדה זרע [אינו רוצה בקיומו]

לרב חסדא מת מצוה מותר לפנותו עם ג' אצבעות תבוסתו (לפ"מ בלי תבוסתו), לר' זעירא אסור לפנותו

התנה יהושע: 1) מהלכין בשבילי שדות עד י"ז חשון,

2) קוטם כדי ליטע חוץ מענפים העושים פירות או ענפים משולשים,

3) מלקטין עשבים בכל מקום (ולא ישרש),

4) עושה צרכיו לאחורי גדר ומתרחק שלא ישמעו קול מתעטש,

5) רועה ביער,

6) כל שבט יכול לצוד דגים בימא של טבריה ולריה"ג נפתלי קיבל חבל לרשתות לדרומו,

7) מסתלקין לצידי דרכים [מפני יתידות הדרכים] ולא יחמיר על עצמו ומח' אם ישלם מה שהזיק,

8) הבונה עיר עושה דרך ט"ז אמה לד' רוחותיה

הלכה ב' - ה' (יז. - יח.)

חזור לראש הדף

קונה ב' אילנות ולר"מ א' אין לו קרקע ומה שיוצא מהשרשים (דב"ר ינאי - מתחת הקרקע, ר' יוסי - או מקום חיבור השורש והגזע) והיוצא מן הגזע יקוץ בעל האילן
ואם הגדיל הענפים ע"ג הקקע המוכר לא יקוץ [שעבד לו שדהו]

משא"כ בג'\לר"מ ב' אילנות דיש לו קרקע וביניהן וכמלא אורה וסלו, ולר' לעזר אין לו דרך ומלא אורה וסלו

בבהמה דקה - מכר הראש מכר רגלים, מכר הקנה (ריאה) מכר כבד, ולא להיפך ולא בגסה

מכר חצי הראש וכו' מכר חצי רגלים וכו' (לרידב"ז לא)

מכר יד\מעיים\ראש במשקל - מנכה דמי זרוע\קיבה\לחיים

מכר אדומה ונמצאת לבנה, זית ונמצא שקמה, יין ונמצא חומץ, או להיפך - שניהם יכולין לחזור

המתאנה בשעת מכירה יכול לחזור מהמקח

המוכר פירות - קנה משמשך (ופסקו דמים), ישכור מקומו, הגבהה, תלש קצת כדי לקנות המחובר לקרקע

מדה שאינה של שניהן - עד שנתמלאה = כלי דמוכר, משנתמלאה = כלי דלוקח

מה שבמדת סרסור באחריות הסרסור [כשומר שכר]

מוכר המודד חייב להטיף ג' טיפין ללוקח, חוץ: מחנוני, מערב שבת לר"י [טרוד]

שולח תינוק לחנווני - רבנן - לאודועי' ואחריות אחנווני אא"כ מדד לתוך ידו דתינוק
ר"י - על מנת לשדורי ביד בנו וחנווני פטור

קינוח מדות - לת"ק תלוי אי מוכר תדיר דנדבק, לרשב"ג אי מוכר תדיר אינו נקרש, וביבש א"צ

במקום שנהגו מכריע המאזנים טפח לכל שקילה (למהרא"פ לכל י' ליטרות)

במקום ששוקלין עין בעין נותן 1/100 ללח, ספק 1/400 או 1/200 ליבש [צדק משלך ותן לו]

מצוה שמתן שכרה בצידה ב"ד מוזהרין להעמיד ממונים [יהיה לך] אבל לא נענשין

מעמידין ממונים לבדוק מידות ולא לשערים

מודדין כמנהג המדינה

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא