גמ' מב. - מד:
גמ' מב. - מד:

חזור לראש הדף
כהן משוח מלחמה [ג"ש דיבור משוטרים - ממונה, ויש ממונה על גביו] מדבר בארצם - מי שיחזור, במלחמה - אל ירך

גלית, ערפה; השם וכל כינויו מונחין בארון; פנחס מיוסף ויתרו

חוזרים:

1) בונה בית: אפי' בית הבקר, אוצר [אשר בנה] ור"א בן יעקב חולק [בית]
ולא בית שער, אכסדרה, מרפסת [בית - ראוי לדירה]

וכן לוקח, יורש, מתנה [מי האיש] ולא גוזל [חנכו (אפי' שב ושילם)],

ר"י - ולא חוזר ובונה בית כמקודם בלי הוספה, ר"א - ולא בית שאינו קיימא

2) נטע כרם: ה' אילני מאכל [כרם] אפי' מינים שונים [אשר נטע], לר"א בן יעקב דוקא כרם

וכן מבריך ומרכיב בהיתר (ילדה לשם מאכל לילדה שנטע לסייג וקורות (שפטור מערלה) [לא בטלה דיכול לימלך לשם פירי], אילן לירק [כרשב"ג בשם ר"י בן גמדא דמותר]), קונה, יורש, מתנה [ומי האיש]

אבל לא: מרכיב באיסור [ולא חיללו], מרכיב לשל חבירו [כרמו - ולא של שותפים], לר"א בן יעקב מבריך ומרכיב אפי' בהיתר [נטע]

3) ארס אשה: אפי' אלמנה, שומרת יבם (אפי' לכמה אחין) [אשר ארס]

אבל לא מחזיר גרושתו [חדשה - לו] ולא קידש באיסור [ולא לקחה]

4) ירא ורך הלבב - ר"ע - מקשרי המלחמה, ר' יוסי - אף מעבירה שבידו - לריה"ג אפי' מדברי סופרים

החוזרים מספקים מים ומזון ומתקנים הדרכים [עליו - מיעוט] חוץ משנה ראשונה של חינוך בית, נשואה, יבמה, שנה ד' של כרם [נקי יהיה וכו' - לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר]

כהן מדבר ומשמיע "שמע ישראל", כהן מדבר ושוטרים משמיעים "בנה, נטע, ארס", שוטרים מדברים ומשמיעים "רך הלבב"

ר"א בן יעקב - ילדה פחותה מטפח חייב בערלה דרבנן לעולם [מיחזי כבן שנה] (חוץ מכרם שלם [קול]),
אין בו כלאי זרעים [רש"י - כמ"ד דמדאו' רק קנבוס ולוף, וכה"ג לא גזרו] (חוץ מכרם גדול [רש"י - חשיבה - גזרו])

מת תופס ד"א ללועג לרש, לטומאה [רש"י - שמא יפשוט ידו ויאהיל]

חוגרת אסורה לאחין [מחזי כאחותם] - דלא כהל' [קול]

לקט וכו' שעשאן גורן בשדה חייב במעשר מדרבנן אבל לא בעיר [קול]

העומד בחצר הקבר (גומא בצד מערת קבורה) שיש בה ד"א או ד"ט כשפתחה מן הצד (מדריגות) לב"ה (רש"י - דא"צ לטפס ולהאהיל על חלל הפתח) טהור
[רש"י - מקום לעצמה ומחיצותיה ניכרות ולא בטלה לגבי מערה - לא גזרו]

שרי צבאות להזקיף הנופל, שלא ינוסו

במלחמת חובה (יהושע לכבוש) אפי' חתן מחופתו יוצא

העוסק במלחמת דוד לרווחה אינו פטור מן המצוה

במלחמה למעוטי גוים שלא יבואו עליהם - לר"י פטור מן המצוה, ורבנן חולקין

רש"י מד:

סח בין תפילין ש"י לש"ר עבירה - רש"י - אם לא חזר ובירך (לרש"י על מצות תפילין)