גמ' לב. - לז:
גמ' לח. - מ.
גמ' מ: - מב.
גמ' לב. - לז:

חזור לראש הדף
בכל לשון:

1) פ' סוטה [ספרי - ואמר אל האשה, גי' שלנו - ואמר הכהן] - מוסר והל' בדיקת מים וכו'

2) וידוי מעשר [אמירה אמירה מסוטה] בקול נמוך [רש"י - לא כ' ענייה]

3) קרי"ש [שמע] ורבי חולק [והיו - בהוייתן] לרבי (ור' יוסי) צריך להשמיע לאזנו [שמע]; ואסור למפרע [והיו, הדברים]

4) תפלה [רחמי] בציבור אבל לא ביחיד [צריך סיוע מלאכים שאין מכירים ארמית]
בלחש [לא לבייש המתוודים]

5) ברהמ"ז [לרש"י - א"צ פסוק]

6) שבועות (רש"י - לחייב קרבן) [ושמעה קול אלה]

7) ספק בכל התורה (לרש"י - קריה"ת)

בלשה"ק:

1) ביכורים [ג"ש ענייה ואמירה מהר גריזים] בקול רם [להודיע צערו]

2) חליצה [ג"ש מהר גריזים, ואמרה ככה]

3) הר גריזים [קול קול ממ"ת [יעננו בקול], לר"י - ג"ש עניה ואמירה מחליצה]

4) ברכת כהנים [ג"ש ברכה ברכה מהר גריזים, ר"י - "כּה"]

5) ח' ברכות כה"ג ביו"כ

6) הקהל

7) פ' עגלה ערופה [ג"ש וענו ואמרו להר גריזים]

8) פ' משוח מלחמה [ג"ש דיבור דיבור למ"ת]

העברת הירדן; מרגלים (לרש"י אשכול 960 סאה כובד); נענש עוזא ודוד ואנשי בית שמש;

הר גריזים ואבנים (ערבות מואב, בירדן, מירדן למזבח בהר עיבל לגלגל);
אבני אפוד; יהוסף

כנענים שבחו"ל - לר"י - לא תחיה כל נשמה, לר"ש - מקבלין בתשובה [למען לא ילמדו עוד, ושבית שביו (מלחמת רשות בחו"ל) - לרבות כנענים בחו"ל]

אפוד - מח' אי כסדר תולדותם (חוץ מיהודה בראש), כסדר ריש שמות (יהוסף/בנימין מלא),
כסדר הר גריזים (איתותב בבבלי)

לויים למטה בין הר גריזים ועיבל סביב הכהנים - ר"א בן יעקב - רק זקנים, ר' יאשי' - הראויים לשרת, רבי - כ"י גם למטה [על = בסמוך]

מ"ח בריתות - ברוך, וארור - בכלל (אשר יקים את דברי התורה), ובפרט x ללמוד וללמד לשמור ולעשות x בסיני, בערבות מואב, בהר גריזים/לר"ש באוה"מ x תרי"ג x לר"ש - 603550 לערבות על חובותם x (לרבי לר"ש) 603550 ערבות על הערבות של כ"א

גמ' לח. - מ.

חזור לראש הדף
ברכת כהנים:

במקדש: ברכה אחת [אין אמן להפסיק],

שם ככתבו [ושמו את שמי - ג"ש ללשום את שמו, בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך - שם - אזכיר את שמי],

ידיהן על גבי ראשיהן [רש"י - שכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם] חוץ מכה"ג [ציץ], לר"י אף כה"ג [וישא אהרן את ידיו],

בעמידה [ג"ש להר גריזים, לשרתו ולברך בשמו],

בנשיאות כפים [ג"ש לוישא אהרן - והוקש הוא ובניו כל הימים],

פנים כנגד פנים [אמור להם] ובאניסי אפי' בשדות (מאחוריהם), ובלא אניסי - אפי' מחיצה וצדדין בכלל,

בקול רם [אמור להם],

אביי (להל') - קורא לשנים "כהנים" ולא לא' [להם],

רב חסדא (לא להל') - דוקא כהן קורא [אמור להם - אמירה משלהם],

אם אינו עולה לדוכן עובר בכה תברכו, אמור להם, ושמו,

אם אינו עולה אף בחגים חוששין לבן גרושה

רק בעולה בעבודה (רש"י - קודם שיסיים ש"ץ) [וירד מעשות החטאת] - דעקר פורתא וש"ץ כהן נד פורתא

רק בנוטל ידיו [שאו ידיכם קדש וברכו] (רש"י בשם רבו - שחרית, לרש"י - לפני עלותו לדוכן)

כולם כהנים - משאירין י' לענות אמן, אם אין - כולם עולין ומברכין לשבשדות

בלי סנדליהן [כבוד הציבור, שמא נפסקה רצועה וקושרה ויאמרו דהוא בן גרושה]

טוב עין - צרי עין

משנפתח ס"ת אסור לספר אפי' בדבר הלכה [ובפתחו עמדו כל העם, ואזני כל העם אל ספר התורה]

הפטרה אחר גלילה [רש"י - שלא יהא הגולל טרוד מלשמוע]

הפשטת תיבה (רש"י - מבגדים נאים) שלא בציבור [כבוד (טירחא) דציבור]

פתח א' - ציבור יוצא אחר ס"ת, ב' פתחים - משינטל ס"ת

פסוקים בשעת ברכת כהנים - מח' אי בין הברכות או בהזכרת השם, מח' אי פסוק לברכה או ג' לכל ברכה

ר' חייא בר אבא, ר' אבהו - לא בגבולין, ר' חנינא בר פפא - במקדש א"צ [כל עבד מאזין], ר' אחא בר חנינא - אומרן בכ"מ [להסביר פנים]

עניוות דר' אבהו; מודים דרבנן; אימת ציבור

גמ' מ: - מב.

חזור לראש הדף
קריה"ת ביו"כ - רבנן - בעזרת נשים, ר"א בן יעקב - בהר הבית

מדלגין בתורה בענין א' ובנביא א' בב' ענינים - לפני שגמר המתורגמן

ג' גברי בג' ס"ת אין חשש פגם, חד גברא בב' ס"ת יש חשש

הקהל - עד שמע, והיה אם שמוע, עשר תעשר, כי תכלה לעשר, פ' המלך, ברכות וקללות, (רש"י - פ' המלך בסוף)

מקבל ס"ת מעומד וקורא יושב בעזרת נשים - ואם עומד ה"ז משובח [כבודו מחול במצוה]

חנופה, ד' כיתות אין מקבלות פני השכינה

רש"י מא. - מא:

הקהל במוציו"ט ראשון - לרש"י - דתיקון בימה אינו דוחה יו"ט

מלך מדלג בתורה בכדי שיפסיק מתורגמן - דאין לו מתורגמן

אגריפס לא ראוי למלך אע"פ שאמו מישראל - לרש"י - זילא מילתא