גמ' לא. - לב.

גמ' לא. - לב.

חזור לראש הדף

קינוי ושמע עוף פורח (לרש"י - עדות עבד ושפחה שנסתרה)

לר"א - יוציא ויתן כתובה (לרש"י - אם אינו משקה)

לר' יהושע - עד שמוזרות (נשים טוות) בלבנה מדברות על פריצותה

אפי' עבד ושפחה נאמנות שנטמאת אחר קינוי וסתירה

חמותה ובת חמותה, צרתה, אשת אחי בעלה, בת בעלה נאמנות שלא תשתה אבל לא לכתובתה

ע"א שנטמאת וע"א מכחישו -

עולא ור' יצחק - אינה שותה [האמינה תורה לע"א = שנים]

ר' חייא - בזאח"ז (רש"י - אחר כדי דיבור) אינה שותה, בב"א שותה [רש"י - בטלו דבריו מיד דלא נתקיימה עדותו בב"ד]

משנתנו, ר' נחמי' - ל"ק - הלך אחר רוב דעות - ופסולין וכשרין שוין

לל"ב - אשה א' שנטמאת וב' נשים שלא - שותה (רש"י - אפי' בזאח"ז אף לר' חייא, אבל ב' נשים כנגד ע"א כשר - דינם כחד וחד)

עוד חומר לימוד
למסכת סוטה