גמ' סז. - סט.
גמ' סט. - ע:
גמ' עא. - עג.
גמ' עג: - עו:
גמ' עו: - עח:
גמ' עח: - עט.
1. נשאלין על ההקם

גמ' סז. - סט.

חזור לראש הדף

נערה המאורסה אביה ביחד עם בעלה מפירין [רבה - והניא אביה... ואם היו תהיה; דב"ר ישמעאל - בין איש לאשתו בין אב לבתו]

ארוס מפיר בקודמין [ונדריה עליה, משום שותפות דאב]
ולא נשוי [אם בית אישה נדרה]

הפר א' וקיים השני ונשאל על הקמתו והפר - אין מצטרפין [ר"ן - הפסק שעה שא"א להפר] (לר"ן ורמב"ן - ויכולין להפר עכשיו בב"א, ורמב"ם חולק)

נדרה מב' זיתים והפר א' מהם -

לב"ש - לוקה [מיגז גייז (חצי הנדר)]

לב"ה - איסור בעלמא [מקליש קליש (חצי האיסור)]

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב (ר"ן - והאב יפר חלקו ושל הבעל) [בנעוריה בית אביה],
ואפי' שמע הארוס [ואם היו תהיה - קודם הויה ב' כקודם א' - אב לבד]

חוץ: מקיים הבעל את הנדר,
לב"ה - הפר האב ומת הבעל קודם ששמע [מקלש קליש ולא מצי זכי בחלק הבעל] (ר"ן עא. - אא"כ נתארסה בו ביום - אביה ובעלה מפירין [ארוס ב' כרעי' דראשון - ואין שינוי רשות], ותוס' (בר"ן עא:) חולקין [קליש ואין ארוס זכי])

אין נתרוקנה רשות לבעל - בעל מיפר רק בשותפות בחיי האב [בנעוריה בית אביה (אפי' מת האב)]

ר"ן

אע"ג דשאילה על הקמה עוקר למפרע, אבל הפרה דחד קלשה טפי ובטלה לגמרי בשעה דלא חזי לאיצטרופי, ולכן לא חזי נמי אח"כ

ספרי, ירו' - אב מפיר רק עינוי נפש ובינו לבינה [היקש לבעל], רמב"ם - כל נדריה

שיעור כזית למלקות - כמ"ד קונמות לוקה בכזית, בשבועה, לקרבן

גמ' סט. - ע:

חזור לראש הדף

נשאלין על ההקם (ר"ן - בו ביום ויפר) [ר"ן - קיום נדר כנדר] ולא על ההפר

קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על הראשונה - חלה השנייה

קיים ליכי ומופר ליכי ולא תיחול הקמה אא"כ חלה הפרה - הפרה חלה

קיים ומופר ליכי בב"א - לא חל כלל [אינו בזאח"ז] (לרמב"ם קיים)

ספק בקיים ליכי היום, מופר ליכי למחר, קיים ליכי שעה, מופר ליכי לאחר שעה,

קיים ליכי שעה ומופר לאחר שעה אי חל הפרה

נערה המאורסה שנתבגרה, אין הבעל מיפר [לא נתרוקנה - כמיתה]

ר"ן

קיים ליכי ומופר ליכי - לא חל דהוי בב"א - אא"כ לא תיחול וכו' שהקמה לא מעכב אהפרה

קיים ליכי היום ומופר ליכי למחר - לר"ן - ספק

גמ' עא. - עג.

חזור לראש הדף

ארוס אחרון מפיר נדרים ששמע ארוס ראשון [ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה - שהיו כבר]

הפר הבעל ומת ונתארסה:

ב"ש - האב מיפר [לר"ן - כיון דגייז מכי הפר הבעל, מעשה שלו נגמר ואסתלק לגמרי ולא חזי לארוס]

ב"ה - אב וארוס אחרון

ארוס ששמע וגירשה ונתארסה בו ביום - ספק אי גירושין כשתיקה או כהקמה
ר"ן - להל' - רמב"ן לחומרא דגירושין כהקמה, רשב"א - כשתיקה (כשמואל)

אבל בנשאה אין מיפר בקודמין (ר"ן - ואם היתה נשואה, פקע אב ואין שותפות)

ספק אם יכול להפר לפני שמיעה (ר"ן, רמב"ן, רמב"ם - יכול)

חרש אינו מיפר [ושמע אישה]

לר"א דיכול להפר קודם שתדור - ר' יונתן - יכול למנות שליח להפר
ר' יאשי' - לא [אישה יקימנו ואישה יפרנו]

מח' ת"ק ור"י אי יכול להפר לב' נשים בב"א או לא [אותה]

להל' י"א, תוספתא - כן; ר"ן ורמב"ן - לכו"ע לא וכן א"א לקיים [לה]

ר"ן

לי"ג - אם צריך שמיעה, הפרתו שקודם שמיעה חלה למפרע כשישמע כשפירש לכי אשמע

ר"ן - אפי' לא חלה למפרע - כיון דאב הפר חלקו ובעל מצטרף להפרתו יכולה לחול אפי' כשישמע אחר נישואין

שמיעת שליח להפר אינה כשמיעת הבעל -

לר"ן בשם תוס' בשם ה"ר יוסף - א"א למנות שליח על מה שהבעל לא מצי מיפר

ר"ן - לר"א אם מיפר קודם שתדור, לא מצי חזר, אבל ע"י שליח יכול לחזור מהשליחות

גמ' עג: - עו:

חזור לראש הדף

לר"א ארוס מיפר לבד משחייב במזונותיה (נערה ששהתה י"ב חודש, י"ב חודש משבגרה ואלמנה ששהו ל' יום) [כנשואה, כרב פנחס דעל דעת בעלה נודרת]

ר"א - א' מב' יבמין יפר כשעשה מאמר [כמ"ד קנין גמור (אם אירוסין עושה - בשותפות האב)]; יפר לבד בעמד בדין וברח ופסקו מזונות משלו [כדרב פנחס]
[ק"ו מארוס דלא הקנהו משמים, דאין זיקה קודמת]

ר' יהושע - רק ביבם א' [יש זיקה (ר"ן - אי ככנוסה יפר לבד) אבל בב' אין ברירה (לר"ן - אישה - שיהא ידוע בשעת הפרה); אחים מצי אסרה על בעל המאמר/העמד בדין [אין ר' פנחס]]

ר"ע (ר"ן ורמב"ן להל') - לא מצי מיפר [אין זיקה, אינה גמורה לאישה כמו לענין סקילה]

א"א לקיים קודם שתדור [לר"ן - פסוק רק בשחלו]

לר"א יכול להפר קודם שתדור [ק"ו מנדרים שבאו לכלל איסור, מהפרת נדרי עצמו במסירת מודעה] ולא חלין כלל (והמתפיס בנדרה גם לא חל)

חכמים - אינו מופר [אישה יקימנו ואישה יפרנו - רק הבא לכלל הקם בא לכלל הפר]

ר"ן

רבנן דר"א (פשטות ר' יהושע) סברי דאינה נודרת אדעתיה עד שתכנס לחופה

י"א דהמפרש שנודר על דעת חברו יכול חברו להתירו - כנדר על תנאי
ור"ן חולק - התורה זכתה הפרה לבעל משום דעל דעתו נודרת;
"על דעת" לאו דוקא - אלא דאין בלבה שיתקיים הנדר אם קפיד

יבמה לר"ע - מסתברא דנדריה מבית אביה \ ארוסתה מצי אב מפר [נתרוקנה, ויבם כדליתיה] וספק אי מצי מפר נדריה שברשות יבם

בהיתרא קמתפיס רק ב"זה כזה" - כמו שהוא עכשיו, אבל "ואני" ודאי בנזירות דקאמרה קמתפיס

גמ' עו: - עח:

חזור לראש הדף

משנתנו, ת"ק דברייתא - הפרה עד שתחשך [ביום שמעו]

ר' יוסי בר"י, ר"א בר"ש - מעת לעת [מיום אל יום]

הפרה בשבת - למשנתנו אפי' שלא לצורך שבת, ויאמר בשינוי - טלי ואכלי עם ביטול בלב
למ"ד מעל"ע דוקא לצורך שבת

התרת נדרים בשבת מותרת רק לצורך שבת - ואפי' היה פנאי מע"ש

ואפי' בג' הדיוטות [לא מיחזי כדין דמותר מעומד, בקרובים, בלילה]

לר"ג דאין פותחין בחרטה (לגי' רש"י - פותחין) צריך לישב דבעי עיוני למצוא פתח

מתיר נדרו, קיים נדרו נקרא חוטא [וכי תחדל וכו']

אי אפשי, אין זה נדר לאו הפרה [לר"ן - צריך ל' ברור דהפר בלבו לא מהני]

יפה עשית = הקמה [לר"ן - לא גרע מקיים בלבו]

"טלי ואכלי" עם ביטול בלב מהני לב"ה תמיד, לב"ש דוקא בשבת

חכם בל' הפרה, בעל בל' התרה לא מהני [זה הדבר]

התרה ביחיד מומחה [ראשי המטות]

בג' הדיוטות (ר"ן דכי מסברי סברי) [ג"ש זה הדבר משחוטי חוץ; מועדי ה' צריך אתם (משה ואהרן) ולא נדרים (לר"ן - "אלה" למעוטי)]

לב"ש אין שאילה בהקדש [ר"ן - הקדש טעות הקדש]

ר"ן

ר"נ - פותחין בחרטה - מספיק חרטה, רש"י - אין פותחין בחרטה - חכם מתיר בלי חרטה

רשב"א - להל' דמספיק חרטה, אפי' לא נתחרט וצריך פתח - א"צ יושב דכיון דעיקר דינא מעומד, סוף דינא מעומד; ור"ן חולק

פשט א' בר"ן - אי אפשי שתדורי מכאן ואילך לאו ל' הקמה על נדריה עד עכשיו

"מותר לך" = אחרים מוחלין לו שעושין אותו חולין; מותר מעיקרו

ירו' - יכול חכם לומר "אין כאן נדר"

מומחה: משמעות הגמ' - סמוך
רמב"ם, רשב"ם, ירו' - רב מובהק - בקי גמיר וסביר - ר"ן - היותר מובהקין שבדור

גמ' עח: - עט.

חזור לראש הדף

ר' חנינא (ר"ן - ר' יוחנן) - שותק ע"מ למיקט אשתו, יכול להפר אחר יום שמעו (איתותב)

רב כהנא - ע"מ למיקט כסתם [ואם החרש יחריש]

קיים בלבו קיים [ר"ן - כשתיקה ביום שמעו דמוכח משחשכה שבלבו לקיימו], הפר בלבו אינו מופר

1. נשאלין על ההקם

חזור לראש הדף

2. הפרה קודם שנדרה לר"א מופר

3. הקמה בלשון גרוע

4. שתיקה מקיימת

5. קיים בלבו קיים

6. ר' ישמעאל (עז:) הקמה במקצת כולו קיים

7. לרמב"ם קיים ומופר בב"א - קיים

1. התרה למפרע (נ"מ בהתפסה, בל יחל)

2. בעל רק עינוי נפש ובינו לבינה

3. הפרה ביום שמעו

4. התרה רק לצורך שבת

5. חכם בלשון התרה, בעל בלשון הפרה

6. מ"ד דאינו מיפר לב' נשיו בב"א

7. הפרה אף קודם שחל הנדר

8. על דעת רבים אין התרה

9. הותר מקצתו הותר כולו

עוד חומר לימוד
למסכת נדרים