1)

TOSFOS DH T'NAN SHUM HA'YESOMIM ETC. B'MAI ASKINAN ILEIMA B'BA'AL-CHOV OVEID KOCHAVIM MI TZAYIS

תוס' ד"ה תנן שום היתומים כו' במאי עסקינן אילימא בבעל חוב עובד כוכבים מי ציית

(Summary: Tosfos explains why the Gemara cannot query Rav Asi from his own statement.)

ואם תאמר, למה ליה לאותובי לרב אסי ממתניתין, ממילתיה דרב אסי גופיה הוה מצי למיפרך -דאמר ד'אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן רבית אוכלת בהם' ...

(a)

Question: Why does the Gemara query Rav Asi from the Mishnah? Why does it not query his intrinsic statement, when he says 'One does not claim from the property of Yesomim unless Ribis is 'consuming' it' ...

במאי עסקינן האי ד'אין נזקקין' ?אילימא בבעל חוב עובד כוכבים- מי ציית להמתין עד שיגדילו?

1.

Question (cont.): Who is the 'one' (in 'One does not claim')? If it is a Ba'al-Chov Nochri - since when will he listen when you tell him to wait till thy grow up?

ואי בבעל חוב ישראל -מי שבקינן ליה דקאכיל רבית?

2.

Question (concl.): And if it is a Yisrael - how can we allow him to 'eat' Ribis?

וי"ל, דממילתא דרב אסי לא מצי למיפרך- דאפשר לאוקמה בדלא תבע להו, ולעולם בב"ח עובד כוכבים איירי...

(b)

Answer: From Rav Asi himself there is nothing to ask - since it may well be speaking where the creditor has not yet claimed, and it is speaking about a Ba'al-Chov Nochri ...

ומש"ה אין נזקקין לנכסים לפרוע החוב אלא אם כן רבית אוכלת בהן, [דאז] נזקקין אפי' לא תבע להו עובד כוכבים חובו, לפי שלא ירבה עליהן הרבית.

1.

Answer (cont.): Which explains why we do not claim unless Ribis is consuming it, when we do claim despite the fact that the creditor has not claimed, seeing as the Ribis is continuing to grow.

אבל ממתניתין פריך שפיר דודאי מדנחתי בית דין לשום, בדתבע להו מיירי...

2.

Answer (cont.): Whereas it queries him from our Mishnah, which definitely speaks where he claimed - seeing as Beis-Din went assess the property.

לפיכך פריך 'אי בבעל חוב עובד כוכבים, מי ציית עד אחר השלמת הכרזה שלא להרבות הרבית...

3.

Answer (cont.): Consequently, it justifiably asks that, if it is referring to a Ba'al-Chov Nochri, since when will he agree to wait, to stop taking Ribis until after the period of announcing ...

ואי לא ציית, אם כן שמא יפסידו בהארכת הזמן יותר ממה שירויחו...

(c)

Explanation: And if he refuses to listen, the additional time-period may well cause a greater loss than what the Yesomim stand to gain ...

דודאי אי לא ידעינן אי מרווחינן אי לא מרווחינן, לא צריכי הכרזה...

1.

Reason: Because whenever we do not know as to whether they will gain or not, the announcement is not necessary ...

כדקאמר הש"ס בסמוך על מילתא דר' יוחנן.

2.

Source: As the Gemara will say shortly regarding the statement of Rebbi Yochanan.

2)

TOSFOS DH AMAR RAV NACHMAN ME'REISH LO HAVAH MAZKIKINAN L'YASMI ETC. MI'KA'AN V'EILECH MAZKIKINAN ETC.

תוס' ד"ה אמר רב נחמן מריש לא הוה מזקיקינן ליתמי כו' מכאן ואילך מזקיקינן כו'

(Summary: Tosfos proves that the Halachah is like Rav Nachman.)

והלכה כרב נחמן בדיני -דנזקקין לנכסי יתומים.

(a)

Halachah: The Halachah is like Rav Nachman in money-matters - and we do claim from the peoperty of Yesomim.

והכי נמי איתא בהכותב (כתובות דף פד.) גבי הא דתנן 'מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשים, והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים, ינתן לכושל שבהם ...

1.

Support: And this is how the Gemara Paskens in 'ha'Koseiv' (Kesuvos, Daf 84a) in connection with the Mishnah 'Someone who dies leaving behind a wife, a creditor and heirs, and who had a debt or a Pikadon to claim from others' that it should be given to the weakest of them ...

ואמר ר' יוחנן עלה (שם) 'לכתובת אשה משום חינא... '

2.

Support (cont.): Which Rebbi Yochanan interprets there as 'Kesubas Ishah' (See Avodah Berurah).

אלמא נזקקין.

3.

Support (concl.): So we see that one does claim (from the property of Yesomim [See Avodah Berurah]).

22b----------------------------------------22b

3)

TOSFOS DH RAVA AMAR MISHUM SHOVER

תוס' ד"ה רבא אמר משום שובר

(Summary: Tosfos presents the difference between Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua and Rava.)

ואיכא בינייהו בין רב הונא בריה דרב יהושע דאמר 'משום צררי,' ובין רבא דאמר 'משום שובר' ...

(a)

Clarification: The difference between Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua - who says 'because their father may have put away bundles (of money) and Rava - who says 'because he may have possessed a receipt' is ...

היכא שמסר שטרותיו לאדם אחד בפני עדים ואמר דאין לו שום שטרות כי אם אותם שמסר לו...

1.

Clarification: Where he handed his documents to a third person in front of witnesses and stated that he had no documents other than those ...

דהשתא לשובר ליכא למיחש, שהרי מסר כל שטרותיו לזה, ואם איתא דהוה ליה שובר הוה מסר ליה...

(b)

Shover: In which case there is no reason to suspect that he has a receipt, since he handed him all his documents, and had he possessed a receipt, he would have handed it to him too ...

אבל לצררי מ"מ איכא למיחש.

(c)

Tzor'ri: Whereas there is still reason to suspect that their father put away Tzor'ri.

4)

TOSFOS DH AMAR LEIH RAV HUNA B'REIH D'RAV YEHOSHUA L'RAVA U'MI CHAYSHINAN L'SHOVER V'HA T'NAN HA'NIFRA'AS SHE'LO BE'FANAV ETC.

תוס' ד"ה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ומי חיישינן לשובר והא תנן הנפרעת שלא בפניו כו'

(Summary: Tosfos explains why the Mishnah is not concerned about bundles according to Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua.)

ואי חיישינן לשובר, הכא נמי ליחוש.

(a)

Clarification: And if we are worrried about a receipt, that ought to apply here as well.

וא"ת, רב הונא בריה דרב יהושע תקשי ליה נמי לנפשיה- ליחוש לצררי?

(b)

Question: Let Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua ask on himself, why the Mishnah is not concerned about bundles (See Shitah Mekubetzes 7)?

וי"ל, דהוה פשוט לרב הונא בריה דרב יהושע דמשום צררי אין למנוע לפרוע שלא בפניו...

(c)

Answer: It was obvious to Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua that on account of bundles, one would not refrain from claiming not in his presence

משום שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו ויושב לו במדינת הים...

1.

Reason: So that people should not take the money of others and move overseas.

אבל משום חששא דשובר, לא הוה מסיק אדעתא לומר כן; ומשום הכי הקשה לו ליחוש לשובר ...

2.

Answer (cont.): It did not however, occur to him to say that in face of the concern over a receipt; that is why he asked Rava why the Tana is not worried about a receipt (See Avodah Berurah).

ותירץ לו -התם כדאמרי' שלא יהא כל אחד ואחד ...'.

3.

Answer (concl.): And Rava answered him that there too, as the Gemara explained 'So that people should not ... '.

5)

TOSFOS DH V'IM AMAR T'NU NIZKAKIN

תוס' ד"ה ואם אמר תנו נזקקין

(Summary: Tosfos clarifies the statement and explains why the Gemara switches the Lashon.)

לכאורה פירוש 'תנו החוב' ,והיינו כרב הונא בריה דרב יהושע- דהיכא דחייב מודה, נזקקין.

(a)

Clarification: Apparently, this means 'Give the debt', and it goes like Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua - who says that where the defendant admits, we claim.

וצ"ע- אמאי שבק לישנא ד'חייב מודה?'

(b)

Question: But why did the Gemara drop the Lashon 'Chayav Modeh'?

ושמא לכך נקט האי לישנא 'תנו' דשייך בחוב ובמתנה -דאם צוה אביהם ליתומים ליתן מתנה, דנותנין אם צוה בתורת המחלק נכסיו מתנה בכולה, או במקצתה ועשה קנין.

(c)

Answer: Perhaps he used the Lashon 'T'nu', since it is applicable to both debts and gifts - inasmuch as if their father ordered them to give a gift, they must give it, provided he used a Lashon that one using when distributing either all one's property as a gift or some of it where he made a Kinyan.

והכי נמי משמע קצת דבמתנה קמיירי, מדקאמר 'שדה זו ומנה זו נזקקין לו.'

(d)

Proof: It is also somewhat implied that it is talking about a gift, since he said 'This field' or 'this Manah' (See Avodah Berurah).

תימה, פשיטא שאם אמר 'תנו' נזקקין, כיון שנתנה במתנה?

(e)

Question: Is it not obvious that if he says 'T'nu' that one gives it, seeing as he is giving it as a gift?

ואומר ר"י, ד'תנו 'דקאמר היינו דהודה שחייב לו.

(f)

Answer: The Ri explains that the 'T'nu' that he says is an admission that he is Chayav to pay him (and not a gift - See Avodah Berurah).

והא דנקט לישנא ד'תנו' ...

(g)

Implied Question: And the reason that it uses the Lashon 'T'nu' is ...

משום דמסיים ביה 'שדה זו' 'ומנה זו' דשייך ביה 'תנו' .

(h)

Answer #1: Because it concludes with 'Sadeh Zu' or 'Manah Zu', by which 'T'nu' is appropriate.

ועוד, איכא הודאה דלא סגי דלא אמר בהו 'תנו' או 'אתם עדי' ...

(i)

Answer #2: Moreover there are cases of admission where he has to say 'T'nu' or 'You are my witnesses' ...

כגון שלא תבעוהו והודה מעצמו ...

(j)

Example: Such as where they are not claiming from him, and he admits off his own bat

כדאמרי' בפרק גט פשוט (ב"ב קעד:)- 'שכיב מרע שאמר "תנו מנה לפלוני" -אמר "תנו" ,נותנין; לא אמר "תנו ," אין נותנין ...

1.

Source: As the Gemara says in Perek Get Pashut (Bava Basra, Daf 174b) - Where a Sh'chiv-M'ra says 'Give a Manah to P'loni', and where if he says 'T'nu', then we give it; otherwise not ...

אדם עשוי שלא להשביע את בניו ...

2.

Reason: Because a person tends to (say this) in order not to make his sons appear rich.

אבל תבעוהו והודה אפילו בלא 'אתם עדי' ולא אמר 'תנו' ,נותנין...

(k)

Answer #2 (concl.): Whereas if they claim from him and he concedes to their claim, we would give it even if he did not say 'T'nu' ...

דאין אדם משטה בשעת מיתה, כדמוכח בשילהי פרק גט פשוט (שם קעה:).

1.

Reason: Because a person does not 'play games' on his death-bed, as is evident in Perek Get Pashut (Ibid.

6)

TOSFOS DH AMAR RAV ASHI HILKACH AZKUKI ETC. D'AMAR RAVA HILCH'SA EIN NIZKAKIN (This Dibur belongs to the bottom of the Amud [Tzon Kodshim and Chok Nasan]).

תוס' ד"ה אמר רב אשי הלכך אזדקוקי כו' דאמר רבא הלכתא אין נזקקין

(Summary: Tosfos clarifies Rav Ashi's ruling and elaborates.)

פירוש -בעלמא היכא דאיכא למיחש לצררי, כמו מילתא דרב אסי, אין נזקקין לנכסי יתומים...

(a)

Clarification: Generally, whenever there is reason to suspect that there are 'bundles', such as in the case of Rav Asi, one cannot claim from the property of Yesomim ...

'ואי אזדקיקנא' -פירוש היכא דנזקקין כגון 'שדה זו' ו'מנה זו' דאמר רבא 'נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס,' בהא לא סבירא לן כרבא אלא מוקמינן אפוטרופוס ...

1.

Clarification (cont.): And there where one does claim - such as by 'Sadeh Zu' and 'Manah Zu', where Rava says that we do claim but do not appoint an Apotropos, in this point we do not hold like him, and we do appoint an Apotropus.

דאמרי נהרדעי 'כולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבר מנמצאת שדה שאינה שלו, דאחזוקי שיקרא לא מיזדקיקנא' -ואין צריך להעמיד אפוטרופוס.

2.

Clarification (concl.): Since the Neherda'i said 'All of them we claim and appoint an Apotropus, with the sole exception of where the field does not belong to him, because we do get involved in falsehoods - and there is no need to appoint an Apotropus.

וא"ת, דבפרק הגוזל בתרא (ב"ק קיב. ושם) 'בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דר' ירמיה; אתא לקמיה דרבי אבא א"ל 'שלו תובע'

(b)

Introduction to Question: The Gemara in Perek ha'Gozel Basra (Bava Kama, Daf 112a & 112b) cites the episode where Rebbi Yirmiyah brother-in-law (who was a Katan) shut the door (of his deceased father's house) in front of Rebbi Yirmiyah; When the latter came before Rebbi Avin, he said to him 'He is claiming what belongs to him' ...

א"ל 'והא מייתינא סהדי דאחזקי בחיי אבוה' ;[א"ל] 'וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ... ?'

1.

Introduction to Question (cont.): And when Rebbi Yirmiyah claimed that he had witnesses that he had acquired it in his father's lifetime, he countered 'Since when can one accept testimony not in the presence of the other litigant?' ...

ומ"ש משמעתין -דהיכא דנמצאת שאינה שלו, מזקיקין ומקבלין עדות אע"פ שהיתומים קטנים?

(c)

Question: In what way is that different than our Sugya - where, when the field was discovered not to belong to him, they accepted testimony, despite the fact that the Yesomim were Ketanim?

וי"ל, דהתם דמתחלה היתה של אביו דיתום, כי נמי איכא סהדי דאחזיק, אין לנו לקבל עדות זה, ואין אחזוקי סהדי בשיקרא ...

(d)

Answer: Because, since in the case there, where the property initially belonged to the Yasom's father, even if there were witnesses that he made a Chazakah, we could not accept them, to establish the testimony falsely ...

דשמא שום תנאי היה לאביו עמו להחזיק [אע"פ] שהוא שלו ...

1.

Reason: Since it is possible that his father made some stipulation or other before he (Rebbi Yirmiyah) would acquire it - even though it was his house ...

אבל בשמעתין, דנמצאת שדה שאינה שלו שהעדים מעידים שגזלה, הלכך 'לא מחזקינן סהדי בשקרי' שמא לא גזלה...

2.

Answer (cont.): Whereas in our Sugya, where the field was found to be not his, since the witnesses wre testifying that he stole it, it would not be considered establishing false testimony - because maybe he did not steal it ...

אלא ודאי גזלה ...

3.

Reason: Because he definitely stole it.

וליכא למימר שמא חזר ולקחה...

(e)

Implied Question: Nor can we argue that perhaps he then purchased it from him ...

כיון דבגזילה בא לידו, לא אמרינן שמא חזר ולקחה...

1.

Answer: Because, since he obtained it through theft, we do not assume that he subsequently bought it from him

כי הדבר ברור שהאב גזלה ואינו של אביו ...

2.

Answer: Now that it is clear that his father stole it and it did not belong to him in the first place ...

ושפיר נקבל העדות דגזלה האב שלא בפני בעל דין, כיון שהדבר ברור לנו שאין השדה של אביו.

(f)

Conclusion: Consequently, it is justifiable to accept the witnesses even not in the presence of the Ba'al-Din, seeing as the matter is clear to us that the field did not belong to his father.

וכן בהך דהגוזל בתרא (שם:) דקאמר רבי אושעיא 'תינוק שתקף בעבדי אביו וירד לתוך שדה חברו ואמר "שלי הוא" ,אין אומרים לו 'המתן עד שיגדיל, אלא מוציאין אותו מתחת ידו... '

(g)

Precedent: And similarly, in the case in 'ha'Gozel Basra' (Ibid, Amud Beis) where, in the case where the child grabbed his father's slaves, went down to his friend's field and claimed that it was his, and Rebbi Oshaya ruled that 'We do not tell him to wait until the child grows up, but to that he can retrieve his field immediately ...

ומסיק הש"ס דהתם דמפקינן מיניה, דלא קיימא חזקה דאבוה- משמע דאיכא מילי דמקבלין עדות שלא בפני בעל דין.

1.

Precedent (cont.): And the Gemara there concluded that they did indeed take the field from him, since his father's Chazakah was not established - an indication that there are cases where one accepts witnesses not in the presence of the Ba'al-Din.

ולכך נראה דהיכא דחייב מודה במלוה על פה, דנזקקין ויעידו עדים ששמעו הודאת האב בפני ב"ד, ויגבו משל היתומים החוב על פי העדות...

(h)

Conclusion: It therefore seems that where the father admitted to an oral loan (See Avodah Berurah), we lay the claim and allow the witnesses to testify before Beis-Din that they heard the admission, and the creditor will then be allowed to claim on the basis of that admission ...

ולא אמרי' 'אין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין' ...

1.

Conclusion (cont.): And we do not apply the ruling 'Ein Mekablin Eidus Ela bi'Fenei Ba'al-Din' ...

כיון שהדבר ברור בלא שום גמגום שהודה האב, דמי ל'נמצאת שאינה שלו' .

2.

Reason: Because, seeing as the matter is clear beyond the slightest shadow of doubt that the father admitted, it is comparable to the case where 'It was found to be not his'.

ומיהו מדררא דממונא הבאה מחמת יתומים, כי נמי ידעינן בברור שלא התפיסו צררי על החוב הבא מחמת היתומים, אין נזקקין...

(i)

Reservation: In the case of the loss of money regarding the Yesomim, even if we know for sure that they did not put aside bundles on their account, , we do not claim ...

כדאיתא פרק שור שנגח ארבעה וחמשה (ב"ק לט. ושם) ד'שור שהזיק פטור, מטעם ד'אין נזקקין... '

1.

Source: As the Gemara states in Perek Shor she'Nagach Arba'ah va'Chamishah (Bava Kama, Daf 39a & 39b) - If their ox gores, they are Patur, because 'We do not claim ... ' ...

ופירש ר"י דלא שייך צררי, ומכל מקום אין נזקקין ד'אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין.'

2.

Reason: The Ri explains that although 'bundles is not applicable there (See Avodah Berurah), nevertheless we do not claim, due to the principle 'Ein Mekablin Eidus she'LO BI'Fenei Ba'al-Chov (See Avodah Berurah).

7)

TOSFOS DH U'MA'AMIDIN APOTROPUS

תוס' ד"ה ומעמידין אפוטרופוס

(Summary: Tosfos clarifies the ruling and elaborates.)

כיון דאמר 'שדה זו' ו'מנה זו' ,ומעמידין אפוטרופוס לידע אם פרע אם לאו, דשמא פרע ושכח ויש לו שובר...

(a)

Clarification: Seeing as he said 'Sadeh Zu' or Manah Zu'. And one appoints an Apotropus to ascertain whether he paid or not, in case he paid and forgot, and he has a receipt ...

ויעמידו האפוטרופוס לבקש השובר בין חפצי המת או למצוא שום עדות התפסת צררי.

1.

Reason: And they appoint an Apotropus to search for the receipt among the paraphernalia of the deceased, or to find some proof that he set aside bundles.

וא"ת, כיון דאמר 'תנו' אפי' אינו חייב כלום יתנו לו, כיון דמצוה מחמת מיתה הוא- ויהא מתנה בעלמא?

(b)

Question: Since he said T'nu, why do they not give it even if he is not Chayav anything, since he commanded before his death - so let it be a gift?

ויש לומר, שהוא סבור להתחייב בשביל חובו ולא לשום מתנה, הלכך אין לתת אותה אלא למי שמתחייב לו.

(c)

Answer: Because he had in mind to give it because he was obligated to and not in the form of a gift; Consequently, one may only give it to the person whom he owed.

וכן משמע פרק גט פשוט (ב"ב קעד:) על ההיא שהבאתי לעיל ' -אמר "תנו" קיימיה לשטריה' ...

(d)

Support: And this is implied in Perek Get Pashut (Bava Basra 174b) when it says with regard to the case cited earlier 'If he says "T'nu", then he substantiates the Sh'tar' ...

אלמא דמשום שחייב לו כשאמר 'תנו' כאילו נתקיים השטר, אבל אם לא היה חייב, לא היה נותן בתורת מתנה.

1.

Support (cont.): So we see that it is because he is Chayav to pay him that, when he says 'T'nu' it is as if the Sh'tar has been substantiated; but if he would not be Chayav, he would not give it as a gift.

8)

TOSFOS DH AMRI NEHERDA'I B'KULHU NIZKAKIN U'MA'AMIDIN APOTROPUS

תוס' ד"ה אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

פירוש 'בכולהו' 'שדה זו' ו'מנה זו'.

(a)

Clarification: 'be'Kulhu' means by 'Sadeh Zu' and Manah Zu' (See Avodah Berurah).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF