עוד דיונים על הדף
1. הערות על תחילת המסכת 2. רש״י ד״ה בעיטה 3. אב ותולדה
4. הבער או אש 5. מחייב 6. השור והבור
דיונים על הדף - בבא קמא ב

אהרן ברכה שואל:

אמאי נקט בגמ' לשון מחייב גבי

ב. וז"ל הגמ': ומאי איכא בין אב לתולדה? נ"מ דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי א"נ שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידי' לא מחייב אלא חדא. עכ"ל אמאי משתמש בלשון מחייב ולא חייב?

אהרן ברכה, מילנו, איטליה

הכולל משיב:

כמדומני שמיחייב הוא תרגומו של המילה "חייב" בארמית וכיון שכל המשפט נכתב בארמית, נקטה הגמ' "מיחייב" במקום חייב.

בברכה,

מ. קורנפלד