english
1)

רש"י: כתרגומו פרושו וכו': אם דעת רש"י כתרגום, למה הוא ממשיך לבאר את הפסוק?

1.

גור אריה: לדעת רש"י "לפתח" פרושו פתח הקבר, אבל לתרגום הכוונה שהחטא ממתין ליום הדין כאדם האורב לחברו, ואז יענש. והמשך הפסוק- "ואליך תשוקתו", הפרוש שהיצר משתוקק להכשיל את האדם כדי שה' יפרע ממנו. 1


1

עי' ברא"ם שבתחילת הפסוק רש"י כאונקלוס ובהמשך הוא חולק עליו כי לתרגום הפרוש שהחטא משתוקק להענישו ולרש"י מדובר על היצר, ובדעת הגור אריה, עי' במה שכתב הרב הרטמן בהגהותיו.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים