english
1)

רש"י: בא לו למך אצל אדם: מנין לרש"י זאת?

1.

גור אריה: קשה למה רק כאן נכתב "וידע אדם"? ולמה זה המשך הפרשה הקודמת ולא פרשה בפני עצמה? אלא שבא למך אצל אדם הראשון וכו'.

2)

רש"י: מהו עוד וכו': קשה למה לא פירש כפשוטו שבא עליה פעם נוספת?

1.

גור אריה: לא שייך לומר על זה 'עוד' כי בשעת הביאה השניה הראשונה כבר לא הייתה קיימת, והביאות גם לא היו סמוכות זו לזו, לכן פירש רש"י שנתוספה לו תאוה, ובזה יש תוספת על הביאה הראשונה.

3)

רש"י: שנתוספה לו תאוה: מה בא ללמדנו בכך?

1.

גור אריה: במדרש כתוב שאפילו אם לא היה רואה היה מתאוה, והכוונה שזהו זרע שהקב"ה רצה בו ולכן זימן לו שיתאווה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים