english
1)

רש"י: מעלה לך דברים ארורים: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: רש"י התקשה שלא כתוב בפסוק במה ארורה האדמה, ולכן פירש שתהיה מעלה דברים ארורים.

2)

רש"י: משל ליוצא לתרבות רעה וכו': ברש"י נראה שזה פרוש אחד, ואילו במדרש מבואר שאלו שני פרושים?

1.

גור אריה: מוסכם שהקללה היא שהאדמה תוציא דברים ארורים, אלא שלפרוש ראשון זו קללה לאדם, ולפרוש השני נתקללה האדמה עצמה מחמת המשל שמביא רש"י, ורש"י נקט כפרוש השני.

3)

רש"י: משל ליוצא לתרבות רעה וכו': קשה שלעיל (א,יא) כתב רש"י שהאדמה התקללה מחמת החטא שלה שלא הוציאה עץ שטעמו שווה לפריו?

1.

גור אריה (לעיל, א,יא): נחלקו בכך במדרש ובכל מקום נקט רש"י כשיטה אחרת, לדבריו שם חטאה האדמה עצמה, ולפרושו כאן האדמה היא הסיבה לחטא [כי האדם יצא ממנה]. 1


1

ועיי"ש בביאור חטא האדמה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים