english
1)

רש"י: ונקית...וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא: מנין שזו הכוונה?

1.

גור אריה: אברהם השביעו "לא תקח אשה...מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו" ולכאורה "בקרבו" מיותר? אלא זה בא לרבות את בנות ענר אשכול וממרא שאברהם ישב בקרבם. וקשה- פשיטא שלא יקח מהן כי הן בכלל בנות הכנעני? אלא ללמדינו שעליהן נאמר שאם לא יתנו לך "ונקית משבועתי זאת" ואז תקח מבנותיהם.

2.

גור אריה: מ"שבועתי זאת" משמע שהוא בא לפוטרו מהשבועה האחרונה שהשביעו- כלומר על בנות ענר אשכול וממרא [שהתרבו מ"אשר אנכי יושב בקרבו"], אבל שאר בנות כנען אסורות.

2)

רש"י: וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא: לקמ' (פסוק מט) פירש רש"י "ואפנה על ימין או על שמאל" לקחת מבנות לוט או ישמעאל, ולא כפי שפירש כאן?

1.

גור אריה: אברהם אמר שיקח לו אשה מארצו- מחרן, וממולדתו- כלומר ממשפחתו [כפי שפירש הגור אריה בפסוק ז], ולכן אם לא יוכל להביא מארצו ומולדתו (-נחור), לכל הפחות יביא ממולדתו- ממשפחתו (-לוט וישמעאל), ורק אם לא יצליח להביא ממשפחתו, אז יביא מבנות ענר אשכול וממרא.

3)

רש"י: וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא: אברהם לא רצה להשיא את יצחק לבתו של אליעזר משום שהוא ארור, והרי הוא צדיק יותר מענר אשכול וממרא?

1.

גור אריה: אברהם נתברך ש"ואברכה מברכיך" ולכן בעלי בריתו ברוכים, אבל אליעזר עודנו ארור כי הוא עבד, וקיללת הכנענים שיהיו עבדים.

4)

רש"י: בני אינו חוזר אבל יעקב בן בני סופו לחזור: לשם מה רמז זאת אברהם?

1.

גור אריה: רצה לומר להם שיהיה בנם בא אליהם ולא יאסר לו לצאת מהארץ, ולפיכך לא ימנעו מלתת את בִּתם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים