english
1)

רש"י: שמעו האילנות שנצטוו על כך: קשה שבשעה שאמר הקב"ה "למינהו" לאילנות עוד לא נבראו הדשאים?

1.

גור אריה: לכל עשב יש מזל, ומזלם שמע ונשא ק"ו.

2.

גור אריה: הכוונה כאן לא לשמיעת המאמר אלא לקבלת גזירת הקב"ה, ומכיוון שהגזירה על האילנות שייכת לדשאים בקל וחומר, לכן הייתה גזירה זו גם לגביהם.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים