1)

TOSFOS DH AVAL DE'ZEISA MIVZA BAZA

תוספות ד"ה אבל דזיתא מבזע בזע

(SUMMARY: Tosfos reconciles this S'vara with Rebbi Yochanan, who is lenient by a needle.)

פירש הקונטרס - ולמאן דחייש במחט' חייש נמי הכא.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that those who suspect (and are strict) by a needle, suspect here as well.

ואם כן הוה דלא כהלכתא, דקיימא לן הלכתא כרבי יוחנן דמכשיר לעיל.

(b)

Ramifications: In that case, this is not like the Halachah, since we Paskened like Rebbi Yochanan, who declares it Kasher, earlier.

אבל נראה דאפילו רבי יוחנן במחט הוא דתלינן שבאתה דרך הסמפונות, אבל קשייתא דזיתא שהם גסים ואינן יכולין לבא בריווח דרך הסמפונות, חיישינן שמא ניקבה הוושט וחזר ונכנס בכבד.

(c)

Explanation #2: It therefore seems that even Rebbi Yochanan only relies that it came via the Simponos (the blood-vessels) only in the case of a needle, but not in the case of an olive-pit, which is thick, and cannot easily travel via the blood-vessel, and which we therefore suspect holed the esophagus and went back into the liver.

2)

TOSFOS DH KOHANIM NAHAGU BO HETER

תוספות ד"ה כהנים נהגו בו היתר

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara mentions specifically Kohanim.)

ה"ה ישראלים; וכהנים דנקט לפי שהקבה ניתנה לכהנים.

(a)

Clarification: The same applies to Yisre'elim, and the Gemara only mentions Kohanim because the Keivah is given to them.

3)

TOSFOS DH MAI MESAYE'A KAHANI

תוספות ד"ה מאי מסייע כהני

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's Kashya.)

דמשום פעם אחת לא היה קוראהו 'מסייע כהני'.

(a)

Reason: This is due to the fact that, because of once only, they would not call them 'people 'who assist the Kohanim'.

4)

TOSFOS DH VE'HAKADOSH-BARUCH-HU MASKIM AL-YADAM

תוספות ד"ה והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם

(SUMMARY: Tosfos explains why Rebbi Yishmael disagrees with this D'rashah.)

ולרבי ישמעאל לא איצטריך קרא להכי, דפשיטא דמסכים, כיון שצוה להם לברך.

(a)

Clarification: According to Rebbi Yishmael, the Pasuk is not needed to teach us that, since, having commanded them to bless Yisrael, it is obvious that Hash-m agrees with them when they do.

5)

TOSFOS DH VA'AVARSHAH MEVARCHECHA

תוספות ד"ה ואברכה מברכיך

(SUMMARY: Tosfos proves that this extends even to Nochrim who bless a Yisrael.)

ואפילו עובדי כוכבים המברכים את ישראל, מתברכין ...

(a)

Clarification: Even a Nochri who blesses Yisrael, is blessed ...

כדאיתא בירושלמי דברכות ד'ההוא עובד כוכבים דיהיב שלמא לרבי ישמעאל; אמר לו 'מלתך כבר אמורה' - פירוש איני צריך להחזיר לך שלום, שברכתך כתובה מ"ואברכה מברכיך".

(b)

Source: As we learn in the Yerushalmi in B'rachos, where a certain Nochri who greeted Rebbi Yishmael, who replied - 'Your reply has already been stated!, meaning that he did not need to return the Nochri's greeting, since it was already contained in the words "And I will bless those who bless you."

6)

TOSFOS DH SHE'AMAR MISHUM AVOSAV MAI HI DESANYA

תוספות ד"ה שאמר משום אבותיו מאי היא דתניא כו'

(SUMMARY: Tosfos elaborates on the meaning of 'Mishum Avosav')

פירוש - קבלה היתה בידו של רבי אושעיא דרבי ישמעאל משום אבותיו התיר ...

(a)

Clarification (Part 1): This means that Rebbi Oshaya had a tradition that Rebbi Yishmael permitted it in the name of his fathers ...

אבל לא מתוך ברייתא זו דקדק.

(b)

Clarification (Part 2): But not that he extrapolated it from this Beraisa.

ולא גרסינן 'דברי רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו', אלא 'דברי רבי ישמעאל' סתם. ...

(c)

Text: We do not have the text 'These are the words of Rebbi Yishmael who was quoting his fathers', but rather 'These are the words of Rebbi Yishmael' (period).

דהא במסקנא מהפכינן ליה ומפרש 'דמשום אבותיו' דקאמר רבי אושעיא היינו 'משום אבותיו, וליה לא ס"ל'.

(d)

Proof: Because we will later switch, and explain that when Rebbi Oshaya said 'in the name of his fathers', he meant that Rebbi Yishmael quoted it in the name of his fathers, but that he himself did not agree with it.

והא דקאמר הכא 'שאמר משום אבותיו מאי היא?'

(e)

Implied Question: But why does the Gemara then ask 'What does 'she'Amar Mishum Avosav' mean?

היינו - אותה ברייתא שהתיר רבי ישמעאל חלב הקיבה, שאתה אומר שהוא משום אבותיו, מאי היא?

(f)

Answer: What the Gemara means to ask is 'What is that Beraisa where Rebbi Yishmael permits the Cheilev of the Keivah, and which you say is in the name of his fathers'?

49b----------------------------------------49b

7)

TOSFOS DH LAHAVI CHEILEV SHE'AL GABEI HA'DAKIN

תוספות ד"ה להביא חלב שע"ג הדקין

(SUMMARY: Tosfos discusses the Limud from thr Pasuk in Vayikra "ve'es Kol ha'Cheilev ha'Mechaseh asher al ha'Kerev".)

לא היה צריך למיכתב (ויקרא ג) "את החלב המכסה את הקרב", דמ"ואת כל החלב אשר על הקרב" מרבינן אף שעל הדקין או שעל הקיבה, לאידך.

(a)

Clarifying Pasuk (Part 1): It was not necessary to insert the Pasuk "es ha'Cheilev ha'Mechaseh es ha'Kerev, since we already include the Cheilev that is on the intestines or the stomach (according to the other opinion) from "ve'es Kol ha'Cheilev asher al ha'Kerev".

ולמעט חלב שעל גבי דפנות כתביה, כדדריש בתורת כהנים.

(b)

Clarifying Pasuk (Part 2): And the Torah inserts it to preclude the Cheilev that is on the Dofen (flank), as the Toras Kohanim explains.

8)

TOSFOS DH CHEILEV TAHOR SOSEIM

תוספות ד"ה חלב טהור סותם

(SUMMARY: Tosfos explains the location of the fat under discussion.)

לא מיירי הכא בריאה ושומן סותמתה או נסרכה בשומן ...

(a)

Clarification (Part 1): It is not speaking here about a lung which is blocked up by Shuman, or which is stuck to the Shuman ...

דפשיטא דטרפה, דסתימה זו אינה כלום, דאין שומן לריאה, ואין זה שומן שלה.

(b)

Reason: Which is obviously T'reifah, since this blockage is ineffective, seeing as a lung does not possess fat, in which case the fat is not its own.

ולא מיירי הכא אלא כגון דקין שניקבו וחלב הכנתא סותם את הנקב, שהוא שומן שלהם, ותמיד שוכבים בו ואדוק הוא מאד, והויא סתימה מעלייתא.

(c)

Clarification (Part 2): Rather it is speaking here about the intestines which have been holed and it is stopped up by the Cheilev of the Kanta (the colon) which belongs to the intestines, since they lie on it all the time, firmly wedged, rendering it an effective blockage.

וחלב העשוי ככובע נמי, דאצטריך למימר דאינו סותם, היינו כגון טרפשא דליבא כדאמר לקמן, שהוא שם כל שעה, אבל בריאה, אין שום חלב סותם.

(d)

Clarification (Part 3): Likewise with regard the Cheilev that is shaped like a hat, and which the Gemara finds necessary to state that it does not block (the heart or the lung), is speaking about the Tarpash ha'Leiv (the pericardium), as the Gemara will explain there - which is there permanently; whereas the lung has no permanent fat that blocks it).

9)

TOSFOS DH CHEILEV CHAYAH MAI

תוספות ד"ה חלב חיה מאי

(SUMMARY: Tosfos discusses a similar case where the Kurk'van of a bird is blocked by its Shuman.)

נשאל לרבינו יצחק על מחט שנמצא בקורקבן וניקבה הכיס שלו וגם בשרו, רק שהיה שומן סותם למעלה ...

(a)

She'eilah: They asked Rabeinu Yitchak what the Din will be regarding a needle that is found in the craw (the stomach of a bird), where both its bag and the skin have been pierced, but the Shuman above it blocks it.

והתיר, דלא מבעי לן הכא אלא חלב חיה שכנגדו בבהמה טמא; אבל בחלב טהור דעוף, שלא מצינו כנגדו טמא, פשיטא דסותם, דמיהדק שפיר.

(b)

Resolving the She'eilah: And he permitted it, because, the Gemara's She'eilah here is confined to the Cheilev of a Chayah, where the corresponding Cheilev of a Beheimah is T'reifah; whereas by the Tahor Cheilev of a bird, where we do not find any corresponding fat that is Tamei, it is obvious that it blocks, since it is firmly placed.

10)

TOSFOS DH RAV VE'ISURA D'ARAYSA ETC.

תוספות ד"ה רב ואיסורא דאורייתא וכו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Halachah.)

כדרב פפא הלכה, ומסתברא דרבא נמי חזר בו, דקאמר לקמן משמיה דרב נחמן חימצא ובר חימצא - חד סתים וחד לא סתים.

(a)

Halachah: The Halachah is like Rav Papa. In fact, we can also assume that Rava retracted, since, quoting Rav Anchman, he says a little later that between Chimtza and bar Chimtza, one of them blocks and one of them doesn't.

11)

TOSFOS DH VE'SHA'AR KOL HA'MASHKIN MUTARIN

תוספות ד"ה ושאר כל המשקין מותרין

(SUMMARY: Tosfos reconciles this statement with the statement later, where the Rabbanan list only five liquids that are permitted.)

ואם תאמר, כמאן, הא אפילו רבנן דבסמוך לא שרו אלא חמשה?

(a)

Question: Like whom does this go, since even the Rabbanan (that the Gemara will quote shortly) only permit five liquids?

ויש לומר, דה"ה לכולן, ואותן ה' דנקט משום דפליג רבי שמעון עלייהו, אבל בשאר, מודה.

(b)

Answer: In fact, the Rabbanan permit all liquids, and they only mention those five because Rebbi Shimon disputes them; all other liquids, even he concedes are permitted.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF