1)

TOSFOS DH Alma ka'Savar Chagigas Arba'ah Asar Lav d'Oraisa

תוספות ד"ה אלמא קסבר חגיגת ארבעה עשר לאו דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos points out that Tana'im argue about this.)

ואין להקשות דתניא בפ' אלו דברים בפסחים (דף ע. ושם) לא ילין מן הבשר לימד על חגיגת י"ד שנאכלת לשני ימים ולילה אחד כו'

(a)

Question: A Beraisa in Pesachim (70a) expounds "Lo Yalin Min ha'Basar" to teach about Chagigah of the 14th, that it is eaten for two days and a night...

אלמא סבירא ליה דהוי דאורייתא

1.

Inference: [The Tana] holds that it is mid'Oraisa!

ועוד אשכחן תנא התם דאינה נאכלת אלא ליום ולילה אחד

(b)

Strengthening of question: We find another Tana who holds that it is eaten for only one day and a night;

משמע דאית ליה דאורייתא אבל פליג אאידך תנא [דאמר שני ימים ולילה]

1.

Inference: He holds that it is mid'Oraisa, but he argues with the other Tana, who said two days and a night!

ויש לומר דסבר כתנא דמתני' פרק אלו דברים (שם דף סט:) דתנן אימתי מביאין עמו חגיגה בזמן שבא בחול בטהרה ובמועט

(c)

Answer: He (Rav Ashi) holds like the Tana of the Mishnah in Pesachim (69b) that says "when is Chagigah [of the 14th] brought? When Pesach comes on a weekday, in Taharah, and a small amount (the Pesach does not have enough meat to satiate the group that offer it);

בזמן שבא בשבת במרובה או בטומאה אין מביאין

1.

When Pesach comes on Shabbos, in a large amount (the Pesach suffices to satiate the group) or in Tum'ah, we do not bring [Chagigah of the 14th];

א"כ משמע דלאו חובה דפעמים לא אתיא כדקאמר רב אשי התם בגמרא.

2.

Inference: It is not obligatory, for sometimes it does not come, like Rav Ashi says there in the Gemara.

2)

TOSFOS DH Amai Davar sheb'Chovah Hu (pertains to Daf 7b)

תוספות ד"ה אמאי דבר שבחובה הוא (שייך לדף ז:)

(SUMMARY: Tosfos gives another reason why it must come from Chulin.)

אומר הר"ר אלחנן הוא הדין דהוה מצי להקשות עולה היא ואינה נאכלת ואין נותנין דמי מעשר רק בדבר הנאכל

(a)

Explanation (R. Elchanan): Likewise, we could have asked that it is an Olah, and it is not eaten, and Kesef Ma'aser may be spent only on something that is eaten.

והכי מצינו בסיפרי פרשת עשר תעשר בכל אשר תאוה נפשך יכול בעבדים כו' יכול ליקח בהמה למשתה בנו וכו' הרי אתה דן כו'

(b)

Support (Sifri, Parshas Aser Ta'aser) Suggestion: "B'Chol Asher Te'aveh Nafshecha" - perhaps one may buy [with Kesef Ma'aser] slaves... perhaps one may buy an animal for his son's wedding feast... we learn as follows:

1.

Note: The Sifri learns a Gezeirah Shavah "v'Samachta-v'Samachta" from Devarim 27:7, "v'Zavachta Shelamim... v'Samachta"), to permit animals for Shelamim, but not for Chulin.

אי מה להלן עולה ושלמים אף כאן

2.

Perhaps just like there Olah and Shelamim (Devarim 26:6 says "v'Ha'alisa Alav Olos...") also here!

תלמוד לומר ואכלת ושמחת שמחה שיש בה אכילה יצאו עולות שאינן נאכלות

3.

Rejection: "V'Achalta... v'Samachta" refers to Simchah with eating. This excludes Olos, which are not eaten.

ויש להקשות דאמר בפ"ק דחולין (דף כא. ושם) בשמעתתא דכמשפט איצטריך כמשפט בעולת העוף לומר שאינה באה אלא מן החולין

(c)

Question: It says in Chulin (21a) in the Sugya of "ka'Mishpat", that we need ka'Mishpat regarding Olas ha'Of, to teach that it may come only from Chulin [and during the day, and with the right hand. just like Chatas Behemah];

תיפוק ליה דעולה היא

1.

We should know this already because it is an Olah!

ומיהו הא לא קושיא הוא דהתם נמי פריך ביום מביום צוותו נפקא

(d)

Answer #1: This is not difficult. There (22a), we ask why it must teach that it is offered during the day. We should know this already from "on the day He commanded"!

ומשני כדי נסבא והוא הדין דמצי למיפרך עולה היא ולישני הכי

1.

The Gemara answered that it was taught needlessly. (Really, ka'Mishpat does not teach this.) Likewise, we could have asked that [it need not teach that it comes only from Chulin, for] it is an Olah, and answered so (it was taught needlessly).

אבל הר"ר אלחנן מפרש דכתיב והקריבו דהוי חלוק שמע מינה דמוציא מכלל שאר עולות ולייתי ממעשר אף על גב דאינה נאכלת

(e)

Answer #2 (R. Elchanan): "V'Hikrivu" (Vayikra 1:15) teaches that [Nidvas Olas ha'Of] is different than other Olos, and it could come from Ma'aser, even though it is not eaten.

ומיהו תימה ההיא דמגילה (דף ח.) דאמר אין בין נדרים ונדבות כו'

(f)

Citation (Megilah 8a - Mishnah): The only difference between Nedarim and Nedavos...

שהקשה הר"ר יעקב מאורליינ"ש ליתני נמי שהנדרים אינם באים אלא מן החולין דהוה ליה חובה ונדבות אף ממעשר

(g)

Question (Ri of Orlins): It should teach also that Nedarim come only from Chulin, for it is a Chovah, but Nedavos come even from Ma'aser!

והיה מתרץ הר"ר אלחנן דמיירי בעולה דבלאו הכי אינה באה מן החולין שאינה נאכלת כדפרישית.

(h)

Answer (R. Elchanan): It discusses an Olah, which in any case comes only from Chulin, since it is not eaten, like I explained.

3)

TOSFOS DH Toflin Behemah li'Vhemah

תוספות ד"ה טופלין בהמה לבהמה

(SUMMARY: Tosfos explains the reasons for Chizkiyah and R. Yochanan.)

בהמה ראשונה מן החולין ואינך למעשר

(a)

Explanation: The first animal is from Chulin. Others may be from Ma'aser;

אבל מעות למעות להצטרף מעות חולין ומעות מעשר לקנות בהמה דמשמע ליה לחזקיה (הגהת הב"ח) דהוי דבר שבחובה ממעשר לא

1.

However, coins to coins, i.e. to join Chulin coins with Ma'aser coins to buy an animal, which Chizkiyah holds is bringing an obligation from Ma'aser, one may not.

ור' יוחנן משמע ליה שיהא חולין מעורב עם כל אכילותיו (הגהת הב"ח)

2.

R. Yochanan understands that Chulin must be mixed with all his consumptions.

וכל אחד ואחד לפי סברתו

3.

Each one explains according to his reasoning.

מיהו יש ליתן טעם במילתא דתרוייהו

(b)

Question: We should give a reason for both of them;

דחזקיה אמר אין טופלין מעות סברתו ניכר כיון שאפשר לו ליטפל בשתי בהמות הכי עדיף

1.

Chizkiyah says that we are not Tofel coins (add Ma'aser coins to Chulin coins). His reasoning is evident. Since it is possible to be Tofel two animals, this is preferable;

דסבירא ליה לחזקיה התם חולק לחובתו לשתי בהמות הלכך במעות לא איטפל

i.

Chizkiyah holds there that one can divide his obligation to two animals. Therefore, we are not Tofel coins.

ור' יוחנן אומר טופלין למעות כיון דרבייה קרא טפילה דשרי על כרחו הכי הוא

2.

R. Yochanan holds that we are Tofel coins. Since the Torah included a Heter for Tefeilah, we are forced to say that this is it (for coins);

דבשתי בהמות לא הוי דסבירא ליה לר' יוחנן אין אדם חולק חובתו לשתי בהמות

i.

One may not [be Tofel] two animals, for R. Yochanan holds there that one cannot divide his obligation to two animals.

וכן מצינו בירושלמי אמר רבי אילא בשם רבי אמי איתפלגון חזקיה ורבי יוחנן חזקיה אמר אדם חולק חובתו לשתי בהמות וכו'.

(c)

Support - Citation (Yerushalmi - R. Ila citing R. Ami): Chizkiyah and R. Yochanan argue about whether one cannot divide his obligation to two animals.

4)

TOSFOS DH Melamed she'Adam Mevi Chovaso Min ha'Chulin

תוספות ד"ה מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not rely on other sources for this law.)

ובשילהי פרק התודה (מנחות דף פב.) מפקינן ליה מקרא אחרינא וגם בפרק דם החטאת (זבחים דף צח.)

(a)

Implied question: In Menachos (82a) we learn this from a different verse, and also in Zevachim (98a)!

וי"ל דהכא איצטריך דסלקא דעתך אמינא כיון דכתיב אשר יברכך לטפלה דמעשר אימא כולי נמי לייתי מן המעשר.

(b)

Answer: Here we need [this Drashah]. One might have thought that since it says "Asher Yevarechecha" to permit Tefeilah of Ma'aser, one might have thought that one may totally bring from Ma'aser.

5)

TOSFOS DH Talmud Lomar Asher Yevarechecha

תוספות ד"ה ת"ל אשר יברכך

(SUMMARY: Tosfos cites three alternate Drashos from the Yerushalmi.)

מיהו בירושלמי מפקינן ליה דכתיב מסת וכתיב לא תוכל שאתו (דברים יד) מה להלן מן המעשר כו'

(a)

Observation: [The first Tana in] the Yerushalmi learns this from "Misas" and "Lo Suchal Se'eiso" - just like there it refers to Ma'aser... (also here, regarding Simchah, one may use Ma'aser).

ר' אליעזר אמר נאמר כאן שמחה ונאמר להלן שמחה מה להלן מעשר אף כאן מעשר

(b)

Citation (Yerushalmi - R. Eliezer): It says here Simchah, and it says there Simchah. Just like there [it discusses] Ma'aser, also here [one may use] Ma'aser.

רבי עולא בר ישמעאל נאמר כאן מסת ונאמר להלן ותרב משאת מה להלן אחת עיקר והשאר טפל אף כאן.

(c)

Citation (cont. - R. Ula bar Yishmael): It says here Misas, and it says there "va'Terav Mas'as". Just like there, one was primary (Binyamin's own portion) and the rest (he received also the portions of Yosef and his wife and sons) was Tefel (secondary), also here.

6)

TOSFOS DH Hachi Garsinan u'She'ar Kol Yemos ha'Pesach Adam Yotzei Yedei Chovaso b'Ma'aser Behemah

תוספות ד"ה ה"ג ושאר כל ימות הפסח אדם יוצא ידי חובתו במעשר בהמה

(SUMMARY: Tosfos points out that there is another text, but rejects it.)

אבל יש ספרים שכתוב בהן גירסא אחרת ואין לישבה.

(a)

Observation: Some Seforim have a different text, but it cannot be resolved.

7)

TOSFOS DH Mishum Sikreta

תוספות ד"ה משום סקרתא

(SUMMARY: Tosfos discusses why he did not mention the Isur to be Makdish on Yom Tov.)

הקשה הר"ר אלחנן תיפוק ליה דאין מקדישין ביום טוב וכדקאמר בפרק בתרא דביצה (דף לו:)

(a)

Question (R. Elchanan): Even without this, it should be forbidden because we are not Makdish on Yom Tov, like it says in Beitzah (36b)!

וי"ל דשאני הכא דקדושה ועומדת כיון דחייב מן התורה לקדשו כדאמרינן בפרק בתרא דבכורות (דף נח.) הלכך לא שייך ביה שום איסור

(b)

Answer #1: Here is different, for it is already Kadosh, since the Torah obligates him to be Mekadesh it, like it says in Bechoros (58a). Therefore, there is no Isur to be Mekadesh it.

והר"י תירץ דצביעה דנקט לפי שהוא איסור דאורייתא הלכך גזרו בה אבל מקדיש דלא הוי רק דרבנן לא גזור

(c)

Answer #2 (Ri): [Rav Ashi] mentioned dying, for this is an Isur mid'Oraisa. Therefore, they decreed about it. The Isur to be Makdish is only mid'Rabanan. They did not decree about it.

וכן משמע התם (ביצה דף לו:) גבי אין רוכבין על גבי בהמה ומוקי לה משום תחומין

(d)

Support: In Beitzah (36b), regarding "we do not ride on an animal", we establish this to be due to [the Isur of leaving] the Techum;

לימא קסבר תחומין דאורייתא אלא גזרה שמא יחתוך זמורה

1.

Citation (36b): Does he hold that Techumim are mid'Oraisa?! Rather, it is a decree lest he detach a branch [to make the animal go].

משמע דמשום איסור דרבנן לא גזרו

2.

Inference: We would not decree due to an Isur mid'Rabanan.

ורבי אלחנן היה רוצה לתרץ דלהקדיש לא קאמר דהא אמרינן בפרק שואל (שבת דף קמח:) מקדיש אדם חגיגתו ביום טוב ופסחו בשבת

(e)

Answer #3 (R. Elchanan): [Rav Ashi] did not say that it is due to being Makdish, for we say in Shabbos (148b) that one may be Makdish his Chagigah on Yom Tov, and his Pesach on Shabbos;

א"כ הכא נמי כיון דנפיק בה ידי שלמי שמחה מצי להקדיש

1.

If so, also here, since through it he is Yotzei Shalmei Simchah, he may be Makdish it (if not due to the Isur of dying).

אך אין הר"י מודה לו כיון דלא אתי עיקר משום שלמי שמחה

(f)

Objection (Ri): Since primarily it does not come for Shalmei Simchah [it is not permitted].

דאם לא כן בדין דנדרים ונדבות נמי ליקדשן כיון דנפיק משום שמחה

(g)

Proof: [If it were permitted,] we should permit to be Makdish also Nedarim and Nedavos, since one can be Yotzei Simchah through them!

ומכל הני שינויי לא יתכן בבכורות פרק בתרא (דף נח.) אמאי נקט סקרתא ולא נקט מקדישין

(h)

Question: [Almost] all of these answers do not suffice in Bechoros (58a) to explain why it says [that they did not fix the Goren for tithing animals to be Tishrei 1] due to dying, and not due to being Makdish [on Yom Tov]!

דהתם לא שייך גזרה

1.

There, it is not a decree [lest one be Makdish on Yom Tov, and we can say that we do not decree due to an Isur mid'Rabanan. The Hava Amina was to enact to tithe specifically on Yom Tov!]

אלא שינוי ראשון דקדושים ועומדין יתכן התם והכא

2.

Only the first answer, that they are already Kadosh, can apply there and here. (R. Elchanan's answer does not apply there, for there is no Mitzvah to eat Kodesh meat on Rosh Hashanah.)

ולא דמי להגבהת תרומות ומעשרות דאסור משום מתקן

(i)

Implied question: This should be forbidden just like one may not separate Terumos and Ma'aseros, due to fixing!

דהכא לא מתקן הוא דבלאו הכי שרי למיכל קודם שיעשר בהמותיו.

(j)

Answer: Here it is not fixing, for even without tithing, one may eat his animals before tithing them.

8)

TOSFOS DH va'Yasem ha'Melech Achashverosh Mas

תוספות ד"ה וישם המלך אחשורוש מס

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not bring other verses.)

אבל יהיו לך למס ועבדוך (דברים כ) וכן ויהי למס עובד (בראשית מט) לא מייתי

(a)

Implied question: Why don't we bring "Yihyu Lecha la'Mas va'Avaducha" or "va'Yhi l'Mas Oved"?

דהני לאו מעות משתמעינן אלא לשון עבדות בעלמא.

(b)

Answer: Those do not connote money. They are mere expressions of servitude.

9)

TOSFOS DH v'Samachta b'Chagecha Lerabos Mini Semachos l'Simchah

תוספות ד"ה ושמחת בחגך לרבות מיני שמחות לשמחה

(SUMMARY: Tosfos explains why we expound this.)

גבי חג הסוכות כתיב ודרשינן ליה מדהדר כתביה הכא כיון דכתבי' גבי עצרת ופסח ילפינן מיניה בהיקש

(a)

Explanation: This is written regarding Chag ha'Sukos. We expound it because it was repeated here, since it is written regarding Shavuos, and we learn Pesach [and Sukos] from it through a Hekesh.

וכן מצא רבי אלחנן בסיפרי דמעצרת הוא דרשינן לה דכתיב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים לימד כל שנוהג בעצרת נוהג בפסח וחג

(b)

Support: R. Elchanan found in the Sifri that we expound from Shavuos, for it says "v'Zacharta Ki Eved Hayisa b'Eretz Mitzrayim" to teach that whatever applies on Shavuos applies on Pesach and Sukos;

או אינו כל שנוהג בפסח וחג נוהג בעצרת

1.

Citation (Sifri) Suggestion: Perhaps we expound that whatever applies on Pesach and Sukos, applies on Shavuos!

תלמוד לומר האלה (הגהת הרש"ש) אלה נוהגין בעצרת כו'.

2.

Rejection: It says "ha'Eleh" - these apply on Shavuos...

8b----------------------------------------8b

10)

TOSFOS DH Mi she'Chagigah Ba'ah Mehem

תוספות ד"ה מי שחגיגה באה מהם

(SUMMARY: Tosfos discusses how we exclude birds and Menachos.)

פרש"י דכתיב לא ילין חלב חגי

(a)

Explanation #1 (Rashi): [We learn that Simchah is only through animals,] since it says "Lo Yalin Chelev Chagi" (Chagigah is only from animals, which have Chelev).

ומיהו לקמן (דף י:) לא מפקינן ליה לפי המסקנא אלא מגזירה שוה דמדבר מדבר

(b)

Question: Below (10b), we do not learn from there in the conclusion, rather, from a Gezeirah Shavah "Midbar-Midbar"!

ושמא מכל מקום משמעות המקרא משמע חגיגה

(c)

Answer: Perhaps in any case, the verse connotes Chagigah;

ולקמן מפקינן ליה ממדבר מדבר שמא אלשון דויחוגו קא סמיך דמשמע חגיגה

1.

Below (10b), we learn from "Midbar-Midbar." Perhaps we rely on the word "v'Yachogu", which connotes Chagigah;

דאי ממדבר הוה אמינא עולה ושלמים

2.

If we relied only on "Midbar", one might have thought [even] Olah and Shelamim.

באה מהם וליכא למימר אם כן לא יהו באים שלמי שמחה ממעשר רק על ידי טפילה כמו חגיגה

(d)

Suggestion: [If Simchah is only from things from which Chagigah] comes from them, Shalmei Simchah should come from Ma'aser only through Tefeilah, like Chagigah! (This is only based on Rashash, who says that this begins a new matter.)

דהא בסיפרי ילפינן ליה מגזירה שוה דכתיב בו שם במעשר וגם בהתודה (מנחות פב.) מדכר גזרה שוה שם שם לשלמים

(e)

Rejection: The Sifri learns from a Gezeirah Shavah [to permit Simchah totally from Ma'aser]. It says "Sham" regarding [Shelamim and] Ma'aser. Also in Menachos (82a) it mentions the Gezeirah Shavah "Sham-Sham" to Shelamim.

הקשה ה"ר אלחנן לילף שמחה מהר עיבל דכתיב (דברים כז) וזבחת שלמים ומינה ממעטינן עופות ומנחות

(f)

Question #1 (R. Elchanan): We should learn from Simchah from Har Eival, about which it says "v'Zavachta Shelamim", and from it we exclude birds and Menachos!

וכן דריש רבי יהודה בן בתירא בפסחים (דף קט.)

1.

R. Yehudah ben Beseirah expounds like this in Pesachim (109a).

ועוד אמאי לא מוקמינן קרא בבשר חולין דמיקרי שפיר שמחה

(g)

Question #2: Why don't we establish the verse to discuss Chulin meat, which is called Simchah?

ותירץ דודאי ילפינן מהר עיבל מה שמחה דלהלן שלמים אף כאן שלמים

(h)

Answer (and Explanation #2 - R. Elchanan): Surely we learn from Har Eival. Just like the Simchah there is Shelamim, also here it is Shelamim. (Maharsha - we exclude only Chulin meat, but Zevach does not exclude birds and Menachos. Perhaps R. Elchanan means that we learn from both Har Eival and "v'Samachta b'Chagecha"! However, the next line brings that the Yerushalmi excludes birds and Menachos from "Zevach" at Har Eival!)

ובירושלמי איכא אבל לא בעופות ומנחות דכתיב זבח בהר עיבל.

1.

Citation (Yerushalmi): However, [one is] not [Yotzei through] birds and Menachos, for it says "Zevach" at Har Eival.

11)

TOSFOS DH b'Chagecha v'Lo b'Ishtecha

תוספות ד"ה בחגך ולא באשתך

(SUMMARY: Tosfos explains how the first Tana learns this law.)

ות"ק דמפיק לה מדרשה ושמחת בחגך מי שחגיגה וכו'

(a)

Implied question: The first Tana expounds this (to include all kinds of Kodshim) from "v'Samachta b'Chagecha" - something from which Chagigah can come. (What is his source to forbid marrying during the Mo'ed?)

י"ל דתרוייהו שמעינן מינה דליכתוב בחג

(b)

Answer #1: He expounds both of them from it, for it could have written b'Chag.

ומיהו מצינו למימר דפליג עליה ולא משמע ליה

(c)

Answer #2: We can say that he argues with him. He holds that it does not connote [like Rav expounds];

והא דאין נושאים נשים במועד מוקי טעמא כאידך דהתם.

1.

He learns the Isur to marry during the Mo'ed like [one of] the other opinion[s] there. (It is because we do not mix Simchos, or due to exertion, or lest people delay marrying until the festival.)

12)

TOSFOS DH Mi she'Yesh Lo Ochlin Merubin

תוספות ד"ה מי שיש לו אוכלין מרובין

(SUMMARY: Tosfos brings the verses that apply to different situations.)

בירושלמי אמרינן עני וידו רחבה קורא אני עליו איש כמתנת ידו

(a)

Citation (Yerushalmi): If an Oni is generous, we apply to him "Ish k'Matnos Yado";

עשיר וידו מעוטה על זה נאמר כברכת ה' אלהיך

(b)

Citation (cont.): If an Ashir is stingy, we apply to him "k'Virkas Hash-m Elokecha";

עני וידו מעוטה על זה נאמר מעה כסף שתי כסף אין פחות ממעה כסף ואין פחות משתי כסף.

(c)

Citation (cont.): If an Oni is stingy, for this it was said "one Ma'ah of silver, two [Ma'os] of silver" - one cannot bring [Olas Re'iyah] for less than one Ma'ah of silver, nor [Chagigah] for less than two [Ma'os of] silver.

13)

TOSFOS DH Chozer v'Makriv Chamesh b'Yom Tov Sheni

תוספות ד"ה חוזר ומקריב חמש (הגהה בגליון) ביום טוב שני

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations of this.)

פרש"י ואינו עובר משום בל תוסיף דרחמנא אמר וחגותם אותו חג חד יומא והוא חוגג שני ימים

(a)

Explanation #1 (Rashi) Implied question: He transgresses Bal Tosif, for the Torah said "v'Chagosem Oso" - Chagigah should be on one day, and he does so on two days!

דהוה ליה תשלומין דראשון אבל בסתם אסור כדמפרש ואזיל

(b)

Answer: He does not transgress, for it is Tashlumin of the first day. However, Stam it is forbidden, like the Gemara proceeds to explain.

ולא שייך לאקשויי כיון דלא הוי חזי בראשון איך הוה חזי בשני

(c)

Implied question: Since he cannot offer it on the first day, how can he offer it on the second day?

הואיל ושמעינן ליה לר' יוחנן בסמוך תשלומין דראשון דהוה חזי בראשון קרינן ביה הואיל ואיכא שם הרבה כהנים שיקריבו אותן בבת אחת

(d)

Answer: We heard that R. Yochanan said below that it is Tashlumin of the first day, so he is considered proper on the first day, since there are many Kohanim who can offer them at once.

ומיהו ר"ח פירש בענין אחר וזהו לשונו אמר ריש לקיש הפריש עשרה בהמות לחגיגתו הקריב חמשה ביום טוב ראשון מקריב חמשה ביום טוב אחרון

(e)

Explanation #2 (R. Chananel): Reish Lakish taught that if one separated 10 animals and offered five on Yom Tov Rishon, he offers five on Yom Tov Acharon;

ואף על גב דאין מקריבין נדרים ונדבות ביום טוב הואיל והללו תחילת הפרשתן לחגיגה היתה מותר להקריבן ביום טוב

1.

Even though we do not offer Nedarim and Nedavos on Yom Tov, since their initial separation was for Chagigah, which may be offered on Yom Tov.

ורבי יוחנן אמר כיון שפסק שוב אינו חוזר ומקריב ומביא

2.

R. Yochanan says that since he interrupted, he may not return to offer them [on Yom Tov Acharon].

א"ר אבא ולא פליגי כאן בסתם כאן במפרש

(f)

Explanation #2 (cont.): R. Aba explained that they do not argue. One discusses Stam, and one discusses when he specified;

הא דר' יוחנן כגון שהפרישן סתם והקריב ויש לו שהות ביום לשחוט השאר וגם יש לו אוכלים ולא שחטן

1.

R. Yochanan discusses when he separated them Stam and offered, and there was time in the day to slaughter the rest, and he had people to eat them, and he did not slaughter them;

שיורי שיירינהו ונעשו כנדרים ונדבות שלא מחמת יום טוב שאין קריבין

i.

He left them over, and they became like Nedarim and Nedavos not of Yom Tov, which may not be offered [on Yom Tov].

ודריש לקיש כגון שפירש שאלו הנשארים יקריבם ביום טוב אחרון כגון זה מותר

2.

Reish Lakish discusses when he specified that he will offer the remainder on Yom Tov Acharon. In such a case it is permitted.

הכי נמי מסתברא דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן הפריש עשרה בהמות לחגיגתו הקריב חמשה וכו' חוזר ומקריב וכו'

3.

Support #1: When R. Avin came, he said in the name of R. Yochanan that if one separated 10 animals for his Chagigah, and offered five... he offers again...

קשיא אהדדי כו' אלא לאו כו'

i.

This contradicts the other teaching of R. Yochanan! Rather, [we distinguish between whether or not he specified].

איתמר נמי אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן לא שנו דכיון שפסק [שוב אינו מקריב] אלא שלא גמר היום

4.

Support #2: Also R. Shemen bar Aba said in the name of R. Yochanan that we say that since he interrupted, he may not return to offer them, only when the day did not finish;

דאמרינן שיורי שיירינהו ונעשו נדרים ונדבות

i.

We say that he left them over, and they became Nedarim and Nedavos;

אבל גמר היום חוזר ומקריב כך פירש רבינו חננאל

ii.

However, if the day finished, he may return to offer them [on Yom Tov Acharon]. So explained R. Chananel.

וראייה לדבריו משמע בירושלמי דמכילתין היו לפניו עשרה בהמות הקריב חמשה ביום טוב ראשון והמותר מהו שידחה יום טוב האחרון

(g)

Proof (for Explanation #2) Citation (Yerushalmi in Chagigah) Question: If 10 animals were in front of him, and he offered five on Yom Tov Rishon, do the rest override Yom Tov Acharon?

רבי קריספא אומר איתפלגון ר' יוחנן וריש לקיש חד אומר דוחה וחד אומר אינו דוחה ולא ידעינן מאן אמר [דא ומאן אמר דא]

1.

Citation (cont. - R. Krispa): R. Yochanan and Reish Lakish argued about this. One said that they override, and one said that they do not, and I do not know who said which.

אמר רבי זירא נפרש מליהון דרבנן מן מליהון

2.

Citation (cont. - R. Zeira): We can explain the opinion of Rabanan (R. Yochanan and Reish Lakish) from their words;

דרבי יוחנן דו אמר טופל מעות למעות דו אמר דוחה

i.

R. Yochanan said that one is Tofel coins to coins. He says that it overrides;

ריש לקיש דו אמר אדם טופל בהמה לבהמה ואין אדם טופל מעות למעות דו אמר אינו דוחה

ii.

Reish Lakish said that one is Tofel animals to animals, but not coins to coins. He says that it does not override.

אמר רב שמן בר אבא בשם ר' יוחנן לעולם הוא מוסיף והולך ודוחה יום טוב עד שיאמר אין עוד בדעתו להוסיף

3.

R. Shemen bar Aba said in the name of R. Yochanan that really, he may increase, and override Yom Tov, until he says that he does not want to add.

משמע דלענין דחיית יום טוב מיירי.

4.

Inference: He discusses overriding Yom Tov.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF