12th CYCLE DEDICATION:
 
CHAGIGAH 6 (25 Nisan) - dedicated by Sandy and Les Wiesel in memory of Les's father, Menachem Yehuda ben Avigdor Yosef Wiesel, who perished in the Holocaust.

חגיגה דף ו. א

האם נאמר שיעור לקרבנות עולת ראייה ושלמי חגיגה, ומה הוא?

האם נאמר שיעור? מה הוא השיעור?
עולת ראייה שלמי חגיגה
לבית שמאי מדאורייתא לא, מדרבנן כן שתי כסף מעה כסף
לבית הלל מדאורייתא לא, מדרבנן כן מעה כסף שתי כסף

איזה קרבנות מצאנו שקרבו קודם הדיבור?

עולה שלמים
לבית שמאי קרבה עולת ראייה [1] קרבו
לבית הלל קרב עולת תמיד קרבו

חגיגה דף ו: א

מה נאמר בסיני, ומה באהל מועד ומה נפ"מ לגבי עולה (להו"א)?

בסיני באהל מועד הנפ"מ לגבי עולה
לר' ישמעאל כללות [2] פרטות עולת ראייה קרבה בסיני [3]
לר' עקיבא כללות ופרטות חזר על הכל עולת תמיד קרבה בסיני

איזה מן הדברים דלהלן ישנם בקרבנות הרגל: ראייה, חגיגה ושמחה, ואיזה לא?

עולה כולה כליל היתה לפני הדיבור נוהג באנשים ונשים
עולת ראייה יש בה אין בה אין בה
שלמי חגיגה אין בה יש בה אין בה
שלמי שמחה אין בה אין בה יש בה

-------------------------------------------------

[1] דכתיב (שמות כד:ה) "וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים לַה' פָּרִים", ונחלקו ב"ש וב"ה מה היא העולה, אם היא עולת תמיד - וא"כ אין ראיה שעולת ראייה קרבה קודם הדיבור - וכדעת ב"ה, או מיירי בעולת ראייה - וכדעת ב"ש.

[2] כגון בהקרבת הקרבנות נאמר "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך", ולא פירש דיני מתן דמיהן, והפשט וניתוח של עולות והקרבת אימורי שלמים, דפרטים אלו נתפרשו רק באהל מועד.

[3] סברה הגמ' בהו"א לדייק מדברי ר' ישמעאל הסובר שנאמרו בסיני רק כללות, שודאי לא קרב קודם הדיבור עולת תמיד, ד"מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסוף בעי הפשט וניתוח". ופירש"י, דכיון שעולה זו שהיא חובת דורות נהגה ע"פ הדיבור שנתחייבו לעשותה, לכך לא יתכן שתחילה תעשה בלא הפשט וניתוח ולבסוף דוקא בהפשט וניתוח, ורק אם הקריבו עולת ראייה מעצמם, י"ל שיש שינוי בקרבן מקודם שנצטוו בו לאח"כ. ותוס' (בד"ה מי) פירשו, דכיון שעיקר מצות הפשט נאמרה בעולת התמיד, א"כ לא יתכן שיהיה בה שינוי זה, משא"כ בעולת ראייה דאע"ג דאליבא דאמת דטעונה הפשט, מ"מ כיון שלא כתוב בגופה הפשט לא איכפת לן אם היה בה שינוי זה בין מעיקרא לבסוף. אכן למסקנא הוכיחה הגמ' מדברי ר' יוסי הגלילי שיתכן שיהיה חילוק זה שמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסוף בעי, וא"כ גם ר' ישמעאל יכול לסבור שעולה שקרבה בסיני היא עולת תמיד.

עוד חומר לימוד על הדף