For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת תזריע-מצורע תשפ"א
אפריל 11 - אפריל 17 2021

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן / אייר כט ל א ב ג ד ה
אפריל 11 12 13 14 15 16 17
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שקלים
כא
שקלים
כב
יומא
ב
יומא
ג
יומא
ד
יומא
ה
יומא
ו
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
כתובות
כה
כתובות
כו
כתובות
כז
כתובות
כח
כתובות
כט
כתובות
ל
כתובות
לא
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
יומא

פרק א הל''א עד א. מה בין כהן
יומא

מהנ''ל עד ב. הא רבי שמעון
יומא

מהנ''ל עד ב: רבי יוסי בר חנינה
יומא

מהנ''ל עד ב: א''ר לעזר
יומא

מהנ''ל עד ג. מילואים
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נגעים
יג:י-יא
נגעים
יג:יב-יד:א
נגעים
יד:ב-ג
נגעים
יד:ד-ה
נגעים
יד:ו-ז
נגעים
יד:ח-ט
נגעים
יד:י-יא
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
סג:א-ג סג:ד-ו סג:ז-ט סד:א-ג סד:ד - סה:ב סה:ג - סו:ב סו:ג-ה
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ו
דף י
עמוד ב
כרך ו
דף יא
עמוד א
כרך ו
דף יא
עמוד ב
כרך ו
דף יב
עמוד א
כרך ו
דף יב
עמוד ב
כרך ו
דף יג
עמוד א
כרך ו
דף יג
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ב
3-4
הלכות רכילות
כלל ג
1
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
איסורי ביאה
יז
איסורי ביאה
יח
איסורי ביאה
יט
איסורי ביאה
כ
איסורי ביאה
כא
איסורי ביאה
כב
מאכלות אסורות
א
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
קניה ומתנה
י-יב
שכנים
א-ג
שכנים
ד-ו
שכנים
ז-ט
שכנים
י-יב
שכנים יג
- שלוחין ושותפים א
שלוחין ושותפים
ב-ד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת תזריע-מצורע 5781 \ אפריל 11 - אפריל 17 2021

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 17-21 22-26
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 22-26 27-29
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס