For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת שמיני תשפ"א
אפריל 4 - אפריל 10 2021

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן כב כג כד כה כו כז כח
אפריל 4 5 6 7 8 9 10
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שקלים
יד
שקלים
טו
שקלים
טז
שקלים
יז
שקלים
יח
שקלים
יט
שקלים
כ
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
כתובות
יח
כתובות
יט
כתובות
כ
כתובות
כא
כתובות
כב
כתובות
כג
כתובות
כד
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
שקלים

ירושלמי בלבד
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נגעים
יב:ג-ד
נגעים
יב:ה-ו
נגעים
יב:ז-יג:א
נגעים
יג:ב-ג
נגעים
יג:ד-ה
נגעים
יג:ו-ז
נגעים
יג:ח-ט
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
סא:יא-יג סא:יד-טז סא:יז-יט סא:כ-כב סא:כג-כה סא:כו - סב:ב סב:ג-ה
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ו
דף ז
עמוד א
כרך ו
דף ז
עמוד ב
כרך ו
דף ח
עמוד א
כרך ו
דף ח
עמוד ב
כרך ו
דף ט
עמוד א
כרך ו
דף ט
עמוד ב
כרך ו
דף י
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל י
17
הלכות רכילות
כלל א
1-3
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
איסורי ביאה
י
איסורי ביאה
יא
איסורי ביאה
יב
איסורי ביאה
יג
איסורי ביאה
יד
איסורי ביאה
טו
איסורי ביאה
טז
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מכירה
יט-כא
מכירה
כב-כד
מכירה
כה-כז
מכירה
כח-ל
קניה ומתנה
א-ג
קניה ומתנה
ד-ו
קניה ומתנה
ז-ט

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת שמיני 5781 \ אפריל 4 - אפריל 10 2021

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 9-16
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 17-21
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס