For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת אחרי מות-קדושים תשפ"א
אפריל 18 - אפריל 24 2021

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר ו ז ח ט י יא יב
אפריל 18 19 20 21 22 23 24
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יומא
ז
יומא
ח
יומא
ט
יומא
י
יומא
יא
יומא
יב
יומא
יג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
כתובות
לב
כתובות
לג
כתובות
לד
כתובות
לה
כתובות
לו
כתובות
לז
כתובות
לח
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יומא

מהנ''ל עד ג: תני
יומא

מהנ''ל עד ד. ר' שמעון
יומא

מהנ''ל עד ד. פירש
יומא

מהנ''ל עד ד: בשעריך
יומא

מהנ''ל עד ז: מתקינין
יומא

מהנ''ל עד ה. יכול
יומא

מהנ''ל עד ה: הל''ב
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נגעים
יד:יב-יג
פרה
א:א-ב
פרה
א:ג-ד
פרה
ב:א-ב
פרה
ב:ג-ד
פרה
ב:ה-ג:א
פרה
ג:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
סו:ו-ח סו:ט - סז:א סח:א - סט:ב ע:א-ג ע:ד - עא:א עא:ב-ד עא:ה-ז
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ו
דף יד
עמוד א
כרך ו
דף יד
עמוד ב
כרך ו
דף טו
עמוד א
כרך ו
דף טו
עמוד ב
כרך ו
דף טז
עמוד א
כרך ו
דף טז
עמוד ב
כרך ו
דף יז
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
הלכות רכילות
כלל ו
3-4
הלכות רכילות
כלל ו
5-7
הלכות רכילות
כלל ו
8-10
הלכות רכילות
כלל ז
1
הלכות רכילות
כלל ז
2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מאכלות אסורות
ב
מאכלות אסורות
ג
מאכלות אסורות
ד
מאכלות אסורות
ה
מאכלות אסורות
ו
מאכלות אסורות
ז
מאכלות אסורות
ח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שלוחין ושותפים
ה-ז
שלוחין ושותפים
ח-י
עבדים
א-ג
עבדים
ד-ו
עבדים
ז-ט
שכירות
א-ג
שכירות
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת אחרי מות-קדושים 5781 \ אפריל 18 - אפריל 24 2021

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-39
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31 דניאל 1-2
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס