BAVA METZIA 112-116 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to Rav Weiner -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

1) TOSFOS DH Hekdesh she'Ein Machazirin Eino Din she'Ein Mesadrin

תוספות ד"ה הקדש שאין מחזירין אינו דין שאין מסדרין

(SUMMARY: Tosfos explains why Erchin does not disprove this.)

וא"ת ערכין יוכיח שאין מחזירין ומסדרין

(a) Question: Erchin disproves this! We do not return [a security for Erchin], and we are Mesader!

ויש לומר דמה לערכין שהם קלים ואינן נוהגים אלא באדם ובבן ברית ולא בטומטום ואנדרוגינוס ופחות מבן חדש אבל הקדש חל על כל דבר:

(b) Answer: Erchin are lenient. They apply only to people who are Yisraelim, and not to a Tumtum (his genitals are covered) or Androginus (one who has male and female genitals) or baby less than a month old. Hekdesh applies to everything!

2) TOSFOS DH v'Idach ha'Hu l'Nidon bi'Chvodo Hu d'Asa

תוספות ד"ה ואידך ההוא לנדון בכבודו הוא דאתא

(SUMMARY: Tosfos explains that a Kal v'Chomer can override a Hekesh.)

וא"ת מ"מ נילף נמי בהיקישא דמסדרין דאין היקש למחצה

(a) Question: In any case we should learn through the Hekesh that we are Mesader, for a Hekesh is not half-way (we learn from it everything possible to learn).

ואין לומר דהיקישא משמע דלא אתא אלא לנדון בכבודו דכתיב נדר בערכך נפשות דמשמע דבר שהנפש תלוי בו אבל לדבר אחר לא הוקשו

(b) Suggestion: The Hekesh connotes that it comes to teach only Nidon bi'Chvodo (if one pledged the Erech of a limb, it takes effect only if it is vital to life), for it says "Neder b'Erkecha Nefashos", which connotes something vital to the Nefesh. The Hekesh does not apply to other matters.

דהא בפרק שום היתומים (ערכין ד' כד.) אמרינן מנין שלא ישהא מרגלית לקלים

(c) Rejection: In Erchin (24a) we say "what is the source that we do not delay a pearl for [more than] a light appraisal?

פירוש אם אמר ערכי עלי ויש לו מרגלית שוה מנה ובמקום שעומדין אינה שוה אלא חמשים לפי שאין שם עשירים שיקנו אותה מנין שאין להעריכה אלא בנ' זוזים

1. I.e. if someone said "my Erech is Alai (upon me to give to Hekdesh)", and he has a pearl worth 100 (Zuz), and where he is now it is worth only 50, for there are not rich people who will buy it, what is the source that we evaluate it only for 50?

שנאמר ונתן את הערכך (הגהת הב"ח) ביום ההוא כמו ששוה ביום ההוא

2. Citation (24a): It says "v'Hayah Erkecha ba'Yom ha'Hu" - like it is worth that day.

ובפ' השיג יד (שם דף יח.) אמרינן אתה הקשית (הגהת דבש תמר) הקדש לערכין לנידון בכבודו ולמרגלית לקלים והכא חדא מינייהו נקט (הגהת הב"ח) אלמא לכל מילי מקשינן

(d) Question: In Erchin (18a) it says "you equated Hekdesh to Erchin for Nidon bi'Chvodo and a light appraisal of a pearl." Here we mentioned one of them. This shows that we equate for everything!

וצריך לומר דסברא דק"ו מבטל הקישא כיון שנוכל להעמיד ההיקישא לדבר אחר

(e) Answer: We must say that the logic of the Kal v'Chomer nullifies the Hekesh, since we can establish the Hekesh for another matter.

כן משמע בפרק קמא דזבחים (דף י:) דקאמר תנן התם ר"ע אומר כל הדמים שנכנסו להיכל לכפר פסולים וחכ"א חטאת בלבד ר' אליעזר אומר אף האשם שנאמר כחטאת כאשם

(f) Support: It connotes like this in Zevachim (10b). The Mishnah there teaches "R. Akiva says, all blood that entered the Heichal for Kaparah is Pasul. Chachamim say, only Chatas [is Pasul]. R. Eliezer says, also Asham, for it says "ka'Chatas ka'Asham";

ופריך בשלמא רבי אליעזר כדאמר טעמא אלא רבנן מאי טעמייהו

1. Citation (10b) Question: Granted, R. Eliezer explained his reason. What is Rabanan's reason?

אמר רבא אשם שנכנס דמו לפנים פסול לא מצית אמרת מק"ו כו'

2. Citation (cont.) Answer (Rava): You cannot say that blood of an Asham that entered is Pasul, because a Kal v'Chomer [teaches unlike this]...

אלמא ק"ו מבטל הקישא דכחטאת כאשם כיון דאיכא לאוקמא הקישא לדבר אחר

3. Inference: A Kal v'Chomer nullifies the Hekesh ka'Chatas ka'Asham, since we can establish the Hekesh for another matter.

וההיא דס"פ כל הבשר (חולין דף קטו:) דגמרי בשר בחלב אסור באכילה בג"ש דקדש קדש מאנשי קודש תהיון לי וגו' ואיסור הנאה יליף מק"ו מערלה

(g) Question: In Chulin (115b) we learn that one may not eat meat and milk from the Gezeirah Shavah "Kodesh-Kodesh" from "Anshei Kodesh Tihyun Li"... (Tereifah), and we learn Isur Hana'ah from a Kal v'Chomer from Orlah;

ואית דדריש בג"ש לגמרי לאיסור אכילה ולהיתר הנאה

1. Some expound the Gezeirah Shavah entirely to forbid eating it and permit Hana'ah!

לא דמי להכא אפילו יהא הקישא וק"ו כמו ג"ש וק"ו

(h) Answer: That is unlike here, even if a Hekdesh and a Kal v'Chomer were like a Gezeirah Shavah and a Kal v'Chomer;

דאפילו מאן דיליף התם ק"ו מצי סבר הכא דאין הקישא למחצה דהתם ע"י ק"ו אין סותר ג"ש כלל

1. Even the one who learns there from a Kal v'Chomer could hold here that a Hekesh is not half-way, for there through the Kal v'Chomer we do not contradict the Gezeirah Shavah at all;

משום דקרא דבשר בשדה טרפה דאיירי בבשר שיצא חוץ למחיצתו איירי גם באיסורי הנאה כגון בשר קדשים שיצא חוץ ממחיצתו שהוא בשריפה

2. This is because the verse Basar ba'Sadeh Tereifah, which discusses meat that left its wall, also discusses Isurei Hana'ah, e.g. Kodshim that left the wall (within which they are permitted), which must be burned.

ומאן דלא יליף איסור הנאה בק"ו משום ג"ש היינו משום דאכילה והנאה חדא היא

3. The one who does not learn Isur Hana'ah from the Kal v'Chomer due to the Gezeirah Shavah, this is because eating and Hana'ah are one matter;

אבל הכא מודה דעבדינן ק"ו למסדרין כיון דמתוקם ההיקש למילתא אחריתי

i. However, here he agrees that we make the Kal v'Chomer for Mesadrin, since we can establish the Hekesh for another matter.

וצ"ע דבהרבה מקומות בת"כ ובגמרא שרוצה לעשות ק"ו וסותר אותו ע"י היקש או ג"ש אם יש בכל מקום שלא נוכל להעמיד ההיקש או הג"ש לד"א

(i) Question: In many places in Toras Kohanim and the Gemara, we want to make a Kal v'Chomer, and we refute it through a Hekesh or Gezeirah Shavah. This requires investigation, whether in every such case we cannot establish the Hekesh or Gezeirah Shavah for another matter!

וא"ת דאמרינן בערכין בפרק קמא (דף ד:) ראש חמור זה הקדש ראש עבד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו ולא אמר דנידון בכבודו

(j) Question: We say in Erchin (4b) that if one said "the head of this donkey is Hekdesh" or "the head of this slave is Hekdesh", he and Hekdesh are partners in it (or him). We do not say that it (or he) is Nidon bi'Chvodo!

בערכין פריך לה ומשני כאן בקדשי מזבח כאן בקדשי בדק הבית דהכא מיירי בקדשי מזבח. ר"י:

(k) Answer (Ri): In Erchin it asks this, and answers that we distinguish Kodshei Mizbe'ach and Kodshei Bedek ha'Bayis. Here we discuss Kodshei Mizbe'ach.

3) TOSFOS DH Mah Erchin Nidon bi'Chvodo

תוספות ד"ה מה ערכין נידון בכבודו

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a verse to teach this.)

פי' בקונט' דדרשינן מנפשות

(a) Explanation (Rashi): We expound from "Nefashos".

וא"ת מה צריך קרא דמאי שנא מנזקין דאם קיטע ידו אומדין כמה הוא יפה בידו וכמה הוא יפה בלא יד

(b) Question: Why do we need a verse? Why is this unlike damages? If one cut off a hand, we evaluate [the difference between] what [the victim] was worth with his hand, and what he is worth [now] without a hand;

וה"נ יש לנו לשום כמה הוא שוה באבר שהנשמה תלויה בו וכמה הוא שוה בלא ממנו דהיינו ערך כולו דאינו שוה כלום אם היה נוטל אותו אבר

1. Similarly, we should estimate [the difference between] how much he is worth with the limb vital to life, and what he is worth without it, i.e. his full Erech, for he is not worth anything if that limb would be removed!

וי"ל דאמר בפרק האומר משקלי (ערכין דף יט:) דאין שמין בנדרים (הגהה במהדורת עוז והדר) אומד של נזקין אלא שמין אותו כאילו היתה ידו מוכתבת לרבו ראשון ולא כמו שנטלה לגמרי דאז מתגנה העבד ושוה הרבה פחות

(c) Answer: It says in Erchin (19b) that we do not estimate for Nedarim the estimation of damages. Rather, we estimate as if his hand was written (acquired) to his first master, and not as if it was totally removed, for then the slave is disgraced, and he is worth far less;

וה"נ אין שמין באבר שהנשמה תלויה בו אי לאו דכתיב נפשות:

1. Also here, we would not estimate a limb vital to life [as if he pledged the Erchin of the entire person], if not that it is written "Nefashos".

4) TOSFOS DH Mah Erchin she'Ein Machazirin Mesadrin

תוספות ד"ה מה ערכין שאין מחזירין מסדרין

(SUMMARY: Tosfos explains how returning applies.)

וא"ת כיון שמסדרין ומניחין לו שיעור המפורש במשנה א"כ מה חזרה שייך דהרי מניחין לו לגמרי כדי צרכו ומה יחזיר לו עוד

(a) Question: Since we are Mesader, and we leave for him the amount explicit in the Mishnah, how does "returning" apply? We leave for him everything that he needs! What else should we return to him?

ואור"ת דכשנוטל ממנו בתורת פרעון אז מסדרין

(b) Answer (R. Tam): When he takes from him for payment, then we are Mesader;

אבל כשנוטל בתורת משכון דחייבי ערכין ממשכנין אותן אז אין מסדרין ושייך חזרה:

1. However, when he takes for a security, for we take a security from one who owes Erchin, then we are not Mesader, and returning applies.

5) TOSFOS DH v'Idach Ad she'Yehei b'Machuso v'Chulei

תוספות ד"ה ואידך עד שיהא במכותו כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whom is this other opinion.)

פירש בקונטרס דהיינו רבנן דמתני'

(a) Explanation #1 (Rashi): [This other opinion] is Rabanan of our Mishnah.

ולפי' ר"ת דלקמן דרבנן דמתניתין מצי סברי דאין מסדרין

(b) Observation: Below, R. Tam explained that Rabanan of our Mishnah could hold that Ein Mesadrin!

צ"ל ואידך היינו הני דאיבעיא להו מהו שיסדרו בבעל חוב

(c) Explanation #2: He must explain that "the other opinion" are those who asked about whether we are Mesader for a creditor.

אי נמי ברייתא דתנא לעיל דמסדרין:

(d) Explanation #3: Or, [he can explain that] it is the Beraisa above that taught that we are Mesader.

6) TOSFOS DH b'Machuso mi'Tchilaso v'Ad Sofo

תוספות ד"ה במכותו מתחילתו ועד סופו

(SUMMARY: Tosfos explains that this excludes when he was rich in the middle.)

למעוטי עני והעשיר וחזר והעני דנותן ערך עשיר כרבי יהודה דבפרק השיג יד (שם דף יז:):

(a) Explanation: This excludes an Oni who became rich and became poor again, like R. Yehudah, in Erchin (17b).

7) TOSFOS DH Mahu she'Yesadru Ba'al Chov

תוספות ד"ה מהו שיסדרו בבעל חוב

(SUMMARY: Tosfos rules that we are not Mesader for a creditor.)

פסק ר"ת בספר הישר דאין מסדרין בבעל חוב דהא רשב"ג דמתני' מסיק לעיל דסבר דאין מסדרין בב"ח

(a) Pesak (R. Tam, in Sefer ha'Yashar): We are not Mesader for a creditor, for R. Shimon ben Gamliel in our Mishnah, we concluded above that he holds that we are not Mesader for a creditor;

וקי"ל (ב"ק דף סט.) הלכה כרשב"ג במשנתנו היכא דלא פסק גמרא כמאן דפליג עליה ולא מצינו בכל אמוראים דשמעתא שום אמורא שסבר בהדיא שמסדרין

1. We hold that the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel in the Mishnah, unless the Gemara explicitly rules like the one who argues with him, and we do not find any Amora in our Sugya who holds that we are Mesader.

ורבה בר אבוה דאמר ליה לאליהו מהו שיסדרו לבעל חוב וא"ל גמר מיכה מיכה מערכין

(b) Implied question: Rabah bar Avuha asked Eliyahu whether or not we are Mesader for a creditor, and he answered that we learn [a Gezeirah Shavah] "Michah-Michah" from Erchin!

נראה לר"ת דגרסינן מנין שמסדרין לבעל חוב כלומר מנליה למאן דאית ליה מסדרין וכן גריס בה"ג

(c) Answer (R. Tam): It seems that the text says "what is the source that we are Mesader for a creditor", i.e. for the one who says that we are Mesader. Also Bahag has this text.

וכן נראה דאי כגי' הספרים דקבעי מהו שיסדרו לבעל חוב הוה ליה למימר מסדרין שהרי הטעם לא היה שואל

(d) Support #1: This is correct. According to the text in Seforim, he asked whether we are Mesader. He should have said "we are Mesader", for he did not ask the reason!

אלא ודאי מנין גרס ולעולם אין מסדרין ס"ל

1. Rather, surely the text says "what is the source?", and really, he holds that we are not Mesader.

ובפ' השיג יד (ערכין שם) דפליגי רבי יהודה ורבנן בעני והעשיר וחזר והעני דר' יהודה סבר נותן ערך עשיר

(e) Support #2: In Erchin (17b), R. Yehudah and Rabanan argue about an Oni who became rich and became poor again. R. Yehudah holds that he gives the Erech of an Ashir;

ומפרש בגמרא דטעמא דרבי יהודה משום דכתיב ואם מך הוא עד שיהיה במכותו מתחילתו ועד סופו

1. The Gemara explains that R. Yehudah's reason is because it says "Im Mach Hu" - until he is poor from the beginning to the end;

מכלל דרבנן דפליגי עליה דרשי הוא ולא בבעל חוב דדוקא בערכין מסדרין ולא בבעל חוב כדדריש לעיל ויחיד ורבים הלכה כרבים

2. Inference: Rabanan who argue with him expound "he", and not a creditor. We are Mesader only for Erchin, but not for a creditor, like we expounded above. When an individual argues with a Rabim, the Halachah follows the Rabim!

ויש לדחות דדרשינן הוא ולא אשתו כדדרשינן לעיל

(f) Rejection: [Rabanan] expound "he, and not his wife", like we expounded above. (Rashi brought so above. It is in Erchin 24a.)

ועוד הביא ראיה דאמרי' בפ"ק דב"ק (דף יא: ושם ד"ה אפילו) מיניה ואפילו מן גלימא דעל כתפיה

(g) Support #3: We say in Bava Kama (11b, that one may collect) from him (the borrower), even from the cloak on his back.

וכי תימא דהיינו שמפשיטין אותו גלימא דאלפא זוזא ויהבינן ליה גלימא אחרינא דחזיא ליה

(h) Question: Perhaps this means that we remove from him a [luxurious] cloak worth 1000 Zuz, and give to him a different cloak proper for him!

הא ליכא מידי דלא חזי ליה כרשב"ג דלעיל

(i) Answer: There is nothing that is not proper for him, like R. Shimon ben Gamliel taught above (that all Yisraelim are proper to raise ravens, like princes).

ועוד דפסיק רב (הגהת בן אריה) בפרק שמנה שרצים (שבת דף קיא.) כר"ש דאמר כל ישראל בני מלכים

1. Also, Rav ruled in Shabbos (111a) like R. Shimon, who says that all Yisraelim are princes.

ומיהו אמרינן התם דפסיק כר"ש ולא מטעמיה

(j) Disclaimer: However, we say there that he rules like R. Shimon, but not for his reason.

ורבנן דמתני' נמי מצי סברי דאין מסדרין (מכאן מעמוד ב) ומיירי בבא ליטול בתורת משכון דרבנן סברי שמחזירין לו כל ימי חייו ורשב"ג סבר דאחר שלשים יום מוכרו

(k) Observation: Also Rabanan of our Mishnah could hold that Ein Mesadrin, and they discuss when he comes to take for a security. Rabanan hold that he returns it to him his entire life, and R. Shimon ben Gamliel holds that after 30 days, he sells it;

114b----------------------------------------114b

אבל היכא דנטל בתורת גבייה יכול למוכרו מיד ולא יסדרו כלל

1. However, when he took it for collection, he may sell it immediately, and we are not Mesader at all.

וא"ת אמאי לא מייתי מרשב"ג דאין מסדרין

(l) Question: Why don't we bring from R. Shimon ben Gamliel that we are not Mesader?

ויש לומר דסבר גמרא דשקלינן מידי דלא חזי ליה ויהבינן ליה מידי דחזי ליה כמו שלמעלה לא היה יודע הגמרא

(m) Answer: The Gemara held that we take from him what is not proper for him, and give to him what is proper for him, just like the Gemara did not know above (that R. Shimon ben Gamliel holds that anything is proper for any Yisrael).

ואע"ג ששנינו דרשב"ג מתיר בלוף

1. Implied question: We learned that R. Shimon ben Gamliel permits Luf (a kind of legume that is proper for ravens)!

לא ידע דהוי טעמא משום דבני מלכים אלא דליכא דלא (הגהת הב"ח) חזי ליה

2. Answer: It did not know that the reason is because [Yisrael are princes. Rather, it thought that] there is no one [for whom ravens are] not proper.

ומר' עקיבא ור' ישמעאל דאמרי (לעיל דף קיג:) כל ישראל ראויין לאותה איצטלא אין להוכיח דסבירא להו מסדרין

(n) Question: Why don't we bring from R. Akiva and R. Yishmael, who hold that every Yisrael is proper for that [luxurious] Talis, that they hold that Mesadrin?

דמיירי דגבה בתורת משכון דת"ק סבר דמפשיטין אותה איצטלא בת מאה מנה ונותנין לו הראויה לו וממנה עושין השבת העבוט בכל יום ויום והמותר יהיה לו למלוה בתורת משכון ולא יחזיר אותו כלל

(o) Answer: The case is, he collected it for a security. The first Tana holds that we remove from him the Talis worth 100 Maneh, and give to him what is proper for him, and with [the latter] Talis we fulfill returning the security every day. The lender keeps the rest like a security, and he does not return it at all;

ורבי עקיבא ור' ישמעאל סברי דמן הטובה עושה השבת העבוט

1. R. Akiva and R. Yishmael hold that we fulfill returning the security with the good Talis;

אבל בתורת גבייה לא הדר כלל

2. However, [if he took it] for collection, it does not return at all.

ומדמהדר ליה אליהו מיכה מיכה לא בעי למיפשט

(p) Implied question: Why don't we learn from Eliyahu's answer that we learn from "Michah-Michah"?

אפילו גרס מהו שיסדרו משום דאליהו דחויי הוה מדחי ליה והיה לו להשיב אין מסדרין

(q) Answer: Even if the text says "are we Mesader?" [we cannot learn from his answer], for Eliyahu dispelled him, and he should have answered "we are not Mesader."

תדע שהרי השיב לו קברי עובדי כוכבים אינם מטמאים באהל כר"ש בן יוחי אע"ג דלא קי"ל כוותיה

(r) Support #1: He answered that graves of Nochrim do not have Tum'as Ohel, like R. Shimon ben Yochai, even though the Halachah does not follow him;

אלא כרשב"ג דמתני' דאהלות דאסר מדורות עובדי כוכבים משום אהל

1. Rather, the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel in our Mishnah in Ohalos who forbids dwellings of Nochrim due to Ohel;

וטעמיה דאליהו משום דרוב ארונות יש בהן פותח טפח ויש מקום שלא גזרו כגון לצאת לקראת מלכים וכיוצא בו

2. Eliyahu's reason is because most coffins have an open [cubic] Tefach [above the Mes], and there are places where Chachamim did not decree [due to the minority, which do not have an open Tefach], e.g. in order to go to greet kings, and similar cases.

וכן מצינו כשהיה קובר את ר"ע היה דוחה שאמר ליה וכי אינך כהן אמר ליה צדיקים אין מטמאין ודחה אותו כן משום כבודו דר"ע

(s) Support #2: So we find when [Eliyahu] was burying R. Akiva, he dispelled. [R. Yehoshua ha'Garsi] said "aren't you a Kohen?", and he answered "Tzadikim are not Mitamei." He dispelled so due to the honor of R. Akiva. (The story is brought in Yalkut Mishlei 944);

ועיקר טעמו היה לפי שהיה מת מצוה לפי שהיו יראים לקברו שהיה מהרוגי מלכות

1. The real reason was because he was a Mes Mitzvah, for [others] were afraid to bury him, because the kingdom killed him.

וכן נמצא בתשובת גאון שכתב שיש בסדר אליהו רבה שנחלקו עליו יש אומרים שהיה מבני בני בניה של לאה ואמר להם איני אלא מזרעה של רחל וא"כ לא היה כהן וכאן אומר שכהן היה

(t) Support: It is found in a Teshuvah of a Gaon who wrote that in Seder Eliyahu Rabah (18) they argued about [Eliyahu]. Some say that he was from Leah's sons. He said "I am from Rachel's sons!" If so, he was not a Kohen. Here he says that he was a Kohen!

ומסיים התם אמרו לו תן סימן לדבריך אמר להן כך כתוב ביחוסו של בנימין ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם

(u) Citation (Eliyahu Rabah 18): [They asked Eliyahu] to give a Siman to [prove the truth of] his words. He said 'so it is written in the lineage of Binyamin "v'Ya'areshyah v'Eliyahu v'Zichri Bnei Yerucham."'

אמרו לו לא כך אמרת לאותה אלמנה עשי לי משם עוגה קטנה ולך ולבנך תעשה באחרונה ולא כהן אתה

(v) Citation (cont.): They said to him "didn't you tell that widow "make for me a small cake, and afterwards make for you and your son"? Are you not a Kohen?

פי' לפי שכהן הוא היה רוצה ליטול חלה תחילה אמר להם אותו תינוק משיח בן יוסף היה ורמז רמזתי לעולם שאני בא תחילה

1. Explanation: Because he is a Kohen, he wanted to take Chalah first. He said to them "that son was Mashi'ach ben Yosef. I hinted to him that I always come first";

ובאותה תשובה מביא נמי הא דגמרי' מיכה מיכה וגרס מנין שמסדרין לבעל חוב כמו שגורס ר"ת

(w) Support (#4 for Answer (c)): In that same Teshuvah (of the Gaon), he brings this that we learn from "Michah-Michah", and his text says "what is the source that we are Mesader for a creditor", like R. Tam's text.

וכן בב"ר גבי ותאמר לאה בגד נחלקו רבי נהוראי אמר דאליהו מגד ור"א אמר משל בנימין

(x) Reference: Also in Bereishis Rabah, regarding "va'Tomer Leah Ba Gad", R. Nehurai says, Eliyahu is from Gad. R. Eliezer says, he is from Binyamin;

ועמד לפניהם ואמר להם רבותי למה אתם נחלקים עלי אני מבני בניה של רחל:

1. [Eliyahu] stood in front of them and said "my Rebbeyim! Why do you argue about me? I descend from Rachel!"

8) TOSFOS DH Minayin l'Arum she'Lo Yitrom

תוספות ד"ה מנין לערום שלא יתרום.

(SUMMARY: Tosfos explains that the Isur is only due to the Brachah.)

הוה ליה למימר מנין שלא יברך דבשעה שתורם ממנו אינו אסור אלא בשעת ברכה

(a) Implied question: He should have asked "what is the source that he may not bless?", for at the time he separates Terumah it is not forbidden, only at the time of the Brachah;

ושאר ברכות אסור ג"כ (הגהת ב"ש) לברך כשהוא ערום

1. Also other Brachos one may not bless when he is naked!

אלא נקט הכי משום דמשנה היא ערום לא יתרום:

(b) Answer: It mentions this (separating Terumah) for it is a Mishnah (Terumos 1:6). A naked person may not separate Terumah.

9) TOSFOS DH Amar Lei Lav Kohen Mar

תוספות ד"ה אמר ליה לאו כהן מר (הגהה בגליון)

(SUMMARY: Tosfos explains why he was permitted to revive the widow's son.)

תימה לר"י היאך החיה בנה של האלמנה כיון שכהן היה דכתיב (מלכים א יז) ויתמודד על הילד וגו'

(a) Question (Ri): How did he revive the widow's son, since he is a Kohen? It says "va'Yismoded Al ha'Yeled..."

ויש לומר שהיה ברור לו שיחייהו לכך היה מותר משום פיקוח נפש:

(b) Answer: It was clear to him that he will revive him. Therefore it was permitted, due to Piku'ach Nefesh.

10) TOSFOS DH Hachi Garsinan d'Tanya R. Shimon ben Yochai Omer

תוספות ד"ה ה"ג דתניא ר' שמעון בן יוחיאומר

(SUMMARY: Tosfos proves that this is not a Mishnah.)

דאינה משנה בשום מקום

(a) Explanation: [The text says 'd'Tanya', and not 'd'Tanan',] for this is not a Mishnah anywhere.

ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם כדמשמע בכמה דוכתין

(b) Support: Also, the Mishnayos even of Zera'im and Taharos were fluent in their mouths, like it connotes in several places. (If it were a Mishnah, Rabah bar Avuha would have known it.)

והא דקאמר בארבע לא מצינא בשיתא מצינא

(c) Implied question: [Rabah bar Avuha] said "I do not know the four (Sedorim of the Mishnah that apply even in Chutz la'Aretz). Do I know six (also Zera'im and Taharos)?!

היינו בתוספתא:

(d) Answer: This refers to Tosefta.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF