1) TOSFOS DH d'Chavatei Gabei Behemto Teven Lakutz Lah

תוספות ד"ה דכוותיה גבי בהמתו תבן לקוץ לה

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether we could have asked from his minor children.)

ה"ה דהוה מצי למיפרך מבנו ובתו הקטנים

(a) Opinion #1: We could have asked from his minor son and daughter.

אי נמי כיון דלאו בני מחילה נינהו לאו כל כמיניה לצערם כלל.

(b) Opinion #2: Since [his minor children] cannot pardon, he cannot pain them at all.

2) TOSFOS DH Ela b'Ha ka'Mipalgei Mar Savar...

תוספות ד"ה אלא בהא קא מפלגי מר סבר משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל

(SUMMARY: Tosfos explains how R. Yochanan must establish them.)

ולר' יוחנן אידי ואידי באין מעלה להן מזונות.

(a) Explanation: And according to R. Yochanan, in both of them he feeds them.

3) TOSFOS DH Lo Shanu Ela Shomrei Ginus u'Fardesim

תוספות ד"ה לא שנו אלא שומרי גנות ופרדסים

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara above.)

דאין אוכלין מן התורה משום דלאו גמר מלאכה הוא

(a) Explanation: They do not eat according to Torah law, since this is not final processing.

והא דאמרי' לעיל (דף פט.) המנכש בבצלים כו' וכן לעדר ולקשקש תחת הזיתים הרי זה לא יאכל

(b) Implied question: Above (89a), we said that one who weeds among onions... and similarly one who digs under olive trees and covers the roots does not eat!

היינו מן התורה אבל מהלכות מדינה אכיל.

(c) Answer: This means that mid'Oraisa he does not eat, but he eats based on the custom.

4) TOSFOS DH Iy Hachi Arba'ah Shomerin Sheloshah Havu

תוספות ד"ה אי הכי ארבעה שומרין שלשה הוו

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have asked this from the beginning.)

האי אי הכי אין בו אי אמרת בשלמא דמעיקרא נמי הוה מצי לאקשויי הכי

(a) Observation: (Usually, "Iy Hachi" means that according to what you said, there is a difficulty.) Here, there is no "granted, if you would say...", for we could have asked so from the beginning;

וכן יש הרבה בגמרא.

1. There are many cases like this in the Gemara.

93b----------------------------------------93b

5) TOSFOS DH u'Va Ze'ev v'Taraf

תוספות ד"ה ובא זאב וטרף

(SUMMARY: Tosfos establishes this like R. Yehudah.)

בשעת משלחת זאבים ור' יהודה היא דאמר זאב אחד אונס.

(a) Explanation: This is at a time when wolves are rampant, and it is like R. Yehudah, who says that [at such a time] one wolf is Ones.

6) TOSFOS DH Iy Hachi Amai Patur Techilaso bi'Peshi'ah v'Sofo b'Ones Hu

תוספות ד"ה אי הכי אמאי פטור תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא

(SUMMARY: Tosfos explains that a small negligence at the beginning does not obligate.)

וא"ת לאביי נמי דמוקי לה בעידנא דעיילי אינשי מי ניחא והא מ"מ אם היה יכול להציל חייב אלמא תחילתו בפשיעה הוא

(a) Question: Also according to Abaye, who establishes it when [he ascended] at a time that people normally ascend, this is difficult! In any case, if he could have saved, he is liable. This shows that the beginning was negligence!

וי"ל דלא חשיב ליה פשיעה אלא גניבה ואבידה

(b) Answer: He does not consider this negligence, rather, [a small Ones like] theft or loss.

ויש ללמוד מכאן דתחילתו דכעין גניבה ואבידה וסופו באונס דפטור

(c) Inference: If the beginning was like theft or loss and the end was Ones, he is exempt.

ומהא דאמר רב בהמפקיד (לעיל דף לו. ושם) אפי' שומר שכר שמסר לשומר חנם פטור לפי שמסר לבן דעת

(d) Suggestion: We can prove so from Rav, who said above (36a) that even a Shomer Sachar who gave over to a Shomer Chinam is exempt, because he gave to a Ben Da'as (one with intelligence)!

אין ראיה דאפילו סבר רב תחילתו בכעין גניבה ואבידה וסופו באונס חייב אפילו הכי פטור

(e) Rejection: Even if Rav held that if the beginning was like theft or loss and the end was Ones, he is liable, even so he is exempt [in Rav's case];

דאין לנו לומר שודאי שומר חנם לא ישמור מגניבה ואבידה רק מפשיעה והוה ליה תחילתו בכעין גניבה ואבידה

1. We do not say that surely, a Shomer Chinam will not guard from theft or loss, only from negligence, and the beginning (giving over to a Shomer Chinam) was like theft or loss;

אלא סתם בן דעת רגיל לשמור הרבה אפילו מדברים שאינו חייב

2. Rather, a Stam Ben Da'as guards much, even from [mishaps] for which he is not liable.

ושמא אפילו מסרו לשומר חנם ופטריה מפשיעה פטור דלא חשיב תחילתו בפשיעה בהכי.

(f) Possibility: Perhaps even if he gave over to a Shomer Chinam and exempted him from negligence, [the first Shomer] is exempt, for this is not considered that the beginning was negligence (for even so, he will guard properly).

7) TOSFOS DH Iba'i Lecha La'avurei Chada Chada

תוספות ד"ה איבעי לך לעבורי חדא חדא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not proper negligence.)

נראה דלא חשיב לה פשיעה מהאי טעמא אלא כעין גניבה ואבידה

(a) Assertion: He is not considered negligent due to this. Rather, it is like theft or loss;

ומחייב מטעמא דאדעתא דהכי יהבי לך אגרא דתינטר נטירותא יתירתא כרב חסדא ורבה בר רב הונא מדמייתי לה הכא

1. He is liable because "I paid you in order that you will guard extra well, like Rav Chisda and Rabah bar Rav Huna", since we bring this [case of the animal that fell off the bridge] here (after the opinion of Rav Chisda and Rabah bar Rav Huna).

ואתי שפיר דקאמר בסמוך כבר צווחו קמאי שרצו לפטור מדרבה

2. Support: This is why it says below "people before you already screamed." They wanted to exempt themselves based on Rabah's opinion;

דאם לא כן אמאי צווחו דמילתא דפשיטא הוא שהן חייבים דאפילו שומר חנם חייב

i. If not, why did they scream? Obviously they are liable, for even a Shomer Chinam is liable!

וסבר רב פפא דהכא כרבא דפרק הכונס (ב"ק דף נח.) דאמר משום דאיבעי לך לעבורי חדא חדא לאו פשיעה היא

(b) Observation: Rav Papa here holds like Rava in Bava Kama (58a), who says that "because you should have led them one at a time" is not negligence;

ולא כרב כהנא דאמר התם דהוי פשיעה גבי נפלה לגינה.

1. This is unlike Rav Kahana, who says there that it is negligence regarding [an animal] that fell into a garden.

8) TOSFOS DH Amar Rabah Hasam Gavrei d'Parmuskei Havu

תוספות ד"ה אמר רבה התם גברי דפרמוסקי הוו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Bava Kama.)

אפילו גריס רבא אתי שפיר

(a) Observation: Even if the text says "Rava", this is fine.

אף על גב דרבא מוקי בהגוזל קמא (שם דף קח:) מילתא דרב הונא בר אבין שקדם ונשבע

(b) Implied question: In Bava Kama (108b), Rava establishes Rav Huna bar Avin's teaching when he swore first;

אבל היכא דלא נשבע אפילו שומר חנם עושה עמו דין ואינו נשבע

1. However, if he did not swear, even a Shomer Chinam, he takes the thief to Beis Din, and he [cannot] swear [that he was not negligent]!

הכא לדברי השואל משיב וליה לא סבירא ליה.

(c) Answer: Here, [Rava] answers according to the questioner (who holds that he was not negligent), but [Rava] himself disagrees.

9) TOSFOS DH d'Iy Rama Kala Havu Asu Matzlin Lei

תוספות ד"ה דאי רמא קלא הוו [אתו] מצלין ליה

(SUMMARY: Tosfos points out that he would be liable even if the thief was not found.)

והשתא אפילו לא הוכר הגנב הוה חייב כיון דפשע

(a) Implied question: Here, even if the thief was not found, he would be liable, since he was negligent!

ולא נקט גמרא הוכר הגנב אלא משום התלמידים שהיו סבורים דמשום דהוכר הגנב חייביה.

(b) Answer: The Gemara mentioned that the thief was found only due to the Talmidim, who thought that he obligated him because the thief was found.

10) TOSFOS DH Sigfah u'Mesah Eino Ones

תוספות ד"ה סיגפה ומתה אינו אונס

(SUMMARY: Tosfos explains when this is a Chidush.)

תימה דפשיטא דפשיעה גמורה הוא

(a) Question: This is obvious! It is absolute negligence!

וי"ל דקמ"ל דאפילו יש לתלות ולומר שמתה גם בשביל דבר אחר אפילו הכי חייב דלא היה לו לסגפה.

(b) Answer: The Chidush is that even if we can attribute that it died also due to something else, even so he is liable, for he should not have starved it.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF