PAST DEDICATION
BAVA METZIA 66-67 - Dedicated by Andy & Nancy Neff of Teaneck, N.J. in honor of those who learn the Dafyomi around the world.

1) TOSFOS DH Hasam Zvini Hacha Halva'ah (cont.)

תוספות ד"ה התם זביני הכא הלואה (המשך)

אבל אם היה נותנו בתורת רבית לא הוי הדרי דאבק רבית הוא

1. However, if he gave it for the sake of Ribis, it would not return, for it is Avak Ribis.

אבל התם גבי פירות דקל זביני ולא מחילה בטעות היא דנהי דיכול לחזור מ"מ אין לו לחזור כי היכי דליקו בהימנותיה

2. Distinction: However, there, regarding Peros of a date tree [that will grow], it is not mistaken pardon. Granted, he can retract. However, he should not retract, in order to stand in his faithfulness;

ולכך אית לן למימר דאפילו היה יודע שיכול לחזור לא היה חוזר

i. Therefore, we should say that even if he knew that he can retract, he would not retract.

ורבא דהוה בעי לאותביה מאונאה היה סבור דטעמא דרב נחמן דלא מפקינן באי שמיט ואכיל משום דמחילה בטעות הויא מחילה

(a) Explanation #2 (cont.): Rava, who wanted to challenge [Rav Nachman] from Ona'ah, thought that Rav Nachman's reason that we do not take back if one ate, is because mistaken pardon is valid;

ולפי סברת רבא היה משיבו ומביא ראיה מאיילונית.

1. According to Rava's understanding, [Rav Nachman] answered him and brought a proof from Ailonis.

2) TOSFOS DH ha'Mema'enes veha'Sheniyah veha'Ailonis Ein Lahen Kesuvah Peros u'Mezonos u'Bela'os

תוספות ד"ה הממאנת והשנייה והאיילונית אין להן כתובה פירות ומזונות ובלאות

(SUMMARY: Tosfos discusses in which cases these were taught.)

בפי"ב דכתובו' (דף קז:) תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות

(a) Citation (Kesuvos 107b) Question: In what case did they say that a Mema'enes is not fed?

אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי הבעל חייב במזונותיה

1. Citation (cont.): You cannot say that it is while she is married, for her husband is obligated to feed her!

אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה

2. Citation (cont.) Answer: Rather, her husband went overseas, and she borrowed, ate and did Mi'un.

ואיילונית נמי יש לפרש בענין זה

(b) Explanation: Also Ailonis we can explain like this;

דלמזונות שאחר מיאון ואחר שנמצאת איילונית לא אצטריך דפשיטא דלית לה מזוני

1. There is no need to teach about food after Mi'un or after she was found to be an Ailonis. Obviously she is not fed!

ושנייה אין לפרש ביתבא תותיה דהא מילתא דפשיטא דהא אפילו אלמנה לכ"ג דאית לה כתובה אין לה מזונות היכא דיתבא תותיה

(c) Implied question: (What is the case of a Sheniyah?) We cannot explain that she is still married, for this is obvious. Even a widow to a Kohen Gadol, who has a Kesuvah, is not fed while she is married;

כדאמר ביש מותרות (יבמות דף פה. ושם) בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה

1. Citation (Yevamos 85a): He must divorce her. Is she fed?!

וכשהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה לא אצטריך דהא אלמנה לכ"ג כה"ג נמי אין לה כדמסיק ביש מותרות

2. It need not teach about when her husband went overseas, and she borrowed and ate, for a widow to a Kohen Gadol also is not fed in such a case, like we conclude in Yevamos!

אלא לאחר מיתה איירי דס"ד דיש לה כמו לאלמנה כדאמרי' התם.

(d) Answer: Rather, it discusses after [her husband] died. One might have thought that she is fed like a widow, like we say there.

3) TOSFOS DH u'Bela'os

תוספות ד"ה ובלאות

(SUMMARY: Tosfos explains that this is compensation for depreciation.)

פי' בקונט' שהכניסה לו בגדים בנדונייתא אפילו יש מהן קיימין לא יחזיר

(a) Explanation #1 (Rashi): She entered [into the marriage] garments as part of her dowry. Even if some of them are intact, he does not return them.

ואי אפשר לומר כן דבכל מקום שמיירי בבלאות קיימין מזכיר בהדיא קיימין כדאמר סוף פרק אף על פי (כתובות דף סג:) מרדה הפסידה בלאותיה קיימין

(b) Rebuttal: You cannot say so. Whenever we discuss intact Bela'os, it explicitly says "intact", like it says in Kesuvos (63b] "if she rebelled, she lost her intact Bela'os."

ובסוף אלמנה [ניזונית] (שם דף קא:) נמי אמרינן זנתה לא הפסידה בלאותיה קיימין

1. Also in Kesuvos (101b), it says that if she was Mezanah, she did not lost her intact Bela'os.

ובהדיא אמרינן בפ' אלמנה (שם.) בגמרא דהך משנה לא שנו אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל אית לה

2. We explicitly say there in the Gemara that this Mishnah discusses only Nichsei Melug, but she has Nichsei Tzon Barzel;

ופריך אהייא אילימא אממאנת ואאיילונית אי דאיתנהו אידי ואידי שקלה ואי דליתנהו אידי ואידי לא שקלה

3. Citation (101b): Which case does this discuss? If it is an Ailonis or Mema'enes, if [the Nichsei Melug and Nichsei Tzon Barzel] are intact, she gets both of them. If they are not intact, she does not get them either of them!

אלא אשנייה אי דאיתנהו אידי ואידי שקלה ואי דליתנהו איפכא מבעי ליה

4. Citation (cont.): Rather, it discusses a Sheniyah. If [the Nichsei Melug and Nichsei Tzon Barzel] are intact, she gets both of them. If they are not intact, it should say oppositely (she gets Nichsei Melug, but not Nichsei Tzon Barzel)!

ומסיק לעולם אשנייה ובליתנהו וקנסוה רבנן לדידה בדידיה ולדידיה בדידה

5. We conclude that really, it refers to a Sheniyah, and they are not intact. Rabanan fined him to lose what is his, and fined her to lose what is hers.

אלא הנך בלאות דקתני הכא היינו בלאות שאין קיימין

(c) Explanation #2: Rather, the Bela'os taught here are not intact.

ופירות דקתני לאו בפירות שאכל קאמר דאפילו קרן גופיה אם אכלו אין לה

(d) Explanation: Peros that were taught are not Peros that he ate, for even the principal itself, if he ate it, she does not get [compensation];

אלא אצטריך לאשמועינן דאין לה פירות שליקט והם עדיין בעין

1. Rather, it needs to teach that she does not get Peros that he detached, and they are still intact.

אי נמי תקנת פירות קאמר דאין לה כגון שנשבית ולותה ופדתה עצמה ואחר כך מיאנה דומיא דמזונות.

2. Alternatively, it discusses the enactment of Peros (redemption), that she does not have it. E.g. if she was captured and borrowed and redeemed herself, and afterwards did Mi'un, similar to [the case of] food.

4) TOSFOS DH Peiri Mai k'Ribis Ketzutzah Dami v'Yotz'in

תוספות ד"ה פירי מאי כרבית קצוצה דמי ויוצאין

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from Ravina's ruling.)

אף על גב דמשמע הכא דאי הדרו פירי לא הדרו אלא מטעם דהוי רבית קצוצה

(a) Explanation #1: Here it connotes that if Peros return, they return only because it is like Ribis Ketzutzah.

מכל מקום רבינא דאפיק פירי ע"כ לאו מהאי טעמא דהא אית ליה בריש פירקין (לעיל דף סב.) דמשכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מחזירין ממלוה ללוה

(b) Implied question: Ravina took Peros [from the buyer]. You are forced to say that it was not due to this reason, for he holds (above, 62a) that Mashkanta without deducting, in our laws we do not return it from the lender to the borrower!

אלא צ"ל דטעמא דרבינא משום דהויא מחילה בטעות ולא הוי מחילה

(c) Answer: We must say that Ravina's reason is because it is mistaken pardon, which is invalid.

ודוקא בזביני כעין עובדא דרבה בר רב הונא אפיק רבינא פירי ולא בהלואה

(d) Limitation: Only regarding a sale like the case of Rabah bar Rav Huna, Ravina took Peros [from the buyer], but not regarding a loan.

ור"ת מפרש הכא כרבית קצוצה דמי לא מטעם רבית קצוצה יוצאים אלא כלומר משום דמחילה בטעות לא הויא מחילה ויוצאים כמו רבית קצוצה דיוצאה

(e) Explanation #2 (R. Tam): "Here, it is like Ribis Ketzutzah" is not because judges return Ribis Ketzutzah. Rather, it is because mistaken pardon is not valid, and it is returned, like Ribis Ketzutzah is returned;

או דילמא הויא מחילה ואין יוצאים כאבק רבית דאין יוצאים בדיינין

1. Or, perhaps [mistaken pardon] is pardon, and it is not returned, like Avak Ribis, which judges do not return.

ואין נראה דמה לו לתלות מחילה בטעות ברבית קצוצה

(f) Rebuttal: This is wrong. Why should we attribute mistaken pardon to Ribis Ketzutzah?!

אבל טעמא דרבינא הויא ודאי משום מחילה כדפרישית.

(g) Conclusion: Surely, Ravina's reason is due to pardon, like I explained.

67b----------------------------------------67b

5) TOSFOS DH b'Mishlam Shanya Eilein Teipuk Ar'a Da b'Lo Kesef

תוספות ד"ה במישלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from deducting.)

תימה מה בין זה לנכיית'

(a) Question: Why is this unlike deducting?

דע"כ יכול לסלקו דאם לא היה יכול לסלקו אם כן בלא נכייתא נמי שרי כדמשמע לעיל

1. You are forced to say that he can evict [the lender]. If he cannot evict him, even without deducting it is permitted, like it connotes above;

דקאמר באתרא דמסלקי לא ניכול אלא בנכייתא

2. It says "in a place where they evict, he may eat [the Peros] only with deducting";

משמע אבל באתרא דלא מסלקי אכלי אפילו בלא נכייתא

3. Inference: In a place where they do not evict, he may eat even without deducting!

וזה דוחק לומר דבנכייתא אין דרך לנכות אלא דבר מועט אבל במשכנתא דסורא רגילים היו לשום כדי שויו

(b) Poor Answer #1: With deducting, it is normal to deduct only a small amount, but Mashkanta of Sura, they normally appraise the real value [of the Peros].

דמשמע דמשום דכתיבי הכי שרי

(c) Rejection: It connotes that because they write this, it is permitted!

וי"ל דמאחר שמפרש כן לא מיחזי כהלואה אלא כלוקח ממנו פירות של השנים הללו באותן דמים

(d) Answer #2: Since he explains so, it does not looks like a loan, rather, like one who buys Peros of these years for this amount of money;

אבל כשאינו כותב לו כך אלא מנכה כל שנה ושנה בפני עצמה נראה כאילו מוזיל גביה פירות אותה שנה בשכר מותר המלוה כדתנן (לעיל ד' סד:) לא ישכור הימנו בפחות

1. However, when he does not write so to him, rather, he deducts every year by itself, it looks like he sells to him cheaper the Peros of that year, due to the rest of the loan, like the Mishnah (above, 64b) forbids renting from [the borrower] for less [than the usual rental].

ואפילו אם נאמר שלא יוכל לייקר לו פירות של שנה אחרת דמסתמא אין באין לעשות תנאי חדש בכל שנה

(e) Implied question: If we will say that he cannot inflate the [deduction for] Peros of another year, for presumably, they do not make a new stipulation every year [it is as if they fixed the number of years]!

מ"מ הואיל ולא קצבו סכום כל השנים לפרש בשטר במישלם שניא אילין תיפוק מיחזי כהלואה.

(f) Answer: Even so, since they did not limit the number of years, to specify in the document that at the end of these years [the land returns], it looks like a loan.

6) TOSFOS DH Hai Mashkanta b'Asra d'Mesalkei Ein Ba'al Chov Goveh Heimenah

תוספות ד"ה האי משכנתא באתרא דמסלקי אין ב"ח גובה הימנה

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from a case in which a creditor collects.)

דהוי כמטלטלי דיתמי דלא משתעבדי לבעל חוב

(a) Explanation: This is like Metaltelim of orphans. A creditor has no lien on them.

ולא דמי ליתומים שגבו קרקע בחובת אביהן דב"ח חוזר וגובה אותה מהן אף על גב דשומא הדרא לעולם

(b) Implied question: Why is this unlike orphans who collected land for money owed to their father? A creditor collects it from them, even though Shuma (a creditor who collected land) always returns (when the borrower is able to pay the debt)!

דלא הדרא אלא משום ועשית הישר והטוב ומרישא הוא דקא זבין לה כדאמרינן בפ"ק (לעיל ד' טז:)

(c) Answer: It returns only due to "v'Asisa ha'Yashar veha'Tov." It is a new sale in which [the borrower] buys it [from the lender], like we said above (16b).

ולהכי נמי אוכלין הפירות בלא נכייתא.

(d) Support: This is why [the lender] eats the Peros without deducting.

7) TOSFOS DH u'Shevi'is Meshamatesah

תוספות ד"ה ושביעית משמטתה

(SUMMARY: Tosfos explains why a security of Metaltelim is different.)

לא דמי למלוה על המשכון דאינה משמטתה

(a) Implied question: Why is this unlike one who lends [relying] on a security? Shemitah does not cancel [such a loan]!

דשאני מטלטלין דתפיס להו וקנה להו שלא בשעת הלואתו כר' יצחק (לקמן ד' פב.)

(b) Answer: Metaltelim are different, for he is Tofes them, and acquires them [if he took them] not at the time of the loan, like R. Yitzchak taught (below, 82a);

ולהכי גם בשעת הלואה חשוב של אחיך בידך אבל קרקע לא.

1. Therefore, even [if he took them] at the time of the loan, it is considered "of your brother in your hand" [so it is not canceled]. This does not apply to land.

8) TOSFOS DH v'Hilchesa Tzarich Lemikna Minei

תוספות ד"ה והלכתא צריך למקנא מיניה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when he borrowed Stam.)

אין לפרש משום דמלוה קאמר מסתלקנא והוי פטומי מילי דלוה איבעי לאתנויי

(a) Suggestion: This is because the lender said that he will leave, and these are empty words, for the borrower must stipulate.

דא"כ אמאי צריך למיקנא לימא דלוה יתנה

(b) Rejection: If so, why must he acquire? He should say that the borrower should stipulate!

ונראה דאיירי לאחר שלוה הימנו סתם דאפי' אם יתנה הלוה צריך קנין שלא יחזור בו

(c) Explanation: We discuss after he borrowed from him Stam. Even if the borrower will stipulate, he needs a Kinyan so [the lender] cannot retract;

דאי בתחילת הלואה אף על גב דהוי אתרא דלא מסלקי כיון שזה עמד וצווח לא יכול לקנות אלא מה שהוא מקנה לו.

1. If [he stipulated] at the beginning of the loan, even in a place where they do not evict, since [the borrower] stood and screamed (i.e. demanded that he will be able to evict him, the lender) can acquire only [with the terms] that the other is Makneh to him.

9) TOSFOS DH Ravina Achal b'Nichyaisa

תוספות ד"ה רבינא אכל בנכייתא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with what we said above.)

תימה דלעיל אמרינן דצורבא מרבנן אפי' בנכייתא לא ניכול

(a) Question #1: Above, we said that a Chacham may not eat even with deducting!

ועוד דלעיל איפליגו בקיצותא רב אחא ורבינא ואפי' מאן דשרי מודה בנכייתא דאסור לכל הפחות לצורבא מרבנן

(b) Question #2: Above, Rav Acha and Ravina argued about Kitzusa (the lender eats the Peros for a specified time without deducting, or he deducts a fixed amount per year according to Version #2, and after this he deducts the value of all Peros that he eats). Even the one who permits, agrees that through deducting is forbidden, at least for a Chacham!

ואומר ר"ת דרבינא לא היה רוצה ליטול השם ולעשות עצמו צורבא מרבנן

(c) Answer #1 (R. Tam): Ravina did not want to consider himself a Chacham.

ועוד נמצא מוגה בספרו של רבינו תם רפרם במקום רבינא בפלוגתא דקיצותא

(d) Answer #2: In corrected Seforim of R. Tam it says "Rafram" in place of Ravina in the argument of Kitzusa.

וי"מ דהך נכייתא דרבינא היינו קיצותא דאיכא דאמר לעיל חמש שנים אכליה בנכייתא מכאן ואילך שיימינן לכולהו פירות

(e) Answer #3: This deducting of Ravina is Kitzusa in Version #2 above. For five years he ate with deducting. From then and onwards, we appraise all the Peros;

דבהא (הגהת בארות המים) פליגי רב אחא ורבינא וקיימא לן דרבינא לקולא

1. Rav Acha and Ravina argued about this above, and we hold like Ravina to be lenient.

ונראה שגם ר"ח סובר כן שפסק דקיי"ל כרב אשי דלא אכיל בנכייתא ולא שרי לצורבא מרבנן אלא כמשכנתא דסורא

(f) Support: R. Chananel holds like this, for he ruled that we hold like Rav Ashi, who did not eat with deducting, and he permitted a Chacham only like Mashkanta of Sura;

אם כן ר"ל דנכייתא דהכא הוה קיצותא מדלא שרי אלא כמשכנתא דסורא.

1. Inference: He holds that deducting here is Kitzusa, since he permits only like Mashkanta of Sura.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF