PAST DEDICATION
BAVA METZIA 66-67 - Dedicated by Andy & Nancy Neff of Teaneck, N.J. in honor of those who learn the Dafyomi around the world.

1) TOSFOS DH Pitumei Mili b'Alma Hu

תוספות ד"ה פטומי מילי בעלמא הוא

(SUMMARY: Tosfos limits when we say so.)

דוקא הכא שכבר עמדו על סוף לקנות שלא באחריות והיה מצטער הלוקח שלא היה מתרצה המוכר למוכרה באחריות והוא לא היה רוצה להניח מלקנותה בשביל כך ולהכי הוי פטומי מילי בעלמא

(a) Limitation: Only here, where they already resolved to buy without Achrayus, and the buyer was pained because the seller did not agree to sell with Achrayus, and [the buyer] did not want to refrain from buying due to this, therefore these are empty words;

אבל אם בתחילת הדברים פתח המוכר קני לך שדי דאי טרפי לה מינך כו' לא הוי פטומי מילי אלא תנאי גמור

1. However, if from the beginning the seller said "buy my field. If they take it from you...", these are not empty words. Rather, it is an absolute Tenai;

כי בודאי לא נתכוון ללוקחו אלא באחריות כמו שפתח לו המוכר

2. Surely, he intended to buy only with Achrayus, like the seller initially said.

ונפקא מיניה למ"ד [אחריות] לאו טעות סופר הוא או לשאר תנאים

(b) Consequence: This makes a difference according to the opinion that Acharayos Lav Ta'os Sofer, or for other Tanayim. (According to the opinion that Acharayos Ta'os Sofer, even if a document does not mention Acharayos, it is as if it is written.)

וכן בסמוך מיירי שנתרצה וגמר בדעתו ובפיו לגרש בלא תנאי והיא באתה לנחמו בדבריה.

1. Also below, we discuss when he agreed and resolved in his mind and verbally to divorce without a Tenai, and she comes to console him with her words.

2) TOSFOS DH Ka Mashma Lan

תוספות ד"ה קמ"ל

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Sugya in Gitin.)

פירוש דכי נמי אדעתה דידה מקנה לה אינו חוזר דגם היא לא אמרה אלא פטומי מילי

(a) Explanation: Also when he is Makneh to her based on her intent, he can retract, for also she said empty words.

משמע הכא דש"מ המגרש אשה סתם אם עמד אינו חוזר בגט

(b) Inference: Here it connotes that one who divorces a woman Stam, if he recovers, he cannot retract the Get.

וכן משמע במי שאחזו (גיטין דף עה: ושם) שהוצרך שמואל לתקן בגיטא דשכיב מרע אם מתי יהא גט ואם לאו לא יהא גט

(c) Support: It connotes like this also in Gitin (75b) that Shmuel needed to enact [to write] in a Get of a Shechiv Mera "if I die, it will be a Get, and if not, it will not be a Get."

ומכאן מקשה ר"ת על פ"ה ור"ח דפי' הא דאמר רב הונא במי שאחזו (שם דף עב: ושם) גיטו הרי הוא כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר

(d) Question (R. Tam): Rashi and R. Chananel explained that Rav Huna said in Gitin (72b) that his Get is like his gift. Just like his gift, if he recovers, he can retract, also his Get, if he recovers, he can retract.

ופי' דאסתם ש"מ קאי דכשנתן גט סתם אם עמד חוזר כמו במתנה

1. This refers to a Stam Shechiv Mera. When he gave a Get Stam, if he recovers, he can retract, just like his gift!

ומיהו י"ל סוגיא דהכא ושמואל פליגי ארב הונא דה"נ פליגי עליה התם רבה ורבא

(e) Answer: We can say that the Sugya here and Shmuel argue with Rav Huna, for also Rabah and Rava argue with him there.

ושוב מקשה ר"ת שם על פירושו ומפרש דרב הונא אמתניתין דהתם קאי אמהיום אם מתי מחולי זה כו'

(f) Explanation: R. Tam asked other questions against his Perush, and explained that Rav Huna refers to our Mishnah there "Im Mesi mi'Choli Zeh";

אבל כשנותן סתם מודה רב הונא דאינו יכול לחזור ושם (ד"ה אמר) מפורש.

1. However, when he gives Stam, Rav Huna agrees that he cannot retract. There it is explained.

3) TOSFOS DH Le'acher Matan Ma'os Lo Kanah Ela k'Neged Ma'osav

תוספות ד"ה לאחר מתן מעות לא קנה אלא כנגד מעותיו

(SUMMARY: Tosfos explains why he acquires corresponding to his coins.)

וא"ת יקשה כדפריך בסמוך מי קא"ל קני לגוביינא והלא אמר ליה קני הכל לסוף ג' והכל אינו קונה ולכך אף כנגד מעותיו לא יקנה

(a) Question: We should ask like we ask below "did he say 'acquire for collection'? He said 'acquire everything at the end of three [years]'", and he does not acquire everything. Therefore, even corresponding to his coins he should not acquire!

ואף על גב דלעיל בפרק הזהב (דף מח: ושם) אמרינן גבי ערבון שקונה כנגד ערבונו אף על פי שהתנה עמו כפליים

1. Implied question: Above (48b), we say regarding Eravon that he acquires corresponding to his Eravon, even though he stipulated with him twice as much!

התם לפי שנותן ערבון לקנות כנגדו עד שיביא שאר מעות ויקנה הכל אלא שמתנה שאם יחזור בו מוכר שיקנה כפליים

2. Answer: There, because he gave an Eravon to acquire corresponding to it until he brings the rest of the money and acquires everything, but he stipulates that if the seller retracts, he will acquire double.

וי"ל דהכא ה"פ לאחר מתן מעות לא קנה אלא אם התנה עמו קני לגוביינא קני כנגד מעותיו

(b) Answer: Here, it means as follows. After money was given, he does not acquire unless he stipulated with him "acquire corresponding to your coins."

וא"ת כי התנה נמי לגוביינא לא ליקני דאסמכתא הוא כדפירש לקמן

(c) Question: When he stipulates with him for collection, he should not acquire, for it is Asmachta, like we explain below!

וי"ל דהכא רב הונא קאמר לה דאמר בשעת מתן מעות קנה הכל אף על גב דבשאר אסמכתא לא קני

(d) Answer: Here Rav Huna taught this. He said that at the time money is given, he acquired everything, even though other Asmachta does not acquire;

והטעם מפרש בסמוך וה"נ שלא בשעת מתן מעות קני לכל הפחות כנגד מעותיו.

1. It explains the reason below. Also here, not at the time of giving money, he acquired at least corresponding to his coins.

4) TOSFOS DH u'Minyomi Amar Asmachta Lo Kanya

תוספות ד"ה ומניומי אמר אסמכתא לא קניא

(SUMMARY: Tosfos discusses when Asmachta acquires.)

כלומר החזירני מדברי כדפי' בקונ'

(a) Explanation: He made me retract from my words, like Rashi explained.

וא"ת בלא מניומי נמי קבלה רב נחמן בפרק גט פשוט (ב"ב דף קסח. ושם) מרבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כר' יוסי

(b) Question: Also without Minyomi, Rav Nachman received (Bava Basra 168a) from Rabah bar Avuha in the name of Rav that the Halachah does not follow R. Yosi.

ומיהו יש ספרים דגרסי הלכה כר' יוסי

(c) Answer #1: The text in some Seforim is "the Halachah follows R. Yosi."

ואי אפשר לגרוס כן כדמוכח בפרק (ארבעה נדרים) (נדרים דף כז.) גבי ההוא דאתפיס זכוותיה בב"ד ואמר אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלו זכוותי ולא אתא

(d) Rejection #1: The text cannot say so, like is proven in Nedarim (27a) regarding the man who held [the documents of] his Zechus in Beis Din, and said "if I will not come within 30 days, my Zechusim are Batel", and he did not come;

אמר רב הונא בטילין זכוותיה ופריך והא אסמכתא היא ומשני שאני הכא דאתפיס

1. Rav Huna said that his Zechusim are Batel. The Gemara asks that this is Asmachta, and answers that here is different, for he held [his Zechus];

ופריך כל היכא דאתפיס לאו אסמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש שטרו כו' ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כר' יוסי

2. The Gemara asks "whenever he is Tofes (holding), it is not Asmachta?! A Mishnah says that one who paid part of his debt, and gave the document to a third party... Rav Nachman cited Rabah bar Avuha in the name of Rav that the Halachah does not follow R. Yosi!"

ועוד ק' דמאי פריך התם ארב הונא מדרב נחמן והא רב הונא פליג עליה הכא ואמר בשעת מתן מעות קונה הכל ואית ליה דאסמכתא קנייא

(e) Rejection #2: What was the question there against Rav Huna from Rav Nachman? Rav Huna argues with Rav Nachman here, and says that at the time money is given, he acquires everything. He holds that Asmachta acquires!

ומיהו לרב הונא יש ליתן טעם דבשעת מתן מעות לא חשיב לה אסמכתא

(f) Answer #1: According to Rav Huna, we can say that at the time money is given, it is not considered Asmachta;

דהתם בנדרים ודאי הוי אסמכתא דאין חפץ שיתקיים הקנס והגוזמא אלא מתנה כך להסמיך חבירו על דבריו

1. There in Nedarim it is surely Asmachta, for he does not want the fine and the exaggeration to take effect. Rather, he stipulates like this so that his friend will rely on his words.

אבל הכא על דעת כן מלוהו מעותיו שתהא השדה משוקעת בידו אם לא יתן לו עד שלש שנים

2. However, here he lent to him his coins with this intent, that the field will remain in his hand if he does not give to him within three years.

אבל לרב נחמן דאמר דאף לאחר מתן מעות קונה הכל לא יתכן טעם זה

(g) Question: However, according to Rav Nachman, who said that even after giving coins, he acquires everything, we cannot give this reason.

ומפרש ר"י טעם שוה לשניהם דהכא קני טפי מבעלמא שבתחילת המשכנתא הוי קצת כעין מקח וממכר שמקנה לו כל הקרקע להשתעבד לו בתורת משכון

(h) Answer #2 (Ri): One reason explains both of them. Here he acquires more than elsewhere, for at the beginning of the Mashkanta, it is a little like commerce. He is Makneh to him all the land to have a lien on it like a security;

וגם עשה לו טובה בהלואה הלכך כשמתרצה לו שיהא שלו אם לא יתן לו עד ג' שנים יש בדעתו לקיים

1. Also, he did to him a favor through the loan. Therefore, when [the borrower] consented to him that it will be his if he does not pay within three years, he intends to fulfill;

ולא להסמיכו על דבריו אמר כן אלא גומר בדעתו להקנות לו לרב הונא כדאית ליה ולרב נחמן מקמי דהדר ביה כדאית ליה

i. He did not say so just to make him rely on his words. Rather, he resolves to be Makneh to him, according to Rav Huna like he holds (a stipulation made when the money was given acquires the entire field. A stipulation made afterwards acquires land worth the amount of the loan), and according to Rav Nachman, before he retracted, like he held (even if the stipulation was made afterwards, it is binding).

ומשום דעדיפא הך אסמכתא משאר אסמכתא אתי שפיר (נמי) למניומי ולרב נחמן בתר דאהדריה מניומי דמהני הכא מעכשיו בלא ב"ד חשוב

(i) Support: Because this Asmachta is better than other Asmachta, it is fine for Minyomi and Rav Nachman after Minyomi persuaded him to retract, that here "from now" helps, without an esteemed Beis Din.

ובפ"ג דנדרים (דף כז:) אמרי' והלכתא אסמכתא קניא והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב

1. In Nedarim (27b), we say that the Halachah is, Asmachta acquires, only if they acquired from him in an esteemed Beis Din;

וסתם קנו מיניה היינו קנין סודר וקנין סודר אינו אלא מעכשיו

2. Stam "they acquired from him" is Kinyan Sudar, and Kinyan Sudar is only from now;

דלא מהני לקנות בו אחר זמן כיון דבההיא שעתא כבר הדר סודר למרי' כדאמר בפרק השותפין בנדרים (דף מח:)

i. [The Kinyan] does not help to acquire through it afterwards, since at the [later] time, the Sudar was already returned to its owner, like it says in Nedarim (48b).

אלמא בשאר אסמכתות אפי' מעכשיו לא קני אלא דוקא בב"ד חשוב

3. Inference: Regarding other Asmachtos, even "from now" acquires only in an esteemed Beis Din.

ומיהו קנס שעושין בשעת שידוכין מהני אפילו לא קנו בב"ד חשוב כיון שנוהגין בו כל העולם מידי דהוי אסיטומתא דלקמן (דף עד.) דקניא

(j) Distinction: A fine made at the time of Shiduchin helps even if it was not in an esteemed Beis Din, since everyone is used to doing so. This is like Situmta (marking barrels that one wants to buy) below (74a), which acquires (in a place where this is used to acquire);

ועוד דבדין הוא להתחייב כל החוזר בו כיון שמבייש את חבירו

1. Also, it is proper that anyone who retracts is liable, since he embarrasses his friend (the other side).

וכן אם קבל עליו המלמד בשעה שהשכירוהו קנס אם יחזור בו ולא נמצא מלמד אחר מזומן אין זה אסמכתא דלא חשיב גזום כיון שמפסידו

2. Similarly, if when a teacher was hired he accepted on himself a fine if he will retract and they will not find another teacher ready, this is not Asmachta, for it is not considered exaggeration, for he causes a loss to [the Talmid's father];

והוי כמו (לקמן דף קד.) אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא דלאו אסמכתא היא

i. This is like "if I will leave the field fallow and not work it, I will pay what it would have produced.' This is not Asmachta.

וא"ת דפרק ארבעה נדרים דפריך מרב נחמן ארב הונא טפי ה"ל למיפרך דרב הונא אדרב הונא

(k) Question: In Nedarim (27b), we ask from Rav Nachman against Rav Huna. We should rather ask a contradiction in Rav Huna!

דרב הונא אית ליה הכא דאסמכתא לא קני אף על פי דתפיס המלוה והוי כמו אתפיס דהתם דקאמר לאחר מתן מעות לא קנה

1. Here, Rav Huna holds that Asmachta does not acquire, even though the lender is Tofes. This is like Tefisah there, that he says that after the money was given it does not acquire!

וי"ל דהתפיסה דהכא דהוי במקרקעי לא חשיב כאתפיס דהתם דהוי במטלטלי

(l) Answer #1: The Tefisah here, in land, is not like Tefisah there, which is in Metaltelim.

ור"ת תירץ אקושיא דלעיל דלא קשיא דרב הונא דאמר הכא בשעת מתן מעות קנה אדרב הונא דנדרים דהכא קני משום דתפיס מלוה גופיה

(m) Answer #2 (R. Tam): Here Rav Huna said that at the time the money was given, he acquires. This does not oppose what he taught in Nedarim. Here he acquired because he seized from the borrower himself.

1. Note: Seemingly, R. Tam answers the last question, why we didn't ask a contradiction in Rav Huna. The Maharsha says that it [also] answers Tosfos' first question, that also without Minyomi, Rav Nachman received that the Halachah does not follow R. Yosi. Perhaps it answers only that question.

ולעיל בפרק הזהב (דף מח:) דלא קני מוכר הערבון אף על גב דתפיס ליה

(n) Implied question: Above (48b), the seller does not acquire the Eravon [if the buyer retracts] even though he is Tofes!

היינו משום דלא קני לוקח כפליים דאיהו לא תפיס.

(o) Answer: That is because the buyer does not acquire double, because he is not Tofes. (Therefore, he does not consent that the seller acquire the Eravon.)

66b----------------------------------------66b

5) TOSFOS DH Iy Kapid bi'Dmei Kani

תוספות ד"ה אי קפיד בדמי קני

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss Hakpadah when mortgaging the land.)

פי' בקונטרס אם מקפיד במכירת חפציו שלא לפחות משויו קנה

(a) Explanation #1 (Rashi): If he is adamant about selling his belongings, not to [sell] for less than the value, [this shows that he is not so concerned to pay the loan and get back his land, so] he (the lender) acquired.

קשה דא"כ הל"ל דלא ליתזלו מטלטלין ואמאי קאמר דלא ליתזל ארעיה

(b) Question #1: If so, it should have said "lest his Metaltelim get cheaper." Why did it say "lest his land get cheaper"?

ועוד דהא דמקפיד למכרן בפחות משויין דלמא משום דידע דאסמכתא לא קניא

(c) Question #2: Perhaps he was adamant not to sell for less than the value because he knows that Asmachta does not acquire!

אף על גב דאית ליה לאהדורי אזוזי אי לא אסמכוה

1. Implied question: He should strive to get money, unless others assured him [that they will give money to him].

היינו משום דליקו בהימנותיה אבל למכור בפחות לא

2. Answer: This is to establish his trustworthiness, but he need not sell for less than the value due to this.

וכן מה שפירש אי קפיד בארעא למוכרה אפי' בשוויה ודאי קני

(d) Explanation #1 (Rashi - cont.): If he is adamant about land, not to sell it even for its value, surely [the lender] acquired.

ואמאי דלמא קפיד משום דאסמכתא לא קניא

(e) Question: What is the reason? Perhaps he is adamant because Asmachta does not acquire!

ונראה לפרש אי קפיד בדמי שהקפיד בשעת הלואה ליקח עליה שוויה בזה התנאי א"כ דעתו היה לשקעה ביד המלוה

(f) Explanation #2: If he is adamant about money, i.e. he specified at the time of the loan to take [for the land, a loan] equal to its value with this Tenai, this shows that he intended that the lender keep it;

ופריך דלמא כי היכי דלא ליתזל ארעיה אינו רוצה לעשות שום תנאי שיש בו זלזול

1. [The Gemara] asks "perhaps [he did so] lest his land cheapen!" He does not want to make any Tenai with cheapening (connotation that his land is worth less than its true value).

אלא אי קפיד בארעא שאינו רוצה לעשות תנאי זה בשום קרקע אלא בזו א"כ אין בדעתו לפדותה.

2. However, if he is adamant about land, that he does not want to make this Tenai with any land except for this, if so he does not intend to redeem it.

6) TOSFOS DH v'Iy Amar Keni l'Govaina Mi Kani Ha Asmachta Hi

תוספות ד"ה ואי אמר קני לגוביינא מי קני הא אסמכתא היא

(SUMMARY: Tosfos discusses criteria for Asmachta.)

וא"ת והא משמע בסוף פירקין (דף עג:) דלא הוי אסמכתא אלא היכא דאין בידו אף על גב דלא גזים כי ההוא דיהיב זוזי לחבריה למזבין ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה

(a) Question: It connotes below (73b) that it is Asmachta only when it is not b'Yado (in his ability), and [then it is Asmachta] even if he did not exaggerate, like the case of one who gave coins to his friend to buy for him wine, and he was negligent and did not buy for him...

או היכא דגזים אף על גב דבידו כי ההיא דאם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי

1. Or, [it is Asmachta] when he exaggerated, even if it is b'Yado, like the case of "if I will leave [the field] fallow and not work it, I will pay 1000 Zuz."

אבל אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא (שם) דלא גזים ובידו לא חשיבא אסמכתא

2. However, if he said "if I will leave it fallow and not work it, I will pay what it would have produced", which is not exaggerated, and it is b'Yado, it is not considered Asmachta.

והכא מאי אסמכתא איכא אם נותן לו קרקע בחובו

3. Summation of question: Here, what Asmachta is it if he gives to him land for his debt?

וי"ל דחשיב כמו גזים לפי שאין אדם רגיל למכור קרקעותיו כלל

(b) Answer: It is considered like an exaggeration, for normally one does not sell his land at all.

ובסמוך גבי חמרא דאמר כל דאי לא קני אף על גב דחמרא למכירה קאי

(c) Implied question: Below, regarding wine, [Rav Huna brei d'Rav Yehoshua] said [in the name of Rava] that any [promise starting with] 'if' does not acquire, even though wine is destined to be sold!

התם נמי כמו גזים חשיב לפי שעדיין לא היה זמן מכר היין ונותנו עתה בזול.

(d) Answer: Also there, it is considered like an exaggeration, for it was not yet the time to sell wine, and now he gives it for a cheap price.

7) TOSFOS DH Hasam Zvini Hacha Halva'ah

תוספות ד"ה התם זביני הכא הלואה

(SUMMARY: Tosfos explains that mistaken pardon is never valid.)

פירוש בקונטרס הכא הלואה ומתחזי כרבית שמתחילה בהלואה בא לידו

(a) Explanation #1 (Rashi): Here it is a loan, and it looks like Ribis, for initially it came to his hand through a loan;

וכריבית קצוצה דמי ואין אבק רבית בדבר הלואה אלא בדבר מכר כגון המרבה בפירות דמתניתין

1. It is like Ribis Ketzutzah. Avak Ribis does not apply to a loan. It applies only to a sale, e.g. increasing Peros in our Mishnah.

וקשה דאם כן פליג רב נחמן אדרבינא דאמר בריש פירקין (דף סב.) משכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מחזירין

(b) Question #1: If so, Rav Nachman argues with Ravina, who said above (62a) that Mashkanta without deducting, in our laws we do not return [to the borrower].

ועוד דאמר לקמן בשמעתין משכנתא באתרא דמסלקי אכל טפי לא מפקינן מיניה

(c) Question #2: It says below in our Sugya that Mashkanta, in a place where [borrowers can pay up, and] evict [the lender from the land], if [the lender] ate more [than the value of the loan], we do not take from him;

ומשמע דליכא מאן דפליג

1. It connotes that no one disagrees!

ועוד דמשמע לפירוש הקונטרס דבמסקנא לרב נחמן מחילה בטעות הויא מחילה בר מהלואה משום דמיחזי כרבית

(d) Question #3: According to Rashi, it connotes that in the conclusion, according to Rav Nachman mistaken pardon is pardon, except for a loan, for it looks like Ribis;

ובכל דוכתין משמע דמחילה בטעות לא הויא מחילה לרב נחמן בחזקת הבתים (ב"ב דף מא. ושם ד"ה אמר) גבי רב ענן דשקיל בידקא בארעיה א"ל מחילה בטעות הויא

1. Everywhere, it connotes that according to Rav Nachman mistaken pardon is not pardon, e.g. in Bava Basra (41a) regarding Rav Anan's land that was flooded. (The boundaries were washed away. He rebuilt the wall on his neighbor's property, and his neighbor helped him to build. Rav Nachman) said that it is mistaken pardon (it is not pardon).

ולעיל בריש המפקיד (דף לה.) גבי ההוא דאפקיד כיפי דאמר שומא בטעות הואי

2. Also above (35a), a case occurred in which Reuven deposited nose rings [with Shimon. Shimon forgot where he put them. He did not pay; Rav Nachman gave Shimon's yard to Reuven for payment. The rings were found after they rose in value. Rav Nachman ruled that Reuven gets his rings back, and Shimon gets his yard back. The yard] was collected by mistake [for the rings were never lost].

ותני נמי (נזיר דף לא.) ב"ה אומרים הקדש טעות אינו הקדש

3. Also in Nazir (31a), Beis Hillel say that mistaken Hekdesh is not Hekdesh.

ובספ"ק דגיטין (דף יד.) אמרינן כל קנין בטעות חוזר

4. In Gitin (14a), we say that every mistaken Kinyan returns.

ומפר"ת הכא הלואה דהלוה לא הקנה אלא בתורת מכר והמכר אינו כלום דאסמכתא לא קניא

(e) Explanation #2 (R. Tam): Here it is a loan. The borrower was Makneh [his land] only for a sale, and the sale is invalid, for Asmachta does not acquire;

נמצא דהוי מחילה (מכאן מדף הבא) בטעות ולא הוי מחילה ולכך הדרי פירי

1. It turns out that it was mistaken pardon, which is not pardon, therefore the Peros return.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF