1) TOSFOS DH Amar R. Shimon Af Al Pi she'Amru

תוספות ד"ה אמר ר' שמעון אף על פי שאמרו

(SUMMARY: Tosfos proves that the text is Stam R. Shimon.)

לא גרסינן ר' שמעון בן אלעזר דבפרק איזהו נשך (לקמן דף עד:) מוכח דהיינו ר' שמעון בן יוחאי.

(a) Explanation: The text does not say R. Shimon ben Elazar, for below (74b) it is proven that it is (Stam R. Shimon, i.e.) R. Shimon ben Yochai.

2) TOSFOS DH v'Amar Rava Anu Ein Lanu Ela Ein Ru'ach Chachamim Nochah Heimenu

תוספות ד"ה ואמר רבא אנו אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו

(SUMMARY: Tosfos explains Rava's Chidush.)

ואם תאמר מאי קמ"ל רבא בברייתא נמי הכי קתני החוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו

(a) Question: What is Rava's Chidush? Also the Beraisa says that if one retracts, Chachamim are not pleased with him!

וי"ל דאשמועינן דאין רוח חכמים נוחה הימנו לאו היינו מי שפרע דקתני ברישא.

(b) Answer: He teaches that "Chachamim are not pleased with him" is not Mi she'Para, which was taught in the Reisha.

3) TOSFOS DH Devarim v'Ika Bahadaihu Ma'os Kai b'Aval

תוספות ד"ה דברים ואיכא בהדייהו מעות קאי באבל

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

ואם תאמר ודקארי לה מאי קארי לה

(a) Question: What did the Makshan think?

וי"ל דהך ברייתא ר' שמעון היא דסבר מעות קונות אפילו לריש לקיש ולכך לדידיה כי איכא מעות קאי באבל

(b) Answer: This Beraisa is R. Shimon. Even Reish Lakish agrees that he holds that coins acquire. Therefore, when coins [were given], he receives Mi she'Para;

והמקשה מדמה לריש לקיש דאין מעות קונות לרבנן לדברים בלא מעות לר' שמעון.

1. The Makshan equates according to Reish Lakish, who holds that coins do not acquire according to Rabanan, to words without coins according to R. Shimon.

4) TOSFOS DH Teshumes Yad Lo Ahadrei Kra

תוספות ד"ה תשומת יד לא אהדריה קרא

(SUMMARY: Tosfos discusses why verses teach about Korban Shevu'ah.)

הכי נמי לא היה צריך להחזיר עושק ובשביל שום דרשה אהדריה

(a) Explanation: Also here, there was no need to repeats Oshek. It was rpd for some Drashah.

וא"ת בפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף מב. ושם: ד"ה מאי) דאמר אמר ליה אנסת בתי ר' שמעון פוטר מקרבן שבועה אפילו עמד בדין

(b) Question: In Kesuvos (42a), it says "if one said to Ploni 'you raped my daughter' (and he swore falsely to deny it), R. Shimon exempts from Korban Shevu'ah, even if he stood in judgment;

מקרא דוכחש כו' יצאו אלו שהן קנס

1. He learns from "v'Chichesh [... b'Pikadon...]" - this excludes these (cases like rape), which are fines.

בשלמא לר' יוחנן דלא בעי משיכה אלא יחוד אתי שפיר דגבי קנס לא יועיל יחוד

2. Citation (42a) Question: Granted, according to R. Yochanan, who does not require Meshichah, rather, mere designation, this is fine. Regarding a fine, designation does not help;

אלא לריש לקיש דבעי נטלו וחזר והפקידו אצלו כיון שנטלו ממונא הוא ומה שייך לקנס

i. Citation (cont.): However, according to Reish Lakish, who requires that he took it and returned and deposited it with him, once he took it, it is Mamon (not a fine). A fine does not apply!

וי"ל דלא קשה כלל דהתם ר' שמעון היא דאית ליה מעות קונות אפילו לריש לקיש ולא בעי אלא יחוד

(c) Answer: This is not difficult at all. There it is [like] R. Shimon, and he holds that coins acquire, even according to Reish Lakish. (Only according to Rabanan, Reish Lakish says that coins do not acquire.) He requires only designation.

אבל קשה בהפלת שנו וסימת עינו מה צריך קרא למעט הא התם אינו פוטר אלא מטעם קנס דמאי יחוד שייך הלא יוצא לחרות

(d) Question: When one knocked out the tooth or blinded the eye (of one's Eved Kena'ani), why do we need a verse to exclude [from Korban Shevu'ah, if he swears to deny it]? There he is exempt only because it is a fine. Designation does not apply, for he goes free!

וליכא למימר דתבע ליה שניהם הפלת שנו וסימת עינו ויחד לו כלי על דמי עינו כדאמר במרובה (ב"ק דף עד. ושם) שיוצא בשן ונותן לו דמי עינו

1. Suggestion: [The slave] claimed both, that he knocked out his tooth and blinded his eye. [The master] designated a Kli for the value of his eye, like it says in Bava Kama (74a) that he goes free for the tooth, and [the master] pays him for his eye.

דהא מוקי לה התם כמ"ד דאין צריך גט שחרור ור' שמעון סבר בפרק השולח (גיטין דף מב:) דצריך גט שחרור

2. Rejection: There, we establish this like the opinion that (a slave who goes free due to a limb) does not need a Get Shichrur, and R. Shimon holds in Gitin (42a) that he needs a Get Shichrur!

ויש לומר דשפיר מקרי יחוד ששואל גופו שכובש בשעבודו ואינו משחררו.

(e) Answer: This is properly considered that he designated, for [the slave] demands his body. The master withholds him for service, and does not free him.

5) TOSFOS DH Balan d'Lo Michsera Meshichah

תוספות ד"ה בלן דלא מחסרא משיכה

(SUMMARY: Tosfos justifies that this applies only to a bathhouse attendant.)

ואם תאמר והא מחוסר חזקה

(a) Question: Chazakah must be done! (He does not acquire, just like when Meshichah is lacking.)

ויש לומר דשכירות קרקע נקנה בכסף כדאמר במרובה (ב"ק דף עט. ושם)

(b) Answer: Rental of land is acquired through Kesef, like it says in Bava Kama (79a).

ואם תאמר ומנ"ל דדוקא בלן

(c) Question: What is the source that [he transgressed Me'ilah] only when he gave it to a bathhouse attendant?

ויש לומר מדקאמר בסיפא משום שא"ל הכנס ורחוץ שהרי מרחץ פתוחה לפניך

(d) Answer: The Seifa says "because he tells him 'enter and bathe, for the bathhouse is open in front of you.'" (This shows that the law applies only to a bathhouse.)

ואם תאמר וכי אתותב ר' יוחנן ממתני'

(e) Question: How can a Mishnah refute R. Yochanan?! (Surely he knew the Mishnah!)

וי"ל דר' יוחנן מוקי לה בבלן נכרי אבל ספר נכרי בעי משיכה

(f) Answer: R. Yochanan establishes it to discuss a Nochri bathhouse attendant. However, a Nochri barber requires Meshichah;

וריש לקיש ורבא סבירא להו דמיירי בבלן ישראל דומיא דרישא דקתני נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל

1. Reish Lakish and Rava hold that we discuss a Yisrael bathhouse attendant, just like the Reisha, which says "if he gave it to his friend, he transgressed Me'ilah, and his friend did not transgress Me'ilah";

דאיירי בנתנו לחבירו ישראל דבנכרי לא שייך מעילה.

i. This discusses his friend a Yisrael, for Me'ilah does not apply to Nochrim.

6) TOSFOS DH v'Ha Ba'i Lemimshach Taspores

תוספות ד"ה והא בעי לממשך תספורת

(SUMMARY: Tosfos infers that after Meshichah, he cannot retract.)

מכאן אומר ר"ת דהסופר שהשכיר עצמו אם משכו ממנו קולמוס או תער שלו אין יכולין שוב לחזור בהם

(a) Inference (R. Tam): A scribe who hired himself out, if [the employer] did Meshichah on his quill or razor, they cannot retract.

ואם תאמר מ"ש מפועל דיכול לחזור בו

(b) Question: Why is this different than a worker, who can retract?

ויש לומר דפועל דוקא דכתיב ביה עבדי הם ולא עבדים לעבדים יכול לחזור בו ולא קבלן.

(c) Answer: Only regarding a worker, about whom it says "Avadai Hem" (Yisrael are Hash-m's slaves), and not slaves of slaves (other people, e.g. his employer), he can retract, but not regarding a Kablan (one hired to complete a task for a set wage).

7) TOSFOS DH b'Sapar Nochri

תוספות ד"ה בספר נכרי

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have given another answer.)

ה"מ לשנויי הא מני ר"ש היא כדבסמוך.

(a) Observation: We could have answered that R. Shimon taught the [Beraisa], like we say below (Amud B).

8) TOSFOS DH Nasnah l'Siton Ma'al

תוספות ד"ה נתנה לסיטון מעל

(SUMMARY: Tosfos rules like R. Yochanan.)

ואם תאמר ולוקמה בסיטון נכרי

(a) Question: We should establish it to discuss a Nochri Siton (wholesaler)!

ויש לומר דסיטון הוא מוכר דבר לח דהיינו יין ושמן כדתנן בפרק הספינה (ב"ב דף פח.) הסיטון מקנח מדותיו

(b) Answer: A Siton sells liquids, i.e. wine and oil, like the Mishnah in Bava Basra (88a) says "a Siton cleans his measures [once every 30 days, for they are used often, and much sticks to them]";

ויין ושמן של נכרים אסור דהא ברייתא מתניא קודם שהתיר ר"י נשיאה השמן

1. [Both] wine and oil of Nochrim were forbidden, for the Beraisa was taught before R. Yehudah Nesi'ah (the grandson of Rebbi, who was after the period of the Tana'im) permitted oil. (Surely, a Yisrael would not buy them from a Nochri.)

ור"ת פוסק הלכה כר' יוחנן

(c) Pesak: R. Tam rules like R. Yochanan.

אף על גב דרבא קאמר קרא ומתניתא מסייע ליה לר"ל

(d) Implied question: Rava said that a verse and Mishnah support Reish Lakish!

היינו לכאורה אבל אפשר לשנויי כר' יוחנן ומתני' נמי מוקים לה בבלן נכרי כדפרי'

(e) Answer: He meant that they seem to support Reish Lakish, but one can answer like R. Yochanan. Also our Mishnah we can establish to discuss a Nochri bathhouse attendant, like I explained.

ואין ראיה מדלא חשיב לה רבא בפ' החולץ (יבמות דף לו. ושם) בהדי ג' מילי דהלכה כריש לקיש

(f) Suggestion: We can prove [that the Halachah follows R. Yochanan] from the fact that Rava did not list this in Yevamos (36a) among the three cases in which the Halachah follows Reish Lakish [against R. Yochanan]!

משום דר"ל לאו משמיה דנפשיה אמרה דבפ"ב דבכורות (דף יג.) משמיה דר' אושעיא קאמר דמשיכה קונה ולא מעות

(g) Rejection: This is no proof. [He did not list it] because Reish Lakish did not say so in his own name. In Bechoros (13a) he said so in the name of R. Oshaya that Meshichah acquires, and not coins;

ולא חשיב אלא הנהו דאמר משמיה דנפשיה

1. Rava counts only those cases in which [Reish Lakish] taught in his own name [and we follow him against R. Yochanan];

דלא חשיב נמי הא דאמר ריש לקיש משמיה דלוי סבא אינה לשחיטה אלא לבסוף אף על גב דרבא גופי' ס"ל הכי בתמיד נשחט (פסחים דף סג.) ובפרק ב' דזבחים (דף ל. ושם)

2. Source: [Rava] also did not count what Reish Lakish said in the name of the elder Levi "Shechitah is only at the end" (i.e. it is considered to be instantaneous, at the moment that the majority of the last Siman is cut), even though Rava himself holds like this in Pesachim (63a) and Zevachim (30a).

אבל יש לדקדק דהלכה כר"י דרב נחמן (מכאן מעמוד ב) דהלכתא כוותיה בדיני ס"ל כוותיה

(h) Support #1: We can infer that the Halachah follows R. Yochanan, for Rav Nachman, whom the Halachah follows in monetary matters, holds like him.

48b----------------------------------------48b

וכן רב הונא ס"ל כר' יוחנן דאמר דמכור לי באלו קנה ואמרינן לעיל (דף מז.) דסבר מעות קונות כר' יוחנן

(i) Support #2: Also Rav Huna holds like R. Yochanan, for he said that if one said "sell to me for these [coins]", he acquires, and we said above (47a) that he holds that coins acquire, like R. Yochanan.

וכן רב חסדא דאמר לעיל (שם:) כדרך שתקנו משיכה במוכרין כך תקנו בלקוחות א"כ סבר מעות קונות כר' יוחנן

(j) Support #3: Also Rav Chisda said above (47b) "just like they enacted Meshichah for sellers, so they enacted for buyers." If so, he holds that coins acquire, like R. Yochanan;

דלריש לקיש דאורייתא היא ולא תקנה

1. According to Reish Lakish, [Meshichah] is mid'Oraisa, and not an enactment.

והדאמר פרק קמא דקדושין (דף יד: ושם ד"ה הואיל) אשכחן נכרי דכל קניינו של נכרי בכסף

(k) Implied question - Citation (Kidushin 14b): We find that a Nochri acquires only through Kesef;

משמע דהוי כריש לקיש דאית ליה פרק שני דבכורות (דף יג: ושם) לעמיתך במשיכה ולנכרי בכסף

1. Inference: This is like Reish Lakish, who says so in Bechoros (13b) "la'Amisecha" (with your fellow Yisrael, you acquire) through Meshichah, and with a Nochri, through Kesef;

דלר' יוחנן כל קניינו של נכרי במשיכה

i. According to R. Yochanan, a Nochri acquires only through Meshichah.

מפרש ר"ת דהכי פירושו אשכחן נכרי הואיל וכל קניינו של נכרי בעבד עברי בכסף ולא בשטר

(l) Answer (R. Tam): It means as follows. We find that a Nochri, since he acquires an Eved Ivri only through Kesef, and not through a document...

דשטר ילפינן בעבד עברי מאמה העבריה והא לא שייך בנכרי

1. We learn that a document acquires an Eved Ivri from Amah Ivriyah, and this does not apply to a Nochri. (He cannot buy her because he could not do Yi'ud, i.e. marry her.)

ואף על גב דבפ' השולח (גיטין ד' לח. ושם) אמרי' דנכרי קונה ישראל בחזקה

(m) Implied question: In Gitin (38a) we say that a Nochri acquires a Yisrael through Chazakah! (How can we say that he acquires an Eved Ivri only through Kesef?)

היינו דוקא בחזקה של כיבוש במלחמה דאפיק ליה מוישב ממנו שבי

(n) Answer: That is only through Chazakah of conquest in war. We learn from "va'Yishb Mimenu Shevi."

והא דאמר בפרק בתרא דע"ז (דף סג. ושם ד"ה בזונה) בזונה כותית עסקינן דלא מחסרא משיכה

(o) Question - Citation (Avodah Zarah 63a): We discuss a Nochris Zonah (harlot). [The Esnan, i.e. her hire, which becomes Pasul for a Korban] is not lacking Meshichah.

היינו כריש לקיש דלר' יוחנן מתרץ תירוצים אחרים דמשני התם ואיבעית אימא כגון דקאי בחצירה

(p) Answer: That is like Reish Lakish (who says that Nochrim acquire through Kesef. The Bi'ah is in place of Kesef.) R. Yochanan would give other answers that it gave there, i.e. "alternatively, it is in her Chatzer."

אבל קשה דהתם (ד' עא.) אמר מרימר משיכה בנכרי קונה ורב אשי אמר משיכה בנכרי אינה קונה

(q) Question: There (71a), Mereimar said that Meshichah acquires for Nochrim, and Rav Ashi said that Meshichah does not acquire for Nochrim;

אלמא רב אשי דגדול בחכמה ובמנין והוא בתרא סבר כריש לקיש

1. Inference: Rav Ashi, who was greater in Chachmah and number [of Talmidim, than Mereimar], and he was Basra (later, so the Halachah follows him,) holds like Reish Lakish!

וכן סבר רב אשי פרק שני דבכורות (דף יג: ושם)

2. Strengthening of question: Rav Ashi holds like this also in Bechoros (13b)!

וה"ר חיים מפרש דלא קשה לא מקדושין (דף יד:) ולא מע"ז (דף עא.) דאפשר דלרבי יוחנן מעות קונות בנכרי כמו בישראל וכן יסבור רב אשי

(r) Answer #1 (R. Chayim): There is no difficulty from Kidushin (14b), and not from Avodah Zarah (71a). R. Yochanan could hold that coins acquire for Nochrim, just like for Yisrael, and Rav Ashi can hold like this;

ולא ידרשו כמאן דדריש בבכורות בפרק שני לעמיתך בכסף ולנכרי במשיכה

1. They do not expound like the one who expounds in Bechoros "la'Amisecha with Kesef, and to a Nochri with Meshichah";

אלא ידרשו לעמיתך אתה מחזיר אונאה ואי אתה מחזיר אונאה לכנעני דאיכא נמי מאן דדריש התם הכי ויסבור דגזל הכנעני אסור

2. Rather, they expound "la'Amisecha you return Ona'ah, but you do not return Ona'ah to a Nochri." There is an opinion that expounds so. He holds that one may not steal from a Nochri;

דפלוגתא דתנאי איכא בפרק המקבל (לקמן דף קיא:) ובהגוזל (קמא) (ב"ק דף קיג:) איתא נמי דסבר דגזל הכנעני אסור

i. Tana'im argue about this (Gezel Nochri) below (111b). Also in Bava Kama (113b) there is an opinion that forbids Gezel Nochri;

דאי סבר דגזל כנעני מותר לא הוה צריך קרא למישרי אונאתו

3. If he held that one may steal from a Nochri, there would be no need for a verse to permit overcharging him!

ולפי זה אתי נמי שפיר דלא תקשה דרב חסדא אדרב חסדא דאית ליה הכא כר' יוחנן

(s) Support: Based on this answer, there is no contradiction in Rav Chisda, Here he holds like R. Yochanan;

ובפרק בתרא דע"ז (דף סג.) משני אמר רב נחמן בר רב חסדא אמר רב חסדא בזונה כותית דלא מחסרא משיכה והיינו כריש לקיש

1. Contradiction: In Avodah Zarah (63a), Rav Nachman bar Rav Chisda answered in the name of Rav Chisda "we discuss a Nochris Zonah. [The Esnan] is not lacking Meshichah." This is like Reish Lakish!

ולפי מה שפירש' אתי שפיר כר' יוחנן

2. Answer: According to what I explained, this can properly be [also] like R. Yochanan.

אך קשה דאם כן תקשה להו מתני' דנתנה לבלן דליכא לאוקמה בבלן נכרי ולא בבלן ישראל

(t) Objection #1: If so, the Mishnah about one who gave [Hekdesh coins] to a bathhouse attendant is difficult for [R. Yochanan and Rav Chisda], for we cannot establish it to discuss a Nochri bathhouse attendant, and not a Yisrael bathhouse attendant;

דמשמע דוקא בלן אבל ספר עד שימשוך ולפירושן (הגהה בגליון) משיכה אינה קונה לא בנכרי ולא בישראל

1. [The Mishnah] connotes that only regarding a bathhouse attendant (there is Me'ilah immediately), but not regarding a barber, until he does Meshichah. According to their Perush, Meshichah does not acquire for Nochrim, and not for Yisrael (mid'Oraisa)!

ועוד דבהגוזל בתרא (ב"ק דף קיג:) משמע קצת דרב אשי סבר דגזל כנעני מותר דקאמר רב אשי הוה קאזיל באורחא (כן גירסתינו שם) חזי שבשא דגופנא תליא לבר ותלו ביה קטופי

(u) Objection #2: In Bava Kama (113b) it connotes a little that Rav Ashi holds that Gezel Nochri is permitted, for it says that Rav Ashi was walking on the road, and he saw some grape clusters hanging outside [an orchard];

א"ל לשמעיה זיל חזי אי דכנעני נינהו זיל אייתי לי שמע ההוא כנעני א"ל דכנעני מי שרי

1. He told his servant 'see who owns them. If it is a Nochri, bring them to me.' A Nochri heard this, and asked 'may you steal from Nochrim?!'

א"ל כנעני שקיל דמי ישראל לא שקיל דמי

2. Rav Ashi answered "(I did not want to take for free.) A Nochri would accept money [for them], but a Yisrael would not."

משמע דסבר גזל כנעני מותר ובשביל ששמע הכנעני הוה מתרץ דבריו

3. Inference: He holds that Gezel Nochri is permitted, but because the Nochri heard him, he gave a different answer for his words!

וי"ל דרב אשי הדר ביה כדמוכח ליה רבינא בע"ז (הגהת הרש"ש) דמשיכה בנכרי קונה כדמסיק ש"מ משיכה בנכרי קונה ש"מ

(v) Answer #2 (to Question (q)): Rav Ashi retracted, like Ravina proved to him in Avodah Zarah that Meshichah acquires for a Nochri, like the Gemara concludes "this teaches that Meshichah acquires for a Nochri." (Rashash - Tosfos does not answer for R. Chayim. He never answers Objection #1. Also, the following question is difficult only for Tosfos, but not for R. Chayim.)

ואף על גב דממילתיה דר' יוחנן גופיה מוכח לה

1. Implied question: [Ravina] proved this from R. Yochanan's teaching itself! (Since R. Yochanan holds that mid'Oraisa, Kesef acquires for Yisrael, surely he holds that Meshichah acquires for Nochrim. How can he bring a proof from R. Yochanan?)

מ"מ אי לאו דשמיעא ליה לרבינא דרב אשי סבר להך דר' יוחנן לא הוה מייתי ליה מיניה

2. Answer: In any case, had Ravina not heard that Rav Ashi holds like R. Yochanan's teaching, he would not have brought [a proof] from it.

ומסתמא מההיא דפרק שני דבכורות נמי הדר ביה

(w) Answer #2 (cont.): Presumably, [Rav Ashi] retracted also from what he said in Bechoros (that Meshichah does not acquire for Nochrim).

1. Note: Above (s:1), Tosfos asked a contradiction in Rav Chisda. He holds like R. Yochanan, yet he answered "we discuss a Nochris Zonah", which is like Reish Lakish! R. Chayim's answer answered this. Tosfos now gives his own answer to this.)

ובפרק בתרא דע"ז (דף סג.) ל"ג רב חסדא בשנויא דזונה כותית ואית ספרים דלא גרסי ליה.

(x) Answer #2 (to Contradiction s:1): In Avodah Zarah (63a), the text does not attribute the answer of a Nochris Zonah to Rav Chisda. In some texts, [the answer] is not brought at all.

9) TOSFOS DH b'Oseh Ma'aseh Amcha

תוספות ד"ה בעושה מעשה עמך

(SUMMARY: Tosfos explains that one may not curse him Stam.)

לא מקרי האי אינו עושה מעשה עמך לענין שיהיה מותר לקללו בחנם כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרע.

(a) Limitation: He is not called "one who does not act like your nation" to permit cursing him without reason. He maybe cursed only for [retraction from] this sale, with Mi she'Para.

10) TOSFOS DH R. Chiya b'Ribi Yosef bar Odo'i Hu

תוספות ד"ה רבי חייא ברבי יוסף בר אודועי הוא

(SUMMARY: Tosfos explains the Havah Amina.)

דהיה יודע מתניתין אלא היה רוצה לקבל לטותא קודם שיפסיד היוקרא.

(a) Explanation: [R. Chiya] knew our Mishnah, but he wanted to receive the curse rather than lose the rise in price (i.e. fulfill the sale for the lower initial price that he sold for).

11) TOSFOS DH Echpol Lecha Ervoncha

תוספות ד"ה אכפול לך ערבונך

(SUMMARY: Tosfos explains that he stipulated to give double in the Mekach.)

אינו אומר שיחזיר לו כפלים במעות

(a) Suggestion: [The seller] says [that if he retracts], he will return twice as much money [as the buyer gave].

דא"כ למה יקנה המקח לר"י כנגד ערבונו

(b) Rejection: If so, why does he acquire [part of] the Mekach (property sold) according to his Eravon (the money given), according to R. Yosi? (The seller may keep the entire Mekach, and return twice the money! Pnei Yehoshua asks, perhaps the Tana'im argue about a seller who wants to give from the Mekach only according to the Eravon, without paying a fine, but he could return twice the money and keep the entire Mekach if he wants!)

אלא אומר אכפול לך במקח שיתן לו כפלים מן המקח כנגד המעות שנתן לו

(c) Explanation: Rather, he says "I will double [your money] in the Mekach." He will give part of the Mekach corresponding to twice the money that he gave him;

ר"י אומר דיו אם קונה המקח על כרחו של מוכר כנגד מעות שנתן

1. R. Yehudah says, it suffices to acquire in the Mekach Bal Korcho (against the will) of the seller, corresponding to the money he gave;

אבל הלוקח אם ירצה לא יקח כי אם מעות כי יאמר איני חפץ במעט מקח.

2. However, if the buyer wants, he can demand not to buy [part], rather, to get back coins. He can say "I do not want a small Mekach."

12) TOSFOS DH b'Zman she'Amar Lei Ervoni Yikon

תוספות ד"ה בזמן שא"ל ערבוני יקון

(SUMMARY: Tosfos explains what these words mean.)

רשב"ג מפרש דפליגי ר"י ורבי יוסי שלא נתן לו אותם מעות בתורת פריעה

(a) Explanation: R. Shimon ben Gamliel explains that R. Yehudah and R. Yosi argue when he did not give the coins for payment;

אבל אם נתן לו אותם מעות בתורת תחילת פריעה קנה ומחזיר השאר לכ"ע היינו דלא כרב

1. However, if he gave the coins to him for the initial payment, he acquires [the entire Mekach], and [the buyer] returns the rest [of the money] according to everyone. This is unlike Rav.

ופרש"י ערבוני יקון שאמר שיקנה לו ערבונו כנגד כל המקח

(b) Explanation (Rashi): He said "my Eravon will acquire", i.e. it will acquire corresponding to the entire Mekach.

תימה דהא עדיף מנתן לו בתורת פריעה דקנה הכל כיון שפירש בהדיא שיקנה הכל

(c) Question: This is astounding. This is better than when he gave for payment, in which case he acquired everything. [This Eravon is better], since he explicitly stipulated that he will acquire everything!

ואם נפרש ערבוני יקון כנגד ערבונו לבד יקנה לו מן המקח

1. Suggestion: Perhaps "my Eravon will acquire" means that only corresponding to his Eravon he will acquire from the Mekach.

א"כ לר' יוסי אמאי כופל לו ערבונו

2. Rejection: If so, according to R. Yosi, why does he double his Eravon?

לכן י"ל שלשון ערבוני יקון משמע שערבוני יהיה קנוי לך אם אחזור בי וגם משמע יקון שיהא קונה לו במקח שויו יותר מכדי הערבון אם תחזור בך

(d) Answer: "My Eravon Yikon" connotes that the Eravon will be acquired to you, if I retract, and Yikon also connotes that it will acquire for [the buyer] in the Mekach its value more than the amount of the Eravon, if you retract;

דהיינו כאילו א"ל בהדיא תכפול לי ערבוני.

1. It is as if he explicitly said "you will double my Eravon."

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF