בבא מציעא דף פז. א

האם מותר לשאול בשלום אשה זרה? [תוד"ה על].

לשאול מה שלומה לשאול את בעלה בשלומה לשאול לבעלה איה פלונית
לרש"י אסור מותר מותר
לתוס' אסור אסור מותר

מתי פועל אוכל ומתי לא בדבר שגדולו מן הארץ?

מחובר לקרקע תלוש מהקרקע
פועל אוכל בשעת גמר מלאכה [1]
(כגון הקוצר והבוצר)
לפני שנגמרה מלאכתו למעשר ולחלה [2]
(כגון הלש והמקטף והאופה)
פועל אינו אוכל לפני גמר מלאכה
(כגון המנכש בבצלים)
אחר גמר מלאכה למעשר לחלה
(כגון נתפרסו עיגוליו)

בבא מציעא דף פז: א

איזה גזל כותי מותר ואיזה אסור? [תוד"ה אלא].

למ"ד גזל כותי אסור למ"ד גזל כותי מותר [3]
(בב"ק קיג.)
למ"ד גזל כותי מותר
(בב"מ קיא:)
מותר [4] מותר מותר פועל נותן אל כליו
אסור מותר מותר הפקעת הלואתו
אסור אסור מותר גזל עכו"ם ממש
אסור אסור אסור הפקעת עבד עברי
מאדוניו בשקר
[5]
-------------------------------------------------

[1] והיא השעה שתולשים אותו מהקרקע.

[2] כדאיתא לקמן (דף פט.) זאת אומרת, בדבר שאינו מתחייב בחלה, פועל אוכל ממנו עד שיגמר מלאכתו להתחייב במעשר, ובדבר המתחייב בחלה, פועל אוכל ממנו אף לאחר שנגמרה מלאכתו למעשר עד שיגמר מלאכתו לחלה.

[3] הובא ברש"י ד"ה הניחא.

[4] דכיון דכתיב באיסור "רעך" וכותי לאו רעך.

[5] כתבו התוס' דיש בזה משום חילול ה' (כיון שכבר בטח הכותי עליו ונתן לו כל שכרו), ולכן גם למ"ד גזל כותי מותר בכה"ג אסור.

-------------------------------------------------