PAST DEDICATION
BAVA METZIA 86 (28 Tamuz) - dedicated in memory of Tuvia ben Aharon Tzvi (Sigman) by his son, Jonathan Sigman of St. Louis.

בבא מציעא דף פו:

איזה דברים עשה אברהם, וכיצד פרע הקב"ה לבניו?

עשה אברהם פרע הקב"ה

עשה
בעצמו

רץ בעצמו לבקר להביא בשר הקב"ה בעצמו הביא שליו
לקח בעצמו חמאה וחלב הקב"ה בעצמו המטיר מן
עמד תחת העץ לשמשם עמד על הצור לפניהם
ליוה את המלאכים לשלחם הלך לפנינו יומם בעמוד ענן
עשה ע"י שליח ע"י שליח נתן להם מים משה היכה בצור להשקות מים

מה היתה שליחותו של כל אחד מג' המלאכים?

מיכאל גבריאל רפאל
גמ' בסוגיין לבשר את שרה
להציל את לוט [1]
להפוך את סדום
להציל את לוט [2]
לרפא את אברהם
רש"י על התורה [3] לבשר את שרה להפוך את סדום
להציל את לוט
לרפא את אברהם
להציל את לוט [4]

-------------------------------------------------

[1] כתבו התוס' דאין זה נחשב ב' שליחויות כאחד, דרק לאחר שגמר המלאך לבשר את שרה התחילה השליחות החדשה להציל את לוט.

[2] אינו מפורש בסוגיין, אבל כן הוכיחו התוס' בשם ר' אלחנן מלשון הפסוק, דמשמע ששני המלאכים הוציאו את לוט מחוץ לעיר. אחרי שהוציאוהו, המלאך הראשון הלך עם לוט עד צוער וגבריאל היה מצוה אותו למהר (כיון שלא הי' יכול להפוך את סדום עד שהגיע לוט לצוער).

[3] בראשית יח:ב ע"פ המדרש רבא המובא בתוס' כאן.

[4] כ"כ רש"י, שרפאל ריפא את אברהם (אף שרפואת אברהם אינה נזכרת להדיא במדרש הנ"ל), וכ"כ התוס' כאן, דשמא לפי מדרש זה הלך רפאל לרפאות לאברהם, והוסיף דאין זה נחשב ב' שליחויות כיון שרפואה והצלה ענין אחד הם.

עוד חומר לימוד על הדף