בבא מציעא דף עה.

האם מותר לאדם ללוות סאה חטים בסאה, היכא שיש לו בביתו חטים?

אליבא דחכמים אליבא דהלל
כשיש לו כנגד כל מה שלווה מותר אסור
כשיש לו רק מעט לרב הונא: אסור
לרב יצחק ולר' חייא: מותר [1]
אסור

בבא מציעא דף עה:

באיזה לאוים עוברים המלוה והלוה והערב והעדים בריבית?

המלוה הלוה הערב והעדים [2]

הלאוים
הנזכרים
במשנה

"את כספך לא תתן לו בנשך" עובר אינו עובר אינם עוברים
"אל תקח מאתו נשך ותרבית" עובר אינו עובר אינם עוברים
"לא תהיה לו כנושה" [3] עובר אינו עובר אינם עוברים
"לא תשימון עליו נשך" עובר אינו עובר עוברים
"ולפני עור לא תתן מכשול" עובר עובר אינם עוברים [4]
הנזכרים
בגמ'
"לא תשיך" אינו עובר עובר אינם עוברים
"לאחיך לא תשיך" אינו עובר עובר אינם עוברים

-------------------------------------------------

[1] וכתבו התוס' (בד"ה ולית) שריב"ן פירש שכל ההיתר הוא רק ללוות בזה אחר זה, שאם יש לו סאה אחת - יכול ללוות סאה אחת כמה פעמים, אבל בבת אחת ללוות כמה סאין על סמך סאה שיש לו אסור. וכתבו שמודה ריב"ן שאפשר לומר "קני בזה אחר זה - סאה אחר סאה". ועוד כתבו לחלוק על ריב"ן שאפשר לקחת הרבה ביחד.

[2] ולדברי חכמים - גם הסופר.

[3] פי', כשנושה בו ודוחקו לתת לו הלאתו עם הרבית.

[4] אולם כתבו התוס' (בד"ה ערב) שפעמים שכן עוברים ב"לפני עור", כגון בכה"ג שלא היה מלוה בלא הערב והעדים, ונמצא שהם סבת ההלואה.

עוד חומר לימוד על הדף