בבא מציעא דף עה. א

האם מותר לאדם ללוות סאה חטים בסאה, היכא שיש לו בביתו חטים?

אליבא דחכמים אליבא דהלל
כשיש לו כנגד כל מה שלווה מותר אסור
כשיש לו רק מעט לרב הונא: אסור
לרב יצחק ולר' חייא: מותר [1]
אסור

בבא מציעא דף עה: א

באיזה לאוים עוברים המלוה והלוה והערב והעדים בריבית?

המלוה הלוה הערב והעדים [2]

הלאוים
הנזכרים
במשנה

"את כספך לא תתן לו בנשך" עובר אינו עובר אינם עוברים
"אל תקח מאתו נשך ותרבית" עובר אינו עובר אינם עוברים
"לא תהיה לו כנושה" [3] עובר אינו עובר אינם עוברים
"לא תשימון עליו נשך" עובר אינו עובר עוברים
"ולפני עור לא תתן מכשול" עובר עובר אינם עוברים [4]
הנזכרים
בגמ'
"לא תשיך" אינו עובר עובר אינם עוברים
"לאחיך לא תשיך" אינו עובר עובר אינם עוברים
-------------------------------------------------

[1] וכתבו התוס' (בד"ה ולית) שריב"ן פירש שכל ההיתר הוא רק ללוות בזה אחר זה, שאם יש לו סאה אחת - יכול ללוות סאה אחת כמה פעמים, אבל בבת אחת ללוות כמה סאין על סמך סאה שיש לו אסור. וכתבו שמודה ריב"ן שאפשר לומר "קני בזה אחר זה - סאה אחר סאה". ועוד כתבו לחלוק על ריב"ן שאפשר לקחת הרבה ביחד.

[2] ולדברי חכמים - גם הסופר.

[3] פי', כשנושה בו ודוחקו לתת לו הלאתו עם הרבית.

[4] אולם כתבו התוס' (בד"ה ערב) שפעמים שכן עוברים ב"לפני עור", כגון בכה"ג שלא היה מלוה בלא הערב והעדים, ונמצא שהם סבת ההלואה.

-------------------------------------------------