בבא מציעא דף עד.

היה הוא תחילה לקוצרים יכול לפסוק עמו אפי' לא יצא השער,
ואפי' שעדיין התבואה מחוברת איזה מלאכות. כמה מלאכות תהיה חסרה ומותר לפסוק?

מלאכות שבידו לעשותם מלאכות בידי שמים [1]
לרב מחוסרת שתים מותר לפסוק, שלש אסור
לשמואל אפי' מחוסרת מאה מלאכות מותר לפסוק אפי' מחוסרת אחת אינו פוסק

מאימתי מותר לפסק עם היוצר על קדירות?

בעפר לבן - שאינו מצוי בעפר שחור - שמצוי
לר' מאיר מזמן שכבר עשה את הביצים
לר' יוסי מזמן שכבר עשה את הביצים מותר אפי' שעדיין אין לו
אמימר משעה שאסף היוצר העפר בביתו - כי במקומו לא היה עפר מצוי

בבא מציעא דף עד:

האם מותר לפסוק על הזבל, אפי' שאין לו?

בימות הגשמים בימות החמה
לתנא קמא פוסק עמו - בכל ימות השנה
לר' יוסי אין פוסקים - אלא א"כ יש למוכר
לחכמים אין פוסקים אא"כ יש למוכר פוסקים - דאצל אחרים מצוי

הפוסק עם מוכר נדוניה, ושוב הוזלה הנדוניה, האם יכול לחזור בו, ומה הדין לענין מי שפרע?

כשלא פסק עמו כשער הגבוה - הזול כשפסק עמו כשער הגבוה - הזול
לרבנן מקבל כשער היקר, ואם חוזר הוא במי שפרע [2] מקבל כשער הזול
לר' יהודה מקבל כשער הזול - דהוי כמו שפסק עליו מקבל כשער הזול

האם מותר לבעל הבית להלוות לאריסו חטים סאה בסאה, לצורך זריעת השדה?

במקום שהאריס נותן הזרע במקום שבעה"ב נותן זרע
לא ירד האריס לשדה מלוה מלוה - דנמצא שהסכים לרדת לפחות
ירד האריס לשדה מלוה - דיכול לסלקו אם אין לו לא מלוה - דלא יכול לסלקו

-------------------------------------------------

[1] כגון שצריך רוח שאינה מצויה כדי לזרות את גורנו.

[2] וביאר רב פפא דזה גם אליבא דר' שמעון, דמה שאמר ר' שמעון שמעות קונות ולא יכול לחזור בו אפי' אם מקבל עליו מי שפרע, הוא כשלא נשתנה השער, אבל אם נשתנה השער - מודה ר' שמעון שיכול לחזור בו אם מקבל על עצמו מי שפרע.

עוד חומר לימוד על הדף