BAVA METZIA 60 (20 Nisan 5784) - dedicated by Rabbi Kornfeld in memory of his great-aunt, Malka Gitel bas Reb Yakov Mordechai (Malvina Marmorstein), who raised Rabbi Kornfeld's father and aunt after the Holocaust like her own children. Her Yahrzeit is 20 Nisan.

בבא מציעא דף ס. א

האם מותר לערב פירות בפירות?

חדשים בחדשים חדשים בישנים [1] ישנים בחדשים
בעל הבית אסור [2] אסור [3] לרש"י מותר
תגר מותר [4] אסור לרש"י מותר

האם מותר לערב יין קשה (חריף) ברך (שאינו חריף)?

בין הגיתות שלא בין הגיתות
פסק על יין רך ולערב בו קשה מותר [5] לרב נחמן: אסור
לרב פפא ורב אחא [6]: מותר
פסק על יין קשה ולערב בו רך אסור לרש"י אסור

האם מותר לחנונים לנהוג בדרכים דלהלן?

לחלק קליות ואגוזים לתינוקות להוזיל את השער
לר' יהודה אסור - שמרגילן לבוא אצלו ומקפח את חבריו
לרבנן מותר - שגם הוא יכול לחלק כמותו זכור לטוב - דעושה שכולם ימכרו בזול [7]

בבא מציעא דף ס:

האם מותר לברור את הגריסים מהפסולת שלהם?

לברור את הכל ע"פ מגורה - דהיינו רק מלמעלה
לאבא שאול אסור - מפני שמעלה על דמיהן הרבה [8] אסור - כי גונב את העין
לרבנן מותר - דהוא דבר הנראה [9] אסור - כי גונב את העין

מהיכן יודעים שעובר בלאו של נשך בין באוכל ובין בכסף, ומהיכן שעובר כן בלאו של תרבית [10]?

כסף אוכל
נשך אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ (ויקרא כה:לז) לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ ... נֶשֶׁךְ אֹכֶל (דברים כג:כ)
מרבית לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ נֶשֶׁךְ [11] כֶּסֶף (דברים שם) וּבְמַרְבִּית לֹא תִתֵּן אָכְלֶךָ (ויקרא שם)
-------------------------------------------------

[1] פי', פסק למכור לו פירות ישנים - שהם משובחים יותר, שהישנים עושים יותר קמח, לא יערב לו עמהם חדשים.

[2] דהיינו אם אמר לו הבעל הבית "פירות שדה פלוני אני מוכר לך כך וכך סאין", אסור לו לארב בפירות שדה אחרת - אפי' שניהם שלו

[3] ומבואר בגמ', שאין צ"ל שהישנים הם יקרים יותר (ובסלע אחד קונים רק שלש סאין מהם) מהחדשים (הזולים, שקונים ד' סאים בסלע), שאסור לערב לו חדשות בישנות - שמאנהו. אלא אפי' היכא שהיו החדשים יקרים יותר מהישנים, ג"כ אסור לו לערב חדשים בישנים, דמה שהם נמכרות יותר ביוקר אינו משום שהם טובות יותר, אלא משום שבתקופה זו הרבה אנשים רוצים לקנות חדשות כדי ליישנן ולכן עולה מחירם, אבל מי שרוצה ישנות, אסור לו לערב חדשות שהם גרועות יותר.

[4] דהכל יודעים שהוא לוקח מכמה בעלי בתים, ובלבד שלא יתכוון לערב, דהיינו שמוציא קול על עצמו שהוא קונה ממקום משובח, ויקנה את הרוב ממקום משובח ויערב בו ממקום אחר, ושכניו סבורים שכל הפירות מהמקום המשובח וקונים ממנו ביוקר.

[5] דאז משביחו - שתוססין זה עם זה ונעשם טעם אחד. אבל לאחר הגת שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו, ואין משביחו אלא פוגמו - אסור לרב נחמן.

[6] דהנה הוקשה לגמ' מדוע נוהגים בזמן הזה לערב, ותירץ רב פפא משום שיודעים ומוחלים. ורב אחא בריה דרב איקא תירץ שזה ע"פ ר' אחא שסובר שכל דבר שאדם טועם קודם שילקחו ויכול להבחין שנתערב בו מותר.

[7] ואלו ששומרים את הפירות ונמנעים מלמכור כדי שיחסרו פירות ויעלה מחירם, יראו שהשער זול ולא כדאי להם לשמור על הפירות, וימכרו כולם.

[8] פי', בגלל ברירתו הוא מעלה על דמיהן יותר מדמי הפסולת שנטל מהם.

[9] וכר' אחא. וכיון שהוא נראה מה הרווח, יכול הלוקח לשער לעצמו אם משתלם לו לשלם יותר מפני טורח הברירה או לא.

[10] רבא ביאר לעיל שהיות שלא נמצא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך, א"כ על כרחך מה שחילקן הכתוב הוא רק לענין לעבור עליו בשני לאוים.

[11] ולומדים באם אינו ענין לנשך כסף, כי כבר אמור "לא תשיך", תנהו ענין לרבית כסף.

-------------------------------------------------