PAST DEDICATION
BAVA KAMA 47 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

1)

TOSFOS DH LEISA L'PARAH MISHTALEM REVI'A NEZEK

תוס' ד"ה ליתא לפרה משתלם רביע נזק כו'

(Summary: Tosfos establishes Rava like Rebbi Yishmael.)

לדברי רבא לא אתיא מתניתין כר"ע ...

(a)

Clarification: According to Rava, the Mishnah cannot go like Rebbi Akiva ...

דכיון דשותפין נינהו, הא אמרינן בהמניח (לעיל דף לד.) 'אם כיחש המזיק או שבח, ברשותן דתרוייהו ...

(b)

Reason: Because since they are partners, the Gemara in 'ha'Meni'ach' (above, Daf 34a) says that 'If the Mazik weakens or improves the animal, it is in their joint R'shus.

אלא כר' ישמעאל אתיא.

(c)

Conclusion: It must therefore go like Rebbi Yishmael.

2)

TOSFOS DH MAI TA'AMA GUFA HI

תוס' ד"ה מאי טעמא גופה היא

(Summary: Tosfos explains why proof of this exists here, but not in Temurah, and elaborates, also reconciling Rava with his contradictory ruling in Chulin.)

מדאמר רבא בפרק כל האסורין בתמורה (דף ל: ושם) ובסנהדרין בפרק הנשרפין (דף פ. ושם) 'ולד הנרבעת והנוגחת אסור, היא וולדה נגחו, והיא וולדה נרבעו' אין להוכיח ד'עובר ירך אמו הוא' ...

(a)

Refuted Source: From Rava's ruling in Perek Kol ha'Asurin (in Temurah, Daf 30b & 31a) and in Perek ha'Nisrafin (Sanhedrin, Daf 80a & 80b [See Tosfos, DH 'Ubar]) that 'The fetus of an animal that was raped or that gored is forbidden', since 'It and its fetus gored, it and its fetus were raped' one cannot prove that 'Ubar Yerech Imo Hu' ...

דהתם היינו טעמא - שהולד עצמו נהנה מרביעה, והיא וולדה נגחו ונרבעו.

1.

Reason: Since the reason there is because the fetus itself derived benefit from the rape, and both it and its fetus gored and were raped.

אך משמעתין יש להוכיח 'כי ליתא לפרה להשתלם, משתלם מן הולד' - ואם לאו 'ירך אמו', למה משתלם מולד חלקו וחלק הפרה ...

(b)

Current Source: From our Sugya however, prove it, from the fact that if the cow is not available to pay, one can claim from the baby - and if not for the fact that it is 'Yerech Imo', why should it be possible to claim from the baby its portion plus that of the cow?

אטו שני שוורים תמים שהזיקו אם נאבד אחד מהן, מי הוה משלם חלקו וחלק חבירו?

1.

Proof: If two oxen that are Tamim gored and one of them got lost, would one also be able to claim its portion from the remaining one?

ותימה, דרבא גופיה אית ליה בפרק בהמה המקשה (חולין דף עה.) 'השוחט את הטריפה ומצא בה בן ט' חי, דמותר ...

(c)

Question: Rava himself holds in Perek Beheimah ha'Maksheh (Chulin, Daf 75a) that 'If someone who Shechts a T'reifah animal and finds a nine-month old baby inside it, it (the baby) is permitted ...

ד'ארבע סימנין אכשר ביה רחמנא'?

1.

Reason: Because the Torah declares Kasher four Simanim '.

ואור"י, דבכל מקום 'עובר ירך אמו הוא' לבד לענין טריפה ...

(d)

Answer: The Ri explains that an Ubar is always considered the thigh of its mother, except for in the realm of T'reifus ...

דכיון שיש לו חיות בפני עצמו, ליכא למימר שנטרף עם אמו.

1.

Reason: Because, since it lives independent of its mother, it is not possible to say that it became a T'reifah together with her.

וכן הלכה, דבכ"מ 'עובר ירך אמו הוא, לבר מטריפה.

(e)

Halachah: And this is indeed the Halachah, that 'An Ubar isalways considered the thigh of its mother, except for in the realm of T'reifus'.

אע"ג דבפרק כל האסורין (תמורה דף ל: ושם) 'אמר רב הונא בר חנינא א"ר נחמן מחלוקת כשעיברו ולבסוף נרבעו, דר"א סובר "עובר ירך אמו הוא", ורבנן סברי "לאו ירך אמו הוא", אע"פ שהולד עצמו נהנה ברביעה?

(f)

Implied Question: Even though in Perek Kol ha'Asurin (Temurah, Daf 30b and 31a) Rav Huna bar Chanina Amar Rav Nachman establishes the Machlokes Tana'im there where the animal became pregnant before it was raped, and where Rebbi Eliezer holds 'Ubar Yerech Imo Hu', and the Rabanan 'Ubar La'av Yerech Imo Hu' - despite the fact that the fetus derived pleasure from the rape?

אין הלכה כן, אלא כדאמר רבא אמר רב נחמן התם 'כשנרבעו ולבסוף עברו פליגי, ב"זה וזה גורם", אבל עברו ולבסוף נרבעו, אסור'.

(g)

Answer: The Halachah is not like that, only like Rava Amar Rav Nachman there, who establishes the Machlokes where the animal became pregnant after it was raped, and they are arguing over 'Zeh ve'Zeh Gorem'; but if it became pregnant first, they both agree that it is Asur.

ואותו לשון דרבא אמר רב נחמן הוא עיקר, דמייתי לה בפרק כל הצלמים (ע"ז דף מו:) גבי 'המשתחוה לקמה'.

(h)

Consolidation: And that Lashon of Rava Amar Rav Nachman is the correct one, seeing as the Gemara in Perek Kol ha'Tzelamim (Avodah Zarah, Daf 46b) cites it in connection with the Sugya of 'Someone who prostrates himself to standing corn'.

וכן משמע בתמורה בפרק כיצד מערימין (דף כה.) דמסיק א'דר' יוחנן דאמר 'עובר לאו ירך אמו' 'תיובתא דרבי יוחנן תיובתא!'

(i)

Support: And that is also implied in Temurah, in Perek Keitzad Ma'arimin (Daf 25a) where the Gemara concludes 'Tiyuvta' de'Rebbi Yochanan, Tiyuvta'.

אע"ג דאמר בתר הכי 'לימא תנאי היא?' ...

(j)

Implied Question: Even though the Gemara writes after that 'Leima Tana'i hi?' ...

כן דרך הגמ' כשאין הדבר עיקר, אומר 'תיובתא', אע"ג שיכול למצוא תנאי דפליגי ...

(k)

Answer: It is the way of the Gemara regarding an opinion that is not accepted, to conclude 'Tiyuvta', even though it is possible to find Tana'im who argue over the matter ...

כדאשכחן בהניזקין (גיטין דף נג:) דמסיק 'תיובתא' דמאן דאמר 'היזק שאינו ניכר שמיה היזק', ובתר הכי קאמר 'לימא תנאי היא?'

1.

Proof: Like we find in Perek ha'Nizakin (Gitin, Daf 53b) where the Gemara concludes 'Tiyuvta' on the opinion that holds 'Hezek she'Eino Nikar is considered a Hezek', and continues 'Leima Tana'i hi?'

ואע"ג דבפרק הערל (יבמות דף עח. ושם) מייתי מילתיה דר' יוחנן דתמורה ופריך עלה הא דאמר רבא 'נכרית מעוברת שנתגיירה, בנה אין צריך טבילה ... ', ודחיק לשנויי 'שאני עובר ... '?

(l)

Implied Question: And even though the Gemara in Perek ha'Areil (Yevamos, Daf 78a & 78b [See Mesores ha'Shas]) cites the ruling of Rebbi Yochanan in Temurah, and queries it from what Rava said 'Nochris Me'uberes she'Nisgayrah, B'nah Ein Tzarich Tevilah', and it answers be'Dochek that an Ubar is different ...

לא משום שהיה מילתיה דרבי יוחנן עיקר, אלא משום דבעי לאוקמי מילתיה דרבא דנכרית ... ' לדברי הכל ...

(m)

Answer: That is not because Rebbi Yochanan is Halachah, but rather because it wants to establish Rava's ruling concerning a Nochris unanimously.

[דהא] רבא גופיה אית ליה הכא 'עובר ירך אמו'.

(n)

Proof: Seeing as Rava himself holds here that 'Ubar Yerech Imo hu'.

3)

TOSFOS DH MAI TA'AMA PIRSHA B'ALMA HI

תוס' ד"ה מאי טעמא פירשא בעלמא הוא

(Summary: Tosfos reconciles this statement with the Gemara in Chulin and elaborates regarding the Din of an egg of a T'reifah and an egg of a Neveilah.)

והא דאמר באילו טריפות (חולין דף נח. ושם) גבי פלוגתא דר"א ורבי יהושע בולד טריפה 'הכל מודים בביצת טריפה שהיא אסורה. מאי טעמא? כיון דאגידה בגופה, כגופה דמיא'?

(a)

Implied Question: And when the Gemara in 'Eilu T'reifos' (Chulin, Daf 58a & 58b), in connection with the Machlokes Rebi Eliezer and Rebbi Yehoshua regarding the fetus of a T'reifah, says that they both agree that the egg of a T'reifah chicken is forbidden. Why? Because, since it is attached to the body, it is like part of the body'?

היינו דוקא אותם שמעורות בגידין אדומות שנמצאו במעי תרנגולת, חשיב כגוף התרנגולת.

(b)

Answer: That speaks specifically about eggs that are attached to the red nerves that one finds in the chicken's stomach, which re therefore considered part of the chicken.

ולכך 'אין גובה מביצתה', דמי יימר שהיו מעורות בשעה שהזיקה התרנגולת.

(c)

Clarification: And the reason that one cannot claim from the eggs of the chicken is because 'How do we know that they were attached to it when the chicken caused the damage?

ואפילו לסומכוס לכל הפחות מאותה דמתיילדא האידנא אין גובה, דמאתמול גמרה לה.

1.

Clarification (cont.): And even according to Sumchus, one cannot claim at least from an egg that was laid today, since it (any egg that was laid today) was completed yesterday.

אבל לענין טריפה אסורה ...

2.

Clarification (cont.): Yet regarding a T'reifah it is forbidden ...

דשמא בשעה שנטרפה היתה מחוברת.

3.

Clarification (cont.): Because it may well be that it was joined at the time that the chicken became a T'reifah.

ואפילו אותם שנולדו מיד אחר שנטרפה, אסורה מגזירה דרבנן ...

4.

Clarification (concl.): And even those that were laid immediately after it became a T'reifah, are forbidden due to a decree de'Rabanan

כמו שאסרו ביצה דתרנגולת נבילה, דתנן במסכת עדיות (פ"ה מ"א) דב"ה אוסרין.

5.

Source: Just as the forbade the egg of a chicken that is a Neveilah, as we learned in Maseches Iduyos (Perek 5, Mishnah 1), that Beis Hillel forbid it.

ונראה דטעם דביצת תרנגולת נבילה אסורה, אטו ביצת טריפה שהגדילה באיסור, אע"פ שהיא גמורה.

(d)

Reason: And the reason that they declared Asur the egg of a Neveilah, would seem to be on account of the egg of a T'reifah which grew be'Isur, even though it (the egg of a Neveilah) is already complete (See Mesores ha'Shas).

4)

TOSFOS DH V'CHEIN ATAH MOTZEI B'KOTE'A YAD AVDO ETC.

תוס' ד"ה וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו כו'

(Summary: Tosfos explains why Dmei V'lados of a woman is assessed independently.)

וא"ת, אמאי לא קאמר נמי 'וכן אתה מוצא בשומת דמי ולדות', דתנן במתני' לקמן (ד' מח:) ש'שמין אותה כמה היתה שוה האשה עד שלא ילדה מחמת ולדות, וכמה היא יפה משילדה ...

(a)

Question: Why does the Gemara not add 've'Chein Atah Motzei be'Shumas D'mei V'lados', based on the Mishnah later (Daf 48b) which rules that one assesses the woman's value on account of the fetuses before she gave birth and how much she is worth after she gave birth ...

ואין שמין דמי ולדות בפני עצמן, שהיה נכחש מזיק ביותר, אלא שמין הכל ביחד?

1.

Question (cont.): And we do not assess the value of the babies independently, since that would cause the Mazik an excessive loss, so one assesses them together.

ורשב"ג לא נחלק על רבנן אלא בזה, שאם שמין כך פטור המזיק, שהאשה משבחת יותר לאחר לידה, אבל לא בא לחלוק לומר שישומו הולדות בפני עצמם, כי בזה לא נתן טעם למה יחלוק בכך.

2.

Question (cont.): And even Raban Shimon ben Gamliel only argues with the Rabanan in that, if one were to assess them like that, the Mazik would be Patur, since (in his opinion) the woman improves more after she has given birth; he is not coming to say that one should assess the babies independently, because, if he was, he does not give a reason to say why one should.

אלא לרשב"ג שמין ולדות אגב אשה כמה שוה אשה מעוברת למכור גופה בלא ולדות פחות מלמכור הכל ביחד?

(b)

What Raban Shimon ben Gamliel Says: Only according to Raban Shimon ben Gamliel one assesses the babies together with the woman, how much a pregnant woman would fetch on the market on her own less than what she is worth together with the fetuses.

ונראה לר"י דבין לרבנן ובין לרשב"ג שמין ולדות בפני עצמם, ולא אגב האשה ...

(c)

Answer: The Ri therefore explains that according to both the Rabanan and Raban Shimon ben Gamliel we assess the babies independently, and not as part of the woman ...

משום דכיון דגוף האשה לאו ממון בעלים הוא וגם לענין שאר תשלומי חבלות אינו שלו, אינו ראוי לשום ולדות אגב האשה כמו ולד אגב פרה.

1.

Answer (cont.): Because since the body of the woman is not the property of her husband, and also as regards the payment of other damages, they do not belong to him, one cannot assess the babies together with the woman, in the same way as one assesses the babies together with the cow.`

ומתני' לא איירי כלל בשומת הולד, אלא בשומת שבח ולדות; ולכך לא מייתי הכא ראיה מדמי ולדות.

2.

Answer (concl.): And as for the Mishnah, it is not speaking about assessing the babies but about the increase in her value that is caused by the fetuses. And that is why the Gemara does not bring a proof here from the value of the fetuses.

וכן משמע דמתניתין לא איירי בשומת ולד כלל למאן דמפרש מילתיה דרשב"ג 'וכי אשה משבחת יותר קודם שתלד מלאחר שתלד?' ...

(d)

Proof: And so it seems that the Mishnah is not speaking about the assessment of the baby at all, according to the opinion that cites Raban Shimon ben Gamliel as saying 'Since when is the value of a woman higher before she gives birth than afterwards?'

והא ודאי סברא גדולה הוא, שדמיה עם הולדות מרובין מדמיה שלאחר לידה?

1.

Question: But surely it is highly logical to say that her value plus that of the fetuses is higher than that of her value alone after the birth?

אלא ודאי לא דברו רבנן ורשב"ג אלא בשומת שבח ולדות, אבל ולדות שמין לכ"ע בפני עצמם.

2.

Answer: It is therefore clear that the Rabanan and Raban Shimon ben Gamliel are only referring to the assessment of the increase in her value on account of the fetuses, but as far as the latter is concerned, they both agree that the assess them independently.

וה"פ דמתניתין 'כיצד משלם דמי ולדות?' ולא תימא דמי ולדות לבדן אלא 'שמין את האשה ... ', ומוסיפין הדמים הללו על דמי הולדות ...

(e)

Clarification: And this is now what the Mishnah is saying: 'How does one assess the value of the babies? Do not say that he only has to pay only D'mei V'lados, because 'One (also) assesses the woman ... (Sh'vach V'lados)', and one adds that on to the 'D'mei V'lados'.

ודמי ולדות גופייהו לא אצטריך לפרש מידי.

1.

Clarification (cont.): But the value of the babies fetuses themselves the Tana does not need to mention.

והא דמקשה בגמרא 'האי "דמי ולדות" שבח ולדות הוא?' ...

(f)

Implied Question: And when the Gemara asks that the 'D'mei V'lados' is really 'Shvach V'lados?' ...

לאו משום דבכלל שומת האשה דמתניתין ליהוי דמי ולדות. אלא להיות נתוסף על דמי ולדות הוא דקתני לה במתניתין כדפרישית.

(g)

Answer: It does not mean to say that the value of the fetuses is included in the evaluation of the woman, but the Mishnah mentions it because they are in addition to the value of the fetuses, as Tosfos just explained.

וכי משני 'כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות? שמין את האשה ... ', היינו פי' שבח ולדות, אבל דמי ולדות א"צ לפרשו.

(h)

Clarification (concl.): And when the Gemara answers 'How does he pay the D'mei V'lados and the Sh'vach V'lados? They assess the value of the woman ... ', that explains the Sh'vach V'lados. The D'mei V'lados requires no explanation.

5)

TOSFOS DH I DINA HU LIKCHASH MAZIK ETC.

תוס' ד"ה אי דינא הוא ליכחוש מזיק כו'

(Summary: Tosfos clarifies what the Makshan thought, and wh the Gemara retracts from that.)

סובר המקשה כיון שפרה וולד שני גופין הן, שמין ולד בפני עצמו.

(a)

Clarification: The Makshan thinks that since the cow and the fetus are two bodies, we reckon the latter independently.

ולא דמי לקוטע יד עבד ...

1.

Clarification (cont.): And it is not comparable to the hand of an Eved ...

שכל העבד גוף אחד.

2.

Reason: Since the entire body of the Eved is one entity.

וכן כל השדה שהיא הכל של ניזק כגוף אחד דמי.

3.

Reason (cont.): And likewise the field of the Nizak is like one entity.

ולהכי מקשה 'אי דינא הוא' כאשר נראה מתוך הסברא לפי שהן שני גופין - 'לכחוש מזיק?'

(b)

Clarification (Question): Hence the Gemara asks 'If that is the Din', as seems logical, seeing as they are two bodies - 'let the Mazik lose?'

ומשני, 'הא נמי כגוף אחד דמי' - דאמר ליה 'פרה מעוברת ... '.

1.

Clarification (Answer): To which the Gemara replies 'Here too, it is considered one body, since he (the Mazik) can say to the Nizak 'I damaged a pregnant cow!'

6)

TOSFOS DH NAFCHA MAI RAV PAPA AMAR L'BA'AL HA'PARAH

תוס' ד"ה נפחא מאי רב פפא אמר לבעל הפרה

(Summary: Tosfos explains the difference between the Sh'vach Parah and the Sh'vach V'lados [of the woman] and elaborates.)

ולא דמי לשבח ולדות דהוי כולה לבעל לרבנן, ולרשב"ג חולקין ...

(a)

Implied Question: It is not comparable to Sh'vach V'lados, all of which goes to the husband according to the Rabanan, and which they divide according to Raban Shimon ben Gamliel.

דהכא, כיון שבעל הפרה יכול למכור פרתו בלא ולד, נמצא כשמפסידו מפסיד כל מה שדמיה נפחת ...

(b)

Answer: Because here, since the owner of the cow is able to sell the cow without the fetus, it transpires that when the damage occurs, it causes him to lose whatever depreciation there is (including that of the fetus).

אבל אשה דאינה יכולה למכור אותו שבח, אין ליפות כחה בשבח ולדות.

1.

Answer (cont.): The woman, on the other hand, is not able to sell her Sh'vach, (of her baby). In which case her 'strength' does not increase via the improvement of the babies.

אע"ג דבשאר נזקין דגופה יש לה אע"פ שאין יכולה למכור עצמה ...

(c)

Implied Question: Even though with regard to other damages to her body, she can claim, despite the fact that she cannot sell herself ...

מטעם זה יפה כח בעל הפרה בנפחא מכח האשה בין לרבנן בין לרשב"ג.

(d)

Answer: For the above reason the owner of the cow has more 'strength' in the improvement of the fattening than the woman (in the improvement of the fetuses) both according to the Rabanan and according to Raban Shimon ben Gamliel.

וכן למ"ד דבנפחא חולקין, יפה מטעם זה כח בעל הפרה בנפחא מכח האשה בשבח ולדות לרבנן.

(e)

Conclusion: And by the same token, according to the opinion that in the case of Nafcha 'Cholkin', the 'strength' of the owner of the cow via the 'fattening' is more than that of the woman via the improvement of the fetuses according to the Rabanan.

7)

TOSFOS DH HA'KADAR SHE'HICHNIS KEDEROSAV ETC.

תוס' ד"ה הקדר שהכניס קדרותיו כו'

(Summary: Tosfos explains why the Tana sees fit to present three cases.)

הנך תלתא בבי צריכי - 'ולא זו אף זו קתני' ...

(a)

Clarification: The Tana needs to mention all three cases - in the form of 'Lo Zu Af Zu' (progressive Chidushim).

דאי תנא 'קדירות', הוה אמינא 'ברשות חייב' לפי שנוחות לישבר, ובסתמא קבל עליה נטירותא, אבל 'פירות', לא ...

1.

Clarification (cont.): Because had he mentioned 'pots', we would have thought that with permission, the Ba'al ha'Bayis is Chayav, because, since they break easily, we assume that S'tam, he assumed responsibility for them, but with fruit, that is not the case ...

ואי תנא 'פירות', שנוחות להתקלקל, אבל 'בהמה', לא.

2.

Clarification (concl.): Whereas had he mentioned 'fruit', that is because they become easily spoilt, but with an animal, that is not the case.

47b----------------------------------------47b

8)

TOSFOS DH EIMA SEIFA IM HICHNIS BI'RESHUS ETC.

תוס' ד"ה אימא סיפא אם הכניס ברשות כו'

(Summary: Tosfos discusses why the Gemara does not ask from the early part of the same section of Mishnah and elaborates.)

תימה לר"י, אמאי לא דייק מתחלת הבבא, דקתני 'שלא ברשות ושברתן בהמתו של בעל הבית, פטור', הא ברשות, חייב!, דבסתמא קביל עליה נטירותא, כרבנן ...

(a)

Question #1: The Ri asks why the Gemara does not extrapolate the same thing from the beginning of the section, where it says that 'If he entered without permission and the owner's cow broke them, he is Patur', implying that if he entered with permission, the owner is Chayav, because S'tam, he (the owner) undertakes to guard it, like the Rabanan ...

וקשה ל'הוזקה בהן, בעל הקדירות חייב' - כרבי?

1.

Question #1 (cont.): A Kashya on 've'Im Huzkah bahen, Ba'al ha'Kedeiros Chayav', which goes like Rebbi?

ועל הבבא בפני עצמה היה יכול להקשות 'רישא וסיפא רבנן, ומציעתא רבי'?

(b)

Question #2: In fact, one could ask on the section itself that 'The Reisha and the Seifa go like the Rabanan, and the middle, like Rebbi'?

וי"ל, דמרישא אין יכול לדקדק, דשפיר מתוקמא כרבי ו'שלא ברשות' דנקט - משום דבעי למתני 'ואם הוזקה בהם, בעל הקדירות חייב'.

(c)

Answer: One cannot extrapolate from the Reisha, since it can go entirely like Rebbi, and it mentions 'She'Lo bi'Reshus' (in the Reisha), because it wants to state 've'Im Huzkah bahen, Ba'al ha'Kedeiros Chayav'.

אבל לא מצי למימר דכולה רבנן, ו'שלא ברשות' דנקט משום 'שברתן בהמה של בעל הבית, פטור' ...

(d)

Refuted Answer: It cannot however, say that it goes entirely like the Rabanan, and it mentions she'Lo bi'Reshus in order to learn 'Shavrasan Beheimah shel Ba'al ha'Bayis, Patur' ...

דמשום הא לא אצטריך, דהא בהדיא קתני סיפא 'ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב'.

1.

Refutation: Because it would not be necessary to tell us that since the Tana specifically says in the Seifa 've'Im Hichnis bi'Reshus, Ba'al ha'Chatzer Chayav'.

וא"ת, בבא ד'הכניס שורו', היכי מצי למימר 'נגח לשורו של בעל הבית, חייב' דוקא שלא ברשות, הא ברשות פטור ...

(e)

Question: In the section of 'Hichnis Shoro', how can the Tana say that if it gored the owner, it is Chayav Davka if it is he'Lo bi'Reshus, implying that with R'shus, he is Patur ...

בשלמא קדירות ופירות, פטור - דכיון דמאליה הוזקה בהמתו של בעל הבית, דין שיפטר לרבי, דאמר בסתמא לא קביל עליה נטירותא ...

1.

Reservation: It may be in order to say 'Patur' regarding pots and fruit, because since the owner's animal was damaged automatically, he should indeed be Patur according to Rebbi, who says that S'tam the owner does not undertake to guard it ...

אבל כשנגח שורו לשורו של בעל הבית אפילו לרבי, דלא מקבל עליה נטירותא, אמאי פטור ברשות, לא יהא אלא חצר השותפין, ובחצר השותפין חייב?

(f)

Question (cont.): But wh should he be Patur there where his ox gored that of the owner even according to Rebbi, who says that he does not undertake to guard it, Let it be the Chatzer belonging to partners, in the Chatzer of partners he would be Chayav?

וי"ל, דעכשיו סובר דלרבי כשמכניס שורו ברשות, הרי הוא כאילו מפרש בהדיא שיפטר כל אחד ואחד בנגיחות שורו ובכל נזקין.

(g)

Answer: The Gemara currently holds that according to Rebbi, if he brings his ox into the Chatzer with permission, it is as if he specified that each one will be Patur for the gorings and for other damages of his ox.

ולפי האמת לרבי אם הכניס שורו ברשות, הזיק חייב, הוזק פטור.

1.

Conclusion: IN actual fact however, Rebbi holds that if one brings in one's ox with permission, if it damages, he is Chayav and if it is damaged, he is Patur.

כדאמרינן לקמן גבי 'כנוס שורך ואשמרנו'.

2.

Source: As the Gemara says later on (48b) in the case of 'Bring in your ox and I will guard it'.

9)

TOSFOS DH VA'AFILU NISHB'RU B'RU'ACH

תוס' ד"ה ואפילו נשברו ברוח

(Summary: Tosfos discusses the distinction between this case and that of 'Ha Beisa Kamach' in Perek ha'Zahav.)

ולא דמי ל'הא ביתא קמך' דפרק הזהב (ב"מ מט: ושם) ...

(a)

Implied Question: This is not comparable to the case of 'The room is in front of you (Put your money there)!' in Perek ha'Zahav (Bava Metzi'a, Daf 49b) ...

ד'אינו אלא מראה מקום הוא לו'.

(b)

Answer: Since he is merely 'Showing him the location'.

ואפילו נותן לו שכר, אמר התם דלא מקבל עליה נטירותא ...

1.

Answer (cont.): And even if he pays the owner, the Gemara says there that he does undertake to guard it ...

ואין נוטל שכר שמירה אלא שכר בית.

2.

Reason: Since the remuneration that he receives is, not for guarding it but for the room.

10)

TOSFOS DH HAVAH LEIH SHE'LO TOCHAL

תוס' ד"ה הוה לה שלא תאכל

(Summary: Tosfos discusses the reason behind this statement.)

אין לפרש דלכך פטור, דחשיב כרוח שאינה מצויה ...

(a)

Refuted Reason: One cannot attribute the P'tur to the fact that it is considered an unusual wind ...

דהא לקמיה אמרינן דברשות חייב - גבי 'היה אוכל חטין, והתריז ומת, משום ד'ברשות מקבל עליה נטירותא'.

(b)

Refutation: Since the Gemara will say shortly say, in the case of bi'R'shus, where the animal was eating wheat, and it had a bout of diarrhea and died, the owner is Chayav, because 'bi'Reshus' implies accepting responsibility'.

ומה בכך, והלא ש"ח פטור ברוח שאינה מצויה ...

1.

Refutation (cont.): So what if it does, bearing in mind that a Shomer Chinam is Patur in a case of an unusual wind ...

כדפי' בריש המניח (לעיל דף כז:)?

2.

Source: As we learned at the beginning of 'ha'Meni'ach (earlier, on Daf 27b)?

אלא היינו טעמא, כיון שבמתכוין מביא עליו דבר שמזיקו, אינו ראוי זה להתחייב בכך.

(c)

Authentic Reason: The reason therefore must be because since it deliberately imbibes something that damages it, it would not be correct to obligate the owner on account of it.

11)

TOSFOS DH B'AFRAZTA

תוס' ד"ה באפרזתא

(Summary: Tosfos explains why specifically poison and not other fruit.)

והא דלא אשמעינן בשאר פירות ...

(a)

Implied Question: The reason that it does teach us the same thing with regard to other fruit is ...

לרבותא נקט סם המות, אע"פ שהיתה אבודה לגמרי מן העולם, אפ"ה פטור מדיני אדם.

(b)

Answer: Because poison is a Chidush, inasmuch as he is Patur be'Dinei Adam, despite the fact that he put something in front of it that was bound to destroy it.

12)

TOSFOS DH SHE'NICHN'SAH LI'TECHON

תוס' ד"ה שנכנסה לטחון

(Summary: Tosfos explains the Chidush for this statement.)

רבותא נקט, שאף על גב שזה משתכר ברחיים, צריך רשות.

(a)

Chidush: This is a Chidush, in that, even though the owner benefits from the income from the mill, he nevertheless requires permission.

13)

TOSFOS DH DILMA AFILU ME'ALMA NAMI

תוס' ד"ה או דלמא אפילו מעלמא נמי

(Summary: Tosfos discusses an apparent contradiction between this She'eilah and the Gemara earlier concerning 'Nishb'rah be'Ru'ach Metzuyah'.)

וא"ת, דאפילו נשברו ברוח מצויה אמר לעיל דקביל?

(a)

Question: But the Gemara said a little earlier that the owner undertakes to guard it even against a regular wind?

וי"ל, דמבעיא ליה אי הוי דחוי בעלמא או לא.

(b)

Answer #1: The Gemara is asking here whether the earlier statement (of Rava) was perhaps just a Dichuy or not.

ועי"ל, נטירותא דעלמא כגון בבהמות של אחרים דלא מסיק אדעתיה שיכנסו בחצרו ויגחו את שורו של זה מבעיא ליה ...

(c)

Answer #2: Moreover, the Gemara is asking here about guarding against unforeseen damages, such as animals belonging to others, which the owner does not take into account might enter his courtyard and gore the guests ox.

אבל אם יצא השור חוץ מחצרו של בעל הבית ובאו שוורים ונגחוהו, לא מבעיא ליה ...

(d)

Exception: Whereas the possibility that the ox wanders out of the courtyard and is gored by other oxen, is not queried here ...

דהא פשיטא דמקבל עליה נטירותא אפילו מעלמא, כיון שיצא חוץ לחצר.

1.

Reason: Because it is obvious that he accepts responsibility even against the damage caused by outsiders, since the ox left the courtyard.

14)

TOSFOS DH MAI LA'AV PATUR BA'AL HA'CHATZEER V'CHAYAV BA'AL HA'CHATZER

תוס' ד"ה מאי לאו פטור בעל החצר וחייב בעל החצר

(Summary: Tosfos discusses as to why he cannot claim from the Ba'al ha'Shor.)

וא"ת, וילך ויתבע מבעל השור?

(a)

Question: Why can he (the owner of the fruit) not claim from the owner of the ox?

ויש לומר, כגון דההוא שור הוי של חרש שוטה וקטן דלאו בני תשלומין נינהו.

(b)

Answer #1: Because it speaks where the ox belongs to a Cheresh, Shoteh or Katan, from whom one cannot claim.

א"נ, זה יתבע מבעל החצר ובעל החצר יתבע מבעל השור.

(c)

Answer #2: Alternatively, he claims from the owner of the Chatzer, who claims in turn, from the owner of the ox.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF