בבא קמא דף נה:

ירדה לגינה והזיקה כמה משלמת?

אכלה פירות שאינם גמורים אכלה פירות גמורים
לתנא קמא שמין בית סאה באותה שדה כמה היה שוה קודם הנזק וכמה נפסד עכשיו
לר' שמעון שמין בית סאה באותה שדה וכו' משלם מחיר פירות גמורים

משנתנו הסוברת שבשן ורגל המועדין מתחילתן סגי בשמירה פחותה, כמאן אזלא?

כר' יהודה דסגי למועד שמירה פחותה כר"מ דבעי למועד שמירה מעולה
לר' מנין בר פטיש אזלה לא אזלה
לדחיית הגמ' אזלה אזלה [1]

הפורץ גדר בפני בהמת חברו מה הדין? [תוד"ה אילימא].

על הבהמה על הכותל
היה הכותל בריא פטור בדיני אדם [2] חיבב בדיני אדם
היה הכותל רעוע פטור בדיני אדם פטור אפי' בדיני שמים

-------------------------------------------------

[1] ושאני שן ורגל שהתורה מיעטה בשמירתן, ואף שגבי קרן ס"ל לר' מאיר שמועד צריך שמירה מעולה, מ"מ גבי שן ורגל בור ואש גזה"כ שהתורה מיעטה בשמירתן - וסגי בשמירה פחותה.

[2] וחייב רק בדיני שמים, כיון שהוא רק גרמא בעלמא להיזק שעשתה אח"כ הבהמה ואינו מזיק בידים.

עוד חומר לימוד על הדף