1)

LAWS OF THE KOS SHEL BRACHAH (Yerushalmi Perek 7 Halachah 5 Daf 56a)

ר' ירמי' בשם ר' יוחנן ראשונים היו שואלין שמאל מהו שתסייע לימין בכוס של ברכה.

(a)

Question (R. Yirmeyah citing R. Yochanan): Early Chachamim asked, may the left hand help the right [to hold] the Kos Shel Brachah?

את שמע מינה תלת את שמע שהוא צריך לתופסו בימין וצריך שתהא ידו גבוהה מן השולחן טפח וצריך שנותן עיניו בו.

(b)

Inference: We learn three things from [the question]. He must hold [the Kos Shel Brachah] in the right hand, the hand must be a Tefach above the table (if not, he would not need the left hand to help; he could support his right hand on the table), and he must put his eyes on the cup. (Presumably, this is why it must be a Tefach above the table - SEDEI YEHOSHUA.)

אמר ר' אחא שלשה דברים נאמרו בכוס של ברכה. מלא. עיטור. ומודח.

(c)

(R. Acha): Three things were said about the Kos Shel Brachah - it must be full, be crowned (surrounded with other full cups) and rinsed.

ושלשתן בפסוק אחד [דברים לג כג] נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'. שבע עיטור. רצון מודח. מלא כמשמעו.

1.

All three are [hinted at] in one verse - "Naftoli Seva Ratzon u'Malei Birkas Hash-m" - Seva is crowned (this shows satiation), Ratzon is rinsed (people are happy to drink from it), and Malei like it connotes (full).

א"ר חנינא אם עשיתה כן מה כתיב תמן ים ודרום ירשה את זוכה לירש העולם הזה והעולם הבא.

(d)

(R. Chanina): If you did so, what is written there? "Yam v'Darom Yerashah" - you merit to inherit this world and the world to come. (CHAREDIM - the Yud and Hei in Yerashah are extra. They allude to this world and the world to come, which were created with these two letters.)

א"ר אלעזר כוס פגום אין מברכין עליו. טעמו פגמו.

(e)

(R. Chanina): One may not bless [Birkas ha'Mazon] on a Pagum cup. If one drank from it, he was Pogem it.

(את שמע מינה תלת שמע מינה כוס פגום אין מברכין עליו. וצריך שיהא בו כשיעור. וטעמו פגמו - ספר ניר מוחקו מכאן וגורסו לקמן) א"ר תנחום בר יודן כבוד היום קודם לכבוד לילה קדושת הלילה קודמת לקדושת היום

(f)

(R. Tanchum bar Yudan): Honor of the day [meal] has precedence over honor of the night. Kidush of the night has precedence over Kidush of the day. (If one does not have enough wine for Kidush at night and during the day, he uses it for Kidush at night.)

[צ"ל את שמע מינה תלת שמע מינה כוס פגום אין מברכין עליו. וצריך שיהא בו כשיעור. וטעמו פגמו - ספר ניר]

(g)

Inference: We learn three things from this. One may not bless on a Pagum cup. (If not, he could be Mekadesh on the remaining wine in the morning.) It must have a Shi'ur. (If not, he could save half the wine for Kidush of the day.) And if one drank from it, he was Pogem it (and it does not help to add water. We explained this like SEFER NIR.)

אי זהו (כבוד) [צ"ל קידוש - ר"ש סיריליו] היום

(h)

Question: What is the day Kidush?

ר' יוסי בשם רבי יעקב בר אחא ור' אלעזר בר יוסף בשם רב בורא פרי הגפן.

(i)

Answer (R. Yosi citing R. Yakov bar Acha, and R. Elazar bar Yosef citing Rav): It is Borei Peri ha'Gefen. (R. SHLOMO SIRILIYO. There is a custom to say verses beforehand, but they are not Me'akev - PF.)

ר' זריקן בר חמוי דר' זריקן הזכיר של חנוכה בארץ וקילסו אותו.

(j)

R. Zerikan, the son of the father-in-law of [Stam] R. Zerikan, mentioned Chanukah in [Birkas] ha'Aretz, and they praised him.

ר' בא בריה דרבי חייא בר בא הזכיר דיין אמת בהטוב ומטיב וקילסו אותו.

(k)

[In a mourner's house,] R. Ba brei d'R. Chiya bar Ba mentioned Dayan ha'Emes in ha'Tov veha'Metiv, and they praised him.

רבי בא בריה דר' חייא בר אבא אכל מהלך עומד ומברך. אכל עומד יושב ומברך. אכל (יושב מיסב) [צ"ל מיסב יושב - חרדים] מיסב ומברך.

(l)

(R. Ba, brei d'R. Chiya bar Ba): If one ate while walking, he stands still and blesses. If one ate while standing, he sits and blesses. If one ate while reclining, he sits and blesses. (CHAREDIM)

אכל מיסב מתעטף ומברך. אם עשה כן הרי הוא כמלאכי השרת.

(m)

If one ate while reclining, he wraps himself [with a turban] and blesses. If he did so, he resembles a serving angel.

[דף נו עמוד ב] מה טעמא [ישעי' ו ב] בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו:

(n)

What is the source? "Bi'Shetayim Yechaseh Fanav uvi'Shetayim Yechaseh Raglav."

HADRAN ALACH PEREK SHELOSHAH SHE'ACHLU
2)

THE ORDER OF KIDUSH (Yerushalmi Perek 8 Halachah 1 Daf 56b)

מתני' אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה בית שמאי אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין

(a)

(Mishnah): Beis Shamai and Beis Hillel argue about the following things in a meal. Beis Shamai says, [in Kidush on Shabbos night,] first we bless ("Mekadesh ha'Shabbos") on the day, and then we bless on the wine;

וב"ה אומרים מברך על היין ואח"כ מברך על היום:

(b)

Beis Hillel says, first we bless on the wine, and then on the day.

גמ' מה טעמהון דבית שמאי

(c)

(Gemara) Question: What is the reason of Beis Shamai?

שהקדושת היום גרמה ליין שיבוא וכבר נתחייב בקדושת היום עד שלא בא היין

(d)

Answer: Kedushah of the day causes the wine to come, and he was already obligated in Kedushas ha'Yom before the wine came.

מה טעמהון דבית הלל

(e)

Question: What is the reason of Beis Hillel?

שהיין גורם לקדושת היום שתאמר ד"א היין תדיר וקדושה אינה תדירה

(f)

Answer: Wine causes (enables) saying Kidush. Another reason is, [the Berachah on] wine is Tadir (more frequent) and Kidush is not [as] Tadir. (We always bless first on what is more Tadir.)

א"ר יוסי מדברי שניהן יין והבדלה היין קודם.

(g)

Inference (R. Yosi): From both of them we learn that [the Brachos on] wine and Havdalah - wine comes first.

כלום טעמהון דבית שמאי אלא שקדושת היום גרמה ליין שיבוא וכאן הואיל ולא אבדלה גרמה ליין שיבוא היין קודם

1.

Beis Shamai's reason is, Kedushas ha'Yom causes the wine to come - here, since Havdalah did not cause the wine to come, the wine comes first.

כלום טעמהון דבית הלל אלא שהיין תדיר וקדושה אינה תדירה (וכן) [צ"ל וכאן - חרדים] הואיל והיין תדיר ואבדלה אינה תדירה היין קודם.

2.

Beis Hillel's reason is, wine is Tadir, and Kidush is not Tadir - and here, since wine is Tadir, and Havdalah is not Tadir, the wine is first.

אמר ר' מנא מדברי שניהן יין ואבדלה אבדלה קודמת

(h)

Inference (R. Mana): From both of them we learn that wine and Havdalah - Havdalah comes first.

כלום טעמהון דבית שמאי אלא שכבר נתחייב בקדושת היום עד שלא בא היין וכאן הואיל ונתחייב בהבדלה עד שלא בא היין אבדלה קודמת

1.

Beis Shamai's reason is, he was already obligated in Kidush ha'Yom before the wine came - here, since he was already obligated in Havdalah before the wine came, Havdalah comes first;

כלום טעמהון דבית הלל אלא שהיין גורם לקדושת היום שתאמר וכאן הואיל ואין היין גורם לאבדלה שתאמר אבדלה קודמ'

2.

Beis Hillel's reason is, wine causes saying Kidush. Here, since wine does not cause saying Havdalah (it can be said even without wine), Havdalah comes first.

א"ר זעיר' מדברי שניהן מבדילין בלא יין ואין מקדשין אלא ביין

(i)

Inference (R. Ze'ira): From both of them (R. Yosi and R. Mana) we learn that we may say Havdalah without wine, but we may say Kidush only with wine. (This is almost explicit in R. Mana, according to Beis Hillel. Also R. Yosi agrees, for he said according to Beis Shamai that Kidush causes the wine to come, but Havdalah does not (MAHARA FULDA). We do not find that Beis Shamai and Beis Hillel argue about whether or not wine is needed for Kidush or Havdalah. - PF)

היא דעתיה דר' זעירא דר' זעירא אמר מבדילין על השכר ואזלין מן אתר לאתר משום קדושה

(j)

Remark: R. Ze'ira holds like this, for R. Ze'ira said 'we may say Havdalah on beer, but [where there is no wine,] we go from place to place [to seek wine] for Kidush.

א"ר יוסי (בר') [צ"ל בר בון - ר"ש סיריליו] נהיגין תמן במקום שאין יין שליח ציבור עובר לפני התיבה ואומר ברכה אחת מעין שבע וחותם במקדש ישראל ואת יום השבת

(k)

(R. Yosi bar Bun): There (in Bavel), the custom is that in a place where there is no wine, the Shali'ach Tzibur goes in front of the Aron and says one Berachah me'Ein Sheva (Magen Avos; it is in place of the seven Brachos of Tefilas Shabbos), and closes 'Mekadesh Yisrael v'Es Yom ha'Shabbos.

וקשיא על דבית שמאי בלילי שבת [דף נז עמוד א] היך עבידה.

(l)

Question: According to Beis Shamai, how does one do on Shabbos night [in the following case]?

היה יושב ואוכל בערב שבת וחשכה לילי שבת ואין שם אלא אותו הכוס את אמר מניחו לאחר המזון ומשלשל כולם עליו

1.

If one was sitting and eating on Friday, and darkness and Shabbos night came, and there is only one cup of wine, [presumably, this is like one who has only one cup on Motza'ei Shabbos;] you say that he leaves it for after the meal and arranges all the Brachos on it;

מה נפשך יברך על היום המזון קודם

2.

No matter what you will say, [this is difficult]! If he blesses [first] on the day - the food should be first (he was obligated to say Birkas ha'Mazon once he ate a k'Zayis during the day)!

יברך על המזון היין קודם

3.

If he blesses [first] on the food - [in Mishnah 8 below, Beis Shamai say] that wine [that comes after the food] is first!

יברך על היין היום קודם

4.

If he blesses [first] on the wine - [Beis Shamai say] that [Kidush ha']Yom is first!

נשמעינה מן הדא בא להן יין אחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס א"ר בא על ידי שהוא ברכה קטנה שמא ישכח וישתה

(m)

Answer: We learn from the following. If wine came after the food, and there is only that cup - R. Ba said, [Beis Shamai say that we bless first on the wine] for since it is a short Brachah, [if he will delay until after Birkas ha'Mazon] perhaps he will forget and drink [without a Brachah];

ברם הכא מכיון שהוא משלשה על ידי הכוס אינו (שכח) [צ"ל שוכח - ר"ש סיריליו]

1.

However, here, since he arranges [all the Brachos] on the cup, he will not forget. (We explained this like CHAREDIM.)

כיצד יעשו על דברי בית שמאי יברך על המזון תחילה ואח"כ מברך על היום ואחר כך על היין

2.

Conclusion: How does he do according to Beis Shamai? First he blesses on the food, and then on the day, and then on the wine.

3)

THE ORDER OF HAVDALAH (Yerushalmi Perek 8 Halachah 1 Daf 57a)

וקשיא על דברי בית הלל במוצאי שבת היך עבידה

(a)

Question: According to Beis Hillel, how does one do on Motza'ei Shabbos [in the following case]?

היה יושב ואוכל בשבת וחשכה מוצאי שבת ואין שם אלא אותו הכוס את אמר מניחו לאחר המזון ומשלשל כולן עליו

1.

If one was sitting and eating on Shabbos, and darkness and Motza'ei Shabbos came, and there is only one cup of wine, you say [in a Tosefta 5:2] that he leaves it for after the meal and arranges all the Brachos on it;

מה נפשך (יברך על היין המזון קודם הגר"א מוחקו מכאן וגורסו לקמן) יברך על המזון הנר קודם

2.

No matter what you will say, [this is difficult]! If he blesses [first] on the food - [in Mishnah 5 below, Beis Hillel say that the Brachah on] the lamp is first!

יברך על הנר (הבדלה) [צ"ל יין קודם - הגר"א]

3.

If he blesses [first] on the lamp - wine should be first (for it is Tadir)!

[צ"ל יברך על היין המזון קודם - הגר"א]

4.

If he blesses [first] on the wine - [in Mishnah 8 below, Beis Hillel say that Birkas ha'Mazon on] the food is first! (We explained this based on the GRA.)

נשמעינה מן הדא אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ברכת המזון שהוא בתחילה ולא על הבדלה שהיא בסוף על מה נחלקו על הנר ועל הבשמים שבית שמאי אומרים בשמים ואחר כך נר ובית הלל אומרים מאור ואחר כך בשמים

(b)

Answer: We learn from the following. R. Yehudah said, Beis Shamai and Beis Hillel did not argue about [one who has only one cup on Motza'ei Shabbos, about] Birkas ha'Mazon, that it is first, nor about Havdalah, that it is last. What did they argue about? They argue about the lamp and fragrances - Beis Shamai say, fragrances and afterwards the lamp. Beis Hillel say, light and afterwards fragrances.

1.

Note: This is unlike Mishnah 5, which holds that the lamp is before the food. We must say that the author of Mishnah 5 argues with the Tosefta (5:2) or with Mishnah 8. (PF)

רבא ורב יהודה הלכה כמי שהוא אומר בשמים ואחר כך נר

2.

(Rava and Rav Yehudah): The Halachah follows the opinion that he says fragrances and afterwards the lamp. (There are different opinions of how to learn the argument of Beis Shamai and Beis Hillel.)

כיצד יעשה על דברי בית הלל יברך על [דף נז עמוד ב] המזון תחילה ואחר כך יברך על היין ואחר כך על הנר.

3.

Conclusion: How does he do according to Beis Hillel? First he blesses on the food, and then on the wine, and then on the lamp.

יום טוב שחל להיות במוצאי שבת ר' יוחנן אמר יקנ"ה יין קידוש נר הבדלה

(c)

If Yom Tov falls on Motza'ei Shabbos - R. Yochanan says, [the Siman is] Yikneh - [he blesses on] wine, Kidush, Ner, and Havdalah;

חנין בר בא אמר בשם רב יין קידוש נר הבדלה סוכה וזמן.

(d)

Support (Chanin bar Ba citing Rav): [The order is] wine, Kidush, Ner, and Havdalah, [and if it is Sukos,] Sukah and she'Hecheyanu.

רבי חנינא אמר ינה"ק

(e)

(R. Chanina): [The Siman is] Yenahek (wine, Ner, Havdalah, and Kidush).

(שמואל לא) [צ"ל וכן שמואל - פני משה] אמר כהדא דרבי חנינא

(f)

Support: [Also] Shmuel said like R. Chanina;

דאמר רבי אחא בשם רבי יהושע בן לוי מלך יוצא ושלטון נכנס מלוין את המלך ואחר כך מכניסין את השלטון.

1.

(R. Acha citing R. Yehoshua ben Levi): [A parable for this is] the king leaves, and the officer enters - first we accompany the king (Havdalah is an escort for Shabbos), and after we [escort and] enter the officer (Kidush of Yom Tov).

לוי אמר (ינה"ק) [צ"ל נהי"ק - הגר"א]

(g)

(Levi): [The Siman is] Nahik (Ner, Havdalah, wine, and Kidush).

מסתברא דלוי אמר מעין שניהם

(h)

Presumably, Levi says [partially] like both of them. (He holds like R. Chanina, that Havdalah precedes Kidush. He holds like R. Yochanan, that wine is first. We explained this based on the GRA.)

אמר רבי זעירא בעא קומי רבי יוסי היך עובדין עובדא

(i)

Question (R. Ze'ira): I asked R. Yosi - how do we conduct?

אמר ליה כרב וכרבי יוחנן וכן נפק עובדא כרב וכר' יוחנן

(j)

Answer (R. Yosi): It is like Rav and R. Yochanan. They did like Rav and R. Yochanan in practice.

ור' אבהו כד הוה אזיל לדרומה הוה עביד כר' חנינא וכד הוה נחית לטבריא הוה עביד כרבי יוחנן דלא מפלג על בר נש באתריה

(k)

When R. Avahu went to the south, he did like R. Chanina. When he went to Tiverya, he did like R. Yochanan, lest he oppose [the Chacham] in his region.

על דעתיה דרבי חנינא ניחא וקשיא (יוחנן על - פני משה מוחקו) דרבי יוחנן

(l)

Question: This is fine for R. Chanina, but it is difficult for R. Yochanan!

אילו בשאר ימות השנה אינו מברך על הנר שלא יכבה (וכא מברך על הנר שלא יכבה - רידב"ז מוחקו)

1.

Other days of the year, does he not bless on the lamp [before Havdalah], lest it extinguish [if he say Havdalah first, e.g. he is an Oni with only a little oil?! Also here, he should bless on it before Kidush, due to the same concern!]

מה עבד ליה רבי יוחנן

(m)

Question: How can R. Yochanan answer this?

מכיון שיש לו יין אין נרו כובה

(n)

Answer: (Through a lamp, there is Shalom Bayis, therefore it has precedence over wine.) Since he has wine, [surely he has oil for the lamp to burn the entire meal;] his lamp will not extinguish [before blessing on it. We explained this like RIDVAZ.]

ויברך על הנר בסוף

(o)

Question: He should bless on the Ner at the end!

שלא לעקור זמן השבתות הבאות:

(p)

Answer: We do not want to uproot the time [of Birkas Ner] from coming Shabboses (it should be before Havdalah).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF