1)

TOSFOS DH MISHUM D'HAVI DAVAR SHE'YESH LO MATIRIN V'CHOL DAVAR SHE'YESH LO MATIRIN

תוס' ד"ה משום דהוי דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין וכו'

(Summary: Tosfos explains why this case is considered 'Miyn be'Miyno'.)

ואם תאמר, והא [פרישית] לעיל דלא שייך 'דבר שיש לו מתירין' אלא במין במינו?

(a)

Question: Tosfos explained earlier (on Daf 38.) that 'Davar she'Yesh lo Matirin is confined to 'Miyn be'Miyno'.

וי"ל, דאין הכי נמי דלא אמרינן ליה אלא במין במינו, והכא גבי תחומין שאני דחמירי כאילו הוי מין במינו בעלמא, כיון דממונא הוא.

(b)

Answer #1: That is indeed correct, only here by Techumin it is different, in that it is strict as if it was 'Miyn be'Miyno', because it concerns money-matters.

ועי"ל, דכיון דהעיסה אינה נלושה אלא ע"י המים, והקדרה נתקנה בשביל התבלין, אם כן כשערב זה בזה הוי כאילו מין אחד.

(c)

Answer #2: Alternatively, since the dough can only be kneaded with water, and the dish is perfected with spices, once they are mixed together it is as if they are 'Miyn be'Miyno'.

2)

TOSFOS DH HEKDESH D'LO BEDILI INSHI GAZRU RABBANAN

תוס' ד"ה הקדש דלא בדילי אינשי גזרו רבנן

(Summary: Tosfos reconciles this statement with the Gemara in Pesachim, which describes Hekdesh as 'Bedili mineih'.)

וקשה, דבפ"ק דפסחים (דף ו.) קאמר 'אם של הקדש הוא, אין צריך לכסותו מפני שבדלים ממנו'; אלמא משמע דהקדש בדילי מיניה?

(a)

Question: The Gemara in the first Perek of Pesachim (Daf 6.) says that 'If it is Hekdesh, it is not necessary to cover it, since people keep away from it'. So we see that people do keep away from Hekdesh?

וי"ל, דאין הכי נמי דלגבי חולין בדלין ממנו, אבל לגבי ע"ז לא בדילי מיניה.

(b)

Answer: It is true that they keep away from it when compared to Chulin, but when compared to Avodah-Zarah, they don't.

3)

TOSFOS DH V'TEIPUK LEIH MISHUM MANA

תוס' ד"ה ותיפוק ליה משום מנא

(Summary: Tosfos reconciles this with the Sugya in Shabbos, which maintains that the K'li is Bateil to the food inside it.)

וא"ת, ולבטיל מנא אגב שלהבת ...

(a)

Question: Why is the vessel not Bateil to the flame?

דהכי אמר בשבת פרק המצניע (דף צג:) 'פחות מכשיעור בכלי, פטור אף על הכלי', דהוי הכלי בטל אגב האוכלין?

1.

Source: For so the Gemara says in Perek ha'Matzni'a (Shabbos Daf 93:) 'If one carries out food less than the Shi'ur, he is Patur on the vessel as well', because the vessel is Bateil to the food.

וי"ל, דשאני הכא, דליכא חשיבותא בשלהבת לבטל הכלי לגבה, דלית בה ממש.

(b)

Answer: Here is different, since the flame is not Chashuv for the vessel to become Bateil to it, seeing as it is abstract.

39b----------------------------------------39b

4)

TOSFOS DH V'HA'TENAN HA'SHUTFIN

תוס' ד"ה והתנן השותפין

(Summary: Tosfos explains why the Gemara does not ask from the case itself.)

[מגופיה הוי מצי למידק, דאסר בה"כ ובית המרחץ מטעם שותפין.

(a)

Implied Question: The Gemara could have asked from the case itself, where it forbids the bathhouse because they are partners?

אלא זאת פשוט יותר], ת"י.

(b)

Answer: Only the case from which it asks is more straightforward (Tosfos Yeshanim).

5)

TOSFOS DH HACHA B'MAGBIHAH MITZI'AH L'CHAVERO KANAH CHACVERO KAMIFL'GI

תוס' ד"ה הכא במגביה מציאה לחברו קנה חבירו קמפלגי

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's change of text, and reconciles this Sugya with the Sugya in Bava Metzi'a according to the original text.)

דרב נחמן אית ליה 'קנה חברו', ולכך קאמר 'כרגלי מי שנתמלאו לו ... '.

(a)

Explanation #1: Rav Nachman holds 'Kanah Chaveiro', which is why he says that 'the water may go where the person on whose behalf it was drawn may go'.

והקשה רש"י דבהדיא קאמר רב נחמן בפ"ק דב"מ (דף י. ושם) ד'מגביה מציאה לחברו לא קנה חברו'?

(b)

Question: Rashi queries this from the Gemara in Bava Metzi'a (Daf 10. & 10:) where he specifically says 'ha'Magbihah Meyzi'a la'Chaveiro, Lo Kanah Chaveiro'?

אלא נראה לרש"י דה"ג 'במגביה מציאה לחברו קמפלגי', ותו לא.

(c)

Amended Text: Therefore Rashi changes the text to 'They argue over 'Magbihah Meyzi'a la'Chaveiro', and no more.

וה"פ - רב נחמן סבר לא קנה המגביה, דלא היה בדעתו למקני, והוי הפקר עד שבאו ליד מי שנתמלאו לו, והוא קנאם במשיכה, דדעתו היה לקנות.

(d)

Explanation #2: And the explanation is like this - Rav Nachman holds 'Lo Kanah ha'Magbihah', since it was not his intention to acquire it, and so it remains Hefker until it reaches the hand of the person on whose behalf he drew it. He acquires it with Meshichah, seeing as he had in mind to acquire it.

ואע"ג ד'מגביה מציאה לחברו לא קנה חברו'?

(e)

Implied Question: And even though (he holds) 'ha'Magbihah ... Lo Kanah Chaveiro'?

היינו כשעודה ביד המגביה, לפי דמצי למימר 'אני זכיתי לעצמי'.

(f)

Answer: That is only as long as it remains in the hands of the one who picked it up, since he is able to claim that he picked it up for himself.

אבל כשנטלה חברו, זכה מן ההפקר, כיון דמגביה לא הגביה לקנות לו.

(g)

Answer (cont.): But once his friend takes it (from him), he acquires it from Hefker, seeing as the one who picked it up did not do so on his behalf.

כדתנן התם 'ואם משנתנה לו אמר "אני זכיתי בה תחלה", לא אמר כלום'.

(h)

Source: As we learn there, "If after he gave it to him, he said 'I acquired it', it is ineffective".

לכך הוי כרגלי מי שנתמלאו לו.

(i)

Explanation #2 (cont.): That is why 'It can go where the one on whose behalf the water was drawn can go'.

'רב ששת אמר "מגביה מציאה לחברו, קנה המגביה" תחלה וזה קבלה מידו. הלכך הוי כרגלי הממלא.

(j)

Explanation #2 (cont.): Whereas Rav Sheishes says that When someone picks up an article on behalf of his friend, the one who picks it up acquires it first, and his friend receives it from him. Consequently, the water goes after the one who draws it.

ודוחק הוא למחוק גרסת הספרים?

(k)

Question #1: It is a Dochek to erase the text that appears in the Sefarim?

ועוד, אין סברא לרב ששת שיקנה המגביה בלא מתכוין?

(l)

Question #2: Moreover, it is not logical what Rav Sheishes says that the one who picks it up acquires it first, without the intention of doing so?

לכ"נ לרשב"ם לפרש שיש לישב גרסת הספרי' ...

(m)

Explanation #3: The Rashbam therefore explains that it is possible to resolve the problem with the current text ...

ומה שהקשה רש"י לא קשה מידי, דשאני התם דקאמר טעמא משום דהוי 'תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים', דאחרים לא ימצאו המציאה אח"כ, לפיכך קאמר רב נחמן דלא קנה.

(n)

Reinstating Original Text #1: And what Rashi asks is not really a Kashya at all, because there is different, since the Gemara itself gives the reason as being that 'He takes something for one creditor at the expense of another one', seeing as others will subequently not be able to find the lost article. And that is why Rav Nachman holds that he does not acquire it.

אבל הכא אית ליה לרב נחמן שפיר דקנה מי שנתמלאו לו, דלא הוי חב לאחרים, דהא איכא הרבה מים דיכולים אחרים למלאות.

1.

Reinstating Original Text #1 (cont.): Whereas here Rav Nachman justifiably holds that the one on whose behalf the water is filled does acquire it, since, bearing in mind that plenty of water remains for others to draw, it is not at anybody else's expense.

ועוד אומר ר"ת דיש לקיים גרסת הספרים.

(o)

Reinstating Original Text #2: Furthermore Rabeinu Tam explains that it is possible to retain the original text ...

וה"פ - 'מר סבר "המגביה מציאה לחברו קנה חבירו" ' היינו רב ששת.

(p)

Explanation #3: And to explain the Gemara as follows: 'The one who holds 'ha'Magbihah Meyzi'a la'Chaveiro, Kanah Chaveiro' is Rav Sheishes.'

ולכך קאמר 'כרגלי הממלא', דמאיזה טעם אמרינן 'המגביה מציאה לחברו קנה חברו' - ד'מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה'. והואיל ואתי מכחו, דין הוא שיהא כרגלי הממלא.

1.

Explanation #3 (cont.): Which is why he says 'that the water can go as far as the one who draws it can go, because 'Kanah Chaveiro' is based on the S'vara 'Migu de'Zachi le'Nafsheih ... (since he acquires it for himself, he can also acquire for his friend)'. And since the Kinyan comes about via him, it stands to reason that it can go wherever he can go.

ור"נ ס"ל 'לא קנה חברו'.

2.

Explanation #3 (cont.): Whereas Rav Nachman holds 'Lo Kanah Chaveiro'.

והשתא ניחא ההיא דב"מ, דגם הוא לא קנה דלא נתכוון לקנות.

(q)

Resolving the Gemara in Bava Metzi'a: According to this explanation, the Gemara in Bava Metzi'a conforms with this Sugya, since there too, he does not acquire.

וא"כ, הרי הן הפקר כל זמן שלא באו לידי מי שנתמלאו לו, ולכשיבאו לידו, יזכה בהן מן ההפקר; לפיכך הן כרגליו.

1.

Explanation #3 (concl.): That being the case, the water remains Hefker as long as it has not reached the hands of the one on whose behalf it was drawn. And when it does, he will acquire it from Hefker. Therefore it can go wherever he can go.

(לישנא אחרינא במגביה מציאה לחברו קא מפלגי ולא גרסינן מר סבר קנה חברו וכו' דא"כ קשיא דר"נ אדר"נ דמבעיא לפרושי הכא ר"נ סבר קנה חברו דקאמר כרגלי מי שנתמלאו לו ובשנים אוחזין רב נחמן ורב חסדא אמרי תרוייהו המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו בהגבהתו של זה ולא קנה המגביה דלאו אדעתיה למקני אלא מי שנתמלאו לו קנאן במשיכה כשיקבלו שיבאו לרשותו ודעתו לקנות דכי אמרינן לא קנה כל זמן שביד המגביה אמר דיכול לומר לו אני אזכה לעצמי בה תחלה אבל משנתנה לו קנה דתנן התם אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום ורב ששת סבר קנה המגביה ומידו קבלה זה הלכך כרגלי הממלא ואית דגרס כמו שכתוב בספרים ומפרש הכי רב נחמן סבר קנה חברו משנתן לו רב ששת סבר לא קנה חברו אלא המגביה לשון הקונטרס.)

(r)

The Maharshal erases this section from the text of Tosfos.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF