PAST DEDICATIONS 
BEITZAH 27 (26 Nisan) - dedicated by Mr. Avi Berger of Queens, N.Y./Passaic, N.J. in memory of his mother, Leah bas Michel Mordechai, in honor of her Yahrzeit.

ביצה דף כז. א

השוחט את הבכור ואח"כ הראה את מומו לחכם מה הדין?

במומין שבגוף - שלא משתנים [1] בדוקין שבעין - שמשתנים
לר' יהודה מותר בדיעבד אסור
לר' מאיר אסור - משום קנסא [2] אסור

ביצה דף כז: א

בהמה [3] שמתה בשבת או ביו"ט האם אפשר לתת אותה לכלבים?

בהיתה בריאה בין השמשות בהיתה מסוכנת בביה"ש
לר' יהודה אסור - דאית ליה מוקצה לגירסא דידן: מותר [4]
לגירסת רש"י: אסור [5]
לר'
שמעון
למר בר אמימר משם רבא אסור [6] מותר
למר בריה דר"י משם רבא מותר - דלית ליה מוקצה מותר
-------------------------------------------------

[1] כלומר, שאינם משתנים אחר מיתת הבהמה להראות כמום קבוע, אבל במומים המשתנים לכו"ע לא מהני, דיתכן שהיה מום עובר שאין מתירים על גביו, ולאחר מיתה נראה כמום קבוע.

[2] דסבר דגזרינן מומין שבגוף אטו מומין שבעין.

[3] והיינו בהמת חולין, דבהמת קדשים הכל מודים שאסורה, כיון שאי אפשר ליתנה לכלבים אלא צריך לקוברה.

[4] הכי גרסינן לפנינו בסוף סוגיין: "במסוכנת ודברי הכל" - והיינו שאפי' ר' יהודה מודה במסוכנת שמותרת כיון שדעתו עליה לתת אותה לכלבים דיודע שעתידה למות.

[5] רש"י גורס "הכא במאי עסקינן במסוכנת", והיינו שר"ש התיר רק במסוכנת אליבא דמר בר אמימר (שסובר שבבריאה גם ר"ש מודה שאסור).

[6] אף דלית ליה לר"ש מוקצה הכא מודה כיון שלא היה דעתו עליה בביה"ש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף