1)

TOSFOS DH Ha Ika Yaveles

תוספות ד"ה הא איכא יבלת

(SUMMARY: Tosfos discusses learning man from animals and vice-versa.)

ה''נ הוי מצי למיפרך מחרוץ דלא כתיב באדם ושייך באדם (חוטין ובמקום) [צ"ל חרוץ במקום - שיטה מקובצת, צאן קדשים] עצם כמו בבהמה

(a)

Observation: Likewise, he could have asked from Charutz (a crack), which is not written about man, and Charutz applies to man in the place of a bone, just like in an animal;

וכן נתוק וכרות לא כתיבי באדם (וגבן לא) [צ"ל אלא כתיבי בבהמה וכן גבן דכתיב באדם ולא - שיטה מקובצת כתב יד] כתיב בבהמה ואע''ג דשייך [בבהמה] למאן דמפרש לקמן ששדרתו עקומה ולא מוקי לה בגביני עיניו

1.

Similarly, Natuk and Karus are not written about man, rather, they are written about animals, and similarly Giben is written about man, and it is not written about animals, even though it applies to animals, according to the opinion that explains below (43b) this his spine is bent, and he does not establish it to discuss eyebrows.

וא''ת אין לו ביצים או שאין לו אלא ביצה אחת דתנן לעיל (דף מ.) גבי בהמה הרי זה [מום] ואין [זה] אלא ממרוח אשך דקאמר ת''ק לקנן בפירקין אין לו ביצים או שאין לו אלא ביצה אחת זהו מרוח אשך האמור בתורה וילפינן בהמה מאדם בג''ש דבסמוך

(b)

Question: If he does not have Beitzim, or he has only one Beitzah, a Mishnah above (40a) about animals says that this is a Mum, and this is Meru'ach Ashech that the Tana says below (44b) "if he does not have Beitzim, or he has only one Beitzah, this is Meru'ach Ashech of the Torah", and we learn animals from man through the Gezeirah Shavah below;

תינח לת''ק אלא לרבי ישמעאל ור''ע דאמרי חסר אשך מיבעי ליה מנא להו דאינהו גופייהו חשבי ליה מומא בפירקין דלעיל

1.

This is fine for the first Tana, but for R. Yishmael and R. Akiva, who say [unlike that Tana, for if so,] the Torah should have said Chaser Ashech, what is their source? They themselves consider it a Mum above (40a)!

ואי נפקא לן ממומין שבגלוי ואינן חוזרין

2.

Suggestion: They learn it, for it is an exposed Mum that does not return.

א''כ לת''ק למה לי קרא להכי

3.

Rejection #1: If so, why does the first Tana need a verse for it?

ואינהו נמי הוה מוקמי קרא להכי אי לאו משום דחסר אשך מבעי ליה

4.

Rejection: #2: Also [R. Yishmael and R. Akiva] would have established the verse for this, if not that [if so, the Torah] should have said Chaser Ashech!

דאין לחלק בין אדם לבהמה משום דבהמה יש לה שני כיסין וחשיב מום טפי

5.

Implied suggestion: We can distinguish people and animals, for an animal has two pouches, so it is a bigger Mum. (An exposed Mum that does not return teaches for animals, but we need a verse for people.)

דהא אפי' אין לו ביצים כלל (למעוטי) מבעי ליה למעוטי ממרוח אשך

6.

Rejection: Even if he does not have Beitzim at all, we need to exclude it from Meru'ach Ashech! (Since an animal that has two pouches and only one Beitzah is a Ba'al Mum, all the more so a person who has one pouch and no Beitzah is a Ba'al Mum!)

ושמא י''ל בכי האי גוונא שייך לומר דנשנה בשביל דבר שנתחדש בה כדר' ישמעאל דבסמוך

(c)

Answer: Perhaps in such a case we can say that it was repeated due to a Chidush in it (a person with only one Beitzah, which we could not learn from animals), like R. Yishmael taught below.

וניחא נמי השתא אפי' יש מומין שנכתבו אע''ג דהוו נפקי ממום שבגלוי ואינו חוזר

(d)

Support: Now it is fine even if there are Mumin that are written, even though we would have learned them from an exposed Mum that does not return.

2)

TOSFOS DH Garav d'Kasav Rachmana Lamah Li Le'afnuyei

תוספות ד"ה גרב דכתב רחמנא ל''ל (למעוטי) [צ"ל לאפנויי - הרש"ש]

(SUMMARY: Tosfos justifies that it is fully Mufneh.)

תימה הא איצטריך לכדאמר רבא בפירקין דלעיל (דף מא.) דלהכי כתב רחמנא גרב למימר דחרוץ במקום בשר לא הוי מומא

(a)

Question: We need it for like Rava taught above (41a) - the Torah wrote "Garav" to teach that Charutz in the place of flesh is not a Mum!

ומיהו תרי גרב ותרי ילפת כתיבי חד באדם וחד בבהמה ואייתר חד לאפנויי

(b)

Answer: Garav is written twice, and Yalefes is written twice, once in people and once in animals. One of them is extra to make [the Gezeirah Shavah] Mufneh.

אבל ע''כ לא הוי מופנה אלא מצד אחד ואיכא למ''ד ב''ק (דף כה:) דמשיבין

(c)

Question #1: You are forced to say that it is Mufneh only from one side, and there is an opinion in Bava Kama (25b, that in such a case, if we can challenge it,) we challenge it!

ועוד דמדנקט בברייתא ת''ל גרב גרב ילפת ילפת ל''ל למעבד גזירה שוה בתרווייהו משמע דנקיט הכי משום דבכל הני תרי דוכתי כתיב גרב בהדי ילפת לאפנויי

(d)

Question #2: Since the Beraisa said "it says Garav-Garav Yalefes-Yalefes" - why must it make a Gezeirah Shavah from both of them? It connotes that it said so because in all these two places, Garav is written with Yalefes to make it Mufneh!

וי''ל דמשום דרשא דרבא דלעיל לא מפיק הפנאה מהכא כיון דלפי דרשא [צ"ל דידיה - שיטה מקובצת כתב יד] לא מיתוקמא גרב לגופיה אלא ללמד (החרום במקום בשר) [צ"ל דחרוץ במקום בשר לא הוי מומא - חק נתן]

(e)

Answer: Rava's Drashah above does not stop it from being Mufneh here, since according to his Drashah, we do not establish Garav for itself, rather, to teach that Charutz in the place of flesh is not a Mum.

3)

TOSFOS DH Giben v'Charum d'Lo Eisnehu bi'Vehemah

תוספות ד"ה גבן וחרום דלא איתנהו בבהמה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is like the first Tana below.)

היינו לת''ק דלקמן בפירקין דמוקי גבן בגביני עינים אבל לרבי חנינא בן אנטיגנוס דאמר שיש לו שני גבין ושני שדראות שייך שפיר בבהמה

(a)

Explanation: This is according to the first Tana below (43b) who establishes Giben to discuss eyebrows, but according to R. Chanina ben Antigenus, who says that [it looks like] he has two backs and two spines, this properly applies to an animal.

ולהכי לא קאמר נמי מרוח אשך דליתיה [צ"ל בבהמה - שיטה מקובצת כתב יד] לר' חנינא בן אנטיגנוס דאמר כל שמראיו חשוכים דלא איירי אליביה

(b)

Support: This is why it does not say also Meru'ach Ashech, which does not apply to animals according to R. Chanina ben Antigenus, who says (44b) that he has a dark appearance, for we do not discuss according to him.

4)

TOSFOS DH Lamah Li d'Kasav Rachmana Mum b'Adam...

תוספות ד"ה למה לי דכתב רחמנא מום באדם מום בבכור מום בקדשים צריכי כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that now we do learn them from each other.)

תימה למאי דקאמר צריכי דמשמע דלא ילפינן מהדדי מנלן באדם ובקדשים כל מום שבגלוי ואינו חוזר

(a)

Question #1: According to what it says that they are needed, which implies that we do not learn them from each other, what is the source for man and Kodshim, an exposed Mum that does not return?

דגבי בכור הוא דדרשינן ליה לעיל בפרק על אלו מומין (דף לז.) מכלל ופרט

1.

We expound this regarding Bechor, above (37a) from a Klal u'Ferat!

וכן מומין (דגבי אדם ובקדשים דלא) [צ"ל דכתיבי באדם ובקדשים ולא - שיטה מקובצת כתב יד] כתיבי בבכור דאיכא דלא נפקי מכל מום רע כגון דק תבלול כדפי' בקונטרס בריש פירקין

(b)

Question #2: Similarly, Mumim written about man and Kodshim that are not written about Bechor, for there are some that are not learned from "Kol Mum Ra", e.g. Dak and Tevalul, like Rashi explained above (DH v'Su - what is the source that they apply to Bechor)?

ויש לומר הואיל דגלי גלי:

(c)

Answer: Since the Torah revealed [that they are Mumim in all three of these], it revealed (and we learn them from each other).

43b----------------------------------------43b

5)

TOSFOS DH Amar Rava Lo Shanu v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רבא לא שנו כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that there is another text.)

יש גירסא אחרת בספרים לבד גירסת הקונטרס

(a)

Remark: There is another text in Seforim other than Rashi's text (Shitah Mekubetzes brings it).

6)

TOSFOS DH bi'Vehemah Asur b'Achilah

תוספות ד"ה בבהמה אסור באכילה

(SUMMARY: Tosfos explains unlike Rashi here and in Nidah.)

פי' בקונטרס דלא מהני ליה שחיטה מטעם נפל

(a)

Explanation #1 (Rashi): Shechitah does not help, because it is a Nefel.

משמע דאיירי כשיצא לאויר העולם ואי אפשר לומר כן דבפ' המפלת (נדה דף כד.) מוקי לה בנמצא במעי אמו דלא מישתרי לרב בשחיטת אמו ושמואל פליג עליה התם ושרי ליה בשחיטת אמו

(b)

Objection (and Explanation #2): This implies that it was born. One cannot say so, for in Nidah (24a) we establish it when it was found in its mother's womb. According to Rav it is not permitted through Shechitah of its mother, and Shmuel argues there and permits it through Shechitah of its mother;

אבל ביצא לאויר אסור אפילו לשמואל

1.

However, if it was born, it is forbidden even according to Shmuel!

ופריך רב שימי התם ממתני' דהכא

(c)

Citation: Rav Simi asks there from our Mishnah here.

ופירש שם בקונטרס אתרוייהו פריך לרב ושמואל דהך ר' חנינא בן אנטיגנוס גבי מומי בהמה מתניא ומיפסל ליה לגבוה מכלל דלהדיוט שרי

(d)

Explanation #1 (Rashi): He challenges both Rav and Shmuel, for R. Chanina ben Antigenus taught it regarding Mumim of an animal, and it is Pasul for Hakravah. This implies that it is permitted to people!

והקשה עליו ר''ת דבהדיא תני ליה הכא גבי מומי אדם

(e)

Objection (R. Tam): Here it is taught explicitly regarding Mumim of people!

אלא לרב דוקא פריך דאמר באשה אינו ולד [אלמא] דלא חיי

(f)

Explanation #2: Rather, he challenges only Rav, who says that in a woman, it is not a child. This implies that it does not live;

ומדפסל ליה הכא לעבודה מכלל דחיי וכן משמע דלרב דוקא פריך

1.

Since [R. Chanina] disqualifies him here for Avodah, this implies that he can live! It also connotes that he challenges only Rav.

7)

TOSFOS DH Sachi Shemesh

תוספות ד"ה סכי שמש

(SUMMARY: Tosfos explains that he hates sunlight.)

מפרש בגמרא סני שמש כדפי' בקונטרס ששונא את השמש ואינו יכול לראות מקום שהחמה זורחת שם

(a)

Explanation: The Gemara explains Sanei Shemesh, like Rashi explained, that he hates the sun, and he cannot see a place where the sun shines there;

וסכי הוא לשון חסוכי שמש שנמנע ממנו אור השמש

1.

Sachi is an expression of Chasuchei Shemesh - the sun's light is withheld from him.

8)

TOSFOS DH veshe'Nashru Mimenu Risei Einav

תוספות ד"ה ושנשרו ממנו ריסי עיניו

(SUMMARY: Tosfos explains that Ris can refer to eyelash or eyelid.)

משמע שקורא ריס לשערות שרגילים להיות נושרין מרוב דמעה כי ההוא דרבן גמליאל בחלק (סנהדרין דף קד:) גבי בכה תבכה

(a)

Inference: He calls "Ris" the hairs that often fall out due to many tears, like the case of R. Gamliel in Sanhedrin (104b) regarding "Bacho Tivkeh."

וזימנין דקרי ריס עור המקיף את העין כי ההוא דפרקין דלעיל (דף לח.) ריס שנקב ושנסדק ומפרש תורא ברא דעיניה:

(b)

Observation: Sometimes "Ris" is called the skin that surrounds the eye, like above (38a) "the Ris was punctured or cracked", and [Rav Papa] explains (38b) the outer row of the eye (eyelid).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF