BECHOROS 52 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

בכורות דף נב. א

ולא הבנות במזונותיהן, מה הביאור בזה, וממי אינם גובות? [תוד"ה והאמר].

מה הביאור מיתומים מלקוחות
לרש"י במקבל לזון בת אשתו גובות רק מהקרן אבל לא מהשבח מהשבח
לתוס' בבנות שיש לו מאשתו גובות קרן ולא שבח אינן גובות כלל

אין היבם נוטל פי שנים בשבח נכסי האב, במה מיירי?

שבחו נכסים בין מיתת האב ליבום שבחו הנכסים אחר היבום
לאביי אינו נוטל נוטל - דכבר קם תחת אחיו משעת מיתה
לרבא אינו נוטל דיבם נקרא בכור - ובכור לא נוטל בזה [1]

בכורות דף נב: א

דברים דלהלן האם חוזרים ביובל?

ירושה חלק בכורה בעל שירש אשתו מייבם אשת אחיו מקבל מתנה
לר' מאיר [2] אינה חוזרת אינו חוזר אינו חוזר אינו חוזר אינו חוזרת
לחכמים [3] אינה חוזרת אינו חוזר אינו חוזר אינו חוזר חוזרת
לר' אלעזר [4] אינה חוזרת חוזר חוזר חוזר חוזרת
לר' יוחנן ב"ב ---- ---- מחזיר לבני משפחה [5] ---- ----
-------------------------------------------------

[1] פי', דכמו שבכור לא נוטל בשבח נכסים ששבחו בין מיתת האב לבין החלוקה, כך היבם הזה לא נוטל במה שהשביחו הנכסים קודם חלוקה, אף שכבר ייבם את אשת אחיו קודם מיתת אביו.

[2] ומבואר בגמ', דדייק ר"מ דרק במכר אמרה תורה שחוזר ביובל, אבל לא מתנה וירושה. ולכך בכור שכתוב בו "לתת פי שנים" ש"מ שהוא מתנה, וכן גבי יבום שבכור קרייה רחמנא. והיורש את אשתו - הוי ירושה דירושת הבעל היא מה"ת.

[3] פליגי להדיא על ר"מ רק גבי מתנה, משום שכתוב "תשובו" - דבא לרבות מתנה לחזרת יובל. וס"ל שבכור הוי גם ירושה, כיון שהקיש הכתוב חלק פשוט לחלק בכורה ויבם ג"כ נקרא בכור.

[4] ס"ל כרבנן שמתנה חוזרת ביובל, וס"ל שבכור ויבם נקראים מתנה. וס"ל נמי דירושת הבעל דרבנן, ולכן חוזרת.

[5] והעמידה הגמ' בכגון שהורשישתו אשתו בית הקברות של משפחתה, ומשום פגם משפחה - שבית הקברות שלהם אינו בידם, נוטל הבעל דמי הבית הקברות ויחזיר להם. וצריך ג"כ הבעל לנכות מהדמים את דמי קבר אשתו שקבר שם - שזה מוטל עליו לקוברה ולא עליהם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף