בכורות דף נ. א

כמה מעין יש בסלע דאורייתא, ומה הדין לפדיון הבן?

כמה מעין יש בסלע כמה יתן לפדיון הבן
קודם שהוסיפו עשרים שש עשרה ושני שליש [1]
אחר שהוסיפו עשרים וארבע עשרים [2]
-------------------------------------------------

[1] וכך סבר רב אשי בתחילה, ששלח לרב אחא בריה דרבינא בשביל פדיון הבן 17 סלעים וביקש עודף של שליש זוז, דהרי רבא אמר שסלע דאורייתא שוה ג' זוזים ושליש, והרי דחמשה סלעים של פדיון הבן עולים 15 זוז ועוד חמש שלישים, שביחד זה שש עשרה ושני שליש.

[2] דכיון שהוסיפו שתות על סלעים של תורה נמצא שכל סלע הוא ד' דינרים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף