1)

TOSFOS DH Dinara Hadraina Traina Shaifa

תוספות ד"ה דינרא הדריינא טריינא שייפא

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of these.)

פירש בקונטרס הדריינא על שם הדריינוס קיסר וטוריינוס קיסר שייפא שם המלך

(a)

Explanation #1 (Rashi): Hadraina is based on Hadrainus Kaiser, [Traina] is based on Turainus Kaiser, and Shaifa is the name of the king.

וקשה לר''ת דבסמוך אמר שבקשו לגונזו משום טיבעה של ירושלים ומטבע ירושלים אמרינן בהגוזל קמא (ב''ק צז:) דוד ושלמה מצד אחד וירושלים עיר הקודש מצד אחד

(b)

Question (R. Tam): Below, it says that they wanted to forbid [all Hadri'ana and Toraina Dinarim] due to the coins of Yerushalayim, and the coins of Yerushalayim, we say in Bava Kama (97b) that David and Shlomo were on one side, and Yerushalayim Ir ha'Kodesh on the other side!

ואומר ר''ת דהדריינא היינו עגול כמו (הדר הודרנא (ע''ז דף כב)) [צ"ל הדרא דכנתא (חולין דף מח:)]

(c)

Explanation #2 (R. Tam): Hadraina means round, like Hadra d'Chanta (small intestines - Chulin 48b);

וטוריינא היינו גדול (כי תריטא (חולין דף קכד.)) [צ"ל כמו תריטא דפ' הגוזל קמא (שם) דאמר' התם גבי המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו אפי' כנפיא אפי' כי תריטא - שיטה מקובצת]

1.

And Turaina is big, like Trita in Bava Kama (97b). We say there regarding one who lent his friend according to a coin, and they added to it, even like Nafya (bran) or Trita [he returns coins that are accepted now];

אע''ג דטוריינא בטי''ת ותריטא בתי''ו אין להקפיד

i.

Even though Turaina is spelled with a Tes, and Trita is with a Tov, one should not be adamant about this.

ושייפא היינו שנשופה צורתו

2.

And Shaifa means that its form was rubbed out.

ומיהו פי' הקונטרס יש ליישב ולחלק בין בית ראשון לבית שני [צ"ל שהיתה אימת מלכות עליהם - שיטה מקובצת] כדאמר במנחות

(d)

Defense (of Explanation #1): We can resolve Rashi's Perush and distinguish between Bayis Rishon and Bayis Sheni, in which the fear of the [Nochri] king was on them, like it says in Menachos (98a. Therefore, in Bayis Sheni they used coins based on the Nochri kings.)

ואשכחן הדריינוס קיסר בפרק אין מעמידין (ע''ז דף לב.) וכן פי' בערוך

(e)

Support (for Explanation #1): We find that Hadrainus Kaiser in Avodah Zarah (32a). And so explained the Aruch (like Rashi).

2)

TOSFOS DH d'Mizdavna b'Esrim v'Chamesh Zuz

תוספות ד"ה דמזדבנא בעשרים וחמש זוז

(SUMMARY: Tosfos concludes that gold is worth 12 times as much as the same weight of silver.)

והכי נמי אמר בריש הזהב (ב''מ מד:) דדינר של כסף הוא אחד מעשרים וחמשה בדינר של זהב

(a)

Observation: It says similarly in Bava Metzi'a (44b), that the silver Dinar is [worth] one 25th of gold Dinar.

וכן מוכח בפרק שור שנגח ד' וה' (ב''ק לו.) גבי שנים הראשונים דינרי זהב

1.

And so it is proven in Bava Kama (36a) regarding [an ox that gored three times], the first two (the original owner and the first victim) receive gold Dinarim (each gets one. It is clear from the Mishnah that this is 25 silver Dinarim.)

ובפרק כל הנשבעין (שבועות דף מד: ושם) גבי התקבלתי ממך דינר זהב

2.

And so it is proven in Shevu'os (44b) regarding [one who is owed 50 Dinarim, and he says] "I received from you a gold Dinar."

i.

Note: This is not an absolute proof. Perhaps Tosfos assume that since the other cases of admission in that Mishnah are half the claim, also this is. Even if the Tana specifically taught a gold Dinar, to teach that this is not considered admission to a different species than was claimed, he can easily make the claim twice the admission.

ויש לתמוה דעכשיו אין זקוק של זהב שוה יותר (מעשרה) [צ"ל משנים עשר - צאן קדשים] זקוקים של כסף לכל היותר ואיך נשתנה כל כך שער הזהב והכסף דבימי חכמי הגמרא היה שוה של זהב עשרים וחמש של כסף

(b)

Question: Nowadays, a gold Zakuk (coin) is not worth more than 12 silver Zekukim, at most! How did the relative prices of gold and silver change so much? In the days of the Chachamim of the Gemara, gold was worth 25 times as much as silver!

1.

Note: Nowadays, silver is worth only about a 75th as much as gold. The discovery of America, and its vast amounts of silver, greatly cheapened it.

ונראה לר''ת דדינר זהב משקלו כפליים של כסף

(c)

Answer (R. Tam): A gold Dinar weighs twice as much as a silver [Dinar];

ולא כפירוש הקונטרס דלעיל דמשמע מתוך דבריו שהם שוים כדפירשתי לעיל

1.

This is unlike Rashi explained above. He connotes that [their weights] are the same, like I explained above (49b DH Amar).

ובפרק אלו טרפות (חולין דף נה:) נמי משמע שהיה עוביו של דינר זהב משונה מדינר של כסף מדנקט ואם נשתייר בו כעובי דינר של זהב כשירה

(d)

Support #1: Also in Chulin (55b) it connotes that the thickness of a gold Dinar was different than that of a silver Dinar, since it mentions "if [the spleen was punctured, and] there remained like the thickness of a gold Dinar [covering it], it is Kosher."

ושמע מינה כפליים בשל כסף היה ולפיכך שוה מהם כ''ה אבל משקל כמשקל אינו שוה אלא י''ב

1.

Inference: It was twice [the weight of] a silver Dinar. Therefore it is worth 25 times as much, but for the same weight, gold is worth 12 times as much. (Below, Tosfos addresses why it is 25 times as much, and not 24.)

i.

Note: We learn from Chulin only that the thickness is different. Based on the relative prices in Tosfos' time, and the Midrash he brings below, Tosfos says that it was double, i.e. its weight. Tosfos in Bava Metzi'a (44b DH Echad) says that gold is denser than silver, so the gold Dinar was less than twice as thick. Actually, gold is almost twice as dense as silver; if a gold Dinar is about a 12th thicker, it weighs twice as much. This assumes that the diameters of the coins are the same.

וגם במדרש מוכיח שהסלע של זהב אינו אלא י''ב סלעים של כסף

(e)

Support #2: Also the Midrash proves that the gold Sela is worth only 12 silver Sela'im;

דבספר שמואל (ב' כד) כתיב גבי גורן ארוונה [היבוסי] שקנאה [צ"ל דוד - שיטה מקובצת] בכסף חמשים שקלים ובד''ה (א' כא) כתיב שקלי (כסף) [צ"ל זהב משקל - שיטה מקובצת] שש מאות

1.

Contradiction: In Shmuel (2:24) it is written about Goren Aravna ha'Yevusi that David bought [to build the Beis ha'Mikdash there] for 50 Shekalim of silver, and in Divrei ha'Yamim (1:21) it is written "Shiklei Zahav Mishkal Shesh Me'os"!

ומפרש במדרש דהכי פירושא דקרא דשמואל כסף שש מאות שקלים דהיינו חמשים שקלים של זהב וקרא דדברי הימים ה''פ שקלי זהב חמשים דהיינו שש מאות שקלים של כסף

2.

Resolution #1: The Midrash explains that the verse in Shmuel refers to 600 Shekalim of silver, i.e. 50 Shekalim of gold. The verse in Divrei ha'Yamim refers to 50 Shekalim of gold, i.e. 600 Shekalim of silver.

ובפרק בתרא דזבחים (דף קטז:) מפרש בענין אחר שגבה מכל שבט ושבט חמשים שהם בין כולם שש מאות

3.

Resolution #2: In Zevachim (116b) it explains differently. [David] collected from each Shevet 50 Shekalim. In all, they were 600.

ולפי מה שפירש דינר של זהב שוקל שתים כשל כסף לפי חשבון זה דינר של זהב [צ"ל מזדבן - שיטה מקובצת] בכ''ד של כסף והאי דטפי הכא דינר דקאמר בעשרים וחמש

(f)

Implied question: According to [R. Tam's] Perush that a gold Dinar weighs double that of silver, according to this calculation (that gold is worth 12 times as much as the same weight of silver), a gold Dinar sells for 24 of silver. Why is it another Dinar here? We say that it is 25!

אומר ר''ת דהאי זוז המותר להכרע הוא

(g)

Answer #1 (R. Tam): The extra Zuz is for Hechra (to make the pan on the balance scale descend below the other side).

תדע מדקאמר הכא דל זוזא ושתותא דהיינו חמשה זוזים אמאי נקט כה''ג הוה ליה למימר דל חומשא דחמשה זוזי הוא חומשא של עשרים וחמש

(h)

Support #1 - Question: It says here "deduct a Zuz, and [deduct] a sixth (of what remains)." Why did it say in this way? It should have said [simply] "deduct a fifth", for five Zuz is a fifth of 25!

אלא לפי שאותו זוז היתר הוא להכרע חשיב ליה באנפי נפשיה

1.

Answer: Because the extra Zuz is for Hechra, it is considered by itself.

וזהו נמי שיעורא של הכרע למחצית השקל למאן דאמר בשקלים שנותנים למחצית השקל חצי מעה

(i)

Support #2: This is also the amount of [Kolbon, i.e.] Hechra for Machatzis ha'Shekel, according to the opinion in Shekalim (Mishnah 1:7) that one gives for Machatzis ha'Shekel an [extra] half Ma'ah;

ומחצית השקל הוא שני דינר והדינר שש מעה כסף הרי כ''ד חצאי מעה

1.

Machatzis ha'Shekel is two Dinarim (since Shekel ha'Kodesh is a Sela, i.e. four Dinarim), and a Dinar is six silver Ma'ah. It turns out Machatzis ha'Shekel is 24 half-Ma'os (the addition is one part in 24, like R. Tam says about a gold Dinar).

ואע''ג דאיכא למ''ד התם שקלבון מחצית השקל הוא מעה

(j)

Implied question: There is an opinion (in that Mishnah) there that Kolbon of Machatzis ha'Shekel is a [full] Ma'ah (one part in 12)!

מודה בהכרע דינר זהב שהוא דינר כסף

(k)

Answer: He agrees that the Hechra for a gold Dinar is a silver Dinar.

והא דאמר בסמוך גבי בית זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף שאין נותנין אלא פונדיון אחד ואותו פונדיון קולבון לפרוטרוט דמשמע דאין ההכרע עולה יותר

(l)

Implied question: It says below about [the Shi'ur of land] in which one seeds a Chomer (30 Sa'im) of barley seeds [which is redeemed] for 50 silver Shekalim, that he gives [an addition of] only one Pundiyon (one part in 48 of a Sela). That Pundiyon is the Kolbon for Protrot (Hechra). This implies that the Hechra is no more [than one part in 2400]!

לאו דוקא נקט לשון קולבון דאינו (מכאן מעמוד ב) אלא להשוות השנים שיהא סלע ופונדיון [צ"ל לשנה - הרש"ש] למ''ט שנים של יובל שחסר מהם פונדיון אחד

(m)

Answer: It was not precise to call it Kolbon. It is merely to equate the years, so it will be a Sela and a Pundiyon per year for the 49 years of Yovel, for one Pundiyon is lacking.

50b----------------------------------------50b

ושמא כשנותן חמשים שקל ביחד אז אינו נותן פונדיון ולא שייך שם הכרע דהוי כעין מקח וממכר ולא שייך הכרעה אלא כשמחליפין מעות לשולחני

1.

Perhaps when he gives 50 Shekalim together, he does not give an [extra] Pundiyon. Hechra does not apply, for it is like a sale. Hachra'ah applies only when exchanging coins with a moneychanger.

ומה שפירש דהכרע של דינר זהב כפי חשבון הכרע של חצי מעה למחצית השקל ואע''ג דאשכחן בהמוכר הספינה (ב''ב דף פט.) גבי בשר דכששוקל י' ליטרא ביחד אין נותן לו כל כך הכרע כמו ששוקל כל ליטרא וליטרא בפני עצמה

(n)

Implied question: [R. Tam] explained that the Hechra of a gold Dinar is like the calculation of a Hechra of a half Ma'ah of Machatzis ha'Shekel. We find in Bava Basra (89a) regarding meat, that when one weighs 10 Litra together, he gives less Hechra than when he weighs each Litra by itself! (Also here, we should say that the Hechra for a larger weight is a smaller fraction of the weight than the Hechra for a small weight!)

אין להשוות [צ"ל הכרעת - שיטה מקובצת] הבשר להכרע של כסף

(o)

Answer: One should not equate the Hechra of meat to the Hechra of silver.

ומיהו קשה מאחין השותפין שפטורין מן הקולבון לקמן בפרק בתרא (דף נו:) דאע''ג שאם שוקל כל אחד בפני עצמו חייב (בקולבון) שני קלבונות לשני חצאי שקל השתא שהם יחד אין נותנין אלא קולבון אחד

(p)

Question: It is difficult from brothers who are partners. They are exempt from Kolbon below (56b), even though if each gives his Shekel by himself, they are obligated two Kolbonos for two half-Shekalim, now that they are together, they give only one Kolbon!

ויש לחלק בהכרעות

(q)

Answer: We can distinguish between Hachra'os.

והר''ר יהודה בר נתן פי' בפרק הזהב (ב''מ דף מד:) שאותו דינר הוא להכרעות המטבעות ושכר בעלי המטבע

(r)

Answer #2 (to Question (f) - R. Yehudah bar Nasan, in Bava Metzi'a 44b): The [extra silver] Dinar [in a gold Dinar] is for Hachra'ah of the coins, and also the wages of the minters (people who make coins);

שמי שיש לו כסף כדי לעשות כ''ה דינר של כסף נותנין לבעל המטבע לטובעו ואין מחזיר לו אלא כ''ד של כסף

1.

One who has enough [mass] of silver to make 25 silver Dinarim, he gives it to a minter to make coins, and he returns to him only 24 silver [Dinarim].

3)

TOSFOS DH Kol Kesef ha'Amur b'Torah Kesef Tzuri

תוספות ד"ה כל כסף האמור בתורה כסף צורי

(SUMMARY: Tosfos discusses Perushim of this Sugya in Kidushin and Shevu'os.)

בפרק קמא דקדושין (דף יא.) פירש הקונטרס בשם רבותיו דדינר הוי מטבע פחותה שבצורי

(a)

Explanation #1 (Rashi in Kidushin 11a, citing his Rebbeyim): The Dinar is the smallest coin in Tzuri;

ומייתי לה התם אהא דאמר בית שמאי דאשה מתקדשת בדינר ומפרש טעמא דבית שמאי כדרב אסי דכל כסף האמור בתורה כסף צורי

1.

He brings this there regarding Beis Shamai's teaching that a woman becomes Mekudeshes through a Dinar, and [the Gemara] explains Beis Shamai's reason like Rav Asi, that every Kesef said in the Torah is Kesef Tzuri;

ואע''ג דכתיב עשרים גרה השקל ומתרגמינן עשרין מעין סלעא

2.

Implied question: It says "Esrim Gera ha'Shekel", and the Targum is "Esrin Ma'in Sil'a"!

לא בשביל שהיתה מעה בימי משה אלא משקל אחד היה בימי משה שהיה שוה מעה שנעשית אחרי כן בימי אונקלוס

3.

Answer: This is not because there was a Ma'ah [coin] in the days of Moshe. Rather, there was a weight in the days of Moshe equal to the Ma'ah [coin] that was made later in the days of Unkelos.

ופריך והרי טענה דקתני שתי כסף שהן מעות [צ"ל ולא דינר - שיטה מקובצת] מדקתני שתי ולא קתני שני

(b)

Explanation #1 (cont.): [The Gemara] asks that the claim [needed for the oath of partial admission], it was taught that it is Shtei Kesef, which are Ma'os, and not a Dinar, since it taught Shtei (feminine), and not Shnei;

ומשני (דהתם) [צ"ל שאני התם - צאן קדשים] דבעינן דבר חשוב דומיא דכלים ומעה דבר חשוב הואי

1.

It answers that there is different, for we require something important, similar to Kelim, and a Ma'ah is important.

והשתא אתי קרא לגרועי דסגיא במעה ולא בעינן דינר אבל לפי המסקנא דאמר כסף קצוב אתי דבר חשוב לאוסופי דבעינן מעה ולא סגי בפרוטה

(c)

Observation: Now, the verse comes to diminish, that Ma'ah suffices, and we do not require a Dinar. However, according to the conclusion, [that Rav Asi teaches that] any fixed quantity of money [in the Torah is Tzuri], "something important" comes to add, that we require a Ma'ah, and a Perutah does not suffice.

ורבינו ש''י הקשה לפירוש זה דא''כ דכל כסף האמור בתורה דינר הוא היכי אתיא הקישא ומפקא ליה הא כי אתאי היקש לאשמועינן מה כלים שנים אף כסף שנים הוא דאתא

(d)

Question #1 (Rashi): If so, that every Kesef said in the Torah is a Dinar, how does a Hekesh uproot this? The Hekesh comes to teach that just like Kelim are two, Kesef are two!

ונראה דלא קשה מידי דאין היקש למחצה

(e)

Answer: This is not difficult at all. A Hekesh is not half-way (we learn from it everything possible).

ולרב דפליג אדשמואל בפרק שבועת הדיינין (שבועות לט:) צריך לומר כן דתרוייהו דרשות נפקי מכלים שנים ודבר חשוב דכסף כי אתא לכפירה הוא דאתא

(f)

Support: According to Rav, who argues with Shmuel in Shevuos (39b), we must say so, for we learn both Drashos from "Kelim" - two, and something important, for "Kesef" comes to teach about the denial.

ועוד הקשה היכי אמרינן מה כלים דבר חשוב וכי מחט דבר חשוב הוא והא אמר התם לכך יצאו כלים למה שהן אלמא דלא חשיבי מחטין

(g)

Question #2 (Rashi): How can we say "just like Kelim are important"? Is a needle important?! It says there 'therefore, "Kelim" teaches whatever they are (even if they are not important).' This shows that needles are not important!

והא נמי לא קשיא דאפילו מחט יש בו חשיבות שראוי לעשות בו מלאכה חשובה וגדולה

(h)

Answer: Also this is not difficult. Even a needle has importance. It is proper to do a great, important Melachah.

ועוד הקשה דבהדיא אמר איפכא בשבועות מה כסף דבר חשוב אף כלים דבר חשוב וכסף כי אתא להך דרשא הוא דאתא

(i)

Question #3 (Rashi): It explicitly says oppositely in Shevuos - "just like Kesef is important, also Kelim are important"! "Kesef" comes for this Drashah!

והא נמי לא קשה דהיינו לשמואל אבל לרב איתא בהדיא התם דבין שנים בין דבר חשוב מכלים נפקי וכסף כי אתא לכפירה הוא דאתא

(j)

Answer #1: Also this is not difficult. That is according to Shmuel, but according to Rav, it explicitly says there that both two, and something important, are learned from "Kelim", and "Kesef" comes to teach about the denial. (Rashash points out that this is not in our text, but Tosfos says so there.)

ועוד דאפילו בדשמואל יש ספרים דגרסי התם כי הכא וכי דייקי קרא כוותיה דשמואל

(k)

Answer #2: Even according to Shmuel, some texts there say like [the Gemara says] here, and when one is meticulous about the verses, [one finds that] they are like Shmuel.

והא דקאמר בתר הכי לשמואל אי כתיב כלים ולא כתיב כסף ה''א מה כלים שנים אבל דבר חשוב לא בעינן

(l)

Implied question: It says afterwards "according to Shmuel, had it written Kelim, and not Kesef, one might have thought that just like Kelim are two [also Kesef], but we would not need something important! (This implies that he learns from "Kesef" something important!)

לא משום דמפקינן מכסף דבר חשוב אמר הכי אלא משום דאי לא כסף לא הוה מפקינן מכלים אלא שנים להכי כתב כסף לאקושי לכלים ולהצריך בו דבר חשוב

(m)

Answer #1: It does not say so because he learns from "Kesef" something important. Rather, it is because if not for Kesef, we would learn from Kelim only two. Therefore it wrote Kesef, to equate it to Kelim, and require something important.

ועוד י''ל דמכסף דמשמע חשיבות ממון פרוטה לכל הפחות (שמצינו) [צ"ל שמעינן - שיטה מקובצת, צאן קדשים] דבעי חשיבות בכלים לאפוקי כלי גרוע כגון מרוקא כדאמר בפרק הזהב (ב''מ דף מז.) במנא דכשר לאפוקי מרוקא

(n)

Answer #2: From "Kesef", which connotes something considered money, i.e. at least a Perutah, we learn that we require important Kelim. This excludes inferior Kelim, e.g. Maroka (of dung, or date pits), like it says in Bava Metzi'a (47a) "a Kli Kosher [to acquire through it]" excludes Maroka;

אי נמי לאפוקי כלי שהוא פחות משוה פרוטה דלא תימא גזירת הכתוב הוא בכל כלי אע''פ שאין בו שוה פרוטה

1.

Alternatively, it excludes a Kli worth less than a Perutah, lest we say that a Gezeiras ha'Kasuv teaches any Kli, even if it is not Shaveh Perutah;

כמו שאומר בירושלמי דטענו שני מחטים מיירי בשוים שתי פרוטות שתהא הכפירה פרוטה וההודאה פרוטה

2.

This is like it says in the Yerushalmi, that "he claimed two needles" discusses when they are worth two Perutos (one each), so the denial is a Perutah and the admission is a Perutah.

והדר מקשינן כסף לכלים להצריך חשיבות בכסף יותר מפרוטה דמה כלי לאו כל דהו אלא כלי חשוב אף כסף לאו כל דהו אלא כסף חשוב והיינו מעה שבכך יש בו חשיבות

(o)

Answer #2 (cont.): We then equate Kesef to Kelim to require importance of money more than a Perutah. Just like a Kli is not Kol d'Hu (anything, no matter how inferior it is), rather, it is an important Kli, also Kesef is not Kol d'Hu, rather, it is important Kesef, i.e. a Ma'ah. This amount has importance.

ורש''י גריס התם (כדדייקי) [צ"ל כי דייקי - גמרא עוז והדר] קרא כוותיה דשמואל מה כסף דבר חשוב כו'

(p)

Explanation #2: Rashi's text says there "when one is meticulous about the verses, [one finds that] they are like Shmuel. Just like Kesef is important...

והגיה אף כל דבר חשוב (לא) [צ"ל ולא - שיטה מקובצת, צאן קדשים] גרס אף כלים משום דשמואל אית ליה יצאו כלים למה שהן

1.

He corrected the text to say "Af Kol (also every) important matter", and did not [leave] the text "Af (even) Kelim [must be important]", for Shmuel holds that "Kelim" teaches whatever they are.

ובחנם דחק דבכלים נמי בא לאפוקי מרוקא א''נ שאין בכלי שוה פרוטה כדפרישית

(q)

Rebuttal: There was no need for this. Also Kelim [we expound that they must be important] to exclude Maroka, or a Kli worth less than a Perutah, like I explained!

ורש''י פירש עוד לשון אחר בקדושין כל כסף האמור בתורה כסף צורי אם פירש שקלים הוי שקל צורי ואם סתם הוי מטבע הפחות שבצורי

(r)

Explanation #3 (Rashi in Kidushin 11a): All Kesef mentioned in the Torah is Tzuri. If it specified Shekalim, it is Shekel Tzuri. If it is Stam, it is the smallest coin in Tzur;

הלכך פרוטה לא מצית אמרת לפי שהיה של נחשת ובצורי מטבע נחשת ליכא ובקדושין כסף כתיב דהא קיחה גמירי

1.

Therefore, you cannot say a Perutah, for it is of copper, and there are no copper coins in Tzuri. Regarding Kidushin, Kesef is written, for we learn from [a Gezeirah Shavah Kichah-] Kichah;

וכיון דאפיקתיה מפרוטה אלמא מידי דחשיבותא בעי (לאוקמוה) [צ"ל אוקמיה - צאן קדשים] אדינר כדלקמן

2.

Since we excluded a Perutah, this shows that we need something important. We establish it to be a Dinar, like below.

(בשמעתין והרי טענה כו' ותימה) [צ"ל ובשמעתין והרי טענה כו' פירש"י - צאן קדשים] ונימא נהי דמעה היא מטבע פחותה שבצורי מיהו שתים מנא ליה ומשני מה כלים שנים כו'

(s)

Explanation #3 (cont.): In our Sugya "behold, a claim...", Rashi explained "we should say that granted, Ma'ah is the smallest coin in Tzuri. However, what is the source for two?", and it answers "just like Kelim are two..." (Eizehu Mekoman - Rashi explained so in Kidushin 11b, regarding the question brought also in our Sugya "behold, a claim..." Perhaps the text should say uvi'Shemaita (in the Sugya).)

[צ"ל ופירש"י ה"נ - צאן קדשים] ומה כסף דבר חשוב אף כלים דבר חשוב שיהו שוים שתי כסף לאפוקי ממ''ד התם טענו שני מחטין חייב בהודאה אחת מהם

1.

And Rashi explained that likewise, just like Kesef is something important, also Kelim are something important. They must be worth two Kesef. This is unlike the opinion that if he claimed two needles, [the Nitva] is liable [to swear] through admission to one of them.

לכך יצאו כלים למה שהן כלומר שיתחייב עליהן בכל שהוא ע''כ לשון הקונטרס

2.

Therefore, "Kelim" teaches whatever they are. One is liable for them for any [value]. Until here is from Rashi.

וקשה לן לפי' דלפי שיטתו דשבועות היה לו להגיה אף כל כמו שמגיה בשבועות דהך דרשא דמה כסף דבר חשוב ליתא אלא לשמואל דרב סבירא ליה דכסף כי אתא לכפירה הוא דאתא

(t)

Question #1: According to Rashi's opinion in Shevuos, he should have changed the text [also in Kidushin from "Af Kelim"] to "Af Kol", like he changed the text in Shevuos, for this Drashah "just like Kesef is something important" is only according to Shmuel, for Rav holds that Kesef comes to teach about denial!

ועוד קשה לר''י כיון דמטבע פחות שבצורי היא מעה היכי שייך למימר כלל כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמיה אדינר ה''ל למימר אמעה שהיא מטבע פחותה שבצורי

(u)

Question #2 (Ri): Since the smallest coin in Tzuri is the Ma'ah, how is it possible at all to say "since we excluded a Perutah, we establish it to be a Dinar"? It should have said a Ma'ah, the smallest coin in Tzuri!

דבשלמא )למאן( [צ"ל לקמן] דאמר כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמא אדינר היינו בתר דאשכחנא דפרוטה הוי )של כסף לגבי אמה העברייה וכיון) [צ"ל שפיר כסף לגבי אמה העברייה כיון - הרש"ש] דאפיקתיה מפרוטה דהוי כסף אוקמא אדינר דהוי דבר חשוב

1.

Granted, below it says "since we excluded a Perutah, we establish it to be a Dinar", i.e. after we find that a Perutah is properly considered Kesef regarding Amah Ivriyah. Since we excluded a Perutah, which is Kesef, we establish it to be a Dinar, which is something important;

אבל השתא דסבירא לן דסתמא מעה כמו גבי טענה אמאי מוקמי ליה אדינר ואין שייך לומר כיון דאפיקתיה מפרוטה שאין בשום מקום סתמו פרוטה אלא מעה

2.

However, now that we hold that Stam [Kesef] is a Ma'ah, like regarding the claim, why do we establish it to be a Dinar? It is not applicable to say "since we excluded a Perutah", since we never find that Stam [Kesef] is a Perutah, rather, a Ma'ah!

ועוד כי היכי דבקדושין אמר כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמא אדינר גבי טענה נמי נימא כיון דאפיקתיה משני פרוטות אוקמה אשני דינרים

(v)

Question #3: Just like in Kidushin, it says that since we excluded a Perutah, we establish it to be a Dinar, also regarding the claim we should say that since we excluded a Perutah, we should establish it to be two Dinarim!

4)

TOSFOS DH Mah Kelim Shenayim v'Chulei

תוספות ד"ה מה כלים שנים כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses Rashi's explanation of Shmuel in Shevuos.)

בשבועות (דף לט:) הקשה רש''י מנא ליה לשמואל דדריש לכך יצאו כלים למה שהן הא איצטריך לאשמועינן מה כלים שנים

(a)

Question (Rashi in Shevuos 39b): What is Shmuel's source to expound 'therefore, "Kelim" teaches however they are?' We need it to teach that just like Kelim are two...!

ותירץ דלכתוב כספים דמשמע שנים ודבר חשוב

(b)

Answer (Rashi): It should have written "Kesafim", which connotes two and something important. (Rather, it taught that Kesef is two through writing "Kelim", which also teaches however they are.)

ומיהו תימה דא''כ דבר חשוב מנליה דאמינא שתי פרוטות כמו שאמר לעיל

(c)

Question: This is astounding! If so, what is his source for something important? I can say two Perutos, like [the Gemara] said above!

וי''ל דהוה ליה למיכתב כסף או חפצים

(d)

Answer: It should have written "Kesef Oh Chafatzim." (Rather, it wrote "Kesef Oh Kelim", to teach also Kelim however they are.)

5)

TOSFOS DH Kol Kesef Katzuv ha'Amur b'Torah Kesef Tzuri...

תוספות ד"ה כל כסף קצוב האמור בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה

(SUMMARY: Tosfos concludes that this general rule is only for Sela'im.)

תימה דבפרק החובל (ב''ק ד' צ.) תנן גבי התוקע לחבירו רבי יוסי הגלילי אומר מנה ומסיק בגמרא דהיינו מנה צורי

(a)

Question #1: In Bava Kama (90a) regarding one who was Toke'a (hit; alternatively blew in the ear of) his colleague, R. Yosi ha'Gelili says [that he pays] a Maneh, and the Gemara concludes that this is a Maneh Tzuri;

ובכתובות בפרק אע''פ (דף סד:) תנן נותן (להם) [צ"ל לה - שיטה מקובצת, הרש"ש] (מכאן מדף הבא) כלים של חמשים זוז ובפרק מציאת האשה (כתובות דף סז.) לא יפחות לה מחמשים זוז

(b)

Question #2: And in Kesuvos (64b) a Mishnah teaches that he gives to [his wife] clothing worth 50 Zuz, and in Kesuvos (67a, one who marries off his daughter without stipulating, or a Gabai Tzedakah who marries off an orphan) may not give to her less than 50 Zuz...

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF