1)

TOSFOS DH Keni Lecha Ihu v'Chol Shibudei (cont.)

תוספות ד"ה קני לך איהו וכל שעבודיה (המשך)

דהא קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה ואפילו בלא מסירת שטר חוב יקנה

(a)

Summation of question: Land is acquired through money, a document or Chazakah. Even without handing over a loan document, he should acquire!

ויש לומר דכמו שאינו יכול להקדישו כדמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) כיון שהקרקעות אינם ברשותו כך אינו יכול להקנותן מן התורה

(b)

Answer: Just like he cannot be Makdish it, like is proven in Pesachim (31a), since the lands are not in his Reshus, also he cannot be Makneh them mid'Oraisa. (R. Akiva Eiger and the Ketzos ha'Choshen ask, if Tosfos discusses Hakna'ah of the document itself, what is the source that he cannot be Makdish it? If he discusses Hakna'ah of a lien on the land without the document, where do we find that Chachamim enacted this for people, which Tosfos' next question assumes?)

והא דלא תקינו רבנן שיוכל להקדישן כמו שתקנו שיכול להקנותן

(c)

Implied question: Why didn't Rabanan enact that one can be Makdish it, just like they enacted that one can be Makneh it?

לפי שאין הקדש כל כך צורך

(d)

Answer: This is because Hekdesh does not need this so much.

ומיהו אור"ת דיש לדחות ההיא דמי שמת דהכי פריך אא"ב דאורייתא משום הכי אין יכול למחול שאין כאן יורש אחר דמקבל מתנה הוא היורש

(e)

Rebuttal (R. Tam): We can reject the proof from below (147b). The Gemara asked that granted, if you will say that Matanas Shechiv Mera is mid'Oraisa, [the heir] cannot pardon, for he is not an heir, for the recipient of the gift is the heir;

דמתנת שכיב מרע דריש במי שמת (הגהה בגליון) (לקמן דף קמז.) מקראי דירושה מוהעברתם יש לך העברה אחרת שהיא כזו

1.

We expound Matanas Shechiv Mera below (147a) from verses of inheritance, from "v'Ha'avartem" - there is another transfer like this.

ולעולם מכירת שטר איכא למימר דהוי מדאורייתא

2.

Really, we can say that sale of a document is mid'Oraisa.

ומכל מקום צריך טעם שפיר דאמאי לא הוי קנין גמור ויכול לומר לו הלוה לאו בעל דברים דידי את

(f)

Question: [If the sale is mid'Oraisa,] in any case, we need a proper reason why it is not an absolute Kinyan, and [if the seller pardoned it,] the borrower can say [to the buyer] "you have no case with me"!

ויקנה לגמרי שלא יוכל עוד למחול כיון דאקני ליה שעבוד הקרקעות בשטר.

1.

[Rather, we should say that the buyer] totally acquires, so [the seller] can no longer pardon, since he was Makneh to him the lien on the land in the document!

2)

TOSFOS DH Amar Ameimar Hilchesa Osiyos Niknos bi'Mesirah

תוספות ד"ה אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה

(SUMMARY: Tosfos rules unlike this text.)

כתב רב יהודאי גאון דאין אותיות נקנות בחליפין

(a)

Pesak (Rav Yehudai Gaon): Osiyos are not acquired through Chalipin.

ולר"ת ולר"י נראה דגרס אין אותיות נקנות במסירה כרבנן דהכי הלכתא

(b)

Assertion (R. Tam and Ri): His text said "Osiyos are not acquired through Mesirah", like Rabanan, for this is the Halachah.

ומייתי ראיה מסוף פרק זה בורר (סנהדרין דף לא.) דאמר ההיא איתתא דנפק שטר מתותי ידה אמרה ידענא בהאי שטרא דפריע הוא הימנה רב נחמן

(c)

Proof #1 - Citation (Sanhedrin 31a): A woman was holding a document. She said "I know that this document was paid." Rav Nachman believed her;

אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה א"ל לאו משום דאי בעיא קלתיה

1.

Rava asked him "is this like Rebbi, who says that Osiyos are acquired through Mesirah? He answered "no. It is because if she wanted, she could have burned it."

ואי הלכתא כרבי מאי פריך רבא ורב נחמן נמי אמאי לא מהדר ליה דודאי נאמנת משום דאותיות נקנות במסירה

2.

If the Halachah follows Rebbi, what was Rava's challenge? And why didn't Rav Nachman answer him that surely, she is believed because Osiyos are acquired through Mesirah?

ועוד דקאמר התם איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן

(d)

Proof #2: Another version there says that Rav Nachman did not believe her;

אמר ליה רבא והא אי בעיא קלתיה אמר ליה כיון דאתחזק בבי דינא אי בעיא קלתיה לא אמרינן

1.

Rava asked "if she wanted, she could have burned it!" [Rav Nachman] answered "since it was established (seen) in Beis Din, we do not say (believe due to a Migo) "if she wanted, she could have burned it!"

והשתא אי הלכתא כרבי אמאי לא פריך רבא כמאן דלא כרבי

2.

Inference: If the Halachah follows Rebbi, why didn't Rava ask "like whom is this? Is it unlike Rebbi?!"

ורב נחמן נמי אמאי לא הימנה נהי דאי בעיא קלתיה לא אמרינן כיון דאתחזק מכל מקום להימנה משום דאותיות נקנות במסירה

3.

Also, why didn't Rav Nachman believe her? Granted, we do not say "if she wanted, she could have burned it", since it was established in Beis Din. In any case, he should believe her because Osiyos are acquired through Mesirah!

אלא משמע דאין הלכה כרבי

4.

Conclusion: This connotes that the Halachah does not follow Rebbi.

והא דאמר במי שמת (לקמן דף קנא.) אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטרי אמרה ליהוי לעמרם ברי אתא לקמיה דרב נחמן א"ל הא לא משך

(e)

Implied question: It says below (151a) that the mother of Rav Amram Chasida had a sack of documents. She said [before she died] "it should be to my son Amram." [His brothers] came in front of Rav Nachman, and said "he did not do Meshichah!"

משמע דאי משך קנה

1.

Inference: Had he done Meshichah, he would have acquired!

הני מילי מתנת שכיב מרע שאינו צריך (הגהת הרש"ש) לכתוב דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים (הגהת יעב"ץ) דמו

(f)

Answer: That is only regarding Matanas Shechiv Mera, who does not need to write, for the words of a Shechiv Mera, it is as if they are written and handed over;

והיו סבורים דמשיכה מיהא בעי כיון דבעלמא בעי מסירה ושטר ולא דמי לשאר מילי דשכיב מרע

1.

They thought that Meshichah is needed, since normally Mesirah is needed, and a document is unlike other matters of a Shechiv Mera.

ובהכותב (כתובות דף פה. ושם) גבי ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי משמע דאי תפסתינהו מחיים קניא ואף על גב דליכא כתיבה

(g)

Implied question: In Kesuvos (85a), regarding the woman with whom were deposited a sack of documents, it connotes that had she seized them in [the depositor's] lifetime, she would have acquired, even though there was no writing [to be Makneh them to her]!

אור"י דהיא לא היתה רוצה לקנות המלוה אלא התם רצתה לדחוק היתומים שיפרעו לה על ידי שתעכב השטרות בידה שלא יוכלו לגבות החוב

(h)

Answer (Ri): She did not want to acquire the loan. Rather, there she wanted to pressure the orphans to pay her, through keeping the documents in her hand so they cannot collect the debt.

והא דאמר בגט פשוט (לקמן דף קעג.) אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה

(i)

Implied question: It says below (173a) that Osiyos are acquired through Mesirah. Abaye said that he must bring a proof, and Rava said that he need not bring a proof. (This connotes that Rava holds that Osiyos are acquired through Mesirah!)

לאו משום דסבר רבא דאותיות נקנות במסירה דהא בסוף פרק זה בורר (סנהדרין דף לא.) משמע דסבר דאין אותיות נקנות במסירה כדפרישית

(j)

Answer: This is not because Rava holds that Osiyos are acquired through Mesirah, for in Sanhedrin (31a) it connotes that he holds that Osiyos are not acquired through Mesirah, like I explained!

אלא אליבא דהנהו דהתם קיימי

1.

Rather, he [explains] according to those there (the Tana of the Mishnah and of the Beraisa).

ומיהו אביי סבר ודאי דנקנה במסירה בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) גבי הא דמייתי רבא ראיה דלא חיישינן לתרי יצחק מדגבי רבה בר אבוה בהנהו שטרי דמחוזא דכתב בהו נאני בר חבי וחבי בר נאני אף על גב דשכיחי טובא במחוזא

(k)

Observation: However, Abaye surely holds that [Osiyos] are acquired through Mesirah in Yevamos (115b) regarding Rava's proof (regarding a report that Yitzchak Reish Galusa died) that we are not concerned for two "Yitzchak"s, since Rabah bar Avuha collected with documents of Mechuza in which were written Nani bar Chavi and Chavi bar Nani, even though these are common names in Mechuza;

ואביי דאמר התם למאי ניחוש לה אי משום נפילה מיזהר זהירי

1.

Abaye said [that this is not a proof, for] there, what is there to be concerned for? If [you will say that we should be concerned] for falling, people are careful [with documents];

ואי משום פקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה

2.

If [you will say that we should be concerned lest] it was a deposit, since his name is like his name, he would not deposit with him!

מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה

3.

What will you say - perhaps he handed over the document to him? Osiyos are acquired through Mesirah (so the bearer is entitled to collect)!

ומהתם יש להביא ראיה דרבא סבר אין נקנה מדמייתי מהתם דלא חיישינן לתרי יצחק

(l)

Inference: This proves that Rava holds that [Osiyos] are not acquired [through Mesirah], since he brings from there [a proof] that we are not concerned for two "Yitzchak"s. (If we were concerned, he could not collect, lest the other Yitzchak handed over the document to him, and this does not entitle him to collect);

דאי סבר נקנה היכי מייתי מינה הא התם ליכא למיחש למידי כדקאמר אביי דלנפילה ופקדון לא חיישינן

1.

If he held that [Osiyos] are acquired [through Mesirah], what is the proof from there? There, there is nothing to be concerned for, like Abaye said, for we are not concerned for falling or a deposit!

דהא רבא אית ליה בגט פשוט דא"צ להביא ראיה והיינו משום דלא חייש לנפילה ופקדון

2.

Proof: Rava holds below (173a) that one need not bring a proof, because he is not concerned for falling or a deposit!

אלא ודאי אין נקנה ולהכי מייתי דכי היכי דלא חיישינן דלמא מסר ליה הכי נמי לא חיישינן לתרי יצחק

(m)

Conclusion: Rather, surely it is not acquired. Therefore, we bring that just like we are not concerned lest he handed over to him, likewise we are not concerned for two "Yitzchak"s.

ואין לדחות דהכי מייתי אם איתא דחיישינן לתרי יצחק אף על גב דלא הוחזקו

(n)

Suggestion: We can reject this. He brings a proof as follows. If it were true that we are concerned for two "Yitzchak"s, even though there are not Muchzak [to be two]...

דאי בהוחזקו פשיטא דחיישינן כדמוכח התם גבי הני שטרי

1.

If there were Muchzak [to be two], obviously we are concerned, like is proven there regarding these documents!

הוה לן למיחש לנפילה ופקדון דשכיחי נאני בר חבי טובא במחוזא

2.

[If we were concerned for two "Yitzchak"s,] we should have been concerned for falling or a deposit, for there are many "Nani bar Chavi"s in Mechuza!

מדקאמר מאי אמרת דלמא מסר ליה משמע דמכח זה דייק רבא

(o)

Rejection: Since it says "what will you say - perhaps he handed over the document to him? Osiyos are acquired through Mesirah!", this connotes that Rava inferred from this.

וא"ת וכיון דסבר רבא דאין נקנה א"כ הא דדייק רבא בריש כל הגט (גיטין דף כד: ושם) הא גדולה (הגהת דבש תמר) מצי מגרש זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת מוציאין שטר חוב על אחרים

(p)

Question: Since Rava holds that [Osiyos] are not acquired [through Mesirah], what was Rava's inference in Gitin (24b? The Mishnah says that a Get written to divorce his older wife cannot be used to divorce the younger one. This implies that) it can be used to divorce the older wife. (Rava) inferred that if two "Yosef ben Shimon"s live in the same city, either may present a loan document and force the borrower to pay him. (The borrower cannot claim 'perhaps I owe your namesake.')

והיכי דייק דלמא לעולם אין מוציאין דחיישינן דלמא מסר ליה לקנות ואין אותיות נקנות במסירה

1.

How could Rava infer this? Perhaps really, they cannot present [a loan document against others], lest one handed it over to the other to acquire it, and Osiyos are not acquired through Mesirah;

אבל בגט ליכא למיחש כי למה היתה מוסרת לחברתה דלא שייך שום קנין במסירתה לחברתה

2.

However, regarding Get there is no concern. Why would she hand it over to her friend? No Kinyan applies to handing it over to her friend!

וי"ל דגרסינן התם רבה מדאיירי אביי בתר הכי

(q)

Answer #1: The text says there says Rabah, since Abaye speaks after this. (Normally Rabah's opinion is brought before Abaye's, and Abaye's before Rava, for Rabah was Rosh Yeshivah before Abaye, and Abaye before Rava.)

ואפילו אי גרס רבא נראה לרשב"א דשפיר דייק דכי היכי דקטנה מצי מגרשה ולא חיישינן לפקדון ולשמא מסרה לה לצור ע"פ צלוחיתה

(r)

Answer #2 (Rashba): Even if the text says Rava, it is a proper inference. Just like one can divorce a minor, and we are not concerned for a deposit, or lest [her husband] handed it over to her to wrap on her bottle...

ה"נ שני יוסף בן שמעון מוציאין ולא חיישינן [לשמא מסר ליה לקנות] ולשמא מסר לו לצור על פי צלוחיתו

1.

Similarly, two "Yosef ben Shimon"s can present [a document and collect]. We are not concerned lest one handed it over to the other to acquire it, or lest he handed it over to him to wrap on his bottle...

דלגבות החוב הם יודעין דאין המסירה מועלת דאין אותיות נקנות במסירה.

2.

They know that Mesirah does not help to collect the debt, for Osiyos are not acquired through Mesirah.

3)

TOSFOS DH Osiyos Mili Ninhu u'Mili b'Mili Lo Mikni

תוספות ד"ה אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא מיקני

(SUMMARY: Tosfos explains why Mesiras ha'Shtar is called Mili.)

ואור"י דמסירת השטר קרוי מילי דקאמר ליה קני לך שטר זה דהיינו מילי בעלמא

(a)

Explanation (Ri): Handing over the document is called Mili (words), for he says to him "acquire this document", which is mere words;

אבל כשכותב שטר בשמו על השעבוד אין לך מעשה גדול מזה.

1.

However, when he writes a document in his name for the lien, this is the ultimate action.

4)

TOSFOS DH Chozer bi'Shtar v'Eino Chozer b'Sadeh

תוספות ד"ה חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה

(SUMMARY: Tosfos discusses when and why he may retract from the document.)

וא"ת כיון שאין מזיק לו כלום בין במתנה בין במכר נכתוב לו ממה נפשך שלא יוכל לכפור לו כיון דאין מפסיד בכתיבה אפילו במכר

(a)

Question: Since [writing the document] does not harm him at all, both regarding a sale and a gift , we should write for him in any case, so he cannot deny it, since he does not lose through the writing, even regarding a sale!

דליכא למימר שאינו רוצה שיטרוף ממשעבדי

1.

Suggestion: Perhaps [the seller] does not want [this buyer] to take from Meshubadim (property that the seller sold to others, if creditors will take what this buyer bought).

דאפילו בלא שטר גובה מנכסים משועבדים כדאמר בחזקת הבתים (לעיל דף מא:) המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים

2.

Rejection: Even without a document, he collects from Meshubadim, like it says above (41b) "one who sells his field in front of witnesses, [if it is taken from the buyer], he collects from Meshubadim.

וי"ל דמפסיד לפי שע"י שטר יצא קול שמכר או נתן ולא ילוו לו כל כך ברצון לפי שאין לו כל כך קרקעות

(b)

Answer #1: He loses, for through the document, there is publicity that he sold or gave, and people will not be so willing to lend to him, for he does not have so much land.

ואף על פי שהלוקח ודאי יכול לחזור בו דמצי אמר אדעתא דלא תכתוב לי שטרא לא זבני

1.

Implied question: Surely, the buyer can retract, for he can say "I did not buy with intent that you will not write a document for me!" (Why can the seller retract from writing it?)

מ"מ מוכר יכול לחזור בו בשטר ואם לא ירצה הלוקח ליקח בלא שטר יניח

2.

Answer: In any case, the seller can retract from the document. If the buyer does not want to buy without a document, he will abandon [the sale].

ורבינו תם מפרש דבשטר מתנה דוקא מיירי דלא ניחא ליה דליפוש שטרי עילויה דהעולם לא ידעו שהוא שטר מתנה

(c)

Answer #2 (R. Tam): We discuss only a gift document. [The giver] does not want that there are many documents against him, for people do not know that it is a gift document;

אלא יסברו שהוא שטר חוב או שטר מכר ושיעבד קרקעותיו ולא יקנו ברצון ממנו לפי שיראים שיטרפו מהן

1.

Rather, they think that it is a loan document or a sale document, and he put a lien on his land. People will not be so willing to buy from to him, for they fear lest [creditors] take from them;

אבל בשטר מכר אין יכול לחזור בו דמסתמא אדעתא דכתיב ליה שטרא זבין ליה

2.

However, he cannot retract from a sale document. Presumably, [the buyer] bought it with intent that [the seller] will write a document for him.

וקשה דלקמן בגט פשוט (דף קסח:) תניא (הגהה בגליון) מי שבא ואמר אבד שטר חובי אף על פי שאמרו עדים כתבנו וחתמנו ונתננו (כן הגירסא שם) אין כותבין ונותנין אפילו בלא אחריות

(d)

Question: Below (168b), a Beraisa teaches that if one comes and says "I lost my loan document", even though witnesses say that they wrote, signed, and gave to him the document, we do not write and give another document for him, even without Achrayus;

דחיישינן שמא פרע לו ורוצה לגבות שנית אבל בשטר מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו והשתא ליכא למיחש דלמא טריף והדר טריף

1.

We are concerned lest he paid him and he wants to collect a second time. However, a document of sale we write, but without Acharayus. Now, there is no concern lest he take [Meshubadim], and take again.

ומשום אפושי שטרא לא חיישינן שמא לא ידעו העולם ששתי פעמים נכתב על שדה אחת ויסברו שמכר שדה אחרת או שהוא שטר חוב.

2.

We are not concerned for additional documents, lest people not know that it was written twice on one field and they will think that he sold another field, or that it is a loan document.

77b----------------------------------------77b

5)

TOSFOS DH Nikneh ha'Shtar b'Chol Makom she'Hu

תוספות ד"ה נקנה השטר בכל מקום שהוא

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference that Mili are acquired through Mili.)

ואם תאמר והכי מוכח מהכא דמילי במילי מיקנו הא הכא לא קנו שעבוד השטר

(a)

Question: How is it proven from here that Mili are acquired through Mili? Here, [his words] did not acquire the lien of the document;

דבלאו הכי שעבד נכסיו דמוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואין מועיל אלא לקנות שטר עצמו

1.

Even without [the document], he put a lien on his property, for one who sells his field in front of witnesses, [if it is taken from the buyer,] he collects from Meshubadim. [His words] help only to acquire the document itself!

וי"ל דמשמע ליה בכל ענין בין החזיק בעדים בין בלא עדים שלא נשתעבדו נכסיו ובכל ענין קתני נקנה השטר בכל מקום שהוא

(b)

Answer: It connotes to him in every case, whether he was Machazik in front of witnesses or not in front of witnesses, in which case there is no lien on his property. In every case it teaches that the document is acquired, wherever it is.

אבל אכתי קשה דהיכי מוכח מהכא דמיקנו מילי במילי דהכא לא חזינן דמיקנו אלא לענין שטר מכר הכתוב בשם מוכר ללוקח

(c)

Question: Still, how is it proven from here that Mili are acquired through Mili? Here, we find that [words] acquire a sale document written in the name of the seller to the buyer;

ובההיא ודאי מהניא מסירה בלא כתיבה לכולי עלמא

1.

Surely, in such a case Mesirah helps without writing, according to everyone!

אבל מוכר או נותן שטר שיש לו על אחרים לעולם לא מקנו במילי במסירה לחודה עד שיכתוב

2.

However, one who sells or gives a [loan] document that he has against others, [perhaps] it is not acquired through Mili, i.e. through mere Mesirah, until he writes!

ונראה לפרש דהכי פריך והא אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא דאפ"ה מקני בלא מסירה לקנות שעבוד שטר הכתוב בשמו

(d)

Answer: We ask as follows. Agav (acquiring Metaltelim along with land) is Mili, and it is an inferior Kinyan, and even so, it acquires without Mesirah, to acquire the lien in a document written in his name;

א"כ אפילו בשטר שאינו כתוב בשמו תועיל מסירה בלא כתיבה כיון דשעבוד כל כך קל לקנות

1.

If so, even a document not written in his name, Mesirah should help without writing, since a lien is so easy to acquire!

ומשני אגב שאני דאין אגב קנין גרוע דאלים קנין אגב כמסירה גמורה דהא אפי' דבר דאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע וחשיב כמסירה ומשיכה והגבהה

(e)

Explanation #1: We answer that Agav is different. Agav is not an inferior Kinyan. Agav is powerful like a total Mesirah, for even something not acquired through Chalipin is acquired Agav land. It is considered like Mesirah, Meshichah and Hagbahah.

ורבינו שמואל מפרש דהשתא לא אסיק אדעתיה קנין אגב וס"ד דקני במה שנתרצה לו

(f)

Explanation #2 (Rashbam): Now, we did not think about Kinyan Agav. One might have thought that he acquired through [the seller's] consent to him.

וקשה דא"כ אמאי איצטריך למימר כיון שהחזיק בקרקע נקנה כו' כיון שאינו קונה ע"י כך

(g)

Question: If so, why did we need to say "since he was Machazik in the land, he acquired [the document], since he does not acquire through this (Agav)?

וי"ל דס"ד דלא נתרצה לו עד שיחזיק ומ"מ מילי נינהו כיון דקני ע"י מה שנתרצה.

(h)

Answer: One might have thought that he did not consent until he was Machazik, but in any case it is Mili, since he acquired through consent.

6)

TOSFOS DH Rav Papa Havu Lei Treisar Alfei Zuzei

תוספות ד"ה רב פפא הוו ליה תריסר אלפי זוזי

(SUMMARY: Tosfos concludes that Harsha'ah works due to an enactment.)

לפי ספרים דגרסי בהגוזל (ב"ק דף קד: ושם) דהוה מסיק קשה דהיכי קנינהו ניהליה

(a)

Question #1: According to texts in Bava Kama (104b) that say that he was owed [a debt], this is difficult. How was he Makneh to [Rav Shmuel]?

ואנן נמי היכי כתבינן הרשאה אמלוה הא אמר בפ' מי שמת (לקמן דף קנב.) מתנת שכיב מרע שכתב בה קנין ארכבה אתרי ריכשי כו'

(b)

Question #2: Also, how do we write a Harsha'ah (power of attorney) for a loan? It says below (152a) that a Matanas Shechiv Mera in which a Kinyan is written, [the giver] gave [the recipient] two powers...

הרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני

1.

It is like Matanas Shechiv Mera, that if he said "my loan (that is owed to me) is to Ploni", Ploni gets his loan.

משמע דבריא לא מצי למיקני הלואה אפי' בקנין דהתם בקנין איירי

2.

Inference: A Bari (healthy person) cannot be Makneh a loan, even through a Kinyan, for there we discuss with a Kinyan!

וליכא למימר דהתם מיירי בהלואת מטבע שאינו נקנה בחליפין

3.

Suggestion: There we discuss a loan of coins, which is not acquired through Chalipin.

דא"כ בחנם נקט הלואה דהוה ליה למימר מטבעותי לפלוני

4.

Rejection: If so, there was no need to mention a loan! He should have said "my coins are to Ploni"!

ועוד דאמרי' התם (דף קמח.) למימרא דסבר רב נחמן מילתא דאיתא בבריא איתא בשכיב מרע דליתא כו'

5.

Rejection #2: Also, it says below (148a) "this implies that Rav Nachman holds that a matter that applies to a Bari applies to a Shechiv Mera. What does not apply [to a Bari...]"

והאמר רב נחמן שכיב מרע שאמר הלואתי לפלוני כו'

i.

Citation (cont) Question: Rav Nachman said that if a Shechiv Mera said "my loan is to Ploni" [Ploni gets his loan]!

ומשני הואיל ויורש יורשה

ii.

Answer #1: Since an heir inherits [a loan that was owed to the deceased, also a Shechiv Mera can be Makneh it].

אי נמי במעמד שלשתן

iii.

Answer #2: [Even a Bari can be Makneh it] through Ma'amad Sheloshtan.

הוה ליה למימר דאיתא בבריא אפילו בהלואה דמטבע אגב קרקע

iv.

Summation of Rejection #2: The Gemara should have said that it applies to a Bari even regarding [being Makneh] a loan of coins Agav land!

ואור"ת דתקנת חכמים היא לענין הרשאה שיוכל לעשות שליח אפילו בהרשאת מלוה אף על גב דאין יכול להקנותה.

(c)

Answer (R. Tam): It is an enactment mid'Rabanan regarding Harsha'ah, to enable one to make a Shali'ach even for a Harsha'ah of a loan, even though one cannot be Makneh it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF