1)

TOSFOS DH Chutz mi'Charuv Ploni Oso Lo Kani

תוספות ד"ה חוץ מחרוב פלוני אותו לא קני

(SUMMARY: Tosfos discusses when the text refers to that specific tree.)

לא גרסי' אותו חרוב דהא מסיק דשאר חרובין נמי לא קנה

(a)

Version #1: The text does not say "he does not acquire that carob tree", for we conclude that also the other carob trees he does not acquire!

ומיהו לפי הספרים דגרסי בתר הכי אלא לדמי ה"נ לדמי גרסי' ליה שפיר ודמי חרוב לא קנה בקרקע.

(b)

Version #2: However, according to texts that say below "rather, for money. Also here, for money!", the text can say so. He did not acquire the value of that carob tree in the land (i.e. the seller sold the entire field, except for a patch worth as much as that tree).

2)

TOSFOS DH Oh Dilma Matzi Amar Lei Shetarcha b'Yadi Mai Ba'i

תוספות ד"ה או דלמא מצי א"ל שטרך בידי מאי בעי

(SUMMARY: Tosfos proves that we could say so according to both opinions in Kesuvos.)

אפילו למ"ד (כתובות יט.) מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו ומהימן לוה לומר דפרוע הוא ולא אמר א"כ שטרך בידי מאי בעי

(a)

Implied suggestion: According to the opinion (Kesuvos 19a) that [even] if [the borrower] admits that he wrote (authorized) a document, [the lender] must validate it, and [if he does not, the borrower] is believed to say that it was paid, and [the lender] cannot say "[if so,] why do I [still] have your document" [also here, we do not say so]!

התם משום דזימנין אפשיטי דספרא זייר ליה דעל הלוה ליתן שכר כתיבת השטר ופעמים כשאין לו ללוה נותן המלוה בשבילו

(b)

Rejection #1: There, sometimes [the borrower] leaves the document with [the lender even after paying the loan] until [the borrower] will pay the scribe's fee, for the borrower must pay for the writing of the document, and sometimes the borrower does not have money to pay the fee, and he gives to him [the document] for [security, until he pays] it;

אבל הכא אין על הנפקד ליתן שכר

1.

However, here, the Shomer need not pay a fee. (All could agree that the depositor can claim "why do I have your document?!")

ועוד דהתם לוה מאמין למלוה להניח שטר בידו משום דכתיב ביה תומת ישרים תנחם כדאמרי' בהמפקיד (ב"מ דף לה.)

(c)

Rejection #2: There, the borrower trusts the lender to leave the document with him, for it says "Tumas Yesharim Tanchem" (he prospers because he is straight), like we say in Bava Metzi'a (35a);

אבל הנפקד אינו מאמין את המפקיד ולעולם אינו מחזיר את הפקדון עד שיחזיר לו השטר

1.

However, the Shomer does not trust the depositor. He would never return the deposit until [the depositor] returns the document to him.

ועוד דאין מדקדק כל כך לוה אחר המלוה לפי שעשה לו טובה.

(d)

Rejection #3: The borrower is not so meticulous about the lender (not to pay unless he will get back the document immediately), since the lender did a favor for him.

3)

TOSFOS DH v'Leima Lei Shetarcha b'Yadi Mai Ba'i

תוספות ד"ה ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

לאו משום דליהוי מיגו במקום עדים קפריך

(a)

Suggestion: We ask that the Migo (since he would be believed to claim 'it was lost through Ones', he is believed to say 'I returned it') [is invalid, for the document proves that he did not return it. It is considered as if] there are witnesses against it.

דא"כ מאי משני וליטעמיך כי א"ל נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך בידי מאי בעי

(b)

Rejection: If so, what was the answer "according to you, when he says 'it was lost through Ones', can [the depositor] say 'why do I have your document?!'"

הא כי אמר נאנסו לא מוכחא מילתא דלאו קושטא קאמר דאע"פ שהשטר בידו יכול להיות שנאנסו

1.

When he says that Ones occurred, it is not proven that this is not true. Even though [the depositor] has the document, it can be that Ones occurred!

אלא אור"י דס"ד דמקשה דהא דקאמר דנאמן נאמן לגמרי קאמר אפי' בלא שבועה

(c)

Explanation (Ri): Rather, the Makshan thought that this that [Rav Chisda] said that he is believed, he means that he is totally believed, even without a Shevu'ah;

ולכך היה סבור דבלאו מיגו דנאנסו מצי למימר החזרתי לך דאי ע"י מיגו דנאנסו אמאי נאמן בלא שבועה

1.

Therefore, [the Makshan] thought that without the Migo of Ones, [the Shomer] can say 'I returned it.' If [he is believed] through the Migo of Ones, why is he believed without a Shevu'ah?!

ולהכי פריך ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי

i.

This is why he asked "he should say to him 'why do I have your document'?!"

ומשני דמטעם מיגו נאמן ופריך כי אמר נאנסו לאו שבועה בעי.

2.

[Rav Chisda] answered he is believed due to the Migo. [Rav Amram] asked "when he says that Ones occurred, he need to swear!"

70b----------------------------------------70b

4)

TOSFOS DH Sof Sof Ki Amar Lei Ne'ensu Lav Shevu'ah Ba'i

תוספות ד"ה סוף סוף כי א"ל נאנסו לאו שבועה בעי

(SUMMARY: Tosfos explains that according to R. Tam, this is a Shevu'ah mid'Rabanan.)

תימה למאי דמפרש ר"ת בהגוזל קמא (ב"ק דף קו. ושם) בשמעתא דהטוען טענת גנב בפקדון דלא מיחייב שבועת שומרין אלא היכא דאיכא הודאה במקצת

(a)

Question: In Bava Kama (106a), in the Sugya of a Shomer who claims that the deposit was stolen, R. Tam explained that he must take Shevu'as ha'Shomerim only when there was partial admission.

היכי קאמר לאו שבועה בעי אין ה"נ דלא מיחייב שבועה דאורייתא

1.

[If so,] why does it say here that he would need to swear? Indeed, he need not swear mid'Oraisa [for he does not admit at all]!

ואין לומר לאו שבועה בעי שבועת היסת קאמר

2.

Suggestion: [Rav Amram] means that he would need Shevu'as Heses (mid'Rabanan).

דהיכי תיסק אדעתיה דרב עמרם דנאמן דקאמר רב חסדא ליפטר אפילו משבועת היסת

3.

Rejection #1: How could Rav Amram think that Rav Chisda meant that he is exempt even from Shevu'as Heses? (We hold that one can force someone to swear Heses to refute any claim!)

ועוד דאמר בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מה:) גבי רמי בר חמא ורבא מכלל דתרוייהו סברי המפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים בשטר צריך להחזיר לו בשטר

4.

Rejection #2: It says in Shevuos (45b) that both Rami bar Chama and Rava hold that one who deposits in front of witnesses, [the Shomer] need not return in front of witnesses. If he deposits [and takes] a document, [the Shomer] must take back the document when he returns [or return in front of witnesses];

וצריך לפרש וצריך להחזיר לו בשטר אם אין רוצה לישבע אבל בשבועה נאמן כי היכי דלא תיקשי דרבא אדרבא

5.

We must explain that he must take back the document when he returns if he does not want to swear, but he is believed through a Shevu'ah. [We must say so] to avoid a contradiction in Rava;

דרבא אמר לקמן דמהימן לומר החזרתי לך במיגו דנאנסו דקאמר רבא הלכתא דנשבע וגובה מחצה

i.

Rava says below that he is believed to say "I returned to you", Migo he could say that Ones occurred, for Rava said [regarding Shtar Kinyan Sudar, which is half a loan and half an investment] the Halachah is, [the investor] swears and collects half.

ואי בשבועת היסת איירי היכי קאמר בעדים א"צ להחזיר לו בעדים ומהימן לומר החזרתיו לך בלא שבועה הא לעולם בעי שבועת היסת

ii.

If he discusses Shevu'as Heses, how can he say that one who deposits in front of witnesses, [the Shomer] need not return in front of witnesses, and he is believed to say "I returned to you" without a Shevu'ah? Shevu'as Heses is always required [to refute a Vadai claim]!

ואומר ר"ת דהך שבועה דהכא מדרבנן ונתקנה קודם שבועת היסת

(b)

Answer (R. Tam): The Shevu'ah here is mid'Rabanan, and it was enacted before Shevu'as Heses;

כמו ההיא דהכותב (כתובות דף פז:) דהפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דקאמר התם דהויא שבועה דרבנן.

1.

Source: This is like in Kesuvos (87b), one who admits that her Kesuvah was partially paid, or if one witness testifies that it was paid [she must swear to collect what she says she is owed]. It says there that it is a Shevu'ah mid'Rabanan.

5)

TOSFOS DH Man d'Amar Nishba v'Notel v'Goveh Kulo Leis Lei d'Rav Chisda

תוספות ד"ה מ"ד נשבע וגובה כולו לית ליה דרב חסדא

(SUMMARY: Tosfos explains the reasons for the two opinions.)

וא"ת אכתי אמאי גובה כולו דניטעון ליתמי נאנסו

(a)

Question: Still, why does he collect all of it? We should claim for the orphans that Ones occurred!

וי"ל דמלתא דלא שכיח היא לא טענינן ליתמי דנאנסו קלא אית ליה ואע"ג דאבוהון הוי מהימן לומר שנאנסו מיהו לא טענינן להו

(b)

Answer: Something that is not common we do not claim for orphans. Ones has publicity. (Since there is no Kol, it is unlikely that Ones occurred.) Even though their father would have been believed to say that Ones occurred, we do not claim it for them.

ומאן דאמר נשבע וגובה מחצה סבר דלא מצי אמר ליה שטרך בידי מאי בעי וטענינן להו החזרתיו לך

(c)

Explanation: The one who says that he swears and collects half holds that he cannot say "why do I have your document?!", and we claim for [the orphans that their father could have said] "I returned it to you";

אף על גב דלא טענינן להו נאנסו כיון דאבוהון היה מהימן בטענה זו מיגו דאי בעי אמר נאנסו

1.

Even though we do not claim for them Ones, since their father would have been believed through this claim, Migo he could have said that Ones occurred.

ואין להקשות לרבי אבא דאית ליה מתוך שאינו יכול לישבע משלם אמאי פטרינן להו הא מחויבין הן שבועה ואין יכולין לישבע

(d)

Question: According to R. Aba, who holds that since he cannot swear, he must pay, why do we exempt them? They are obligated to swear, and they cannot swear!

דלגבי יורשין לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם כדדרשינן בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מז. ושם) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין

(e)

Answer: Regarding orphans, we do not say 'since he cannot swear, he must pay', like we expound in Shevuos (47a) "Shevu'as Hash-m Tihyeh Bein Sheneihem", and not between the heirs.

ואם תאמר לרב ושמואל דקאמרי התם אין אדם מוריש שבועה לבניו פי' אין אדם מוריש ממון שיש בו שבועה לבניו אמאי פטורין מלשלם

(f)

Question: According to Rav and Shmuel, who [expound the verse differently, and] say there that one cannot bequeath a Shevu'ah to his sons, i.e. one cannot bequeath to his sons money that he must swear about it [to collect it], why are they exempt from paying?

וי"ל דהא דאין אדם מוריש היינו דאין נזקקין לא לשבועה ולא לפרעון כדפירש הקונט' התם ואם באין לגבות בשטר אין גובין

(g)

Answer: "One cannot bequeath" means that we do not force [the defendant] to swear, and not to pay, like Rashi explained there, and if they come to collect through a document, they do not collect;

אבל אם מוחזקין הן ובאין לגבות מהן כי הכא אין מוציאין מהן ופטורין

1.

However, if [the orphans] are Muchzakim, and [others] come to collect from them, like here, we do not take from them, and they are exempt.

וכן מוכח בהדיא בפ' כל הנשבעין (שם דף מח:) דמשני הא מני ב"ש היא דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי

(h)

Proof: This is proven in Shevuos (48b). We answer "this is like Beis Shamai, who say that a document destined to be collected, it is as if it was collected";

אלמא בדבר הגבוי אדם מוריש שבועה לבניו.

1.

Inference: Regarding something collected, one bequeaths a Shevu'ah to his sons.

6)

TOSFOS DH Nishba v'Goveh Mechetzah

תוספות ד"ה נשבע וגובה מחצה

(SUMMARY: Tosfos explains the text of the Shevu'ah.)

נראה דאינו נשבע על הכל דלמה ישבע בחנם כיון דאין משלמין לו אלא החצי

(a)

Assertion: He does not swear about everything. Why should he swear needlessly, since they pay to him only half?

הלכך ישבע שבועה שיש לי בידם ואין לי בידם פחות מחצי דלא ליהוי מרע ליה לדיבוריה כי ההיא דשנים אוחזין בטלית (ב"מ דף ה:).

1.

Therefore, he swears "they owe me, and they do not owe to me less than half." [He does not say "they owe me half"], lest he contradict his words (he said that they owe it all), like the case of two holding a Talis (Bava Metzi'a 5b).

7)

TOSFOS DH d'Im Isa d'Para Meimar Havah Amar

תוספות ד"ה דאם איתא דפרע מימר הוה אמר

(SUMMARY: Tosfos explains that we say so only when there is a document.)

דוקא הכא שיש שטר על בניו היה לו להודיעם דפרוע הוא

(a)

Limitation: Only when there is a document against his sons he should have informed them that it is paid;

אבל מלוה על פה אמרינן דאין גובה מן היורשין ואפילו הניח קרקעות ואפי' מגדולים אלא כשהודה ומת א"נ דשמתוהו ומית בשמתא

1.

However, a Milveh Al Peh (a loan without a document), we say that he does not collect from orphans, even if their father left land, and even from adult orphans, unless [their father] admitted [that he still owes] and died [immediately], or they excommunicated him [for not paying] and he died in Niduy.

דהתם לא אמרינן אם איתא דפרע מימר הוה אמר דאין לו להודיעו כל מה שלוה ופרע כל ימי חייו אלא דוקא הכא שיש שטר כדפרישית.

2.

There (a Milveh Al Peh), we do not say that if it is true that he paid, he would have told them. He need not inform them everything that he borrowed and paid his entire life, only here, when there is a document, like I explained.

8)

TOSFOS DH Amar Rava Hilchesa Nishba v'Goveh Mechetzah

תוספות ד"ה אמר רבא הלכתא נשבע וגובה מחצה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with what Rava said in Shevuos.)

ומה שקשה דרבא אדרבא בשבועות

(a)

Implied question: Rava contradicts what he said in Shevuos (45b, that if one deposits with a document, the Shomer must take back the document or return in front of witnesses. Here he rules that the investor does not collect the half that is a deposit, for the Shomer is believed to say "I returned to you", Migo he could say that Ones occurred!)

פירשתי לעיל

(b)

Answer #1: I explained above (DH Sof. He must take back the document if he does not want to swear, but he is believed through a Shevu'ah.)

וריב"ם מפרש דלא קשיא מידי דהכי איתא התם א"ל רבא מאי מעלייתא א"כ שבועת שומרין דחייב רחמנא היכי משכחת לה מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם יכול לומר נאנסו

(c)

Answer #2 (Rivam): This is not difficult at all. There, [Shmuel taught that if there are no witnesses who know that a worker was hired, the employer is believed, Migo he could say that he never hired him]. Rava said "why do you call this a great teaching? If so (such a Migo is believed), when did the Torah obligate Shomrim to swear?! Since a Shomer could say that he never received the deposit, he is believed to say that it was lost through Ones!

דאפקיד ליה בעדים דאפקיד ליה בעדים נמי מתוך שיכול לומר החזרתי לך יכול לומר נאנסו

1.

[Rami bar Chama answered that the case is], witnesses saw the Shomer receive the deposit. [Rava asked that] also with witnesses, Migo that the Shomer could say "I returned it to you", he is believed to say that it was lost through Ones!

דאפקיד ליה בשטר פירוש כיון דאפקיד ליה בשטר איכא שבועה בנאנסו דאז אין לומר מתוך שיכול לומר החזרתיו לך והיה נאמן בלא שבועה

2.

[Rami bar Chama answered that] the case is, the depositor took a document. I.e. since he deposited with a document, there is a Shevu'ah about Ones. Then we do not say that since the Shomer would not be believed to say "I returned it to you", and he would be believed without a Shevu'ah...

דהא המפקיד אצל חבירו בשטר צריך להחזיר לו בעדים

i.

This is because if one deposited with a document, the Shomer must return it in front of witnesses.

ומן הדין אפילו בשבועה לא היה נאמן אי לאו משום דמהימן במיגו דנאנסו בשבועה

ii.

According to letter of the law, even with a Shevu'ah, [the Shomer] would not be believed, if not that he is believed through a Migo of Ones, with a Shevu'ah.

והשתא אין להקשות כלום משם.

3.

Now, there is no difficulty from there at all. (Rava holds that always, if there is no document, the Shomer is believed to say "I returned it" without a Shevu'ah. If there is a document, the Shomer is believed to swear "I returned it", Migo he could swear that Ones occurred.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF