1) TOSFOS DH Ela me’Atah Echad Omer Achlah Rishonah Shelishis v’Chulei (cont.)

תוספות ד”ה אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית כו’ (המשך)

ומשני דהכא לא מכחשי אהדדי דבין חיטי ושערי לא דייקי אינשי

(a) Explanation: [Rav Yehudah] answers that here, they do not contradict each other. People are not precise to distinguish between wheat and barley.

אע”ג דדייקי בין מנה שחור למנה לבן בזה בורר (סנהדרין דף ל:)

(b) Implied question: People are precise to distinguish between a black Maneh (coins, i.e. they are old) and a white Maneh (Sanhedrin 30b)!

התם צריכי למידק שחייב לשלם אותו מנה שלוה

(c) Answer: There, they must be precise, for he must pay back the same Maneh that he borrowed;

אבל הכא לא דייקי דבכל ענין שיאכלנה חטין או שעורים הויא חזקה

1. Here, people are not precise. Whatever he consumed, whether wheat or barley, is a Chazakah.

ומיהו זה אומר אכלה חטין וזה קטנית עדותן בטלה דאפי’ בלא דקדוק אין אדם טועה בין חטין לקטנית.

(d) Distinction: However, if one says that he consumed wheat, and one says legumes, the testimony is Batel. Even without precision, one does not err between wheat and legumes.

2) TOSFOS DH Hacha Nafik Nachi Riv’a d’Mamona a’Fuma d’Chad

תוספות ד”ה הכא נפיק נכי רבעא [דממונא] אפומא דחד

(SUMMARY: Tosfos points out that there is a solution.)

ואע”ג דיש תקנה כדאמרינן בפרק ב’ דכתובות (דף כא. ושם)

(a) Implied question: There is a solution, like we say in Kesuvos (21a)!

דאם מת אחד מן החתומין ואין שנים מן השוק להעיד עליו לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי לבי דינא ומחזקי ליה כו’ הכי נמי הכא

1. Citation (21a): If one of the witnesses who signed died, and there are not two in the market [who recognize his signature] to testify about him, [the live witness] writes his signature on earthenware, and gives it to Beis Din, and establishes his signature [so we do not need him to testify about his own signature, and he can testify about the dead witness]. We can do similarly here!

אלא דרבינא בעי למימר דבלאו הכי יכול אחיו להעיד והוה מדמה למתני’.

(b) Answer: Ravina only comes to say that without this, his brother can testify. He compared this to our Mishnah.

57b----------------------------------------57b

3) TOSFOS DH b’Shutafin Askinan div’Ha’amadah Kedi Lo Kapdei

תוספות ד”ה בשותפין עסקינן דבהעמדה כדי לא קפדי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that partners cannot make a Chazakah.)

תימה דאמר הכא דהיכא דקפדי קני

(a) Question: Here it says that when they are adamant, he acquires;

והאמר לעיל (דף מב:) דשותפין אין מחזיקין זה על זה דפעמים מניח האחד להשתמש לחברו ג’ שנים ואח”כ ישתמש הוא

1. Above (42b) it says that partners cannot make a Chazakah against each other, for sometimes one allows his friend to use it for three years, and afterwards he will use it!

י”ל הא דנחית לפלגא והא דנחית לכולא להאי גיסא או להאי גיסא כדאמר לעיל

(b) Answer #1: We distinguish a Chazakah in half the property from a Chazakah in the entire property. We can explain this either way (which works, and which does not work), like it says above (42b. Only a Chazakah in the entire property is valid, for one would not let his partner to use the entire field for three straight years, but it is normal for each partner to use the same half for several years, and then they switch. Or, only a Chazakah in half the property is valid, for had they not divided, and they wanted to share the fruits every year, they would work the entire field together. However, it is normal for a partner to let the other use the entire field for three years, and then he will get it for three years.)

ועוד נראה דיש לחלק בין שדה לחצר דהכא מיירי שבתים אלו פתוחין לחצר זה דכיון שהוא יוצא ונכנס דרך חצר זה היכא דקפדי אין מניח לו לעשות אי לאו דזבנה מיניה.

(c) Answer #2: We can distinguish between a field and a Chatzer. Here we discuss when houses open to this Chatzer. Since he exits and enters through this Chatzer, when they are adamant, he would not let the other do [these matters], if he did not sell to him.

4) TOSFOS DH Asur Likanes b’Chatzer

תוספות ד”ה אסור ליכנס בחצר

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if the field has no Din Chalukah.)

בגמ’ מוקי לה בין בחצר שיש בה דין חלוקה בין אין בה

(a) Explanation: The Gemara establishes this to discuss whether the Chatzer had Din Chalukah (one can force his partner to divide it), or has no Din Chalukah.

ואע”ג דבאין בה דין חלוקה אין יכול למחות בו מליכנס בחצר

(b) Implied question: When it has no Din Chalukah, he cannot protest against his friend entering the Chatzer!

מ”מ יכול לאסור עליו מידי דהוה אמשכיר בית לחברו

(c) Answer: In any case, he can forbid him, just like one who rents his house to his friend;

שיכול המשכיר להקדישו כדאמר בפ’ האומר משקלי עלי (ערכין דף כא. ושם) אע”פ שאין יכול למחות בידו של שוכר מליכנס בו

1. The landlord can be Makdish it, like it says in Erchin (21a), even though he cannot protest against the tenant from entering it.

ומיהו היא גופא תימה דמ”ש מבעל חוב דאם הקדיש שדהו דאתי בעל חוב ושקיל (שם כג:)

(d) Question: Why is this different than a borrower? If he was Makdish his field (that his creditor has a lien on), the creditor comes and takes it (Erchin 23b. According to letter of the law, it is not Hekdesh at all);

אלא משום דרבי אבהו שלא יאמרו הקדש יוצא לחולין בלא פדיון מוסיף דינר

1. However, due to R. Avahu’s concern, lest people say that Hekdesh becomes Chulin without redemption, he must add a Dinar [to the loan and give it to Hekdesh, so it will seem that there was a Pidyon].

וי”ל דשאני בע”ח שגוף הקרקע יוצא מתחת יד מקדיש

(e) Answer: A creditor is different, for the land itself leaves the hand of the one who was Makdish it;

אבל התם אין גוף הקרקע יוצא מתחת יד משכיר לעולם.

1. However, there the land itself never leaves the hand of the landlord.

5) TOSFOS DH Ravina Amar l’Olam Lo Kapdei

תוספות ד”ה רבינא אמר לעולם לא קפדי

(SUMMARY: Tosfos discusses when people are adamant about Derisas ha’Regel.)

משמע הכא דלכולי (הגהת הב”ח) עלמא קפדי אינשי אדריסת הרגל דאפי’ רבינא לא קאמר אלא בשותפין

(a) Inference: Here it connotes that all agree that people are adamant about Derisas ha’Regel (walking through property). Even Ravina said only [that they are not adamant] regarding partners.

ותימה דתנן בפ”ק דמגילה (דף ח. ושם ד”ה דריסת) אין בין המודר הנאה מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש

(b) Question: A Mishnah (Megilah 8a) says that the only differences between one who is Mudar Hana’ah from his friend, and one who is Mudar Ma’achal (food) from his friend’s [property], is Derisas ha’Regel, and Kelim not used for food;

ופריך בגמ’ דריסת הרגל הא לא קפדי

1. The Gemara asks that people are not adamant about Drisas ha’Regel!

ומפרש ר”ת דהתם משמע ליה לגמרא דמתני’ איירי בבקעה דלא קפדי

(c) Answer (R. Tam): There it connotes to the Gemara that our Mishnah discusses a valley, in which people are not adamant;

דאי בחצר דקפדי אפילו מודר הימנו מאכל אסור דכיון דקפדי א”כ כיוצא בו משכירים

1. If it were in a Chatzer, it is forbidden even if he is Mudar Hana’ah. Since people are adamant, such matters are rented!

ותנן בפרק אין בין המודר (נדרים דף לג.) דכיוצא בו משכירים אסור אפילו כלים שאין עושין בהן אוכל נפש

i. Citation (Nedarim 33a – Mishnah): If such matters are rented, it is forbidden, even Kelim not used for food. (If he lends them for free, the Mudar could buy food with the money he saved.)

ולהכי פריך כיון דעל כרחך איירי בדריסת הרגל בבקעה דלא קפדי אם כן אפילו מודר הימנו הנאה אמאי אסור

2. Therefore, we ask that since you are forced to say that we discuss Derisas ha’Regel in a valley, which people are not adamant about, if so even if he is Mudar Hana’ah, why is it forbidden?

והוא הדין דהוי מצי למיפרך כלים הא לא קפדי.

(d) Observation: Similarly, we could have asked about Kelim (why they are forbidden). People are not adamant [about them]!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF