1)

TOSFOS DH Aval Pisla Lo

תוספות ד"ה אבל פיסלא לא

(SUMMARY: Tosfos explains why it does not divide, even though it is a Karmelis.)

הקשה ריב"א והלא פיסלא היא כרמלית דבהזורק (גיטין דף עז: ושם ד"ה פליג) מפרש דפיסלא דהוי גבי גט רשות לעצמה כגון דלא גבוהה י'

(a)

Question (Riva): A Pisla [block of wood] is a Karmelis, for in Gitin (77b) it explains that regarding Get, Pisla is its own Reshus, e.g. it is not 10 Tefachim tall;

א"כ משמע דגבוהה ג' ומסתמא איירי ברחבה ארבעה דלא אשכחן רשות בפני עצמו שהוא חשיב בפחות מארבעה

1.

Inference: It is at least three Tefachim tall (if not, it is Batel to the ground). Presumably, it is four [by four Tefachim] wide, for we do not find something considered to be an independent Reshus less than four;

ועמוד גבוה ג' ורחב ד' ברה"ר הוי כרמלית וא"כ אמאי קאמר אבל פיסלא לא

2.

A pillar three tall and four wide in Reshus ha'Rabim is a Karmelis. If so, why does it say "but not a Pisla"?

וי"ל דמ"מ הואיל וקטן הוא כל כך ומטלטל לא חשיבא לאביי להפסיק בין ב' רשויות ככרמלית (הגהת מהרש"ל, רש"ש) .

(b)

Answer: In any case, since it is so small, and it can be moved, Abaye holds that it is not important to divide between two Reshuyos, like a Karmelis.

2)

TOSFOS DH Ein Sham Lo Metzar v'Chulei

תוספות ד"ה אין שם לא מצר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to Tum'ah.)

אטומאה קאי כדמוכח בהדיא בתוספתא דטהרות (פ"ז)

(a)

Explanation: This refers to Tum'ah, like is proven explicitly in the Tosefta in Taharos (7:7);

דקתני הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלוני אמרו לפני רבי אליעזר הרי היא של יחיד (הגהת הרש"ש)

1.

It teaches that one who enters a valley in winter, and there is Tum'ah in a particular field, they said in front of R. Eliezer "it is of an individual!"

פירש ר' מרינוס משמו כל שיש לה שם בפני עצמה כו'

2.

R. Merinus explained in his (R. Eliezer's) name, anything that has its own name [is a separate Reshus. If it is possible that he did not enter the Reshus with the Tum'ah, this is Safek entrance.]

ולא כפ"ה דפירש משמו דקאמר רבי מרינוס היינו משמו של רבי יוחנן.

3.

This is unlike the Rashbam, who explained that R. Merinus explained in the name of R. Yochanan (who discussed what interrupts property of a convert - 55a).

3)

TOSFOS DH ha'Omdos Al ha'Gevulim

תוספות ד"ה העומדות על הגבולים

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to the borders of the Shevatim.)

אין לפרש על הגבולים של א"י

(a)

Suggestion: This refers to the borders of Eretz Yisrael.

דכמה עיירות חשיב שהם באמצע א"י אלא בגבולים דכל שבט ושבט וכו'.

(b)

Rejection: It lists several cities in the middle of Eretz Yisrael! Rather, it is the borders of each Shevet.

4)

TOSFOS DH Kol she'Har'ehu v'Chulei

תוספות ד"ה כל שהראהו כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have given a better source for the borders.)

טפי הוה ליה למינקט מה שתיחם באלה מסעי שמונה עיירות של המצר ושם מפורש היטב תחום של ארץ ישראל.

(a)

Observation: It would have been better to mention the borders given in Parshas Mas'ei, which lists cities on the border. There, the borders of Eretz Yisrael are explained well.

5)

TOSFOS DH Chayav b'Ma'aser

תוספות ד"ה חייב במעשר

(SUMMARY: Tosfos infers that this refers to everything that Olei Mitzrayim conquered.)

וא"ת וכללא הוא והלא הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל ולא נתחייבו במעשר אע"פ שהראם למשה

(a)

Question: This is not accurate! Olei (those who ascended to Eretz Yisrael from) Mitzrayim conquered many cities, and Olei Bavel did not conquer them, and they did not become obligated in Ma'aser (in Bayis Sheni, and onwards), even though [Hash-m] showed them to Moshe!

וי"ל דקסבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

(b)

Answer: He holds that the first Kedushah was for its time, and for the future (forever).

והשתא ניחא שלא תקשי כל לאתויי מאי דאתא לאתויי כרכים שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל.

(c)

Support: Now, it is not difficult 'what does "all" come to include?' It includes cities that Olei Mitzrayim conquered, and Olei Bavel did not conquer them.

6)

TOSFOS DH Le'afukei Mai

תוספות ד"ה לאפוקי מאי

(SUMMARY: Tosfos explains why we assume that something is excluded.)

תימה מאי קאמר לאפוקי מאי והא כל קאמר דמשמע לאתויי

(a)

Question: What does he ask "what does this exclude?" He said all! (Nothing is excluded.)

וי"ל דמה שהראהו (הגהת הב"ח) דייק דמשמע לאפוקי

(b)

Answer: He infers from "what He showed him." It connotes that it comes to exclude.

וא"ת ולימא לאפוקי חו"ל

(c)

Question: He should say that it excludes Chutz la'Aretz!

וי"ל דאין זה חידוש ולכך אמר לאפוקי קיני וקניזי וקדמוני אף על גב דמא"י הם.

(d)

Answer: This is no Chidush. Therefore, he says that it excludes [the lands of] Kini, Kenii and Kadmoni, even though they are from [what will later be part of] Eretz Yisrael.

7)

TOSFOS DH Har Se'ir Amon u'Mo'av

תוספות ד"ה הר שעיר עמון ומואב

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that Ma'aser applies in Amon and Mo'av.)

תימה דמשמע דעמון ומואב לא כבשום עולי מצרים

(a)

Question: This connotes that Olei Mitzrayim did not conquer them;

ובספ"ק דיבמות (דף טז. ושם) אמרינן עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דאמר מר הרבה כרכים כבשו כו' וקסבר קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד

1.

In Yevamos (16a), we say that Amon and Mo'av tithe Ma'aser Oni in Shevi'is, for it was taught that many cities [Olei Mitzrayim conquered them, and Olei Bavel did not], and [the Tana] holds that the first Kedushah was not permanent;

והניחום שיסמכו עליהם עניים בשביעית

2.

[Olei Bavel] refrained [from conquering them] so Aniyim can be fed from them in Shevi'is. (Since they did not get Kedushah, one may farm them in Shemitah.)

ואין לומר דהתם בעמון ומואב שטהרו בסיחון

3.

Suggestion: There it refers to [the parts of] Amon and Mo'av that were permitted through Sichon. (Bnei Yisrael were not permitted to take land from Amon and Mo'av. However, we were permitted to take what Sichon took from them.)

דהתם נהג שביעית דהיינו עבר הירדן

4.

Rejection: Shevi'is applies there, i.e. in Ever ha'Yarden!

דאמרינן בפסחים (דף נב.) ג' ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל

i.

Source - Citation (Pesachim 52a): There are three lands regarding Bi'ur [of Peros Shemitah] - Yehudah, Ever ha'Yarden and Galil.

ואומר ר"ת דעבר הירדן היינו ארץ סיחון ועוג שלא היתה מעמון ומואב

(b)

Answer #1 (R. Tam): Ever ha'Yarden is the land of Sichon and Og that was not from Amon and Mo'av.

ועוד מתרץ ר"ת דביבמות נמי איירי בעמון ומואב שלא טהרו בסיחון כדהכא

(c)

Answer #2 (R. Tam): Also in Yevamos, it discusses [the parts of] Amon and Mo'av that were not permitted through Sichon, like here;

ולא בא לפרש התם אמאי אין שביעית נוהגת שם דהא חוצה לארץ היא אלא לפרש למה מעשרין מעשר עני ולא מעשרין מעשר שני שלא לשנות סדר השנים

1.

It does not come to explain there why Shevi'is does not apply there, for it is Chutz la'Aretz! Rather, it explains why they tithe [in Shemitah] Ma'aser Oni, and not Ma'aser Sheni, to avoid changing the order of [the tithes in] the years.

דבמס' ידים (פ"ד משנה ג) איכא פלוגתא דר' אלעזר בן עזריה גזר שיעשרו מעשר שני כמו בבבל שלא לשנות מסדר השנים

(d)

Source: In Yadayim (4:3) there is an argument. R. Elazar ben Azaryah decreed that they tithe Ma'aser Sheni, like in Bavel, to avoid changing the order of the years;

ור"ט גזר שיעשרו מעשר עני כמו במצרים שהיא קרובה מעשרין מעשר עני כדי שיהו עניי ישראל נסמכים עליהם אף עמון ומואב שהם קרובים כו'

1.

R. Tarfon decreed that they tithe Ma'aser Oni, like Mitzrayim, which is nearby, and they tithe Ma'aser Oni, so Aniyim can be fed from them. Also Amon and Mo'av, which are close...

וא"ת ואמאי לא מייתי ביבמות ההוא טעמא דמצרים דתנן במסכת ידים (שם)

(e)

Question: Why doesn't it bring in Yevamos the reason for Mitzrayim that is taught in Yadayim?

וי"ל דניחא ליה למימר טפי הרבה כרכים כו' דלמ"ד לא קידשה הניחו אפי' מא"י עצמה ליכבש מפני סמך עניים

(f)

Answer: He prefers to say that they conquered many cities, for according to the opinion that the Kedushah was not [permanent], they refrained from conquering even from Eretz Yisrael itself, due to support for Aniyim.

וזה התירוץ עיקר דבהכי מיתרצא דלא קשיא דר"א אדר"א ורבי יהושע אדרבי יהושע ואין להאריך.

(g)

Support: This answer is primary. It answers why there is no contradiction of R. Eliezer against himself, and R. Yehoshua against himself. It is not proper to elaborate.

8)

TOSFOS DH Ardiskis Asiya v'Chulei

תוספות ד"ה ערדיסקיס אסיא כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that connotes that Asiya is in Eretz Yisrael.)

תימה דמשמע אסיא בחו"ל היא

(a)

Inference: Asiya is in Chutz la'Aretz;

וא"כ היכי קאמר בפ' זה בורר (סנהדרין דף כו. ושם) רבי חייא בר זרונקי ור"ש בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר השנה בעסיא והתניא בפ"ק דסנהדרין (דף יא: ושם ד"ה אין) דאין מעברין אלא ביהודה

(b)

Question: If so, how can it say in Sanhedrin (26a) that R. Chiya bar Zarunki and R. Shimon ben Yehotzadak were going to Asiya to be Me'aber the year? A Beraisa in Sanhedrin (11b) teaches that we are Me'aber only in Yehudah!

ובשלמא ר"מ דעיבר שנה בעסיא (מגילה יח:)

1.

Implied question: R. Meir was Me'aber the year in Asiya (Megilah 18b)!

איכא למימר דלא הניח כמותו בא"י כדאמרינן בברכות (דף סג.) אר"ע

2.

Answer: He did not leave [a Chacham] like himself in Eretz Yisrael, like it says in Berachos (63a) about R. Akiva;

אלא ר' חייא ור"ש ליכא למימר דלא הניחו כמותן דהא ר"ל הוי קרי להו רועי בקר וחשודים על השביעית

i.

However, we cannot say so about R. Chiya [bar Zarunki] and R. Shimon [ben Yehotzadak], for Reish Lakish called them cattle herdsmen, and suspected them about [transgressing] Shemitah!

וי"ל דההוא לעבר היינו חישוב כמו ועיבר שלש שנים זו אחר זו דפרק קמא דהתם

(c)

Answer: They were going to be Me'aber, i.e. to consider [whether or not to be Me'aber], like "he was Me'aber three years one after the other" (Sanhedrin 12b. The Gemara concludes that he only considered doing so.)

(דף יב.) תדע דהא שנה שביעית היתה ותני התם (סוף פ"ק) (דף יב.) דאין מעברין שנים בשביעית.

(d)

Proof: [The episode with R. Chiya] was in Shevi'is, and it taught there (12a) that we are not Me'aber Shemitah years.

56b----------------------------------------56b

9)

TOSFOS DH Meshalshin Beineihen

תוספות ד"ה משלשין ביניהם

(SUMMARY: Tosfos explains why they cannot say that they did not intend to testify about a Chazakah.)

הכא לא שייך למיפרך ולימרו הנך קמאי אנן מנא ידעינן דכל דקאי בבי דינא לאסהודי אתי אהאי ארעא אנן לחיובי מחזיק פירות קאתינן

(a)

Implied question: Why don't we ask here that the first ones should say "how should we know that everyone standing in Beis Din came to testify about this land? We came [to testify that he ate Peros for one year,] to obligate the Machazik for Peros!"

כדפריך בפרק כיצד הרגל (ב"ק דף כד: ושם) גבי שור ולימרו הנך באראי (הגהה בגליון) כו' אנן לחיובי פלגא ניזקא קאתינן

1.

We ask like this in Bava Kama (24b), regarding an ox (testimony to make it Mu'ad). The last witnesses can say 'we came only to obligate the owner half-damage!'

דכיון דמחזיק מביאן לב"ד ודאי לטובתו באו כדי להחזיקו בקרקע ולא כדי לחייבו פירות.

(b)

Answer: Since the Machazik brought them to Beis Din, surely they came to testify for his benefit, to establish him to own the land, and not to obligate him for Peros.

10)

TOSFOS DH Harei Elu Gimel Eduyos

תוספות ד"ה הרי אלו ג' עדיות

(SUMMARY: Tosfos explains the ramification of being separate testimonies.)

שהרי העד שהעיד בראשונה הוא עצמו יכול להעיד בשניה ולא אמרינן אדם קרוב אצל עצמו

(a)

Explanation: The witness who testified first, he himself can testify about the second. We do not say that a person is a relative to himself;

כמו כן אחיו יכול להעיד בשניה.

1.

Similarly, his brother can testify about the second.

11)

TOSFOS DH v'Hen Edus Achas

תוספות ד"ה והן עדות אחת

(SUMMARY: Tosfos explains the ramification of being one testimony.)

דאין משלמין עד שיזומו כולן.

(a)

Explanation: They pay only if all of them are Huzam.

12)

TOSFOS DH v'Rabanan Hai Davar v'Lo Chetzi Davar Mai Avdei Lei

תוספות ד"ה ורבנן האי דבר ולא חצי דבר מאי עבדי ליה

(SUMMARY: Tosfos discusses when we expound to exclude half.)

וא"ת דהכא כ"ע דרשי דבר ולא חצי דבר ובפ' מרובה (שם דף עא:) אמרינן חמשה בקר אמר רחמנא ואפי' ה' חצאי בקר

(a)

Question: Here, all expound Davar v'Lo Chetzi Davar. In Bava Kama (71b), we say "the Torah said five cattle, and even five half-cattle" (if one stole and slaughtered a cow in which he was a partner)!

וי"ל דהכא משום דדבר מיותר הוא

(b)

Answer: Here [all expound] because "Davar" is extra.

וא"ת והא איצטריך לדבר דבר מממון לאשמועינן דאין דבר שבערוה פחות משנים (גיטין דף צ.)

(c)

Question: We need it for a Gezeirah Shavah "Davar- Davar" from monetary laws, to teach that Ein Devar sheb'Ervah Pachos mi'Shnayim (two witnesses are required to testify about Kidushin, Gitin and adultery - Gitin 90a)!

וי"ל דדבר דגבי ערוה מופנה הוא

(d)

Answer: "Davar" written regarding Ervah is extra.

ואפילו למ"ד דלמידין ומשיבין

(e)

Implied question: There is an opinion that when a Gezeirah Shavah is free from only one side, we learn from it, but if we can challenge it, we challenge it!

שמא ליכא למיפרך מידי

(f)

Answer #1: Perhaps there is nothing to challenge.

ואי איכא למיפרך י"ל דלאו מדבר דריש אלא מעל פי שנים יקום דמשמע יקום כל העדות ולא חצי

(g)

Answer #2: If there is something to challenge, we can say that we do not expound from "Davar", rather, from "Al Pi Shenayim... Yakum", which connotes that the entire testimony will stand, and not only half

אבל גבי ממון מה לי ממון גדול ומה לי ממון קטן לפי מה שגנב ישלם להכי אין סברא למעט חצאי בקר

1.

However, regarding money (a thief), there is no difference between much money and little. Based on what he stole, he pays. Therefore, there is no reason to exclude half cattle.

והא דדרשינן בפרק ד' וה' (ב"ק דף מ. ושם) גבי שור של שני שותפין כופר ולא חצי כופר

(h)

Implied question: We expound (Bava Kama 40a) regarding the ox of two partners "Kofer", and not half-Kofer!

שאני התם דלכפרה אתי דאין אדם מביא חצי כפרה חצי חטאת וחצי אשם

(i)

Answer: There is different, for it comes for atonement. One cannot bring half atonement, e.g. half a Chatas, or half an Asham.

והא דאמרינן התם (גיטין מב:) גבי חציו עבד וחציו בן חורין דמשלם חצי כופר

(j)

Implied question: We say there (Gitin 42b) regarding a half-slave, half Ben Chorin that a [Mu'ad] ox that gores him pays half-Kofer!

התם כל הכופר דשייך בו משלם וחשיב כופר שלם דלא הרג אלא חצי בן חורין

(k)

Answer: There, he pays the entire Kofer that applies to him. It is considered full Kofer, for he killed only a half-Ben Chorin.

ובפרק יש בכור (בכורות דף מח: ושם ד"ה דרבי) דרשי' חמש ולא חצי חמש

(l)

Implied question: In Bechoros (48b) we expound "five [Sela'im for Pidyon ha'Ben]", and not half of five!

התם נמי מצות פדיונו ה' סלעים ולא מקיימא מצוה בפחות.

(m)

Answer: Also there, the Mitzvah of Pidyon is five Sela'im. One does not fulfill the Mitzvah with less.

13)

TOSFOS DH Ela Leme'utei Shenayim Omrim Achas b'Gavah

תוספות ד"ה אלא למעוטי שנים אומרים אחת בגבה

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from Edus Chazakah.)

אומר רשב"א דאין צריך לחלק כפירוש הקונט'

(a)

Explanation (Rashba): We need not distinguish like the Rashbam explained;

דאפילו [היתה] חשובה גדולה כשבדקו שני עדים היום בכל מקום ולא ראו כי אם אחת בגבה ובדקו למחר אותם עדים עצמן ולא ראו כי אם אחת בכריסה

1.

[Rather,] even if she would be considered an adult when the two witnesses checked today everywhere, and saw only one [hair] on her back, and the same witnesses checked tomorrow and found only one on her stomach...

בשתי כתי עדים חשיב חצי דבר אע"פ שראו כל מה שיכולין

2.

Regarding two groups of witnesses, it is considered Chetzi Davar, even though they saw all that they can.

ולא דמי לעדות חזקה

(b)

Implied question: Why is this unlike testimony of Chazakah?

דהכא אין עדותן עדות בלא עדות ב' אחרונים ואין מועיל לשום דבר בעולם לכך הוי חצי דבר

(c)

Answer: Here (regarding hairs), their testimony is not testimony without the latter two. It does not help for anything in the world. Therefore, it is Chetzi Davar;

אבל שנים בראשונה אע"פ שאין עדות מועיל לענין חזקה מכל מקום נפקא מינה בעדותן לשלומי פירי ודבר שלם הוא.

1.

However, when two testify about the first year, even though their testimony does not help regarding Chazakah, in any case their testimony helps to obligate paying for Peros. This is a full matter.

14)

TOSFOS DH Ela me'Atah Echad Omer Achlah Rishonah Shelishis v'Chulei

תוספות ד"ה אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses Rav Nachman's question, and the answer.)

פי' הקונט' דר"נ היה סבור דרב יהודה איירי באחד אומר אכלה חטים היינו ראשונה שלישית וחמישית

(a)

Explanation #1 (Rashbam): Rav Nachman held that Rav Yehudah discusses one who says that he consumed wheat, i.e. in the first, third and fifth years.

ואין נראה דא"כ מאי פריך אלא מעתה אכלה ראשונה כו' אין ה"נ דלסברתו אמר רב יהודה דהוי חזקה

(b)

Rebuttal: This is wrong. If so, what did he ask "according to this, if one ate in the first..."? Indeed, Rav Yehudah holds that this is a Chazakah!

והכי הוה ליה למיפרך אמאי הוי חזקה והא אין שום אדם אומר שאכלה רצופין ולא דמי לר' יהושע בן קרחה

1.

He should have asked "why is it a Chazakah? No one testifies that he ate it consecutive years!" This is unlike R. Yehoshua ben Korchah (who accepts testimony that witnesses saw at different times).

ונראה לפרש דר"נ ידע דתרוייהו אחדא שתא קמסהדי וה"פ כיון דאמר דהויא חזקה אע"ג דמכחשי אהדדי משום דתרוייהו אחזקה קמסהדי

(c)

Explanation #2: Rather, Rav Nachman knew that both of them testify about the same year. He means as follows. Since you say that it is a Chazakah, even though they contradict each other, because both of them testify about a Chazakah...

אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית וחמישית ושנית ורביעית וששית הניחה בורה כדרך מוברי באגי

1.

If so, if one says that he consumed in the first, third and fifth years, and the second, fourth and sixth years he left it fallow, the way people leave fallow in the valley...

ואחד אומר לא כי אלא אכלה שנית רביעית וששית וראשונה שלישית וחמישית הניחה בורה ה"נ דהוה חזקה

i.

And one says no, rather, he consumed in the second, fourth and sixth years, and in the first, third and fifth years he left it fallow, is this a Chazakah?!

אע"ג דמכחשי אהדדי כיון דתרוייהו מיהא אחזקה קא מסהדי

ii.

Even though they contradict each other, both testify that he made Chazakah (just like your case, in which they contradict each other about what he consumed)! (This Dibur continues on the coming Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF