בבא בתרא דף קס"ז ע"א

שטר שכתוב בו שית מאה זוזי וזוזא, כמה מקבל בעל השטר? [תד"ה ומשוי].

כמה מקבל? פירוש "מאי אמרת" שבגמ'
לרבינו חננאל שש מאות איסתרי וזוז [1] בניחותא [2]
לרשב"ם שש מאות זוזים וזוז בתמיה [3]

בבא בתרא דף קס"ז ע"ב

מי שבא מחדש לעיר ורוצה לגרש בגט, האם כותבים לו גט?

כשאוחזק לנו שמו כשלא אוחזק - אולם כשקוראים לו בשם זה הוא עונה
לאביי כותבים כותבים
לרב זביד כותבים לא כותבים

-------------------------------------------------

[1] ולפירושו איסתרא הוא פלגא דזוזא, וכיון שיד בעל השטר על התחתונה לכך נותן לו הפחות.

[2] כן הוא לגירסת ר"ח, ולשיטתו נשאר ה"מאי אמרת" במסקנא, עי' ריטב"א. אולם התוס' תמהו על זה, שבשום מקום לא מצאנו שנשאר סברת ה"מאי אמרת" למסקנא.

[3] והכי פירושו, דמאי אמרת שית מאה איסתרי, דהיינו איסרים ממש שהם סלעים שבכל אחד יש ד' זוזים, זה לא יתכן היות שיד בעל השטר על התחתונה.

עוד חומר לימוד על הדף