בבא בתרא דף קכ"ג ע"ב

היתה מוחכרת או מושכת ביד אחרים, מתי הבכור נוטל פי שנים? [תד"ה היתה].

אמר הבכור או תחלקו וכו' לא אמר הבכור מידי
לרבי - בכור נוטל בשבח דממילא נוטל נוטל
לרבנן - בכור אינו נוטל בשבח דממילא נוטל לא נוטל [1]

כהן שיש לו מכירי כהונה שמת, האם הבכור נוטל פי שנים בזרוע לחיים וקיבה?

נשחט בחיי האב לא נשחט בחיי האב
למ"ד מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין נוטל [2] לא נוטל
למ"ד מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו לא נוטל לא נוטל

אליבא דרבי, האם אמרינן מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין? [תד"ה וקסבר].

במתנות תרומה ומעשר במתנות זרוע לחיים וקיבה
לתי' א' שבתוס' לא אמרינן לא אמרינן
לתי' ב' שבתוס' לא אמרינן אמרינן

אליבא דר' יוסי הגלילי, האם הבכור נוטל פי שנים בקדשים?

בקדשי קדשים בקדשים קלים
מחיים אינו נוטל נוטל
לאחר שחיטה [3] אינו נוטל אינו נוטל

-------------------------------------------------

[1] עי' היטב במהר"ם על התוס', שביאר: דהתוס' בא לומר דסוגיין דאוקימנא לקמן אליבא דרבי דוקא, מיירי ששתק הבכור בשעה שהשכירו את הבהמה, ועתה כשמשתלמת השכירות הוא רוצה ליטול פי שנים. ובזה נחלקו רבי ורבנן, דלרבי שסובר שבכור נוטל פי שנים בשבח דממילא שלא ע"י השקעת היתומים גם כאן הוא נוטל, אבל לרבנן לא נוטל. אולם אם אמר הבכור קודם השכירות, או שתחלקו או שאטול בשכירות פי שנים, הדין שגם לרבנן נוטל בשכירות פי שנים.

[2] ולא חשוב ראוי, אע"פ שלא הגיע ליד האב, מ"מ כיון שהם מכירי כהונה ומתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, חשוב כמוחזק וזכה בזה הבכור, ובאופן זה מיירי הברייתא.

[3] בזה לכו"ע לא חשוב של הבעלים, דאחר שחיטה כל הזכייה הוא משולחן גבוה לאכילה ואינו ממונו.

עוד חומר לימוד על הדף