בבא בתרא דף קכ"ב ע"א

האם בעולם הזה למי שיש לו פרדס אין לו שדה לבן, או יש לו? [תד"ה העולם].

לכל שבט ושבט לכל יחיד ויחיד
לתי' א' בתוס' יש לו אין לו
לתי' ב' בתוס' יש לו יש לו [1]

דף קכ"ב ע"ב

האומר בלשון ירושה [ולא בלשון מתנה] שיירש פלוני נכסי, האם דבריו קיימים?

לבן בין הבנים ובת בין הבנות לאדם זר
לר' יוחנן בן ברוקא קיימים אינם קיימים
לרבנן אינם קיימים אינם קיימים

בכור או בכורה האם נוטלים פי שנים בנכסים דלהלן?

בנכסי האב בנכסי האם
בן נוטל אינו נוטל
בת אינה נוטלת אינה נוטלת

סתם ואח"כ מחלוקת, האם מועיל הסתם לפחות להחשב שיש עוד מ"ד שסובר כן,
ולהיות רבים? [תד"ה סתם].

לרשב"ם [2] לתוס'
כשהמחלוקת סמוכה לסתם חשוב כרבים חשוב כרבים
כשהמחלוקת אינה סמוכה לסתם חשוב כרבים לא חשוב כרבים

-------------------------------------------------

[1] והא דאמרינן בסוגיין לא העולם הזה כעולם הבא וכו', ביארו בתוס' שבעולם הזה אין להם בשוה מזה כמו מזה, אלא מזה מעט ומזה הרבה, אבל לעולם הבא יש לו מן הכל שיעור שוה.

[2] הנה הרשב"ם הוצרך לומר כאן שעיקר סמיכות המקשן אינה על השאלה דהוי סתם ואח"כ מחלוקת, אלא הועוד מאי אלא, וכמ"ש גם כן בתוס' ביצה דף ב' רע"ב, עיי"ש.

עוד חומר לימוד על הדף