בבא בתרא דף קכ"א ע"א

מנין לנו ששבת בראשית אינה צריכה קדוש ב"ד? [תד"ה ושבת].

לתי' א' בתוס' לתי' ב' בתוס'
לר' יוסי הגלילי ממועדי ה' וכו' מומחין: ממועדי ה' וכו'
הדיוטות: מושבותיכם וכו' [1]
לבן עזאי ממושבותיכם ממושבותיכם

דור המדבר בשנה אחרונה מה היה דינם? [תד"ה יום].

האם מתו אז האם מתו בכלל
לרשב"ם לא מתו מתו קודם
לתוס' מתו מתו בשנה אחרונה
לר"ת לא מתו לא מתו [2]

-------------------------------------------------

[1] כן כתבו תוס' בתי' השני שצריכים שני הפסוקים אחד למעט מומחין ואחד למעט הדיוטות, שלא צריך שיקדשו לשבת בראשית.

[2] דבטלה להם הגזרה, ומה שנאמר ולא נשאר מהם איש, היינו מאותם שמתו קודם שנתבטלה הגזרה. א"נ בתחילה נגזר גם על בני כ' בצמצום, וכשבטלה הגזרה נמצא שלא מתו רק אלו שהיו בשעת הגזרה חודש יותר מגיל כ'.

עוד חומר לימוד על הדף