בבא בתרא דף צ"א ע"א

האם מותר להשתכר בדברים שיש בהם חיי הנפש?

סלתות יינות שמנים [1]
לרבנן אסור אסור במועט: אסור
במרובה: מותר
לראב"ע אסור מותר [2] במועט: אסור
במרובה: מותר

ביאור מחלוקת רב ושמואל דאין משתכרים ביצים?

למכור כפול [3] למכור לתגר אחר
חד אמר אסור מותר
חד אמר מותר אסור

-------------------------------------------------

[1] בגמ' אמרינן שבמקומו של ר"א היה שכיח משחא, ולכן מותר להשתכר בזה דאין חשש שיפקע השער בדבר של חיי נפש, ובזה לא חלקו עליו חכמים, וכן פסק הרמב"ם בפרק י"ד מהל' מכירה הל' ד'.

[2] ביארה הגמ' דס"ל כר' יהודה [לעיל צ' סע"ב] שביין מותר, היות שממעט את התיפלה.

[3] והקשו התוס' בד"ה חד, וכוונת קושייתם: דבין למ"ד שמותר ובין למ"ד שאסור, מה שונה ביצים משאר דברים, הרי אסור בכל דבר להשתכר ביותר משתות, ואיך כאן גם למ"ד שאסור למכור בכפול משמע שעד כפול מותר, [ועי' במהרש"א]. ותירץ ריב"ם, דהיכא שיש טירחא מותר להשתכר ביותר משתות. ורשב"א תי' שאינו לוקח מן השוק אלא מתרנגולת שבביתו וכו'.

עוד חומר לימוד על הדף