בבא בתרא דף ס"ט ע"א

המוכר את השדה האם מכר גם את השומירה? [תד"ה ואת].

כשאינה עשויה בטיט כשעשויה בטיט
מכורה אינה מכורה לרשב"ם [1]
אינה מכורה מכורה לר"ח [2]

המוכר את השדה שמכר אבנים שהם לצורכה, באיזה אופנים מיירי?

לר' מאיר לרבנן
אפי' מתוקנות בחוץ המתוקנות שבשדה להכא תרגימו - אבני דאכפא
אפי' בלא מסודרות המסודרת זה על זה לעולא - אבנים לגדר

המוכר את הבית [3] האם מכר גם מלבנות של פתחים או חלונות?

מחוברים בסיכי מחוברים בטיט
לר' אלעזר: איבעיא
לר' זירא: מכורים [4]
מכורים מלבנות פתחים
לר' זירא: איבעיא
לר' ירמיה: מכורים [5]
מכורים מלבנות חלונות

בבא בתרא דף ס"ט ע"ב

המוכר שדה לחבירו ואמר לו ארעא ודיקלי, מה חייב ליתן לו? [תד"ה ארעא].

לא היו בה כלל דקלים היו בה הרבה דקלים
יקנה ויביא לו ב' דקלים נותן מלבדם עוד ב' דקלים לרשב"ם
יקנה ויביא לו ב' דקלים נותן מתוכם רק ב' דקלים לתוס'

המוכר שדה לחבירו בלשונות דלהלן, מה דינו?

אין בה דקלים יש בה דקלים
מקח טעות קנאה עם דקליה ארעא בדיקלי
קנאה קנאה עם דקליה ארעא ביה דיקלי

המוכר שדה לחבירו ומשייר דקל פלוני, מה דין שאר הדקלים?

הרעים ממנו הטובים ממנו
מכורים מכורים שייר דיקלא טבא
מכורים אינם מכורים שייר דיקלא בישא

-------------------------------------------------

[1] עי' רשב"ם (בסוף העמ') ד"ה אע"ג דקביעא, שביאר דאם השומירה קבועה בטיט חשובה כבית בפני עצמו, ואין בית נמכר עם השדה.

[2] ס"ל להיפך, דהעשויה בטיט בטלה לשדה, ונמכרת עמו. ובשאינה עשויה בטיט, היא כמו מטלטלין שאינם נמכרים עם השדה.

[3] כן פירש רשב"ם בד"ה בעי רבי אלעזר, ובתד"ה בעי חולקים ומעמידים את האיבעיא במוכר את השדה דרישא דמתניתין והיינו שמכר גם את מלבנות הפתחים והחלונות.

[4] ראה רשב"ם בד"ה בעי ר' זירא, שכתב שאת"ל מלבנות של פתחים המחוברים בסיכי מכורים ומשום דלחיזוק עבדינן, מלבנות של חלונות שעשויים לנוי מאי, וכידוע דכל את"ל פשיטותא הוא.

[5] הנה גם את בעית ר' ירמיה פירש רשב"ם בד"ה מלבנות באת"ל דמלבנות דפתחים וחלונות אפי' המחוברים בסיכי מכורים וכו'.

עוד חומר לימוד על הדף