בבא בתרא דף ס"ח ע"א

המוכר לחבירו בית המרחץ וכל תשמישיו, האם נמכרות עמו גם חנויות חיצוניות
שאינם מיוחדות דוקא לבית הבד?

בלא אמר אלין מצרנהא באמר אילין מצרנהא
אינם מכורים מכורים לרב יוסף
אינם מכורים אינם מכורים לאביי
אינם מכורים מכורים [1] לרב אשי

המוכר את העיר, האם הדברים דלהלן נמכרים עמה או לא?

באגי בר מחווניתא
נמכר לרבנן: לא נמכר
לרשב"ג: נמכר
להכא תרגימו
לרבנן: לא נמכר [2]
לרשב"ג: נמכר
לא נמכר לשמעון בן אבטולמוס

דף ס"ח ע"ב

לר' יהודה המוכר סנטר או אנקולמוס, האם מכורים לפי ההו"א [3]? [רשב"ם, ותד"ה הכי].

אנקולמוס סנטר
מכור אינו מכור גי' א' ברשב"ם
אינו מכור אינו מכור גי' ב' ברשב"ם
אינו מכור מכור גי' רבינו חננאל

המוכר את העיר האם מכר את הדברים דלהלן (למ"ד סנטר באגי)?

בנותיה (כפרים) באגי
לא מכר מכר לר' יהודה
מכר מכר לרשב"ג
לא מכר לא מכר לרבנן

-------------------------------------------------

[1] וברשב"ם בסד"ה אין כולן מכורין, הביא לשון אחרת שמעמידה את כל דברי רב אשי באמר לו אלין מצרנהא, אלא שתלוי היכן אמר, דאם אמר בית הבד וכל תשמישיו ואלין מצרניו לא קנה, ואם אמר אלין מצרני בית הבד ותשמישיו כן קנה, עיי"ש.

[2] ולפי"ז מקשה הגמ' מהמשנה שאמרה לרבנן שבית השלחין נמכר, וס"ד דהוא באגי. ומתרצת, שאין הכוונה לבאגי אלא לגינות שהן כן נמכרות עם העיר.

[3] דלמסקנא לפי כל הגירסאות: סנטר מכור אנקולמוס אינו מכור.

עוד חומר לימוד על הדף