בבא בתרא דף ס"ז ע"א

אשה הבאה לגבות דברים דלהלן, ממה גובה?

מעמלא דביתי [1] מטלטלי מקרקעי
גובה אינה גובה גובה פרנסה - עישור נכסים
גובה גובה [2] גובה כתובה
גובה גובה2 גובה מזונות

המוכר את החצר באופנים דלהלן, מה מכר?

אמר הוא וכל מה שבתוכו מכר חצר בסתם
מכורים לרבנן: מכורים
לר' אליעזר: אינם מכורים
בתים בורות וכו'
מכורים אינם מכורים מטלטלין
אינם מכורים אינם מכורים מרחץ ובית הבד

המוכר את החצר בלשונות דלהלן, האם מכר הבתים ובורות שבתוכה?

חצר דרתא דירתא
לא מכר [3] לרבנן: מכר
לר"א: לא מכר
מכר לרבא
לרבנן: מכר
לר"א: לא מכר
מכר מכר לאיכא דאמרי

בבא בתרא דף ס"ז סע"א רע"ב

המוכר לחבירו כמה קרקעות וקיבל דמים על כולם [4], האם כשהחזיק הקונה באחת מהן
קנה כולם או לא?

בהחזיק בשדה אחת לקנות
עשר שדות בעשר מדינות
בהחזיק בחולסית לקנות
גם מצולה, או להיפך
קנה לא קנה לרבא
קנה קנה לאיכא דאמרי

דף ס"ז ע"ב

כלים דלהלן שנעשה בהם יין נסך, האם סגי להם בהדחה או צריכים גם ניגוב? [ת"ה ים].

בעיגול מטיט בגת
סגי בהדחה סגי בהדחה לרש"י
סגי בהדחה צריך ניגוב לרשב"ם (ור"ת) ור"י

המוכר בית הבד לחבירו, האם הדברים דלהלן מכורים? [תד"ה ים].

עיגול טיט וסלים גת (עריבה)
אינו מכור מכור לרש"י
מכור מכור (לר"ת) לר"י

-------------------------------------------------

[1] וביארו בתד"ה מעמלא, שמיירי שהשכירו הבית לשנה וכבר עבר חצי מהזמן, ומחודש כאן שגובה האשה השכירות גם על הזמן שעבר, ולא חשוב מטלטלי, כיון שאין שכירות משתלמת אלא לבסוף.

[2] כן מבואר ברשב"ם בד"ה אפי', שאחר תקנת הגאונים גובה אשה כתובה ממטלטלי, וכיון שגובה כתובה גובה ג"כ מזונות שהם מתנאי כתובה.

[3] וביאר ברשב"ם בד"ה ורבנן סברי, דלהאי לישנא, מה שאמרה המשנה אליבא דרבנן שהמוכר חצר בסתם מכר בתים ובורות וכו', הכוונה כשמכר את החצר בלשון טובה, וכגון שאמר דירתא או דרתא, אבל איה"נ בלשון חצר לא מכר רק את החצר ולא בתים וכו'.

[4] אולם כשלא קיבל המוכר דמים בכל מקרה לכו"ע לא קנה אלא כנגד מעותיו. וכיון שמיירי בקבלת מעות, ע"כ שהנדון הוא במקום שכותבים את השטר שלא קונים רק במעות, ולכך צריך מלבד המעות או שטר או חזקה.

עוד חומר לימוד על הדף